вівторок, 22.06.2021

Наказ Мінекономрозвитку України від 04.05.2016 № 778 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна регуляторна служба України, та форми для подання запиту на одержання публічної..."

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.05.2016  № 778

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 травня 2016 р. 
за № 758/28888

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна регуляторна служба України, та форми для подання запиту на одержання публічної інформації

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади"НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна регуляторна служба України;

форму для подання запиту на одержання публічної інформації.

2. Визначити Департамент правової роботи і державного нагляду та контролю ДРС (далі - Департамент) спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є ДРС.

3. Визначити місцем роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, кабінет 407, розташований за адресою: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.

4. Структурним підрозділам ДРС відповідно до компетенції забезпечувати:

своєчасне опрацювання, облік і надання Департаменту у визначені строки достовірної та повної інформації за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи;

підготовку та надання Управлінню інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби відповідних матеріалів з метою оприлюднення, оновлення та здійснення контролю за їхньою актуальністю на офіційному веб-сайті ДРС;

унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної в ДРС інформації про особу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

5. Управлінню інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті ДРС.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 травня 2014 року № 556 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, та форми для подання запиту на одержання публічної інформації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за № 595/25372.

7. Сектору доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управління документального забезпечення департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову ДРС Ляпіну К.М.

Перший 
віце-прем'єр-міністр України - 
Міністр економічного розвитку 
і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної регуляторної 
служби України
К.М. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
04.05.2016  № 778

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 травня 2016 р. 
за № 758/28888

ПОРЯДОК 
складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна регуляторна служба України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення Державною регуляторною службою України (ДРС) оперативного розгляду та надання відповідей на запити на одержання публічної інформації фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень, розпорядником якої є ДРС.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон).

3. Доступ до публічної інформації ДРС забезпечується шляхом надання інформації за запитами на одержання публічної інформації.

4. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

ІI. Складання та подання запитів на одержання публічної інформації

1. Запит на одержання публічної інформації подається до ДРС в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або надсилається поштою, електронною поштою в довільній формі, телефаксом чи телефоном на вибір запитувача.

2. Запит на одержання публічної інформації може бути подано:

на поштову адресу ДРС: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011;

на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua;

телефаксом: (044) 254-43-93;

телефоном: (044) 254-56-73.

3. Запит на одержання публічної інформації повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на одержання публічної інформації запитувач може використовувати форму для подання запиту на одержання публічної інформації.

5. Форма для подання запиту на одержання публічної інформації розміщується на офіційному веб-сайті ДРС (www.dkrp.gov.ua) та інформаційному стенді першого поверху будівлі, у якій розташовано ДРС (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011).

6. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє уповноважений працівник Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю ДРС (далі – Департамент) із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, номера контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

ІII. Строк розгляду запитів на одержання публічної інформації

1. Запити на одержання публічної інформації приймаються та реєструються Управлінням інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби ДРС у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по четвер з 09:00 по 13:00 і з 13:45 по 18:00, у п’ятницю з 09:00 по 13:00 та з 13:45 по 16:45).

2. Департамент, отримавши запит на одержання публічної інформації, після резолюції керівництва ДРС передає його структурному (структурним) підрозділу (підрозділам), у володінні якого (яких) знаходиться запитувана інформація.

3. Якщо запитувана інформація в запиті на одержання публічної інформації знаходиться у володінні одного структурного підрозділу, цей підрозділ визначається головним виконавцем за запитом.

4. У разі якщо запитувана інформація в запиті на одержання публічної інформації знаходиться у володінні декількох структурних підрозділів, головним виконавцем за запитом визначається Департамент.

Структурний (структурні) підрозділ (підрозділи) протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту надає (надають) завізовані керівником структурного (структурних) підрозділу (підрозділів) інформаційні матеріали або проекти відповідей та їх електронні копії до Департаменту.

5. Відповідь на запит на одержання публічної інформації надається запитувачу в спосіб, визначений ним, не пізніше п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту за підписом керівництва ДРС.

6. У разі якщо запит на одержання публічної інформації стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися та загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня реєстрації запиту.

ІV. Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безоплатно.

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію".

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

V. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на одержання публічної інформації

1. У задоволенні запиту на одержання публічної інформації може бути відмовлено в таких випадках:

ДРС не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 2 розділу IV цього Порядку;

не дотримано вимог до складання та подання запиту на одержання публічної інформації, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

2. Відмова в задоволенні запиту на одержання публічної інформації надається в письмовий формі.

3. У разі якщо запит на одержання публічної інформації стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Щодо продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

4. Рішення, дії чи бездіяльність працівників ДРС з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України.

Директор 
департаменту розвитку 
інформаційно-комунікаційних 
технологій, документообігу 
та електронних сервісів

Л. Чміль

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
04.05.2016  № 778

ФОРМА
для подання запиту на одержання публічної інформації

Директор 
департаменту розвитку 
інформаційно-комунікаційних 
технологій, документообігу 
та електронних сервісів

Л. Чміль

 

 

 

Текст взято з http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0758-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт