п'ятниця, 25.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 03.06.2016 № 338 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.06.2016  № 338

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 715555658 Закону України "Про Національний банк України",статей 6667 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління 
Національного банку України 
03.06.2016 № 338

ЗМІНИ 
до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У главі 1 розділу ІІ:

1) у пункті 1.3:

пункт після підпункту "б" доповнити новим підпунктом "в" такого змісту:

"в) фінансова допомога акціонерів банку".

У зв'язку з цим підпункти "в" - "ґ" уважати відповідно підпунктами "ґ" - "д";

підпункт "д" доповнити новим абзацом такого змісту:

"збитків від операцій з акціонерами, що отримані після 04 червня 2016 року";

2) підпункт "в" пункту 1.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Прибутки та збитки від операцій з акціонерами, що отримані до 04 червня 2016 року, уключаються до регулятивного капіталу банку в складі результату поточного та звітного років";

3) главу після пункту 1.5 доповнити новим пунктом 1.6 такого змісту:

"1.6. Фінансова допомога акціонерів (суми безповоротної фінансової допомоги, прощення кредитів, вкладів (депозитів), субординованого боргу тощо) може включатися до основного капіталу банку після отримання дозволу Національного банку за таких умов:

кошти отримані в грошовій формі та є безповоротними;

кошти не є кредитними, а є власними коштами акціонерів;

структура власності банку відповідає вимогам щодо її прозорості, установленим Національним банком.

Для отримання дозволу банк подає до структурного підрозділу Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку, такі документи:

клопотання про можливість уключення фінансової допомоги акціонерів до основного капіталу банку;

письмове запевнення акціонерів, що джерелом походження фінансової допомоги є власні кошти акціонерів банку.

Національний банк приймає рішення про відмову в наданні банку дозволу на включення фінансової допомоги акціонерів до основного капіталу, якщо:

подані банком документи не відповідають вимогам цього пункту;

структура власності банку визнана непрозорою або щодо структури власності банку здійснюється перевірка документів на відповідність вимогам щодо прозорості згідно з нормативно-правовими актами Національного банку.

Рішення про надання дозволу на включення фінансової допомоги акціонерів до основного капіталу банку/відмову в наданні такого дозволу приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду) протягом місяця із дня отримання документів, передбачених цим пунктом".

У зв'язку з цим пункти 1.61.7 уважати відповідно пунктами 1.7, 1.8.

2. У розділі ІІІ:

1) в абзаці першому пункту 1.1 глави 1 слова та цифри "02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129) (зі змінами)" замінити словами та цифрами "19 квітня 2016 року № 269)";

2) абзац другий пункту 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

"Рішення про надання/скасування Дозволу приймає Комітет з питань нагляду із зазначенням конкретного строку дії Дозволу або його скасування. У разі визнання структури власності банку непрозорою або щодо структури власності банку здійснюється перевірка документів на відповідність вимогам щодо прозорості згідно з нормативно-правовими актами Національного банку Дозвіл не надається".

3. У главі 1 розділу IV:

1) в абзаці четвертому пункту 1.2 слово та цифри "пункту 1.14" замінити словом та цифрами "пунктів 1.14, 1.15";

2) абзац вісімдесят другий пункту 1.3 після слів "Довгострокові активні операції" доповнити словами "(зменшені на суму сформованих під них резервів)".

4. В абзаці першому пункту 1.4 глави 1 розділу V слова "гарантіями та акредитивами" замінити словами "гарантіями, акредитивами, акцептами та авалями".

5. У розділі VI:

1) у главі 1:

у пункті 1.14 слова "гарантіями та акредитивами" замінити словами "гарантіями, акредитивами, акцептами та авалями";

главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"1.15. Під час розрахунку нормативів кредитного ризику банк має право зменшувати загальний обсяг кредитного ризику згідно з вимогами пункту 2.5 глави 2 та пункту 5 глави 4 розділу VI цієї Інструкції за умови подання банком у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку, програми капіталізації/плану реструктуризації, складених, у тому числі за результатами діагностичного обстеження, а також плану заходів щодо приведення діяльності банку у відповідність до вимог законодавства щодо операцій з пов'язаними з банком особами та забезпечення виконання зазначених програм/планів у визначені в них строки";

2) у главі 2:

у пункті 2.5:

в абзаці першому слова ", який дотримується нормативів капіталу," виключити, слова "у разі" замінити словами "у вигляді";

в абзаці першому підпункту "а" слова "забезпечення кредиту безумовним зобов'язанням" замінити словами "безумовного зобов'язання";

у підпункті "б":

в абзаці першому слова "кредиту/вкладень у боргові цінні папери" виключити;

в абзаці другому:

слова "наданого кредиту" замінити словами "кредитної операції";

слова та цифри "02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129) (зі змінами)" замінити словами та цифрами "19 квітня 2016 року № 269)";

в абзаці першому пункту 2.7 слова "пролонгованим кредитом" замінити словами "цією кредитною операцією";

3) у главі 4:

у пункті 5:

в абзаці першому слова ", який дотримується нормативів капіталу," виключити, слова "у разі" замінити словами "у вигляді";

у підпункті 1 слова "забезпечення кредиту безумовним зобов'язанням" замінити словами "безумовного зобов'язання";

у підпункті 2:

в абзаці першому слово "кредиту" виключити;

в абзаці другому:

слова "наданого кредиту" замінити словами "кредитної операції";

слова та цифри "02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129) (зі змінами)" замінити словами та цифрами "19 квітня 2016 року № 269)";

в абзаці першому пункту 7 слова "пролонгованим кредитом" замінити словами "цією кредитною операцією".

Директор 
Департаменту методології


Н.В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО

В.о. заступника Голови 
Національного банку України


К.В. Рожкова

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0338500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт