вівторок, 22.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 14.06.2016 № 346 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.06.2016  № 346

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Відповідно до статей 71556 Закону України "Про Національний банк України", Закону України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", а також з метою вдосконалення порядку відкриття та ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Шацький С.С.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління 
Національного банку України 
14.06.2016 № 346

ЗМІНИ 
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. Абзац четвертий пункту 1.16 глави 1 викласти в такій редакції:

"Уповноважений працівник банку засвідчує своїм підписом/електронно-цифровим підписом роздруковані/скопійовані відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) про суб'єкта господарювання (у тому числі установчі документи юридичних осіб), отримані у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів".

2. У главі 2:

1) третє речення пункту 2.1 після слова "ідентифікації" доповнити словами "та верифікації";

2) абзаци другий та третій пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації суб'єкта господарювання під час укладення договору банківського вкладу або договору банківського рахунку з суб'єктом господарювання отримувати відомості, що містяться про нього в Єдиному державному реєстрі (у тому числі установчі документи юридичних осіб), у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданого/введеного представником юридичної особи. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про суб'єкта господарювання в порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний повідомляти банк про внесення змін до відомостей про нього, які містяться в Єдиному державному реєстрі (у тому числі до установчих документів юридичних осіб), у порядку, визначеному договором банківського рахунку";

3) главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.10. Ідентифікаційні дані, отримані банком під час здійснення ідентифікації та верифікації клієнта, можуть використовуватися клієнтом під час отримання послуг від суб'єкта надання адміністративних послуг".

3. У главі 3:

1) у другому реченні абзацу третього пункту 3.1 слова "юридичних осіб" замінити словами "суб'єктів господарювання";

2) абзац третій пункту 3.2 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають";

3) пункт 3.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.6 - 3.10 уважати відповідно пунктами 3.5 - 3.9;

4) пункт 3.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.7 - 3.9 уважати відповідно пунктами 3.6 - 3.8.

4. У главі 4:

1) в абзаці першому пункту 4.7 цифри "4.5" замінити цифрами "4.6";

2) главу після пункту 4.7 доповнити новим пунктом 4.8 такого змісту:

"4.8 У разі відкриття поточного рахунку на ім'я фізичної особи-банкрута для проведення ліквідаційної процедури ліквідатор має подати до банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5), підписану ліквідатором;

копію рішення суду про визнання фізичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, засвідчену нотаріально або органом, який прийняв таке рішення;

картку із зразками підписів (додаток 4). До цієї картки включається зразок підпису ліквідатора і відбиток печатки (за наявності) фізичної особи-банкрута.

Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та ідентифікацію і верифікацію ліквідатора в порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.

Поточний рахунок використовується для зарахування коштів, отриманих від продажу майна фізичної особи-банкрута, та здійснення розрахунків з кредиторами фізичної особи-банкрута".

У зв'язку з цим пункт 4.8 уважати пунктом 4.9.

5. У пункті 6.7 глави 6:

1) пункт після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"Юридична особа, яка має відкритий рахунок у цьому банку, для відкриття поточних рахунків фізичним особам може подавати до банку зазначені в цьому пункті документи в електронній формі засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо, якщо це передбачено договором банківського рахунку. У цьому разі документи мають містити електронний цифровий підпис".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим;

2) у першому реченні абзацу п'ятнадцятого слова "платіжної картки" замінити словами "електронного платіжного засобу".

6. У главі 7:

1) абзац другий пункту 7.8 викласти в такій редакції:

"Із цих рахунків забороняється перерахування коштів на рахунки фізичних осіб-нерезидентів, крім рахунків:

нерезидентів-інвесторів;

фізичних осіб-нерезидентів у разі самостійного виконання боржником - фізичною особою-резидентом рішення суду або рішення інших органів (посадових осіб), яке підлягає примусовому виконанню";

2) в абзаці сьомому пункту 7.14 слова "платіжних карток" замінити словами "електронних платіжних засобів".

7. Абзац другий пункту 9.2 глави 9 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають".

8. Абзац п'ятий пункту 16.4 глави 16 викласти в такій редакції:

"розрахунки з резидентами (професійними учасниками фондового ринку, суб'єктами оціночної діяльності, нотаріусами, повіреними, комісіонерами тощо) за товари (продукцію, послуги, роботи), що пов'язані зі здійсненням/поверненням іноземних інвестицій, у тому числі з утриманням (обслуговуванням) об'єктів іноземного інвестування".

9. У главі 17:

1) абзац третій пункту 17.1 викласти в такій редакції:

"Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації партії/місцевої організації партії під час відкриття рахунків виборчого фонду отримувати відомості, що містяться про неї в Єдиному державному реєстрі, у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів, у яких зазначені дані про взяття на облік у контролюючих органах як платника податків. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про партію/місцеву організацію партії в порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку";

2) в абзаці першому пункту 17.2 слова "в межах одного територіального виборчого округу" замінити словами "в межах територіального виборчого округу";

3) у пункті 17.4:

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий уважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

в абзаці сьомому слова "повну назву" замінити словами "повне найменування";

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом восьмим;

4) у пункті 17.5:

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий уважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

в абзаці сьомому слова "повну назву" замінити словами "повне найменування";

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом восьмим;

5) у пункті 17.8:

абзац перший після слова "комісію" доповнити словами "та Національне агентство з питань запобігання корупції";

в абзаці другому слова "комісію та окружну виборчу комісію" замінити словами "комісію, окружну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції".

10. В абзаці другому пункту 18.7 глави 18 слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" замінити словами "Єдиному державному реєстрі".

11. У пункті 20.1 глави 20:

в абзаці третьому слова "або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця" замінити словами ", припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця та визнання фізичної особи банкрутом";

в абзаці восьмому слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у формі відкритого доступу через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" замінити словами "Єдиного державного реєстру у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів".

12. У додатках до Інструкції:

1) у додатку 4 слова "Зразки підписів довірених осіб" замінити словами "Зразки підписів довірених осіб (ліквідатора)";

2) додаток 7 після слів "виборчій комісії" доповнити словами "та Національному агентству з питань запобігання корупції";

3) у додатку 9:

слова "повна назва" замінити словами "повне найменування";

після слів "виборчій комісії" доповнити словами "та Національному агентству з питань запобігання корупції";

4) у додатку 10 слова "повна назва", "скорочена назва" замінити відповідно словами "повне найменування", "скорочене найменування".

Директор Департаменту 
платіжних систем 
та інноваційного розвиткуС.С. Шацький

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови 
Національного банку України


Я.В. Смолій

 

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0346500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт