субота, 12.06.2021

Рішення НКЦПФР від 07.06.2016 № 637 "Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

07.06.2016  № 637

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
24 червня 2016 р. 
за № 890/29020

Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою вдосконалення вимог щодо забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, випуски яких не були переведені у бездокументарну форму існування до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 241/25018 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Центральному депозитарію та депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до Змін, затверджених цим рішенням, не пізніше шести місяців з дня набрання ним чинності.

3. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної 
комісії з цінних паперів 
та фондового ринку 
07.06.2016 № 637

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
24 червня 2016 р. 
за № 890/29020

ЗМІНИ 
до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

1. У розділі ІІІ:

1) пункт 5 розділу ІІІ доповнити новими чотирма абзацами такого змісту:

«Центральний депозитарій за розпорядженням емітента забезпечує переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування відповідно до інформації, що міститься в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію (у разі наявності), а також в отриманих Центральним депозитарієм від емітента глобальному сертифікаті та реєстрі власників іменних цінних паперів, або в реєстрі власників іменних цінних паперів цього випуску, складеному реєстратором на дату закриття реєстру, та інформації, що міститься в облікових реєстрах власників цінних паперів та/або зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів цього випуску, отриманих Центральним депозитарієм відповідно до вимогПорядку та рішення № 729, або в реєстрі власників іменних цінних паперів, отриманому Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання відповідно до Положення про ведення реєстру.

Центральний депозитарій протягом 3 робочих днів після отримання від емітента розпорядження про переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування повідомляє депозитарні установи, в яких на рахунках у цінних паперах власників обліковуються знерухомлені іменні цінні папери цього випуску (інформація про яких міститься у реєстрі власників іменних цінних паперів, отриманому від емітента, або в отриманому від реєстратора відповідно до Положення про ведення реєстру, або складеному реєстратором на дату закриття реєстру, та/або у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, облікових реєстрах власників цінних паперів цього випуску, отриманих Центральним депозитарієм відповідно до вимог Порядку та рішення № 729, та/або на рахунках у цінних паперах яких у Центральному депозитарії обліковуються знерухомлені іменні цінні папери цього випуску), депозитарну установу, з якою емітентом укладений договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, про проведення депозитарних операцій щодо переведення цінних паперів відповідного випуску у бездокументарну форму існування та надає зазначеним депозитарним установам розпорядження про відображення переведення цих цінних паперів у бездокументарну форму існування в їх системах депозитарного обліку;

здійснює переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування шляхом проведення депозитарних операцій відповідно до процедур, визначених його внутрішніми документами, за рахунками його клієнтів: емітента та всіх вищезазначених депозитарних установ.

Якщо до початку проведення депозитарних операцій щодо переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування знерухомлені іменні цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, після зарахування прав на цінні папери бездокументарної форми існування на рахунки в цінних паперах депозитарних установ Центральний депозитарій виконує відповідні розпорядження депозитарних установ щодо відображення режимів обтяження цінних паперів зобов'язаннями на рахунках у цінних паперах депозитарних установ після відображення відповідних режимів обтяження цінних паперів зобов'язаннями на рахунках у цінних паперах депонентів депозитарних установ.»;

2) в абзаці першому пункту 9 слово «десятому» замінити словом «дванадцятому».

2. У розділі V:

1) у пункті 3 слово «десятому» замінити словом «дванадцятому»;

2) у пункті 6:

в абзаці шостому слова «відкритий йому депозитарною установою до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування» замінити словами «що обслуговується на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах»;

абзац сьомий після слів «інформація про особу власника» доповнити словами «(крім держави)»;

3) у пункті 11:

в абзаці першому цифру «9» замінити цифрами «10»;

в абзаці п’ятому цифру «7» замінити цифрою «8»;

4) пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. У випадку розірвання депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів в односторонньому порядку та необрання емітентом до дати припинення дії договору нової депозитарної установи облік прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговувались на підставі договору з емітентом, здійснюється депозитарною установою, яка розірвала договір з емітентом, до моменту укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах із відповідною депозитарною установою або повторного укладення емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. До зазначеного моменту на рахунках у цінних паперах власників, які обслуговувались на підставі договору з емітентом, проводяться виключно безумовні операції, а також операції переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (крім випадку, коли інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку).

У такому разі депозитарна установа повинна не пізніше 5 робочих днів з дня припинення дії договору скласти обліковий реєстр станом на дату припинення дії договору у формі паперового документа в 1 примірнику та у формі електронного документа в 1 примірнику та передати цей реєстр у формі електронного документа разом з повідомленням про розірвання депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, із зазначенням дати припинення дії договору в Центральний депозитарій.

У разі проведення депозитарною установою на рахунках у цінних паперах власників, які обслуговувались на підставі договору з емітентом, що був розірваний в односторонньому порядку, безумовних операцій, а також операцій переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі депозитарна установа повинна не пізніше 5 робочих днів з дня проведення кожної такої операції скласти обліковий реєстр станом на дату її проведення у формі паперового документа в 1 примірнику та у формі електронного документа в 1 примірнику та передати цей реєстр у формі електронного документа із зазначенням дати та підстави проведення такої операції в Центральний депозитарій.»;

5) у пункті 14:

абзац третій після слів «протягом 60 календарних днів з дати початку припинення Діяльності депозитарної установи» доповнити словами «(у разі прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи - протягом строку, встановленого уповноваженим органом депозитарної установи)»;

в абзаці четвертому слова «, у разі якщо він є уповноваженим на зберігання,» замінити словами «як уповноваженого на зберігання», після слів «в системі депозитарного обліку» доповнити словом «Центрального»;

абзаци шостийсьомий викласти в такій редакції:

«Зазначені права на цінні папери на відповідних рахунках будуть обмежені в обігу (заблоковані) до дати переказу у встановленому законодавством порядку належних власникам прав на цінні папери до обраної ними або емітентом депозитарної установи або укладання відповідного договору із депозитарною установою-правонаступником;

у разі укладення емітентом договору з новою депозитарною установою та отримання від емітента відповідних розпоряджень скласти та передати емітенту, а емітент повинен отримати від депозитарної установи:»;

в абзаці восьмому слова «початку припинення Діяльності депозитарної установи» замінити словами «обліку, якою є дата приймання до виконання розпорядження емітента на складання облікового реєстру власників цінних паперів»;

доповнити пункт після абзацу дев’ятого двома новими абзацами десятим, одинадцятим такого змісту:

«перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (доходів за цінними паперами), що надійшли до депозитарної установи та не були нею виплачені до дати обліку, із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих осіб, розміру коштів щодо кожної особи та загальної суми коштів за відповідним випуском цінних паперів (далі - Перелік осіб, які мають право на отримання коштів (за наявності невиплачених коштів)).

Перелік осіб, які мають право на отримання коштів (за наявності невиплачених коштів), складається у формі електронного документа у 2 примірниках (по одному примірнику емітенту та новій депозитарній установі) та передається на машинному носії (магнітному, оптичному чи флеш) або з використанням засобів захищеного обміну даними;».

У зв’язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - чотирнадцятим;

абзац тринадцятий після слів «обтяження цінних паперів власників зобов’язаннями,» доповнити словами «Переліку осіб, які мають право на отримання коштів (за наявності невиплачених коштів),»;

в абзаці чотирнадцятому слова «після дати обліку» замінити словами «, а також припиняє виплату дивідендів (доходів) за цінними паперами відповідним особам після дати обліку, визначеної відповідно до цього пункту»;

6) у пункті 15:

абзаци перший - третій викласти в такій редакції:

«15. Емітент протягом 60 календарних днів з дати початку припинення Діяльності депозитарної установи (у разі прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи - протягом строку, встановленого уповноваженим органом депозитарної установи) повинен:

прийняти уповноваженим органом рішення про обрання нової депозитарної установи для укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників;

укласти з новою депозитарною установою договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати, що передує даті припинення Діяльності депозитарної установи, надати депозитарній установі, що припиняє Діяльність депозитарної установи, розпорядження на складання облікового реєстру власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються такою депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та розпорядження на складання Переліку осіб, які мають право на отримання коштів (за наявності невиплачених коштів);»;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«не пізніше 3 робочих днів після підписання з попередньою депозитарною установою акта приймання-передавання документів, визначених пунктом 14 цього розділу, надати новій депозитарній установі:».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами п’ятим - одинадцятим;

абзац п’ятий після слів «обліковий реєстр» доповнити словами «та Перелік осіб, які мають право на отримання коштів (за наявності невиплачених коштів),»;

в абзаці восьмому цифру «7» замінити цифрою «8»;

абзац дев’ятий після слів «обтяження цінних паперів власників зобов’язаннями,» доповнити словами «Переліку осіб, які мають право на отримання коштів (за наявності невиплачених коштів),»;

7) у пункті 16:

абзац перший після слів «визначених Положенням про припинення,» доповнити словами «сформований на кінець операційного дня, що передує даті припинення Діяльності депозитарної установи,»;

абзац другий після слів «Передача облікового реєстру» доповнити словами «, бази даних, архіву баз даних та документів відповідно до Положення про припинення»;

абзац третій після слів «визначеному Положенням про припинення» доповнити словами «та внутрішніми документами уповноваженого на зберігання»;

8) у пункті 17:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«отриманий від попередньої депозитарної установи обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися цією депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, у формі електронного документа у 2 примірниках на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або з використанням засобів захищеного обміну даними та Перелік осіб, які мають право на отримання коштів (за наявності невиплачених коштів). Якщо від дати передачі попередньою депозитарною установою депозитарній установі-правонаступнику або уповноваженому на зберігання облікового реєстру до дати звернення емітента депозитарна установа-правонаступник або уповноважений на зберігання здійснив операцію (операції) переведення належних власникам цінних паперів до обраної ними депозитарної установи та/або виплату дивідендів (доходів) за цінними паперами або власники уклали договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах із депозитарною установою-правонаступником, то депозитарна установа-правонаступник або уповноважений на зберігання додає до отриманого від попередньої депозитарної установи облікового реєстру власників цінних паперів, рахунки у цінних паперах яких обслуговувалися депозитарною установою, що припинила свою діяльність, та Переліку осіб, які мають право на отримання коштів (за наявності невиплачених коштів), засвідчені депозитарною установою-правонаступником або уповноваженим на зберігання копії документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам цінних паперів до обраної ними депозитарної установи/документів, на підставі яких було здійснено виплату дивідендів (доходів) за цінними паперами, та/або документ, що містить інформацію про власників, які уклали із депозитарною установою-правонаступником договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах;»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«У разі втрати або несанкціонованого знищення облікового реєстру власників цінних паперів, переданого Центральному депозитарію відповідно до законодавства, Центральний депозитарій як уповноважений на зберігання може надати емітенту інформаційну довідку про власників цінних паперів, на рахунках яких обліковувалися права на дематеріалізовані цінні папери на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, із зазначенням відомостей про власників та належні їм цінні папери (інформаційна довідка про власників цінних паперів) у формі електронного документа у 2 примірниках на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або з використанням засобів захищеного обміну даними.»;

абзац дев’ятий після слів «довідки про власників цінних паперів,» доповнити словами «Переліку осіб, які мають право на отримання коштів (за наявності невиплачених коштів),» та після слів «до обраної ними депозитарної установи (за наявності)» доповнити словами «/документів, на підставі яких було здійснено виплату дивідендів (доходів) за цінними паперами (за наявності)»;

9) у пункті 18:

абзац перший після слів «довідки про власників цінних паперів,» доповнити словами «Переліку осіб, які мають право на отримання коштів (за наявності невиплачених коштів),»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«надати депозитарній установі-правонаступнику розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому(ій) емітенту обліковому реєстрі власників цінних паперів/інформаційній довідці про власників цінних паперів, з урахуванням здійснених операцій переведення належних власникам цінних паперів до обраної ними депозитарної установи (за наявності) та/або інформації про власників, які уклали із депозитарною установою-правонаступником договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах, для їх подальшого зарахування на рахунки цих власників у новій депозитарній установі та закриття цих рахунків або надати уповноваженому на зберігання розпорядження про переказ цінних паперів, права на які обліковувались на рахунках у цінних паперах власників у попередній депозитарній установі і які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі власників цінних паперів/інформаційній довідці про власників цінних паперів, з урахуванням здійснених операцій переведення належних власникам прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи (за наявності), з Рахунку на рахунок у цінних паперах нової депозитарної установи, а також розпорядження про переказ коштів (за наявності невиплачених коштів) з рахунку Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі на рахунок нової депозитарної установи;»;

абзац четвертий після слів «обтяження цінних паперів власників зобов’язаннями (за наявності),» доповнити словами «Перелік осіб, які мають право на отримання коштів (за наявності невиплачених коштів),»;

абзац шостий після слів «обтяження цінних паперів власників зобов’язаннями (за наявності),» доповнити словами «Переліку осіб, які мають право на отримання коштів (за наявності невиплачених коштів),».

Директор департаменту 
регулювання депозитарної 
та клірингової діяльностіІ. Курочкіна

 

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0890-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт