п'ятниця, 18.06.2021

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 14.04.2016 № 793 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з ..."

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.04.2016  № 793

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 травня 2016 р. 
за № 694/28824

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 листопада 2005 року № 4934

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 9 пункту 4, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, що додаються.

2. Фінансовим установам, які набули статусу фінансової установи до 14 липня 2015 року привести розмір статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу у відповідність до вимог установлених абзацом другим пункту 14 розділу I Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28 листопада 2013 року № 4368), до 31 грудня 2016 року.

3. Фінансовим установам, інформація про відокремлені підрозділи яких унесена до Державного реєстру фінансових установ до набрання чинності цим розпорядженням, але не була внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зареєструвати свої відокремлені підрозділи у встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" порядку протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим розпорядженням.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 листопада 2005 року № 4934 "Про затвердження Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2005 року за № 1506/11786.

5. Департаменту юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

7. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням 
Національної комісії, 
що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг 
14.04.2016  № 793

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 травня 2016 р. 
за № 694/28824

ЗМІНИ 
до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

1. Внести до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118, (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28 листопада 2013 року № 4368), такі зміни:

1) у розділі І:

абзац п’ятнадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:

"фінансова установа - ліцензіат - фінансова установа, яка отримала відповідну ліцензію Нацкомфінпослуг на надання фінансової послуги;".

у пункті 12 цифри "XVI" замінити цифрами "XVIІ";

пункт 14 викласти в такій редакції:

"Вимоги, установлені законодавством України щодо діяльності, пов'язаної з наданням відповідних видів фінансових послуг, повинні виконуватися фінансовою установою протягом усього строку перебування в Реєстрі.

Фінансові установи зобов’язані підтримувати розмір статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу на рівні не меншому ніж встановлений цим Положенням до заявника при внесенні його до Реєстру (крім фінансових установ - юридичних осіб публічного права).

Статутний капітал страховиків (перестраховиків) повинен бути сформований та сплачений на дату подання заяви про внесення інформації про заявника до Реєстру у розмірі та у спосіб відповідно до законодавства.";

2) абзац перший пункту 2 розділу V викласти в такій редакції:

"Рішення про внесення фінансової установи до Реєстру та видачу Свідоцтва, виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва, про заміну додатка до Свідоцтва, про відмову в унесенні фінансової установи до Реєстру, про відмову у виключенні фінансової установи з Реєстру, про відмову в заміні додатка до Свідоцтва приймаються Нацкомфінпослуг як колегіальним органом.";

3) у розділі VI:

назву викласти у такій редакції:

"VI. Вимоги до документів, що подаються заявником для внесення інформації про фінансову установу та/або про її відокремлений (і) підрозділ (и) до Реєстру";

у пункті 2:

абзац третій після слів та цифри "визначені додатком 3" доповнити словами та цифрою "та додатком 5";

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"дані, які містяться в реєстраційних картках, повинні відповідати даним, що містяться в поданих заявником паперових документах, у тому числі дані в електронній формі повинні відповідати даним паперової форми реєстраційних карток";

доповнити після абзацу п’ятого новим абзацом шостим такого змісту:

"дані, які містяться в реєстраційній картці відокремленого підрозділу юридичної особи повинні відповідати даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

У зв'язку з цим абзаци шостийсьомий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

4) у розділі VII:

у пункті 1:

абзац перший підпункту 6 після слів "затверджені уповноваженим органом заявника" доповнити знаками та словами "(крім юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків))";

підпункт 11 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Примірні договори не подаються юридичними особами, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків).";

доповнити новим підпунктом такого змісту:

"12) схематичне зображення структури власності заявника, засвідчене підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника (за наявності), яке повинно містити інформацію щодо найменування кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові кожної фізичної особи - власників істотної участі в юридичній особі - заявнику та осіб, через яких заявником та його власниками прямо або опосередковано здійснюється володіння участю у фінансовій установі, із зазначенням зв’язків між ними, та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.";

5) у абзаці четвертому пункту 5 розділу ХІІ цифри "XVІI" замінити цифрами "XVІIІ";

6) доповнити Положення після розділу XII новим розділом XIII такого змісту:

"XIII. Особливості внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків) до Реєстру

1. Додатково до вимог, визначених розділом IV цього Положення, юридичні особи, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків) повинні відповідати також таким вимогам:

1) заявник зобов’язаний мати у власності або в користуванні приміщення, а саме нежитлову частину внутрішнього об'єму будівлі, обмежену будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується виключно цим заявником при провадженні страхової діяльності, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) мінімальний розмір статутного капіталу (гарантійного депозиту) заявника, який планує займається провадженням страхової діяльності іншим, ніж страхування життя, встановлюється у сумі, еквівалентній 1 млн євро, а заявника, який планує займатися провадженням страхової діяльності зі страхування життя, 10 млн євро за валютним обмінним курсом гривні;

3) статутний капітал заявника повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Допускається формування статутного капіталу заявника цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Уповноваженим органом, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного капіталу;

4) забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, кошти страхових резервів, бюджетні кошти, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи;

5) заявник створюється в організаційно-правовій формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю;

6) учасників заявника повинно бути не менше трьох;

7) підприємства, установи та організації не можуть стати страховиками шляхом внесення змін до статутних документів за умови, що вони попередньо займалися іншим видом діяльності, навіть у разі виконання положень цього розділу.".

У зв’язку з цим розділи XIII-XX вважати відповідно розділами XIV-XXI;

7) розділ XVII викласти в такій редакції:

"XVII. Внесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи до Реєстру

1. Відокремлений підрозділ фінансової установи підлягає державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку встановленому законом, а інформація про нього повинна бути внесена до Реєстру, у порядку визначеному цим Положенням.

2. Фінансова установа має право надавати фінансові послуги через свій відокремлений підрозділ за умови виконання таких вимог:

наявність запису про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу фінансової установи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

інформація про відокремлені підрозділи фінансової установи внесена до Реєстру у порядку, визначеному цим Положенням;

наявність у відокремленого підрозділу керівника, який повинен:

мати вищу освіту, а керівник відокремленого підрозділу ломбарду -професійно-технічну освіту, за освітньо-кваліфікаційним рівнем відповідно до законодавства;

мати не менший ніж 2-річний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи на ринках фінансових послуг - не менший одного року або стаж роботи на керівних посадах не менший двох років;

протягом останніх п’яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації або до якої було застосовано захід впливу за порушення законодавства, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;

не мати не погашеної або не знятої судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

наявність у відокремленого підрозділу технічних умов, необхідних для надання споживачам фінансових послуг, та забезпечення внутрішнього обліку надання фінансових послуг, а саме:

власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням відокремленого підрозділу;

комп’ютерної техніки та засобів зв’язку (телефону, Інтернету);

відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання споживачам фінансових послуг та здійснення внутрішнього обліку надання фінансових послуг.

3. Адміністратор недержавного пенсійного фонду має право здійснювати діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів через свої структурні підрозділи чи відокремлені підрозділи, що здійснюють адміністрування за умови виконання вимог, які встановлені відповідними ліцензійними умовами.

4. Заявник не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня проведення державної реєстрації створення відокремленого підрозділу фінансової установи зобов’язаний:

1) подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку відокремленого підрозділу юридичної особи згідно з додатком 5 до цього Положення в паперовій та електронній формах.

Реєстраційна картка в паперовій та електронній формах, подається окремо щодо кожного відокремленого підрозділу заявника. Реєстраційна картка в електронній формі подається через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет у режимі он-лайн.

2) розмістити на власному сайті (веб-сторінці) фінансової установи таку інформацію про відокремлений підрозділ:

найменування відокремленого підрозділу заявника;

місцезнаходження відокремленого підрозділу;

перелік фінансових послуг, які надаватиме відокремлений підрозділ;

прізвище, ім’я та по батькові керівника відокремленого підрозділу;

дата створення відокремленого підрозділу;

ідентифікаційний код відокремленого підрозділу (у разі наявності).

5. У разі якщо подана реєстраційна картка про відокремлений підрозділ юридичної особи відповідає вимогам підпункту 1 пункту 4 цього розділу та розділу VI цього Положення, Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання реєстраційної картки відокремленого підрозділу юридичної особи вносить інформацію про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру.

6. У разі виникнення змін до інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи, яка міститься у Реєстрі та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, фінансова установа зобов'язана подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку у паперовому та електронному вигляді, згідно з додатком 5 до цього Положення у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня внесення запису про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ фінансової установи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

У разі виникнення змін до інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи, що міститься виключно у Реєстрі, фінансова установа зобов'язана подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку у паперовому та електронному вигляді, згідно з додатком 5 до цього Положення у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня виникнення відповідних змін.

Нацкомфінпослуг не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження реєстраційної картки відокремленого підрозділу юридичної особи, поданої відповідно до вимог цього Положення, вносить відповідні зміни до Реєстру.

7. У разі якщо інформація зазначена в реєстраційній картці про відокремлений підрозділ юридичної особи згідно з додатком 5 до цього Положення не відповідає інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Нацкомфінпослуг не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження реєстраційної картки відокремленого підрозділу юридичної особи повідомляє про необхідність корегування такої інформації, та подачі нової реєстраційної картки відокремленого підрозділу фінансової установи у термін встановлений Нацкомфінпослуг.

Заявник зобов’язаний усунути виявлені невідповідності та повторно подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку відокремленого підрозділу юридичної особи з дотриманням вимог підпункту 1 пункту 4 цього розділу та вимог розділу VI цього Положення.

8. Нацкомфінпослуг виключає інформацію про відокремлені підрозділи юридичної особи з Реєстру у разі подання заявником відповідної заяви, складеної згідно з додатком 11 до цього Положення, після державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу фінансової установи, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.".

8) у розділі ХVIIІ:

у пункт 1:

підпункт 2 після слів "у реєстраційній картці" доповнити словами "юридичної особи";

у абзаці другому підпункту 2 цифри "XIІI" замінити цифрами "XIV";

9) у пункті 1 розділу XX слова "Єдиному державному реєстрі" замінити словами "Реєстрі";

10) у тексті Положення слова "Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в усіх відмінках замінити словами "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" відповідних відмінках згідно із Законом України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII;

11) у додатку 4 до Положення слова та цифри "(підпункт 5 пункту 3 розділу III)" замінити словами та цифрами "(підпункт 2 пункту 3 розділу III)";

12) у додатку 5 до Положення слова та цифри "(підпункт 1 пункту 3 розділу XVI) " замінити словами та цифрами "(підпункт 1 пункту 4 розділу XVII)";

13) у додатку 6 до Положення слова та цифри "(підпункт 1 пункту 2 розділу XIV)" замінити словами та цифрами "(підпункт 1 пункту 2 розділу XV)";

14) у додатку 7 до Положення слова та цифри "(пункт 1 розділу XVIII)" замінити словами та цифрами "(пункт 1 розділу XІX)";

15) у додатку 8 до Положення слова та цифри "(підпункт 1 пункту 2 розділу XV)" замінити словами та цифрами "(підпункт 1 пункту 2 розділу XVІ)";

16) у додатку 11 до Положення слова та цифри "(пункт 6 розділу XVI)" замінити словами та цифрами "(пункт 8 розділу XVII)";

17) додаток 12 до Положення викласти в новій редакції:____ _________ 20__ року № ___ 
(дата написання повідомлення)"

"Додаток 12 
до Положення 
про Державний реєстр 
фінансових установ 
(підпункт 1 пункту 1 розділу XVIІ) 
Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ"

2. Внести до Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 лютого 2005 року № 3617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2005 року за № 336/10616, (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18 липня 2013 року № 2365), такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Набуття заявником статусу фінансової установи, внесення змін до Реєстру здійснюються відповідно до цього Положення з урахуванням особливостей, установлених Положенням про Реєстр.";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Внесення інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи до Реєстру, виключення інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи з Реєстру, внесення змін до інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи, що надавалася для внесення інформації до Реєстру здійснюються відповідно до Положення про Реєстр, з урахуванням особливостей цього Положення.";

2) у розділі ІІІ:

у пункті 1:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) дані, які містяться в реєстраційних картках, повинні відповідати даним, що містяться в поданих заявником паперових документах, у тому числі в електронній формі повинні відповідати даним паперової форми реєстраційних карток.

Дані, які містяться в реєстраційній картці відокремленого підрозділу юридичної особи повинні відповідати даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;";

3) розділ V виключити.

У зв’язку з цим розділи VI-VIII вважати відповідно розділами V-VII;

4) у розділі V:

у пункті 1 слова "та/або його відокремлених підрозділів" виключити;

доповнити після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

"4. У разі виникнення змін до інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи, яка міститься у Реєстрі та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, заявник зобов'язаний подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня внесення запису про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ фінансової установи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з дотриманням вимог підпункту 1 пункту 4 розділу XVII та вимог розділу VIПоложення про Реєстр.

У разі виникнення змін до інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи, що міститься виключно у Реєстрі, заявник зобов'язаний подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня виникнення відповідних змін, з дотриманням вимог підпункту 1 пункту 4 розділу XVII та вимог розділу VI Положення про Реєстр.".

У зв'язку з цим пункти 4-5 вважати відповідно пунктами 5-6;

у пункті 5 цифри "XІІI" замінити цифрами "XІV";

у пункті 6 цифри "XIV" замінити цифрами "XV";

5) у пунктах 1 та 2 розділу VІ цифри "XVІІI" замінити цифрами "XIX";

6) додаток 2 до Положення викласти в новій редакції:

"

Додаток 2 
до Положення про внесення 
до Державного реєстру 
фінансових установ інформації 
про адміністраторів недержавних 
пенсійних фондів 
(пункт 1 розділу V)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо заявника до державного реєстру фінансових установ"

3. Внести до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року № 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2005 року за № 565/10845, таку зміну:

доповнити після підпункту 2.3.1 пункту 2.3 розділу 2 новим підпунктом 2.3.2 такого змісту:

"2.3.2. Наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу ломбарду.".

У зв'язку з цим підпункти 2.3.2-2.3.5 вважати відповідно підпунктами 2.3.3-2.3.6.

В.о. директора 
департаменту юридичного 
забезпечення та ведення 
реєстру фінансових установ
К. Кисіль

 

 

 

Текст взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0694-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт