субота, 12.06.2021

Наказ Мінрегіону України від 17.05.2016 № 128 "Про затвердження Змін до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2016  № 128

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
03 червня 2016 р. 
за № 808/28938

Про затвердження Змін до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 22-1 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації", абзацу чотирнадцятого підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 03 грудня 2004 року № 391, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2004 року за № 1618/10217 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С.Я.), Департаменту нормативно-правового регулювання (Вернигор Ю.Ю.) разом з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (Мартинюк М.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
17.05.2016  № 128

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
03 червня 2016 р. 
за № 808/28938

ЗМІНИ 
до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації

1. У главі 1:

1) у пункті 1.2 слова "що отримали ліцензію відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" замінити словами "які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій" та суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до Закону України "Про оцінку земель";

2) у пункті 1.4 слова "землевпорядної документації" замінити словами "документації із землеустрою та суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель";

3) пункт 1.7 після слів "Про оцінку земель"," доповнити словами "Про адміністративні послуги",".

2. У главі 2:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Організацію і проведення державної експертизи здійснюють:

Держгеокадастр;

територіальні органи Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.";

2) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Склад виконавців державної експертизи, у тому числі позаштатних, затверджується Головою Держгеокадастру, керівником відповідного територіального органу Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.";

3) пункти 2.72.8 викласти в такій редакції:

"2.7. При проведенні обов’язкової та добровільної державної експертизи замовник подає до Держгеокадастру, територіального органу Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі заяву (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення експертизи за формою згідно з додатком 1 до цієї Методики.

Заява (клопотання) та об’єкт експертизи при проведенні обов’язкової державної експертизи, віднесеної до компетенції Держгеокадастру, надаються до експертного підрозділу Держгеокадастру замовником державної експертизи разом з листом територіального органу Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

2.8. Вибіркова державна експертиза проводиться за дорученням Держгеокадастру та/або за окремим рішенням територіальних органів Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щодо будь-якої землевпорядної документації, яка не підлягає обов'язковій експертизі.".

3. У главі 3:

1) у підпункті 3.3.2 пункту 3.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"передбачені законодавством погодження в паперовому вигляді повинні бути підписані керівником відповідального органу та скріплені його печаткою. В електронній формі документи засвідчуються електронним цифровим підписом керівника відповідального органу;";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"кожен аркуш документів в паперовому вигляді повинен бути засвідчений підписом і печаткою (за наявності) розробника об'єкта експертизи, а також підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою. В електронній формі документи засвідчуються електронними цифровими підписами розробника об'єкта експертизи та сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;";

2) у пункті 3.5:

підпункт 3.5.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Об’єкт експертизи, який повернуто на доопрацювання, оцінюється позитивно та погоджується після внесення змін і доповнень до нього в порядку, передбаченому цією Методикою, з урахуванням зауважень та пропозицій, зазначених у висновку державної експертизи.";

у підпункті 3.5.9 слова "підпорядкованих територіальних органів земельних ресурсів", "підпорядкованого територіального органу земельних ресурсів" замінити відповідно словами "територіальних органів Держгеокадастру", "територіального органу Держгеокадастру".

4. У главі 4:

1) у пункті 4.1:

у підпункті 4.1.1:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами другим - десятим;

в абзаці другому слова ": Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення, а також територій відповідних рад" виключити;

абзац четвертий доповнити словами ", лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів";

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок особливо цінних земель (крім безоплатної передачі у власність громадянам для ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства та садівництва в межах норм, встановлених статтею 121Земельного кодексу України, та ведення товарного сільськогосподарського виробництва в розмірі земельної частки (паю)), земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;";

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

в абзаці восьмому слова "(міст Києва, Севастополя, Сімферополя, міст обласного значення)" замінити словами "населених пунктів";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (на особливо цінних землях);

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель у разі формування земельних ділянок за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.";

підпункт 4.1.2 викласти в такій редакції:

"4.1.2. Вибіркова державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться щодо будь-якої землевпорядної документації, яка не підлягає обов'язковій експертизі, за дорученням Держгеокадастру та/або за окремим рішенням територіальних органів Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Вибіркова державна експертиза не може перевищувати 10 відсотків об'єктів, які їй підлягають, за кожним розробником.

У разі виявлення порушень земельного законодавства розробниками об'єктів експертизи кількість об'єктів, що підлягають державній експертизі, визначається органом, який її здійснює.";

2) у пункті 4.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.2. До відання територіальних органів Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі належить:";

в абзаці шостому слова "відповідного адміністративно-територіального утворення" замінити словами "відповідної адміністративно-територіальної одиниці";

у підпункті 4.2.1:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - дванадцятий вважати відповідно абзацами другим - одинадцятим;

в абзаці третьому слова "селищ, сіл, селищних та сільських рад" замінити словами "адміністративно-територіальних одиниць";

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - десятим;

в абзаці п’ятому слова "для сільськогосподарських потреб" замінити словами "громадянам для ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства та садівництва", слова "земель водного фонду для ведення рибогосподарської діяльності на території площею до 30 га" замінити словами "та для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в розмірі земельної частки (паю)";

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - дев’ятим;

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий, дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

абзац сьомий після слова "ґрунтів" доповнити словами "(крім особливо цінних земель)";

в абзаці восьмому слова "(міст Києва, Севастополя, Сімферополя, міст обласного значення)" замінити словами "населених пунктів";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (крім особливо цінних земель).".

5. У главі 5:

1) у пункті 5.1 слова "Рескомзем АР Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські головні управління Держкомзему" замінити словами "Територіальні органи Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";

2) пункт 5.4 викласти в такій редакції:

"5.4. Пояснювальна записка підписується керівником структурного підрозділу територіального органу Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, який проводить державну експертизу землевпорядної документації.".

6. У додатках до Методики:

1) у додатку 1 літери "М.П." замінити словами "М.П. (за наявності)";

2) додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

7. У тексті Методики та додатках до неї слова "Держкомзему", "Рескомзем АР Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські головні управління Держкомзему", "адміністративно-територіальних утворень" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словами "Держгеокадастр", "територіальні органи Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі", "адміністративно-територіальних одиниць" у відповідних відмінках та числах.

Директор 
Департаменту містобудування, 
архітектури та планування 
територій
С.Я. Білоус

Додаток 2 
до Методики проведення 
державної експертизи 
землевпорядної документації 
(пункт 5.2)

ЗВІТ 
про проведення державної експертизи землевпорядної документації 
в ______________________________________ 
(найменування Головного управління Держгеокадастру в області (м.Києві)) 
станом на 01.01.20__ р.

№ з/п

Об'єкти обов'язкової державної експертизи

Усього розроблено

Здійснено державну експертизу, у тому числі

Результати державної експертизи

первинну

повторну

додаткову

оцінено позитивно

повернуто на доопрацювання

оцінено негативно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць

2

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць

3

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів

4

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

5

Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

6

Технічна документація з бонітування ґрунтів

7

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель

8

Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

9

Усього об'єктів обов'язкової державної експертизи

Інша документація (об'єкти вибіркової та добровільної державної експертизи)

10

Інша документація із землеустрою

11

Інша документація з оцінки земель

12

Усього іншої документації

13

Разом

Начальник 
Головного управління Держгеокадастру 
в ____________ області (м. Києві)______________ 
(підпис) 

М.П.____________________ 
(П.І.Б.)

 

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0808-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт