п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Мінінфраструктури України від 26.04.2016 № 161 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України"

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.04.2016  № 161

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 квітня 2016 р. 
за № 664/28794

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 березня 2009 року № 317, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за № 340/16356 (зі змінами), що додаються.

2. Унести зміни до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 березня 2009 року № 317, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за № 341/16357 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 26 січня 2015 року № 13), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

3. Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту та Управлінню економічного розвитку та фінансів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Омелян


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства інфраструктури 
України 
26.04.2016  № 161

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 квітня 2016 р. 
за № 664/28794

ЗМІНИ 
до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги

1. У розділі І:

1) у пункті 1:

абзаци перший - третій викласти в такій редакції:

"1. Терміни щодо визначення тарифів вживаються виключно для цього Збірника у таких значеннях:

вагон перевізника - вантажний вагон, яким перевізник володіє на праві власності або іншій правовій підставі, що має загальномережеву нумерацію з ознакою в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів (далі - АБД ПВ) "вагон інвентарного парку" відповідно до діючої нумерації та нанесення номерів на вагони згідно зі Знаками і написами;

вагон орендований - вагон перевізника, переданий ним в користування на визначений строк на підставі договору оренди;";

доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту:

"власний вагон перевізника - вантажний вагон, яким перевізник володіє на праві власності або іншій правовій підставі, має загальномережеву нумерацію та ознаку в АБД ПВ "власний вагон";".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - тридцятим;

абзаци десятий - дванадцятий викласти в такій редакції:

"перевізника - контейнер, яким перевізник володіє на праві власності або іншій правовій підставі, зареєстрований в Автоматизованому банку даних парку контейнерів (далі - АБД ПК);

власний, яким юридична особа або фізична особа - підприємець володіє на праві власності або іншій правовій підставі;

орендований - контейнер перевізника, переданий ним в користування на визначений строк на підставі договору оренди;";

абзац тринадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - тридцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять дев’ятим;

в абзаці двадцять п’ятому слова "потреб залізниць" замінити словами "потреб структурних підрозділів ПАТ "Укрзалізниця";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Терміни "автомобільний транспортний засіб (АТС)", "договірний перевізник", "інтермодальна транспортна одиниця (ИТЕ)" та "перевізні пристосування" вживаються в значеннях, наведених в Угоді про міжнародне вантажне сполучення (СМГС).

Терміни "вагонна відправка", "контейнерна відправка", "контрейлерна відправка" вживаються в значеннях, наведених у Правилах приймання вантажів до перевезення, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 861/5082.";

2) у пункті 4 слова "Державна адміністрація залізничного транспорту України" замінити абревіатурою та словом "ПАТ "Укрзалізниця";

3) пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти шостий - чотирнадцятий вважати відповідно пунктами п’ятим - тринадцятим;

4) в абзаці першому пункту 7 слова "Мінтрансзв'язку та Мінекономіки" замінити словами "Мінінфраструктури та Мінекономрозвитку";

5) у пункті 8:

у підпункті 8.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"внутрішніх та експортних (через припортові станції, у тому числі на адресу морських (річкових) портів та терміналів), оформлених накладною внутрішнього сполучення, - за тарифами, що діють на дату приймання вантажу до перевезення, зазначену станцією відправлення;";

доповнити підпункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"експортних, оформлених накладною прямого міжнародного залізничного сполучення, - за тарифами, що діють на дату укладання договору перевезення, зазначену в перевізних документах договірним перевізником;".

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

абзаци п’ятий, шостий викласти в такій редакції:

"оформлених накладною прямого міжнародного залізничного сполучення, - за тарифами, що діють на дату укладання договору перевезення, зазначену в перевізних документах договірним перевізником;

перевезення яких здійснюється з переоформленням накладної у зв’язку зі зміною режиму правового регулювання договору перевезення, - за тарифами, що діють у день оформлення перевізних документів перевізником на станції зміни режиму правового регулювання договору перевезення.";

абзац перший підпункту 8.2 викласти в такій редакції:

"8.2. У сполученнях за участю інших видів транспорту (крім прямого міжнародного залізнично-поромного сполучення) - при відправленні вантажу:";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"8.3. При перевезеннях вантажів у прямому міжнародному залізнично-поромному сполученні, оформлених накладною прямого міжнародного залізничного сполучення, - за тарифами, що діють на дату укладання договору перевезення, зазначену в перевізних документах договірним перевізником.";

6) у пункті 9:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Збори, що зазначаються в перевізних документах при відправленні експортних вантажів, нараховуються за ставками, що діють у день проставлення в перевізних документах внутрішнього сполучення календарного штемпеля станції відправлення, в перевізних документах міжнародного сполучення - на дату укладання договору перевезення, зазначену в перевізних документах договірним перевізником.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Додаткові витрати, пов’язані з перевезенням вантажу, не передбачені тарифами і викликані причинами, що не залежать від перевізника, нараховуються за ставками, що діють на дату виникнення цих витрат.";

7) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Плата за перевезення окремої відправки визначається:".

2. У розділі ІІ:

1) у підпункті 1.1 пункту 1:

у підпункті 1.1.3:

абзац перший замінити новими дванадцятьма абзацами такого змісту:

"1.1.3. Визначити:

для перевезень, оформлених накладною внутрішнього сполучення, до якого виду відправки належить вантаж, що пред’являється для перевезення, - вагонної, збірної вагонної, контрейлерної або контейнерної, і застосувати відповідні правила розрахунків плати за перевезення;

для перевезень, оформлених накладною міжнародного сполучення, в якості якої відправки приймається вантаж:

завантажений у вагон (зчеп вагонів);

завантажений у ИТЕ, АТС або ИТЕ, АТС у порожньому стані;

на своїх осях (залізничний рухомий склад, крани на залізничному ходу, колійні та будівельні машини на залізничному ходу тощо).

Для перевезень вантажів у міжнародному сполученні застосовуються правила розрахунків плати за перевезення:

вантажу у вагоні - для вагонної відправки;

вантажу у контейнері та контейнера у порожньому стані - для контейнерної відправки;

вантажу в ИТЕ (крім контейнера), АТС у завантаженому або у порожньому стані - для контрейлерної відправки;

вантажу на своїх осях - для рейкового рухомого складу.

Збірною вагонною відправкою в частині застосування правил тарифів є партія вантажів різних найменувань за однією накладною, для перевезення якої потрібне надання окремого вагона.".

У зв’язку з цим абзаци другий - дев’ятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцятим;

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Якщо партія вантажу, що пред’являється до перевезення, є контейнерною відправкою, - визначити завантажений чи порожній контейнер, якого типу - універсальний, спеціальний чи спеціалізований або якої категорії (маси брутто або довжини) використано для перевезення, і відповідно до цього вибрати тарифну схему.";

у підпункті 1.1.5:

примітку 1 виключити;

абзаци третійчетвертий викласти в такій редакції:

"При перевезенні вантажів у власних вагонах, орендованих перевізником або структурними підрозділами ПАТ "Укрзалізниця" у суб’єктів господарювання, плата визначається як для вагонів перевізника.

При перевезенні вантажів у власних вагонах (контейнерах) перевізника, крім напіввагонів з нумерацією інвентарного парку, плата визначається як для власних вагонів (контейнерів). Для власних напіввагонів перевізника з нумерацією інвентарного парку визначається як для вагонів перевізника.";

абзац перший підпункту 1.1.12 викласти в такій редакції:

"1.1.12. Визначити, до якого тарифного класу або позакласної групи віднесено вантаж, у тому числі рейковий рухомий склад, ИТЕ, АТС, та якою відправкою здійснюються перевезення, і застосувати до базових ставок плати коефіцієнт, установлений для цього вантажу та відправки.";

2) пункт 2 доповнити новими підпунктами такого змісту:

"2.6. При перевезенні вантажів між станціями залізниць України за участю території інших держав тарифна відстань визначається як сумарна відстань усіх дільниць залізниць України за цим напрямком.

2.7. Якщо при виникненні перешкод до перевезення вантажу з причин, що не залежать від перевізника, був змінений шлях прямування вантажу, то плата за перевезення визначається за цим зміненим маршрутом перевезення за фактичну тарифну відстань.";

3) у пункті 3:

в абзаці п’ятому підпункту 3.1 слово ", прейскурантів" виключити;

підпункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Якщо на станції призначення виявлено, що найменування вантажу не відповідає фактичному, неповне або неясне (неточне), то уточнення з метою перевірки правильності нарахування тарифу здійснюється до видачі вантажу з ініціативи станції (перевізника) або на вимогу одержувача шляхом унесення до перевізних документів у графі "Найменування вантажу" ("Наименование груза") під попереднім неточним найменуванням уточненого найменування. Унесене до перевізних документів уточнене найменування завіряється підписами працівників станції (перевізника) та одержувача.

Після видачі вантажу перерахунки, зумовлені неточним найменуванням вантажу, не допускаються ані на вимогу залізниці (перевізника), ані за заявою одержувача.";

4) у пункті 4:

абзац другий підпункту 4.1 викласти в такій редакції:

"До загальної маси вантажу включаються маса упаковки вантажу (тари), перевізних пристосувань, піддонів, додаткового обладнання і разових реквізитів (підкладки, бруски, прокладки тощо), використаних при перевезенні.";

абзаци перший - третій підпункту 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Для розрахунку плати за вантаж, який завантажено в окремий вагон (крім великовагових вантажів на транспортерах та негабаритних вантажів), приймається розрахункова маса, яка визначається за табл. 1 на підставі округленої до повних тонн загальної маси. Далі в тексті цього Збірника ця маса зазначається як розрахункова.

Якщо перевіркою під час перевезення або на станції призначення встановлено, що фактична маса вантажу більша від зазначеної відправником у перевізних документах (крім випадків завантаження вагона понад його вантажопідйомність, виявленого під час перевезення, або з перевищенням допустимого статичного навантаження від колісної пари вагона на рейки колії), то для розрахунку плати за перевезення приймається маса, визначена за табл. 1 на підставі округленої до повних тонн загальної фактично виявленої маси. У такому випадку станція призначення (перевізник) вносить до перевізних документів зміни у відомості про масу вантажу за підписами працівника станції (перевізника) та одержувача і здійснює розрахунки від станції відправлення (або прикордонної) до станції призначення за розрахункову масу фактично перевезеного вантажу.

Якщо під час перевезення виявлено завантаження вагона понад його вантажопідйомність або з перевищенням допустимого статичного навантаження від колісної пари вагона на рейки колії, то надлишок вантажу вивантажується і досилається за призначенням зі стягненням з одержувача (за експортний вантаж з відправника) плати за всю відстань перевезення залізницями України як за самостійну відправку на загальних підставах за тарифами, що діяли у день виявлення.";

підпункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. Для розрахунку плати за перевезення в окремому вагоні додаткового обладнання (перевізних пристосувань), які не включені до маси тари вагона, у тому числі багаторазових засобів пакетування, що належать відправникам і одержувачам, приймається маса, визначена за табл. 1 на підставі округленої до повних тонн маси цього обладнання (перевізних пристосувань).

Далі в тексті цього Збірника ця загальна маса зазначається як розрахункова.";

5) підпункт 6.3 пункту 6 виключити;

6) абзац другий підпункту 7.3 пункту 7 викласти в такій редакції:

"У такому разі станція відправлення (договірний перевізник) повинна зробити відмітку в перевізних документах про подачу спеціального (спеціалізованого) вагона перевізника замість універсального "СЗУВ" ("СВУВ") у графі "Тарифні відмітки" накладної внутрішнього сполучення та у графі "Отметки для исчисления и взимания провозных платежей" накладної СМГС.";

7) у пункті 8:

друге речення підпункту 8.2 викласти в такій редакції:

"Знижка надається за наявності відмітки відправника "Вантаж попередньо охолоджений" ("Груз предварительно охлажден") у графі "Найменування вантажу" накладної внутрішнього сполучення та графі "Заявления отправителя" накладної СМГС.";

абзац перший підпункту 8.3 викласти в такій редакції:

"8.3. При прийманні швидкопсувного вантажу до перевезення згідно з Правилами в універсальному критому вагоні і при перевантаженні вантажу під час перевезення (з метою запобігання його псуванню) в ізотермічний вагон (про що повинен бути складений акт загальної форми ГУ-23 і в перевізних документах зроблена відмітка станцією перевантаження (перевізником) "Вантаж перевантажено в ізотермічний вагон для запобігання псуванню" ("Груз перегружен в изотермический вагон для предохранения от порчи") у графі "Відмітки залізниці" накладної внутрішнього сполучення або у графі "Отметки перевозчика" накладної СМГС) плата за перевезення перераховується станцією призначення (перевізником) згідно з тарифами, установленими за перевезення:";

абзац другий підпункту 8.4 викласти в такій редакції:

"У разі надання ізотермічного вагона перевізника замість передбаченого правилами та умовами перевезень, договором (планом) або додатковим дозволом універсального вагона плата визначається за тарифною схемою 1 за розрахункову масу вантажу, установлену для універсального вагона. Станція відправлення (договірний перевізник) вносить відмітку "ІЗЗК" ("ИЗВК") у графу "Тарифні відмітки" накладної внутрішнього сполучення та у графу "Отметки для исчисления и взимания провозных платежей" накладної СМГС про подачу ізотермічного вагона перевізника замість критого.";

підпункт 8.5 викласти в такій редакції:

"8.5. У разі надання ізотермічного вагона перевізника замість передбаченого правилами та умовами перевезень, договором (планом) або додатковим дозволом вагона-термоса плата визначається за тарифною схемою 2 за розрахункову масу вантажу, установлену для спеціального (спеціалізованого) вагона. Станція відправлення (договірний перевізник) повинна зробити в перевізних документах відмітку "ІЗЗТ" ("ИЗВТ") у графі "Тарифні відмітки" накладної внутрішнього сполучення та у графі "Отметки для исчисления и взимания провозных платежей" накладної СМГС про надання рефрижераторної секції перевізника або автономного рефрижераторного вагона перевізника замість вагона-термоса.";

8) у пункті 10:

підпункт 10.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"При перевезенні контейнерів контейнерними поїздами у правому верхньому куті перевізних документів станція відправлення (договірний перевізник) проставляє відмітку "Контейнерний поїзд ___ (назва поїзда)" ("Контейнерный поезд ____ (название поезда)").";

підпункт 10.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Плата за перевезення контейнерiв (завантажених та порожнiх) довжиною понад 24 фути визначається за тарифними схемами 10 - 12 для 40(30)-футових контейнерiв.

Плата за перевезення контейнерів довжиною понад 40 футів визначається за тарифними схемами 10-12 для 40(30)-футових контейнерiв із збільшенням на 20%.";

9) у пункті 12:

абзац перший підпункту 12.1 викласти в такій редакції:

"12.1. За перевезення контрейлерними відправками габаритних або негабаритних автопоїзда, автомобіля, причепа, напівпричепа або знімного автомобільного кузова (далі - контрейлер) у завантаженому чи порожньому стані плата визначається незалежно від маси вантажу за кожний вагон окремо за тарифною схемою 13.";

абзац четвертий підпункту 12.2 викласти в такій редакції:

"Ці тарифи застосовуються за наявності проставленої станцією відправлення (договірним перевізником) у правому верхньому куті перевізних документів відмітки "Контрейлерний поїзд _______ (назва поїзда)" ("Контрейлерный поезд ___ (название поезда)").";

абзац другий підпункту 12.3 викласти в такій редакції:

"Ці тарифи застосовуються за наявності проставленої станцією відправлення (договірним перевізником) у правому верхньому куті перевізних документів відмітки "Поїзд комбінованого транспорту _______ (назва поїзда)" ("Поезд комбинированного транспорта _____ (название поезда)").";

10) у пункті 13:

у назві пункту слово "залізниць" замінити словом "перевізника";

у підпункті 13.1 та у першому реченні підпункту 13.2 слово "залізниць" замінити словом "перевізника";

абзац третій підпункту 13.3 доповнити новим реченням такого змісту:

"Під час здійснення таких перевезень з окремим локомотивом залізниць додатково нараховується плата за локомотив за тарифною схемою 28.";

абзаци другий - четвертий підпункту 13.4 викласти в такій редакції:

"Перевезення для експлуатаційних потреб структурних підрозділів ПАТ "Укрзалізниця" рейкового рухомого складу перевізника (крім зазначеного у підпункті 13.9 цього пункту), у тому числі під час передислокації при зміні власника, для переобладнання або утилізації, в/із ремонт(у), а також за пробіг спеціальних пересувних формувань (крім перевезення вантажів, у тому числі негабаритних в окремих спеціалізованих вагонах та спецформуваннях з нумерацією на "1"), сплачуються за тарифною схемою 17.2. Під час організації таких перевезень з окремим локомотивом залізниць плата за локомотив не нараховується. Відправником у графі "Найменування вантажу" перевізних документів проставляється відмітка "Для експлуатаційних потреб".

Плата за проїзд обслуговуючого персоналу при таких перевезеннях не нараховується.

Перевезення зазначеного рейкового рухомого складу для потреб вантажовласників, крім структурних підрозділів ПАТ "Укрзалізниця", оформляються перевізними документами і сплачуються на станції призначення:";

підпункт 13.8 викласти в такій редакції:

"13.8 Обкатка або експериментальні перевезення рейкового рухомого складу перевізника в порожньому або завантаженому стані при випробуванні його технічних характеристик оформляється перевізними документами і здійснюється безоплатно. Про здійснення обкатки або експериментальних перевезень у графі "Найменування вантажу" перевізних документів зазначається "Обкатка" або "Експериментальні перевезення".";

у підпункті 13.9:

у першому абзаці слова "потреб залізниць" замінити словами та абревіатурою "потреб структурних підрозділів ПАТ "Укрзалізниця";

у другому абзаці слова "що не підпорядковані Укрзалізниці" замінити словами та абревіатурою "крім структурних підрозділів ПАТ "Укрзалізниця";

у підпункті 13.11:

в абзаці п’ятому слова "Головного управління перевезень" замінити словами "Департаменту управління рухом";

абзац сьомий доповнити новим реченням такого змісту:

"У графі "Наименование груза" накладної СМГС проставляється відмітка "Порожний транспортер следует под погрузку (данные из телеграммы перевозчика, запросившего транспортер). Подлежит возврату после выгрузки на _____ (указывается наименование станции назначения и сокращенное наименование железной дороги)".";

абзац перший підпункту 13.15 викласти в такій редакції:

"13.15. Плата за перевезення рейкового рухомого складу, що передислоковується при зміні власника, що не є структурним підрозділом ПАТ "Укрзалізниця", визначається як для власних вагонів за тарифною схемою 1 (для універсальних вагонів) або 2 (для інших типів вагонів та іншого рейкового рухомого складу) за розрахункову масу вантажу, установлену для універсального або спеціального вагона, на підставі округленої до повних тонн маси брутто.";

11) у пункті 14:

абзац третій підпункту 14.1 викласти в такій редакції:

"Плата за перевезення у порожньому стані власних напіввагонів перевізника з нумерацією інвентарного парку не нараховується, крім перевезень у ремонт і на промивання.";

в абзаці першому підпункту 14.4:

слова "у тому числі" замінити словами "у тому числі:";

після слів "рухомого складу, що направляється на утилізацію" доповнити словами "або під перше навантаження";

підпункт 14.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Під час здійснення таких перевезень з окремим локомотивом залізниць додатково нараховується плата за локомотив за тарифною схемою 28.";

у першому реченні підпункту 14.6 слово "залізниць" замінити словами та абревіатурою "структурних підрозділів ПАТ "Укрзалізниця";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"14.7. Для застосування правил тарифів, визначених цим розділом, під час перевезення порожніх вагонів відправником у перевізних документах у графі "Найменування ватажу" ("Наименование груза") залежно від призначення та цілі використання проставляються відмітки:

внутрішнього сполучення - крім відміток, передбачених Правилами перевезення вантажів, "Направляється … (із ремонту, на промивку, на пропарку, на дезінфекцію, на дезінсекцію, для продажу, на брухт, для зміни власника, для здачі в оренду, на/після модернізацію(ї) тощо)";

міжнародного сполучення - "Из-под … (наименование груза)"; "Вагон направляется под погрузку"; "Вагон направляется для накопления вагонов под следующую погрузку"; "Вагон направляется из-под накопления после выгрузки…(наименование груза) под погрузку"; "Вагон направляется …… (в ремонт, из ремонта, на промывку, на пропарку, на дезинфекцию, на дезинсекцию, для продажи, на металлолом, для изменения собственника, для сдачи в аренду, на/после модернизацию(и) и т.д.)".";

12) пункт 15 після слова "вантажів" доповнити словами "у внутрішньому сполученні";

13) абзац другий пункту 16 доповнити новим реченням такого змісту:

"Плата за проїзд одного провідника відправника (одержувача) визначається за тарифною схемою 16. У графі "Заяви відправника" накладної внутрішнього сполучення відправник проставляє відмітку "Провідник відправника (одержувача)", у графі "Наименование груза" накладної СМГС - "В сопровождении проводников отправителя".";

14) у пункті 17:

абзац перший підпункту 17.1 викласти в такій редакції:

"17.1. Плата за перевезення у місцевому і прямому сполученнях вантажів, що відправляються структурними підрозділами ПАТ "Укрзалізниця", на адресу структурних підрозділів ПАТ "Укрзалізниця", для потреб експлуатації і ремонту, постачання продовольчих і промислових товарів, визначається за тарифною схемою 17.1 незалежно від того, у яких вагонах і в складі яких поїздів ці вантажі перевозяться.";

у першому реченні підпункту 17.2 слово "залізниць" замінити словами та абревіатурою "структурних підрозділів ПАТ "Укрзалізниця";

підпункт 17.4 викласти в такій редакції:

"17.4. Перевезення на звалища снігу, сміття після очищення станційних колій та територій структурних підрозділів ПАТ "Укрзалізниця", а також перевезення будівельного сміття у період реконструкції та ремонту колій цих підприємств здійснюються безкоштовно, без складання перевізних документів.";

15) у пункті 18:

абзац четвертий підпункту 18.3 викласти в такій редакції:

"При завантаженні вагонів прикриття або вагонів з контрольною рамою (макетом) іншим вантажем плата за перевезення визначається за тарифом для такого вантажу.";

підпункт 18.5 викласти в такій редакції:

"18.5. Плата за перевезення вагона з контрольною рамою (макетом) не у зчепах визначається за фактичну масу, але не менш як за розрахункову.

У разі використання порожніх вагонів для прикриття вантажу або встановлення контрольної рами (макета), у тому числі у зчепах, у графу "Найменування вантажу" ("Наименование груза") перевізних документів уноситься відмітка "Вагон зайнятий під контрольну раму для вантажу, завантаженого у вагон №______", або "Вагон №______ зайнятий для прикриття" ("Вагон занят под контрольную раму для груза, погруженного в вагон №______", або "Вагон №______ занят как прикрытие").";

16) у пункті 19:

у підпункті 19.1:

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"За перевезення габаритних вантажів на платформах і напіввагонах з окремим локомотивом плата визначається за вагон за тарифними схемами 1 (для універсальних вагонів) або 2 (для інших типів вагонів), за локомотив - за тарифною схемою 28.".

У зв’язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - чотирнадцятим;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"Станція відправлення (договірний перевізник) до перевізних документів у графу "Найменування вантажу" накладної внутрішнього сполучення вносить відмітку "З окремим локомотивом (електровоз або тепловоз)", у накладній СМГС у графу "Отметки для исчисления и взимания провозных платежей" - "С отдельным локомотивом (электровоз или тепловоз)";

підпункт 19.3 викласти в такій редакції:

"19.3. За перевезення у зчепах з вантажами порожніх вагонів, які використовуються для прикриття або встановлення контрольної рами (макета), плата не нараховується. Якщо для перевірки напрямку та визначення можливості і умов перевезення понаднегабаритного вантажу необхідно пропустити контрольну раму (макет), то плата за перевезення вагона визначається за тарифною схемою 1 зі збільшенням на 20%. Під час організації такого перевезення з окремим локомотивом залізниць плата визначається за тарифною схемою 28 за локомотив та тарифною схемою 1 за вагон з контрольною рамою (макетом).";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"19.5. За перевезення порожніх власних вагонів, крім власних вагонів перевізника, в ремонт з окремим локомотивом залізниці плата за вагон визначається за тарифною схемою 14 та за окремий локомотив залізниці - за тарифною схемою 28.";

17) абзац третій підпункту 20.1 пункту 20 викласти в такій редакції:

"Станція відправлення (договірний перевізник) у графу "Найменування вантажу" накладної внутрішнього сполучення вносить відмітку "З окремим власним (орендованим) локомотивом (електровоз або тепловоз)", у накладній СМГС у графу "Отметки для исчисления и взимания провозных платежей" - "С отдельным собственным (арендованным) локомотивом (электровоз или тепловоз)".";

18) абзаци третійчетвертий пункту 21 викласти в такій редакції:

"небезпечні вантажі, віднесені до класів небезпеки 1 та 7 відповідно до Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2008 року № 1430, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року за № 180/16196 (далі - Правила);

небезпечні вантажі, що перевозяться у супроводі провідників відправника (одержувача) та які позначені кодами "CW 47" та "CW 55" у колонці 15 Переліку небезпечних вантажів за номерами ООН, наведеного в Правилах.";

19) у пункті 23:

доповнити підпункт 23.1 новим реченням такого змісту:

"У графі "Найменування вантажу" ("Наименование груза") відправник проставляє відмітку у перевізних документах внутрішнього сполучення - "Перевезення на особливих умовах, розпорядчий документ УЗ від ____________ №__ (або номер та дата договору ПАТ "Укрзалізниця" з вантажовласником). З одержувачем погоджено (відмітка може містити додаткові записи про виконання особливих умов)", міжнародного сполучення - "Перевозка на особых условиях (отметка может содержать дополнительные сведения о выполнении особых условий), даты и номера телеграмм УЗ и причастных перевозчиков (ж.д. администраций)".";

підпункт 23.5 викласти в такій редакції:

"23.5. Про перевезення на особливих умовах зі скороченим терміном доставки, з обмеженням швидкості руху чи маси поїзда зазначається у відповідній графі перевізних документів шляхом проставлення відправником відмітки "Зі скороченим терміном доставки, закінчується (дата)", "З обмеженням швидкості руху до ___ км/год", "З обмеженням маси поїзда до _____ тонн" ("С сокращенным сроком доставки, истекает (дата)", "Скорость не более ____км/час", "С ограничением массы поезда до ________ тонн".).";

20) у пункті 24:

перше речення підпункту 24.1 викласти в такій редакції:

"24.1. При перевезенні порожніх вагонів перевізника з додатковим обладнанням (перевізним пристосуванням), маса якого не включена до маси тари вагона, крім нарахованої за тарифною схемою 14 плати за перевезення вагона, стягується додаткова плата, яка нараховується за тарифною схемою 1 множенням ставки за 1 тонну (ставка понад 72,5 тонни) на розрахункову масу обладнання (перевізного пристосування).";

підпункт 24.2 викласти в такій редакції:

"24.2. За перевезення у вагонах перевізника, у тому числі на транспортерах, знімного додаткового обладнання і багаторазових засобів пакетування, що належать відправникам і одержувачам, плата визначається за схемою 1 незалежно від типу вагона за розрахункову масу вантажу, установлену для універсального вагона.";

21) у пункті 27:

в абзаці третьому підпункту 27.2 слова "Тарифної політики залізниць України" замінити словами "Тарифної політики Залізниць держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на відповідний фрахтовий рік";

підпункт 27.3 викласти в такій редакції:

"27.3. При перевезенні за декількома перевізними документами імпортного вантажу одного найменування від одного відправника одному одержувачу після перевантаження з двох і більше вагонів європейської ширини колії (1435 мм) в один вагон ширини колії 1520 мм плата визначається відповідно до загальних правил цього Збірника по одному перевізному документу за загальну масу вантажу у вагоні ширини колії 1520 мм, а в інших перевізних документах проставляється відмітка "Плата за вагон № ___ взыскана по накладной №________".";

22) у підпункті 28.2 пункту 28 слово "залізницями" замінити словом та абревіатурою ПАТ "Укрзалізниця";

23) у пункті 29:

пункт викласти в такій редакції:

"29. Плата при переадресуванні вантажів";

у підпункті 29.1:

перше речення викласти в такій редакції:

"29.1. При переадресуванні вантажу визначення провізної плати і зборів здійснюється окремо від станції відправлення до станції переадресування за первинними перевізними документами, від станції переадресування до нової станції призначення - за новими перевізними документами, що оформлюються на станції переадресування.";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Якщо на шляху перевезення порожніх власних напіввагонів перевізника з нумерацією інвентарного парку з-під вивантаження вантажів під наступне навантаження змінюється станція призначення та умови перевезення вагонів (у ремонт і на промивання), то плата за перевезення визначається за відстань від станції переадресування до нової станції призначення.";

в абзаці першому підпункту 29.3 слова "залізниць" замінити словами та абревіатурою "структурних підрозділів ПАТ "Укрзалізниця";

24) у підпункті 31.7 пункту 31 слова "підприємствам залізниць України" замінити словами та абревіатурою "структурним підрозділам ПАТ "Укрзалізниця";

25) у таблиці 5 пункту 32:

у позиції 1 слово "залізниці" замінити словом "перевізника";

у позиції 4 слова "не підпорядкованим Укрзалізниці" замінити словами та абревіатурою "крім структурних підрозділів ПАТ "Укрзалізниця".

3. У розділі ІІІ:

1) доповнити підпункт 1.5 пункту 1 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"При подачі й забиранні вагонів на/з перегін(ону) за наявності різних відстаней подачі (забирання) вагонів збір визначається за загальну кількість вагонів, що подаються (забираються) протягом звітної доби на середньозважену відстань залежно від відстані й кількості вагонів для кожної відстані подачі (забирання) вагонів на перегін.".

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

2) у підпункті 2.1 пункту 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

"4,0 грн за одну тонну - при зберіганні вантажів у вагонах, у тому числі у контейнерах - за масу брутто, округлену до повних тонн;";

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"1,6 грн за одну тонну - при зберіганні на відкритих складах вантажів, у тому числі у контейнерах - за масу брутто, округлену до повних тонн, та порожніх власних контейнерів - за масу тари, округлену до повних тонн.";

доповнити підпункт після абзацу восьмого новим абзацом дев’ятим такого змісту:

"Зберігання завантажених та порожніх власних контейнерів на місцях загального користування станцій Дніпропетровськ-Ліски Придніпровської залізниці, Донецьк-Ліски, Луганськ-Ліски Донецької залізниці, Київ-Ліски Південно-Західної залізниці, Одеса-Ліски Одеської залізниці, Харків-Ліски Південної залізниці здійснюється за вільними тарифами.".

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий, десятий вважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим;

3) підпункти 3.1.33.1.4 пункту 3 викласти в такій редакції:

"3.1.3. У міжнародному сполученні (СМГС):

для всіх відправок - 3,2 грн за 1 комплект;

відомостей вагонів та відомостей контейнерів - 0,6 грн за 1 бланк, додаткових примірників дорожніх відомостей - 0,5 грн за 1 бланк.

3.1.4. У міжнародному сполученні (ЦІМ або іншого міжнародного права):

для всіх відправок - 2,7 грн за 1 комплект;

відомостей вагонів та відомостей контейнерів - 0,6 грн за 1 бланк, додаткових примірників дорожніх відомостей - 0,5 грн за 1 бланк.";

4) пункт 4 після слова "залізниці" доповнити словом "(перевізника)";

5) у пункті 7:

друге речення абзацу сьомого підпункту 7.1 викласти в такій редакції:

"Сума збору зазначається перевізником в перевізних документах і сплачується за перевезення з-за кордону одержувачем, а в разі перевезення з України за кордон порожніх вагонів для перевезення імпортних вантажів - відправником.";

абзац восьмий підпункту 7.1 викласти в такій редакції:

"Для порожніх власних напіввагонів перевізника з нумерацією інвентарного парку збір не нараховується.";

підпункт 7.2 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 7.3-7.6 вважати відповідно підпунктами 7.2-7.5;

абзац другий підпункту 2 підпункту 7.6 викласти в такій редакції:

"Для порожніх власних напіввагонів перевізника з нумерацією інвентарного парку збори не нараховуються.";

6) абзац дев’ятий підпункту 8.1 пункту 8 викласти в такій редакції:

"Для порожніх власних вагонів перевізника збір не нараховується.";

7) у таблиці 3 пункту 10:

абзац перший позиції 1 графи 2 викласти в такій редакції:

"Заповнення на прохання вантажовласників перевізних документів у паперовому та електронному вигляді та надання з автоматизованих систем залізничного транспорту копії накладної у паперовому вигляді:";

перше речення позиції 7 графи 3 викласти в такій редакції:

"За домовленістю сторін".

4. У пункті 1 розділу IV:

1) у підпункті 1.1:

абзаци п’ятдесятийп’ятдесят перший викласти в такій редакції:

"14.1 - вантажні (пасажирські) вагони з навантаженням до 12,5 т/вісь;

14.2 - вантажні (пасажирські) вагони з навантаженням понад 12,5 т/вісь та інший рейковий рухомий склад;";

в абзаці п’ятдесят шостому слова "залізничного транспорту" виключити;

в абзаці шістдесят другому слова "проміжною платформою" замінити словами "або двома проміжними платформами";

2) у підпункті 1.2:

абзац третій підпункту 1.2.2 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"понад 72,5 т:

за тарифною схемою 1 - як сума плат базової ставки за розрахункову масу 70 тонн та базової ставки за 1 тонну, помноженої на кількість тонн, що перевищує масу 72,5 тонни, округлену до повних тонн;

за тарифною схемою 2 - множенням округленої до повних тонн загальної фактичної маси на базову ставку за 1 тонну.";

у назві тарифної схеми 21 слова "проміжною платформою" замінити словами "або двома проміжними платформами".

5. Пункт 3 розділу VI виключити.

6. У тексті Збірника тарифів слово "вантажовідправник" у всіх відмінках замінити словом "відправник" у відповідних відмінках, слово "вантажоодержувач" у всіх відмінках та числах замінити словом "одержувач" у відповідних відмінках та числах, слова "вагони парку залізниць" та "вагони залізниць" замінити словами "вагони перевізника" у всіх відмінках, слова "контейнери залізниць" у всіх відмінках замінити словами "контейнери перевізника" у відповідних відмінках, слово "Укрзалізниця" у всіх відмінках замінити абревіатурою та словом "ПАТ "Укрзалізниця".

Директор Департаменту 
державної політики в галузі 
залізничного транспортуО.Г. Федоренко

Начальник 
Управління економічного 
розвитку та фінансівО.М. Салівон

 

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0664-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт