п'ятниця, 18.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 07.06.2016 № 341 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.06.2016  № 341

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до вимог статей 715254456 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення операцій з готівковою іноземною валютою Правління Національного банку УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року № 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 січня 2003 року за № 21/7342 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 30 квітня 2014 року № 249) (зі змінами), що додаються.

2. Унести до Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 6 слова "розпорядчим документом" замінити словами "рішенням Правління Національного банку України";

2) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Департамент банківського нагляду здійснює щодня аналіз та контроль за дотриманням банком установлених Національним банком значень лімітів на підставі форми звітності № 1Д "Баланс банку", передбаченої Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129".

3. Абзац другий пункту 3.11 глави 3 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 790/19528 (зі змінами), після слів "купується у фізичної особи" доповнити словами "та продається фізичній особі".

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

6. Постанова набирає чинності з 15 червня 2016 року.

Голова

В.О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної фіскальної служби України 

Міністр фінансів УкраїниР.М. Насіров 

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління 
Національного банку України 
07.06.2016 № 341

ЗМІНИ 
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

1. У розділі II:

1) абзац третій пункту 7 та абзац перший пункту 8 після слів "право оренди" доповнити словом "(суборенди)";

2) абзац другий пункту 13 доповнити реченням такого змісту: "Керівник відокремленого підрозділу банку, фінансової установи або уповноважена ним особа, касир пункту обміну валюти засвідчує копію такого наказу (розпорядження) власноручним підписом".

2. У розділі III:

1) пункти 1 та 2 викласти в такій редакції:

"1. Голова правління банку/керівник фінансової установи має право визначати уповноважену особу, яка встановлюватиме курси купівлі та продажу іноземних валют у касах банку, фінансової установи, у їх відокремлених підрозділах, пунктах обміну щоденно до початку робочого дня згідно з наказом (розпорядженням) банку, фінансової установи.

У наказі (розпорядженні) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют має бути зазначено дата, час (година, хвилина), з якого діють установлені курси, значення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні.

Каси банку, фінансової установи, їх відокремлених підрозділів та пункти обміну валюти здійснюють операції з купівлі та продажу іноземних валют за гривні лише за курсами, установленими в наказі (розпорядженні) банку, фінансової установи, що діють під час проведення цих операцій.

У касі банку, фінансової установи, їх відокремлених підрозділах, пунктах обміну валюти, розташованих за різними адресами (місцезнаходженням), в один і той самий робочий день можуть бути встановлені різні значення курсів купівлі та продажу іноземних валют.

2. Банк, фінансова установа мають право змінювати значення курсу купівлі та продажу протягом операційного (робочого) дня з обов'язковим оформленням кожного зміненого значення відповідним наказом (розпорядженням), у якому зазначається час (година, хвилина) зміни курсів";

2) у пункті 4 слова "валютно-обмінних операцій за наявності відповідних коштів, а також" виключити;

3) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Форма і зміст розрахункового документа, який друкується РРО та застосовується для обліку й реєстрації валютно-обмінних операцій, мають відповідати вимогам Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року за № 220/28350, та додатково містити таку інформацію: назва операції (купівля, продаж, зворотній обмін, конвертація іноземної валюти, операція сторно), назва і код прийнятої валюти, сума прийнятої валюти, курс, крос-курс, назва і код валюти до видачі, сума валюти до видачі, сума комісії";

4) у пункті 14:

в абзаці першому слова та цифри "належать до 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129)" замінити словами та цифрами "належать до 1-ї та 2-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Банк/фінансова установа під час здійснення операцій із конвертації готівкової іноземної валюти використовує крос-курс банку, фінансової установи, що діє на час проведення операції".

3. У розділі IV:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Банкам, фінансовим установам дозволяється здійснювати операції, зазначені в пункті 3 розділу I цієї Інструкції:

на суму, що не перевищує або дорівнює 15000 гривень за умови пред'явлення фізичною особою документа, що посвідчує особу та її резидентність, із зазначенням у квитанціях про здійснення валютно-обмінної операції прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, її резидентності;

на суму, що перевищує 15000 гривень, але не перевищує 150000 гривень за умови пред'явлення фізичною особою документа, що посвідчує особу та її резидентність, із зазначенням у квитанціях про здійснення валютно-обмінної операції прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, її резидентності, серії та номеру паспорта (іншого документа, що засвідчує особу), дати видачі та органу, що його видав;

на суму, що дорівнює або перевищує 150000 гривень, - відповідно до вимог абзацу третього цього пункту. У квитанціях про здійснення валютно-обмінної операції також зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію. Працівник банку, фінансової установи здійснює копіювання сторінок відповідних документів, на підставі яких з'ясовано інформацію про клієнта, який здійснив валютно-обмінну операцію, та забезпечує їх зберігання в документах дня. Копії сторінок документів засвідчуються відбитком штампа каси банку, фінансової установи.

Банки, фінансові установи зобов'язані здійснювати контроль у режимі реального часу за дотриманням установленої в цьому пункті суми проведення фізичними особами валютно-обмінних операцій";

2) у пункті 2:

абзац перший виключити.

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом першим;

друге речення абзацу першого виключити;

3) пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 10 уважати відповідно пунктами 3 - 9;

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Під час проведення валютно-обмінних операцій, зазначених у пункті 3 розділу I цієї Інструкції, на суму, що дорівнює чи перевищує в еквіваленті 150000 гривень, банк, фінансова установа зобов'язаний (зобов'язана) здійснити ідентифікацію, верифікацію та вивчення особи відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

4) у пункті 7 слова "купувати залишок іноземної валюти, який менший, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, у фізичної особи за гривні" замінити словами "купувати у фізичної особи та продавати фізичній особі залишок іноземної валюти, який менший, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, за гривні".

Директор Департаменту 
відкритих ринків


С.В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови 
Національного банку України


О.Є. Чурій

 

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0341500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт