субота, 12.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 24.05.2016 № 331 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

24.05.2016  № 331

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 715254456 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі І:

у главі 1:

у третьому реченні абзацу першого пункту 1.5 слова "[не потребує перекладу повідомлення (SWIFT чи телексне), що отримане безпосередньо обслуговуючим банком]" замінити словами "(не потребує перекладу повідомлення SWIFT та/або отримане безпосередньо обслуговуючим банком телексне повідомлення)";

у пункті 1.18 слова "та вимоги абзацу" замінити словами та цифрами "та вимоги абзаців третього - п'ятого, восьмого пункту 2.2, абзацу";

абзац другий пункту 1.19 після слів "з моменту" доповнити словами "(або не раніше)";

в абзаці першому пункту 3.2 глави 3 слова "в договорі" замінити словами "умовам договору";

у другому реченні абзацу другого підпункту 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 слова "крім російської" замінити словами "крім документів, що складені російською мовою або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами";

2) у главі 1 розділу ІІІ:

підпункт "б" пункту 1.1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти "в" - "д" уважати відповідно підпунктами "б" - ґ ;

у пункті 1.4 слова "(за винятком російської)" замінити словами "(крім документів, що складені російською мовою або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами)".

2. Унести до глави 2 Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 266, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2004 року за № 897/9496 (зі змінами), такі зміни:

1) підпункт "б" пункту 2.3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти "в" - "е" уважати відповідно підпунктами "б" - "д";

2) пункт 2.4 доповнити новим реченням такого змісту: "Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою".

3. Унести до пункту 2 глави 3 розділу ІІ Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац одинадцятий підпункту "а" виключити;

2) абзаци п'ятий та шостий підпункту "ґ" виключити.

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

 

 

 

Текст взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0331500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт