четвер, 17.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 371 "Питання протидії незаконному переміщенню товарів через державний кордон України"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 8 червня 2016 р. № 371 
Київ

Питання протидії незаконному переміщенню товарів через державний кордон України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити при Міністерстві фінансів Міжвідомчий цільовий центр із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи (далі - Центр) і 20 спільних мобільних груп із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи (далі - мобільні групи) з представників Державної фіскальної служби, Державної прикордонної служби та Національної поліції.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчий цільовий центр і спільні мобільні групи із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи (далі - Положення), що додається.

3. Покласти функції з координації діяльності мобільних груп на Центр, розмістивши його в Державній фіскальній службі.

4. Державній фіскальній службі, Адміністрації Державної прикордонної служби, Національній поліції забезпечити:

підбір та направлення осіб для виконання завдань, визначених Положенням;

видання власних організаційно-розпорядчих актів щодо виконання їх територіальними органами доручень Центру та мобільних груп під час виконання завдань, визначених Положенням, та надання особам, залученим до складу Центру та мобільних груп, повноважень, достатніх для виконання ними зазначених завдань.

5. Державній фіскальній службі, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерству інфраструктури забезпечити безперешкодний доступ осіб, залучених до складу Центру та мобільних груп, до всіх зон митного контролю та пунктів пропуску для автомобільного, залізничного, морського (річкового) та авіаційного сполучення.

6. Керівникам Державної фіскальної служби, Державної прикордонної служби, Національної поліції виплачувати в межах фонду оплати праці відповідного органу додаткову премію посадовим особам органів Державної фіскальної служби, у тому числі особам начальницького складу податкової міліції, військовослужбовцям Державної прикордонної служби та поліцейським Національної поліції, які залучені до складу Центру і мобільних груп.

Розмір нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення) осіб, зазначених у цьому пункті, з урахуванням додаткової премії становить з розрахунку на місяць:

керівника Центру - 50000 гривень;

старшого зміни Центру - 40000 гривень;

старшого мобільної групи - 40000 гривень;

інших членів Центру та мобільних груп - 30000 гривень.

7. Матеріально-технічне забезпечення функціонування Центру та мобільних груп здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених для Державної фіскальної служби, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Міністерству внутрішніх справ забезпечити мобільні групи спеціальними автотранспортними засобами, обладнаними проблисковими маячками синього та/або червоного кольору і спеціальними звуковими сигналами.

8. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

9. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 34


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 червня 2016 р. № 371

ПОЛОЖЕННЯ 
про Міжвідомчий цільовий центр та спільні мобільні групи із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи

1. Міжвідомчий цільовий центр із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи (далі - Центр) є постійно діючим координаційним центром, який утворюється з метою координації дій спільних мобільних груп із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи (далі - мобільні групи).

2. Центр та мобільні групи складаються з представників ДФС, Держприкордонслужби та Національної поліції (далі - служби).

3. Центр та мобільні групи у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

4. Основними завданнями Центру є:

організація взаємодії між службами з метою запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи;

забезпечення прийняття рішень, узгоджених з представниками служб, що входять до складу Центру (далі - члени Центру);

узагальнення оперативної та аналітичної інформації про можливі порушення законодавства з питань державної митної справи, отриманої з будь-яких джерел, обробка та аналіз такої інформації;

організація діяльності мобільних груп шляхом надання обов’язкових до виконання ними доручень щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи;

визначення порядку роботи мобільних груп, координація їх діяльності;

здійснення контролю за діяльністю мобільних груп;

узагальнення інформації про результати роботи мобільних груп, підготовка відповідних аналітичних матеріалів;

проведення аналізу ефективності заходів, що вживаються для протидії митним правопорушенням;

інформування Міністра фінансів про результати діяльності Центру та мобільних груп.

5. Центр з метою організації своєї діяльності має право:

доступу до баз даних служб згідно з компетенцією відповідних членів Центру;

запитувати в установленому порядку у центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

надавати мобільним групам підготовлені в установленому цим Положенням порядку обов’язкові до виконання доручення, зокрема щодо зупинки транспортних засобів, проведення огляду (переогляду), створення тимчасових зон митного контролю, відборузразків товарів та направлення їх для проведення досліджень, експертиз, попередньої оцінки до науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС, спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС та їх територіальних підрозділів, залучення посадових осіб органу доходів і зборів, в зоні діяльності якого проводяться заходи, до їх проведення;

розробляти плани - завдання для мобільних груп щодо здійснення заходів з виявлення порушень митного законодавства;

брати участь у виконанні завдань, покладених на мобільні групи;

контролювати виконання доручень, наданих мобільним групам.

6. Центр очолює керівник (далі - керівник Центру), який затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра фінансів.

7. Керівник Центру:

визначає кількість одночасно діючих мобільних груп в межах встановленої чисельності та регіон їх розміщення;

формує постійний персональний склад Центру, у тому числі його аналітичної групи, а також мобільних груп, у разі потреби приймає рішення про зміну їх складу та ротацію. Керівник Центру має право під час формування постійного персонального складу Центру, аналітичної групи та мобільних груп ініціювати проходження кандидатами психофізіологічного обстеження;

за погодженням з Міністром фінансів визначає і доводить до членів Центру ключові показники ефективності діяльності Центру, аналітичної групи та мобільних груп, оцінює їх виконання та щомісяця звітує Міністрові фінансів про результати. У разі потреби за погодженням з Міністром фінансів коригує визначені показники;

за погодженням з Міністром фінансів затверджує функціональні інструкції членів Центру та мобільних груп;

вносить службам пропозиції щодо застосування заохочень чи притягнення до дисциплінарної відповідальності членів Центру та мобільних груп;

дає членам Центру обов’язкові для виконання доручення;

звітує перед Міністром фінансів про результати роботи Центру та мобільних груп;

8. Персональний склад Центру та мобільних груп формується з урахуванням пропозицій керівників служб, які доводяться до Центру на запит керівника Центру.

9. У складі Центру утворюються:

аналітична група у кількості до шести посадових осіб служб;

чотири зміни з цілодобовим режимом роботи, кожна з яких складається з представників служб у кількості п’яти осіб (з ДФС - три особи, з Держприкордонслужби та Національної поліції - по одній особі).

10. Організація та керівництво аналітичною групою та змінами Центру покладається на старших змін, яких визначає керівник Центру з числа посадових осіб ДФС (підрозділу боротьби з митними правопорушеннями).

11. Аналітична група самостійно та/або на виконання вказівки старшого зміни Центру проводить аналітично-пошукову роботу з метою виявлення ризикових операцій в зоні діяльності митниць ДФС та подає пропозиції старшому зміни Центру.

12. Старші змін Центру відповідно до цього Положення зобов’язані:

організовувати роботу осіб, що входять до змін;

приймати узгоджені з усіма членами зміни рішення;

підписувати погоджене з усіма членами зміни доручення мобільним групам;

узагальнювати інформацію про результати проведених заходів мобільними групами, виконання наданих доручень;

дотримуватися функціональної інструкції;

подавати щоденний звіт керівникові Центру.

Доручення мобільним групам, підписане старшим зміни Центру, є вказівкою посадових осіб відповідних служб, що входять до зміни Центру, відповідним представникам служб, що входять до складу мобільних груп.

13. Послідовність дій старшого зміни Центру така:

за результатами проведеного аналізу інформації визначає об’єкт перевірки;

узгоджує з членами зміни Центру рішення щодо проведення перевірки інформації про можливі порушення законодавства з питань державної митної справи;

визначає мобільну групу, яка повинна здійснювати заходи щодо проведення перевірки інформації про можливі порушення законодавства з питань державної митної справи, та члена зміни Центру, відповідального за координацію дій мобільної групи, який готує доручення з інформацією про об’єкт перевірки, достатньою для визначення методів та способів його виконання;

підписує доручення щодо проведення перевірки інформації про можливі порушення законодавства з питань державної митної справи та забезпечує його доведення наявними засобами зв’язку до старшого мобільної групи;

контролює дії члена зміни Центру, відповідального за координацію роботи мобільної групи;

залучає у разі потреби до проведення заходів з виконання доручення інші мобільні групи та визначає спосіб їх взаємодії;

визначає доцільність залучення до здійснюваних мобільними групами заходів сил та засобів територіальних органів служб;

аналізує звіт, підготовлений відповідальним за координацію роботи мобільної групи, про результати  проведених заходів;

проводить оцінку якості та ефективності здійснених заходів;

щоденно узагальнює інформацію про результати роботи мобільних груп, готує звіт керівникові Центру та забезпечує його зберігання.

14. Послідовність дій члена зміни Центру, відповідального за координацію дій мобільної групи, така:

готує доручення щодо проведення перевірки інформації про можливі порушення законодавства з питань державної митної справи та подає його на підпис старшому зміни Центру;

доводить доручення наявними засобами зв’язку до старшого мобільної групи, визначає порядок взаємодії з ним, способи та строки інформування про поточний стан проведення заходів, форс-мажорні обставини та звітування про результати виконання доручення;

координує та контролює роботу мобільної групи, доповідає старшому зміни Центру про хід виконання наданого мобільній групі доручення;

готує звіт про результати виконання мобільною групою доручення та подає його старшому зміни Центру;

забезпечує зберігання документів та матеріалів фото-, відеофіксації проведених заходів з виконання доручення, їх систематизацію.

15. Члени зміни Центру зобов’язані:

виконувати доручення старших змін;

дотримуватися функціональної інструкції;

інформувати керівника Центру про суперечки та неузгодженості під час прийняття рішень старшим зміни.

16. Основними завданнями мобільних груп є:

запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи;

виконання доручень, наданих Центром, в межах своїх посадових обов’язків та завдань, визначених цим Положенням;

організація процесу документування виявлених порушень;

інформування Центру про результати проведених заходів, виконання доручень.

17. Мобільні групи мають право:

безперешкодного доступу до всіх зон митного контролю та пунктів пропуску;

за погодженням з Центром приймати рішення про проведення огляду (переогляду), створювати тимчасові зони митного контролю, здійснювати огляд (переогляд) членами мобільної групи та/або із залученням посадових осіб органу доходів і зборів, в зоні діяльності якого проводяться заходи;

залучати у разі потреби до проведення заходів із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи представників територіальних органів служб;

використовувати засоби зв’язку, технічні засоби митного контролю, засоби фото-, відеофіксації;

ініціювати складення за наявності ознак порушення митних правил протоколів про порушення митних правил митницею, в зоні діяльності якої виявлено такі порушення;

складати за наявності ознак порушення митних правил протоколи про порушення митних правил за погодженням з Центром.

18. Мобільні групи функціонують цілодобово. Зоною діяльності мобільних груп є митна територія України.

19. Кожна мобільна група формується з представників  служб у кількості чотирьох осіб (з ДФС - дві особи, з Держприкордонслужби та Національної поліції - по одній особі).

20. Керівництво мобільними групами покладається на старших таких груп, яких визначає керівник Центру з числа посадових осіб ДФС.

21. Старші мобільних груп відповідно до цього Положення зобов’язані:

організувати виконання доручення Центру;

обов’язково використовувати засоби фото-, відеофіксації на всіх етапах проведення заходів з виконання доручення Центру;

координувати дії членів мобільної групи;

здійснювати контроль за виконанням визначених завдань;

дотримуватися функціональної інструкції;

інформувати Центр про результати проведених заходів.

22. Послідовність дій старшого мобільної групи така:

після отримання доручення Центру визначає заходи, необхідні для його виконання;

доводить до членів мобільних груп завдання щодо проведення заходів з урахуванням їх посадових обов’язків;

визначає порядок проведення заходів, порядок взаємодії членів мобільної групи та координує їх дії;

бере участь у проведенні заходів з обов’язковим використанням фото-, відеофіксації;

інформує старшого зміни Центру у визначені ним способи та строки про поточний стан проведення заходів, форс-мажорні та інші обставини під час їх здійснення;

після проведення заходів подає старшому зміни Центру звіт про результати виконання доручення разом з матеріалами фото-, відеофіксації;

за відсутності можливості оперативної передачі матеріалів фото-, відеофіксації забезпечує їх збереження та якнайшвидше надіслання  Центру.

23. Послідовність дій члена мобільної групи така:

з урахуванням своїх посадових обов’язків здійснює визначені старшим мобільної групи заходи з виконання доручення Центру;

здійснює за вказівкою старшого мобільної групи фото-, відеофіксацію усіх етапів проведення заходів з виконання доручення Центру;

інформує старшого групи про поточний стан проведення заходів, форс-мажорні та інші обставини під час їх здійснення;

після проведення заходів подає старшому групи матеріали фото-, відеофіксації;

за відсутності можливості надання матеріалів фото-, відеофіксації старшому мобільної групи забезпечує їх збереження та якнайшвидшу їх передачу.

24. За неналежне виконання службових обов’язків та завдань, передбачених цим Положенням, посадові особи - члени Центру та мобільних груп несуть відповідальність згідно із законом.


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 червня 2016 р. № 371

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Доповнити примітки до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488) пунктом 3 такого змісту:

“3. Для осіб, залучених до складу Міжвідомчого цільового центру і спільних мобільних груп із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи, що відряджаються в межах України, сума добових витрат становить 150 гривень.”.

2. Доповнити вичерпний перелік підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 41, ст. 1578; 2015 р., № 102, ст. 3507; 2016 р., № 42, ст. 1581), пунктом 15 такого змісту:

“15. Призначення огляду (переогляду) за дорученням або погодженням Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи.”.

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/371-2016-%D0%BF

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт