п'ятниця, 25.06.2021

Рішення НКЦПФР від 12.04.2016 № 410 "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.04.2016  № 410

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 травня 2016 р. 
за № 705/28835

Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 39 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України від 07 квітня 2015 року № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Папаіка А.) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарабакіна Д.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії 
з цінних паперів 
та фондового ринку 
12.04.2016  № 410

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 травня 2016 р. 
за № 705/28835

ЗМІНИ 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. У розділі І:

1) абзац восьмий пункту 11 після слів «причин оприлюднення недостовірної Інформації» доповнити словами «із обов’язковим зазначенням, що саме в Інформації було виправлено»;

2) абзац третій пункту 13 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

«Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі Інформації розкривають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

проміжну (квартальну) фінансову звітність у складі: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності;

річну фінансову звітність у складі: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.»;

Емітенти, цінні папери яких перебувають у першому рівні лістингу, додатково розміщують на сторінці в мережі Інтернет фінансові звіти англійською мовою.».

2. У розділі ІІІ:

1) у главі 1:

у пункті 1:

в абзаці другому цифри "25" замінити цифрами "10";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

«прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств);»;

після абзацу дев'ятого доповнити новими абзацами десятим - дванадцятим такого змісту:

«порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;

про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;

прийняття рішення про виплату дивідендів;».

У зв'язку з цим абзаци десятийодинадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим, чотирнадцятим;

пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. У разі прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту за формою, наведеною у таблиці 1 додатка 5 до цього Положення. У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту за формою, наведеною у таблиці 2 додатка 5 до цього Положення. У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту за формою, наведеною у додатку 6 до цього Положення.

Зазначені відомості розкривають емітенти - акціонерні товариства.

У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які одночасно є значними та такими, щодо вчинення яких є заінтересованість, емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту:

1) датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв;

відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру;

гранична сукупність вартості правочинів;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення;

2) датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв;

предмет правочину;

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами);

додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства.

Інформація зазначається щодо кожного значного правочину окремо;

3) датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв;

істотні умови правочину, а саме:

предмет правочину;

повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину; інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон);

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

інші істотні умови правочину;

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами).

Вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

Інформація зазначається щодо кожного правочину із заінтересованістю окремо.»;

пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента складаються за формою, наведеною у додатку 7 до цього Положення.

До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента.

Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі:

призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду);

призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень);

припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента;

у разі заміни члена наглядової ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаного акціонером (акціонерами) члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

Датою вчинення дії вважається:

дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента;

дата отримання акціонерним товариством повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів);

дата, з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення, або прізвище, ім’я та по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який направив акціонерному товариству повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів), або підстави для припинення повноважень, якщо повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента;

інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження), розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках);

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

У разі призначення (обрання) посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено (обрано) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років.

У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

У разі звільнення (припинення повноважень) посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді.

Якщо нікого не призначено (не обрано) на посаду замість звільненої особи (повноваження якої припинено), інформація про це обов'язково розкривається.»;

після пункту 9 доповнити новими пунктами 10-12 такого змісту:

«10. Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента, складаються за формою, наведеною у таблиці 1 додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата, коли емітент дізнався про винесення судом ухвали про порушення провадження у справі щодо посадової особи (у тому числі посадової особи, повноваження якої припинені).

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування суду, який виніс ухвалу, номер справи та дата винесення ухвали про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;

учасники провадження (із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади посадової особи, щодо якої порушено провадження, у тому числі посадової особи, яка відсторонена від виконання обов’язків або повноваження якої припинені);

зміст позовних вимог.

11. Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, складаються за формою, наведеною у таблиці 2 додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу (непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями) або відкликання гарантії виконання емітентом зобов'язання щодо погашення основної суми боргу (погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями).

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата розірвання договору (відкликання гарантії) та дата укладення нового договору (нової гарантії);

зазначення причин заміни поручителя (страховика, гаранта);

відомості щодо поручителя (страховика, гаранта), з яким розірвано договір (який відкликав гарантію), та поручителя (страховика, гаранта), з яким укладено новий договір (отримано нову гарантію). Щодо кожного зазначаються: найменування, код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма, місцезнаходження, розмір забезпечення, отриманого від поручителя (страховика, гаранта), розмір власного капіталу поручителя (страховика, гаранта) на дату укладення відповідного договору (отримання гарантії). У разі якщо розмір забезпечення, отриманого від страховика, перевищує розмір власного капіталу такого страховика та/або якщо страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу і сформованих вільних резервів, додатково надається інформація щодо реквізитів договору перестрахування, укладеного страховиком. У разі якщо емітентом не укладений новий відповідний договір або не отримано нову гарантію, про це зазначається у Повідомленні.

12. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів складаються за формою, наведеною у таблиці 3 додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів;

дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн);

строк виплати дивідендів;

спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосередньо акціонерам);

порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів). У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.».

У зв’язку з цим пункти 1011 вважати відповідно пунктами 13, 14;

у пункті 13:

у підпункті 1 слово та цифри «додатка 11» замінити словами та цифрами «таблиці 1 додатка 12»;

у підпункті 2 слово та цифри «додатка 12» замінити словами та цифрами «таблиці 2 додатка 12»;

2) у підпункті 9 пункту 1 глави 3:

в абзаці першому слова «та «Інформація про собівартість реалізованої продукції»,» замінити словами «, «Інформація про собівартість реалізованої продукції», «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів» та «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»,»;

доповнити підпункт шістьома новими абзацами такого змісту:

«В описі до таблиці «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» зазначаються відомості про дату прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв, характер правочинів із зазначенням ринкової вартості майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначеної на дату прийняття рішення, граничну сукупність вартості правочинів, вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках), загальну кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення.

В описі до таблиці «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів» вказуються відомості про дату прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв, предмет правочину, ринкову вартість майна або послуг, що є предметом правочину, вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках), загальну кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами), додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства. Інформація зазначається щодо кожного правочину окремо.

В описі до таблиці «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» зазначаються відомості про дату прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв; істотні умови правочину, а саме: предмет правочину, повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», ринкову вартість майна або послуг чи суму коштів, що є предметом правочину, вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках); інші істотні умови правочину; загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами).

Вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

Інформація зазначається щодо кожного правочину із заінтересованістю окремо.

Таблиці «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» заповнюються емітентами - акціонерними товариствами за звітний період;»;

3) у пункті 1 глави 4:

абзац другий підпункту 11 викласти в такій редакції:

«В описі до таблиці зазначаються дата прийняття рішення про виплату дивідендів, порядок (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів), спосіб (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам) та строк виплати дивідендів. У разі якщо виплата дивідендів здійснювалась за результатами звітного періоду акціонерним товариством безпосередньо акціонерам та станом на дату розкриття річної інформації дивіденди не виплачені в повному обсязі, в описі до таблиці додатково зазначаються причини невиплати;»;

абзац третій підпункту 13 після слів «вчинена дія;» доповнити словами «заплановані дії щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж)»;

у підпункті 15:

абзац перший після слів «Інформація про собівартість реалізованої продукції,» доповнити словами «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»,»;

доповнити підпункт шістьома новими абзацами такого змісту:

«В описі до таблиці «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» зазначаються відомості про дату прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв, характер правочинів із зазначенням ринкової вартості майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначеної на дату прийняття рішення, граничну сукупність вартості правочинів, вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках), загальну кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення.

В описі до таблиці «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів» вказуються відомості про дату прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв, предмет правочину, ринкову вартість майна або послуг, що є предметом правочину, вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках), загальну кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами), додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства. Інформація зазначається щодо кожного правочину окремо.

В описі до таблиці «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» зазначаються відомості про дату прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв; істотні умови правочину, а саме: предмет правочину, повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», ринкову вартість майна або послуг чи суму коштів, що є предметом правочину, вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках); інші істотні умови правочину; загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами).

Вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

Інформація зазначається щодо кожного правочину із заінтересованістю окремо.

Таблиці «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» заповнюються емітентами - акціонерними товариствами;».

3. У розділі ІХ:

1) назву розділу викласти у такій редакції:

«IX. Розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства»;

2) пункт 3 викласти у такій редакції :

«3. Інформація на власному веб-сайті оприлюднюється державною мовою (якщо інше не передбачено законодавством) із зазначенням дати такого оприлюднення. Публічне акціонерне товариство при розміщенні інформації на власному веб-сайті забезпечує вільний доступ будь-якої особи до такої інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адресу власного веб-сайту, на якому здійснюється розміщення інформації.»;

3) у пункті 4 слова «на такій сторінці» та «на цій сторінці» виключити;

4) у пункті 8:

слово «новій» замінити словом «новому»;

після слова «раніше» слова «на сторінці в мережі Інтернет» виключити;

5) у пункті 9:

підпункт 11 після слів «акціонерного товариства» доповнити словами «разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів»;

у підпункті 12 слова «в порядку денному» замінити словами «у проекті порядку денного»;

6) по тексту розділу слова «сторінка в мережі Інтернет» в усіх відмінках замінити словами «власний веб-сайт» у відповідних відмінках.

4. У заголовку додатка 2 цифри "25" замінити цифрами "10".

5. Додатки 561112 викласти в новій редакції, що додаються.

6. У додатку 29:

1) розділ І після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

«6. Електронна поштова адреса»;

2) пункт 8 Змісту доповнити трьома новими підпунктами такого змісту:

«4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»;

3) розділ V викласти у такій редакції:

«V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

Опис

»;

4) розділ VІ викласти у такій редакції:

«VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада*

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав паспорт)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження***

5. Освіта***

6. Стаж роботи (років)***

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

8. Опис

__________ 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі. 
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.»;

5) розділ ІХ доповнити новими таблицями такого змісту:

«4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів* 
(за звітний період)

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів 
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках)

1

2

3

4

5

Опис

__________ 
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів* 
(за звітний період)

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках)

1

2

3

4

5

Опис

__________ 
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

6. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість* 
(за звітний період)

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках)

1

2

4

5

6

Опис

__________ 
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.».

7. У додатку 38:

1) пункт 14 Змісту доповнити новими підпунктами такого змісту:

«6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»;

2) у розділі ІІІ:

пункт 14 викласти у такій редакції:

«14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

Опис

»;

у третьому стовпчику таблиці 15 слово «поновлення» замінити словом «оновлення»;

3) пункт 1 розділу V викласти у такій редакції:

«1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Щодо кожної посадової особи зазначаються:

1) посада*

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження***

5) освіта***

6) стаж роботи (років)***

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

9) опис

__________ 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.»;

4) розділ VІ викласти у такій редакції:

«VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кіль

кість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

__________ 
* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові. 
** Заповнювати необов'язково.»;

5) розділ VІІІ викласти у такій редакції:

«VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн*

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату **

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату **

Опис

__________ 
* У випадку виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках. 
** У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.»;

6) розділ ХІІ доповнити трьома новими таблицями такого змісту:

«6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів 
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках)

1

2

3

4

5

Опис

__________ 
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках)

1

2

3

4

5

Опис

__________ 
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість*

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках)

1

2

4

5

6

Опис

__________ 
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.».

8. У додатку 39 таблицю «Який склад наглядової ради (за наявності)?» викласти у такій редакції:

«

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

».

9. Таблицю пункту 6 розділу І додатка 44 викласти в такій редакції:

«

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн*

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату **

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату **

Опис

__________ 
* У випадку виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках. 
** У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.».

10. Додаток 46 після пункту 5 доповнити новим пунктом 5-1 такого змісту:

«5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного».

Т.в.о. директора 
департаменту корпоративного 
управління та корпоративних 
фінансів
Н. Хохлова

Додаток 5 
до Положення про розкриття 
інформації емітентами 
цінних паперів 
(пункт 5 глави 1 розділу III)

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів 
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках)

1

2

3

4

5

Зміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 5 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках)

1

2

3

4

5

Зміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 5 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 6 
до Положення про розкриття 
інформації емітентами 
цінних паперів 
(пункт 5 глави 1 розділу III)

ВІДОМОСТІ 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках)

1

2

3

4

5

Зміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 5 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 11 
до Положення про розкриття 
інформації емітентами 
цінних паперів 
(пункт 10 глави 1 розділу III)

1. Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента

№ з/п

Дата вчинення дії

Номер справи

Дата винесення ухвали про порушення провадження у справі

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала позовну заяву

1

2

3

4

5

Зміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 10 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Обсяг випуску (грн)

Вид забезпечення (порука/ страхування/ гарантія)

Дата розірвання договору (відкликання гарантії)

Поручитель (страховик, гарант), з яким розірвано договір

Дата укладання нового договору (отримання гарантії)

Поручитель (страховик, гарант), з яким укладено договір

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Зміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 11 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

3. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

Зміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 12 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 12 
до Положення про розкриття 
інформації емітентами 
цінних паперів 
(пункт 11 глави 1 розділу III)

1. Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

№ з/п

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство

Дата проведення підготовчого засідання суду

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство

Арбітражний керуючий (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

1

2

3

4

5

Зміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 11 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про винесення ухвали про санацію емітента

№ з/п

Дата винесення ухвали про санацію емітента

Строк санації

Керуючий санацією (найменування або прізвище, ім'я, по батькові)

Місцезнаходження або місце проживання керуючого санацією

Зміст інформації

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 11 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-16/print1452611077876086

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт