п'ятниця, 18.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 346 "Про затвердження Порядку забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації торгівлі"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 1 червня 2016 р. № 346 
Київ

Про затвердження Порядку забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації торгівлі

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації торгівлі, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 74

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 червня 2016 р. № 346

ПОРЯДОК 
забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації торгівлі

1. Цей Порядок визначає процедуру забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ.

Дія цього Порядку поширюється на відносини, що виникають під час проведення консультацій та врегулювання суперечок між членами СОТ стосовно їх прав та зобов’язань відповідно до положень угод, зазначених у доповненнях 1 і 2 до Домовленості про правила та процедури врегулювання суперечок (Додаток 2 до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі) від 15 квітня 1994 р. (далі - Домовленість).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

врегулювання суперечок - реалізація правил і процедур, передбачених Домовленістю, зокрема щодо участі України в роботі груп експертів, Апеляційного органу, в процесі арбітражу в рамках СОТ, прийнятті та виконанні рішень, рекомендацій, висновків та постанов Органу врегулювання суперечок СОТ;

заінтересовані органи - органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, яких стосуються питання, пов’язані із захистом прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ;

заінтересовані організації - підприємства, установи та організації України незалежно від форми власності, яких стосуються питання, пов’язані із захистом прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Марракеській угоді про заснування Світової організації торгівлі та додатках до неї, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ здійснюється Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань.

4. Мінекономрозвитку вживає заходів, необхідних для задовільного врегулювання питань на користь України, зокрема відповідно до процедур добрих послуг, примирення і посередництва, передбачених Домовленістю, для прийняття рішення, яке є взаємоприйнятним для сторін суперечки.

5. У разі виявлення інформації про вжиття членом СОТ заходів, які не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ, заінтересовані органи та закордонні дипломатичні установи України повідомляють про це Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів.

6. У разі виявлення інформації про вжиття членом СОТ заходів, які не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ, заінтересовані організації надсилають відповідне повідомлення Мінекономрозвитку.

Повідомлення заінтересованих організацій повинно містити, зокрема:

повне найменування заінтересованої організації, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти, прізвище та ініціали осіб, які можуть надати уточнюючі дані;

матеріали, обґрунтування і докази, що підтверджують вжиття членом СОТ заходів, які не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ.

7. За результатами розгляду повідомлень заінтересованих органів та організацій щодо виявлення інформації про вжиття членом СОТ заходів, які не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ, Мінекономрозвитку приймає рішення про:

наявність підстав вважати, що заходи, вжиті членом СОТ, не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ, а також утворення міжвідомчої робочої групи із забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ (далі - міжвідомча робоча група); або

відсутність підстав вважати, що заходи, вжиті членом СОТ, не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ.

Про прийняті рішення Мінекономрозвитку повідомляє заінтересованим органам та організаціям.

8. Мінекономрозвитку для забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ:

1) взаємодіє з МЗС, міжнародними міжурядовими організаціями та закордонними юрисдикційними органами;

2) координує діяльність заінтересованих органів та організацій у частині забезпечення захисту прав та інтересів України;

3) проводить аналіз інформації, обґрунтувань, матеріалів і доказів, отриманих від заінтересованих органів та організацій, закордонних дипломатичних установ України, а також зібраних Міністерством;

4) визначає заінтересовані органи та організації для участі у проведенні консультацій та врегулюванні суперечок між членами СОТ і залучає представників таких органів та організацій (за погодженням з їх керівниками) для подання у визначений строк відповідної інформації, матеріалів, висновків та пояснень, необхідних для забезпечення захисту прав та інтересів України;

5) інформує з наданням відповідних рекомендацій та пропозицій Кабінет Міністрів України, заінтересовані органи та організації щодо:

вжиття Україною заходів, стосовно яких існує ймовірність надіслання членами СОТ вимоги про проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ;

вжиття членом СОТ заходів, стосовно яких Україною може бути надіслано вимогу про проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ;

6) забезпечує з урахуванням рекомендацій та пропозицій міжвідомчої робочої групи залучення для проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ юридичних радників, незалежних експертів та економічних радників, у тому числі іноземних;

7) забезпечує підготовку документів, передбачених Домовленістю, для їх подання в установленому порядку до СОТ;

8) здійснює представництво України під час проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ;

9) інформує Кабінет Міністрів України, заінтересовані органи та організації про хід проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ;

10) бере участь у проведенні консультацій та/або врегулюванні суперечки між членами СОТ як третя сторона у разі наявності суттєвого інтересу у справах між членами СОТ;

11) проводить моніторинг стану вжиття торговельних заходів членами СОТ з метою виявлення інформації про вжиття заходів, що не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ.

9. Міжвідомча робоча група утворюється для забезпечення узгодженості дій заінтересованих органів та організацій, здійснення підготовки пропозицій, відповідей і рекомендацій з організаційно-правових, процедурних та інших питань.

10. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, а також угодами СОТ і цим Порядком.

11. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню координації дій заінтересованих органів та організацій з питань, пов’язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ;

2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ;

3) участь у підготовці документів та матеріалів, передбачених Домовленістю;

4) участь у складі делегації для здійснення представництва України під час проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ;

5) участь у здійсненні заходів, пов’язаних із залученням для проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ юридичних радників, незалежних експертів та економічних радників, у тому числі іноземних;

6) виконання інших завдань, пов’язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ.

12. Співголовами міжвідомчої робочої групи є Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі та заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник України. До її складу входять керівники, заступники керівників заінтересованих органів та організацій. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджує Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі.

13. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням одного з її співголів.

Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

14. Рішення міжвідомчої робочої групи вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення міжвідомчої робочої групи оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

15. Міжвідомча робоча група з метою підготовки пропозицій, відповідей і рекомендацій з організаційно-правових, процедурних та інших питань має право залучати до своєї роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

16. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Мінекономрозвитку.

17. Заінтересовані органи та організації, члени міжвідомчої робочої групи, юридичні радники, незалежні експерти та економічні радники, у тому числі іноземні, зобов’язані дотримуватися вимог щодо конфіденційності інформації, рішень, наказів, які вони отримують в письмовій чи усній формі, прямо або опосередковано, від Мінекономрозвитку або будь-яких інших заінтересованих органів та організацій під час діяльності міжвідомчої робочої групи та здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ.

Вимоги щодо конфіденційності не поширюються на інформацію, яка є суспільним надбанням.

У разі необхідності залучення до роботи осіб, які є представниками того ж органу або організації, що і член міжвідомчої робочої групи або юридичні радники, незалежні експерти та економічні радники, у тому числі іноземні, вони повинні забезпечити дотримання вимог щодо конфіденційності.

Вимоги щодо конфіденційності діють протягом 24 місяців після закінчення роботи міжвідомчої робочої групи або строку дії договорів, укладених з юридичними радниками, незалежними експертами та економічними радниками, у тому числі іноземними.

Заінтересовані органи та організації, члени міжвідомчої робочої групи, юридичні радники, незалежні експерти та економічні радники, у тому числі іноземні, повинні використовувати матеріали справи виключно для досягнення відповідних результатів.

18. У разі коли сторонам не вдалося задовільно врегулювати питання або прийняти рішення, яке є взаємоприйнятним для сторін, Мінекономрозвитку з урахуванням рішень міжвідомчої робочої групи:

1) надсилає до Органу врегулювання суперечок СОТ вимоги про проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ;

2) погоджує кандидатури осіб, яких Секретаріатом СОТ запропоновано призначити для проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ як експертів;

3) розглядає, погоджує та у разі потреби подає зауваження та заперечення до рішень, рекомендацій, висновків та постанов Органу врегулювання суперечок СОТ за результатами проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ.

19. Мінекономрозвитку з урахуванням рішень міжвідомчої робочої групи готує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо виконання рішень, рекомендацій, висновків та постанов Органу врегулювання суперечок СОТ.

У разі коли такі рішення, рекомендації, висновки та постанови не виконуються іншим членом СОТ протягом прийнятного строку, Мінекономрозвитку інформує Кабінет Міністрів України про наявність відповідного порушення та проводить переговори з метою визначення взаємоприйнятної компенсації.

Якщо протягом 20 днів після закінчення прийнятного строку з членом СОТ не досягнуто домовленості про взаємоприйнятну компенсацію, Мінекономрозвитку за погодженням з Кабінетом Міністрів України може звернутися до Органу врегулювання суперечок СОТ за дозволом на припинення застосування щодо такого члена СОТ поступок або інших зобов’язань згідно з угодами СОТ.

20. За пропозиціями Мінекономрозвитку Кабінет Міністрів України розглядає на своєму засіданні питання стосовно припинення процедури проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ, зокрема шляхом прийняття рішення щодо тимчасового припинення консультацій та/або процедури врегулювання суперечки або щодо врегулювання суперечки із застосуванням процедур добрих послуг, примирення чи посередництва, та приймає відповідне рішення.

21. Мінекономрозвитку може подавати до Органу врегулювання суперечок СОТ пропозиції щодо включення до індикативного переліку урядових і неурядових осіб кандидатур осіб, які мають кваліфікацію і досвід відповідно до Домовленості, для їх залучення як експертів під час проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ.

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/346-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт