п'ятниця, 18.06.2021

Рішення НКЦПФР від 12.04.2016 № 411 "Про затвердження Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.04.2016  № 411

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 травня 2016 р. 
за № 707/28837

Про затвердження Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», абзацу третього частини п’ятої статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», з метою удосконалення порядку скасування реєстрації випусків акцій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за № 822/23354 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів   забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Буцу.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної 
комісії з цінних паперів 
та фондового ринку 
12.04.2016 № 411

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 травня 2016 р. 
за № 707/28837

ЗМІНИ 
до Порядку скасування реєстрації випусків акцій

1. У розділі І:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«затвердження уповноваженим органом банку результатів розміщення акцій, але неможливості здійснити державну реєстрацію змін до статуту у зв’язку з прийняттям постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.»;

2) у пункті 2:

слова «центральним апаратом або територіальними органами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;

слово та цифри «додатки 1 - 6» замінити словом та цифрами «додатки 1 - 6, 10);

3) пункти 8 - 16 викласти в такій редакції:

«8. У разі отримання відомостей про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення акціонерного товариства шляхом його ліквідації реєструвальний орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження зазначених відомостей здійснює скасування реєстрації випуску акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 5) (якщо реєстрацію випуску акцій такого товариства не було скасовано раніше) і забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) відомостей про відсутність нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства (крім випадку, коли в акціонерного товариства наявні інші випуски цінних паперів, реєстрація випуску яких не скасована).

9. У разі отримання реєструвальним органом інформації про акціонерне товариство, що було:

припинено шляхом ліквідації, але реєстрація випуску акцій якого не була скасована в установленому порядку;

припинено шляхом перетворення, але реєстрація випуску акцій якого не була скасована в установленому порядку, при цьому господарське товариство - правонаступник припинено шляхом ліквідації;

припинено шляхом перетворення, але реєстрація випуску акцій якого не була скасована в установленому порядку, при цьому рішення про припинення було прийнято до 30 квітня 2011 року згідно з Законом України «Про господарські товариства»,

реєструвальний орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження відповідної інформації здійснює скасування реєстрації випуску акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додатки 5, 10).

При цьому скасування реєстрації випуску акцій здійснюється у разі, якщо інформація про відповідне припинення акціонерного товариства підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру або у разі отримання від органів державної статистики відповідної інформації про припинення акціонерного товариства.

10. У разі отримання реєструвальним органом інформації про акціонерне товариство, що припинилося шляхом перетворення, але реєстрація випуску акцій якого не була скасована в установленому порядку (крім випадків, передбачених пунктом 9 цього розділу), реєструвальний орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження відповідної інформації здійснює зупинення обігу акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 6).

При цьому зупинення обігу акцій здійснюється у разі, якщо інформація про відповідне припинення акціонерного товариства підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру або у разі отримання від органів державної статистики відповідної інформації про припинення акціонерного товариства.

11. У разі отримання реєструвальним органом інформації про визнання акціонерного товариства банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури реєструвальний орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження відповідної інформації здійснює зупинення обігу акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 6).

При цьому зупинення обігу акцій здійснюється у разі отримання:

постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (з відміткою про набрання законної сили у разі прийняття відповідної постанови до 19 січня 2013 року) або її копії, засвідченої судом;

або інформації про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення суду щодо визнання акціонерного товариства банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

12. У разі отримання реєструвальним органом інформації про постановлення судового рішення щодо припинення акціонерного товариства, що не пов'язано з банкрутством акціонерного товариства, реєструвальний орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження відповідної інформації здійснює зупинення обігу акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 6).

При цьому зупинення обігу акцій здійснюється у разі отримання:

рішення суду щодо припинення акціонерного товариства, що не пов'язано з банкрутством акціонерного товариства, з відміткою про набрання законної сили (у разі відсутності вказаної відмітки - також копії виконавчого документа, засвідченої судом) або його копії, засвідченої судом;

або інформації про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення суду щодо припинення акціонерного товариства, що не пов'язано з банкрутством акціонерного товариства.

13. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва):

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) або розпорядження про відмову в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва (тимчасового свідоцтва) направлення відповідного розпорядження емітенту (крім випадку видачі розпорядження відповідно до пункту 9 цього розділу).

У разі видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва реєструвальний орган одночасно з таким розпорядженням направляє емітенту довідку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів акціонерного товариства (крім випадку, коли в акціонерного товариства наявні інші випуски цінних паперів, реєстрація випуску яких не скасована).

14. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

15. Розпорядження про зупинення обігу акцій (додатки 1, 6) містить інформацію про дату, з якої забороняється вчинення правочинів, пов’язаних із переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску (крім спадкування або правонаступництва акцій, правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, при викупі акцій їх емітентом або у разі, якщо акції входять до складу майна банкрута, продаж якого здійснюється ліквідатором такого банкрута).

Встановлена дата не може передувати дню видачі розпорядження про зупинення обігу акцій і не може бути встановленою пізніше, ніж через два робочих дні з дати видачі такого розпорядження.

На підставі розпорядження про зупинення обігу акцій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

16. Наступного робочого дня з дати надходження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідного розпорядження про зупинення обігу акцій певного випуску Центральний депозитарій цінних паперів здійснює безумовну операцію щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску (крім спадкування або правонаступництва акцій, правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, при викупі акцій їх емітентом або у разі, якщо акції входять до складу майна банкрута, продаж якого здійснюється  ліквідатором такого банкрута) та станом на дату здійснення такої операції на підставі розпорядження емітента складає реєстр власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.»;

4) пункт 18 після слова «свідоцтва» доповнити словами «/тимчасового свідоцтва»;

5) пункт 19 після слова «(свідоцтв)» доповнити словами «(тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв))»;

6) пункт 20 викласти у такій редакції:

«20. Для зупинення (відновлення) обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій заявник подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Порядку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).».

2. У розділі ІІ:

1) у пунктах 12 підпункти «д» - «є» виключити;

2) у пункті 3:

підпункт «е» викласти у такій редакції:

«е) оригінал (оригінали) тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій (подається у разі затвердження результатів розміщення акцій уповноваженим органом банку, але неможливості здійснити державну реєстрацію змін до статуту у зв’язку з прийняттям постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).»;

підпункти «є» - «з» виключити.

У зв’язку з цим підпункт «и» вважати підпунктом «є».

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

підпункт «ґ» викласти у такій редакції:

«ґ) копію реєстру власників іменних цінних паперів, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення і призначення комісії з припинення.»;

підпункти «д», «е» виключити;

2) у пункті 2 підпункти «ґ» - «е» виключити;

3) у пункті 3:

підпункт «д» викласти у такій редакції:

«д) довідку про повідомлення кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» із зазначенням номера та дати офіційного друкованого видання реєструвального органу, в якому було опубліковано повідомлення про ухвалене рішення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;»;

підпункт «є» після слова «законодавства,» доповнити словами «що містить інформацію про особу (осіб), уповноважену(их) на підписання  таких установчих документів,»;

абзаци першийдругий підпункту «ж» замінити п’ятьма новими абзацами такого змісту:

«ж) засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально копію затверджених установчих документів створюваного товариства-правонаступника, підписаних:

уповноваженою особою (особами), визначеною (визначеними) рішенням про затвердження установчих документів і обрання (призначення) органів управління, відповідно до вимог законодавства - у разі перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю - правонаступника;

всіма засновниками (учасниками) товариства-правонаступника або їхніми уповноваженими особами, - у разі перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив.

Всі акціонери (їх правонаступники) акціонерного товариства, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) створюваного товариства-правонаступника.

Установчі документи створюваного товариства-правонаступника повинні містити відомості про склад засновників (учасників) із зазначенням розміру частки (паю) кожного засновника (учасника) станом на день затвердження таких документів.».

У зв’язку з цим абзаци третійчетвертий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

підпункт «з» викласти у такій редакції:

«з) копії реєстрів власників іменних цінних паперів (при бездокументарній формі існування акцій), засвідчені підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально, складених станом на:

дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску;

24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про затвердження передавального акта, або копію реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій) акціонерного товариства, що припиняється (припинилось) шляхом перетворення, станом на дату закриття реєстру, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально;»;

підпункти «и» - «ї» виключити.

У зв’язку з цим підпункти «й»«к» вважати відповідно підпунктами «и», «і».

4. У розділі ІV:

1) підпункти «д», «е» пункту 2 виключити;

2) підпункти «в»«г» пункту 3 виключити;

3) у пункті 4:

підпункт «є» викласти у такій редакції:

«є) довідку про повідомлення кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» із зазначенням номера та дати офіційного друкованого видання реєструвального органу, в якому було опубліковано повідомлення про ухвалене рішення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;»;

підпункти «ж» - «и» виключити.

У зв’язку з цим підпункт «і» вважати пунктом «ж».

5. У розділі V:

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Після видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій реєструвальний орган здійснює дії, передбачені пунктами 13, 14 розділу І цього Порядку.»;

2) пункт 3 виключити.

6. Додатки 1610 викласти у редакції, що додаються.

7. У додатку 5 слова «повідомлення державного реєстратора/витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (у тому числі у формі витягу або виписки)/відповідне рішення суду».

8. Таблиці додатків 7 - 9 доповнити новим рядком такого змісту:

«

Інформація щодо державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття відповідного рішення із зазначенням такої частки (за наявності)

».

Директор департаменту 
корпоративного управління 
та корпоративних фінансівА. Папаіка


Додаток 1 
до Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій 
(пункт 2 розділу І)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Додаток 6 
до Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій 
(пункт 2 розділу І)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Додаток 10 
до Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій 
(пункт 2 розділу І)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0707-16

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт