п'ятниця, 25.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 421 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 716"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 13 липня 2016 р. № 421 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 716

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до деяких постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 716 “Про затвердження Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1470).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 липня 2016 р. № 421

ЗМІНИ, 
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатках 1-6 до Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3311; 2015 р., № 28, ст. 799), у графі “Надавачі” слова “спеціалізовані відділення, клініки інститутів, лікувально-профілактичні заклади” і “спеціалізовані відділення клініки інститутів, лікувально-профілактичні заклади” замінити словами “спеціалізовані відділення, клініки інститутів, лікувально-профілактичні заклади, реабілітаційні установи”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 “Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям інвалідам реабілітаційних послуг” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 292; 2013 р., № 100, ст. 3670; 2014 р., № 64, ст. 1760):

1) у назві та пункті 1 постанови слова “інвалідам та дітям-інвалідам” замінити словами “інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності,”;

2) у Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “інвалідам та дітям-інвалідам” замінити словами “інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності,”;

у пункті 1:

слова “інвалідам та дітям-інвалідам (далі - отримувачі)” замінити словами “інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі - отримувачі),”;

абзац другий виключити;

пункт 2 після слів “Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” доповнити словами “та інших нормативно-правових актів, спрямованих на його реалізацію”;

у пункті 3:

в абзаці першому слова “, районної у місті (крім мм. Києва та Севастополя) ради” замінити словами “(міст республіканського та обласного значення), районної у місті (крім мм. Києва та Севастополя) ради, ради об’єднаної територіальної громади”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“довідку лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження реабілітації в установі;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - десятим;

в абзаці сьомому слова “(крім дітей-інвалідів)” виключити;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

“медичну довідку (лікарський консультаційний висновок) (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;

у пункті 6:

в абзаці першому слова “та закінчення” виключити;

абзац другий після слів “індивідуальної програми реабілітації” доповнити словами “або довідки лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності)”;

пункти 8-10 виключити.

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/421-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт