вівторок, 22.06.2021

Постанова НКРЕ від 10.03.2016 № 302 "Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

10.03.2016  № 302

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 квітня 2016 р. 
за № 593/28723

Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», абзацу п’ятого підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 
послуг 
10.03.2016  № 302

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 квітня 2016 р. 
за № 593/28723

ПОРЯДОК 
формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для суб’єктів природних монополій, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, ліцензування якої здійснюється НКРЕКП.

1.2. Цей Порядок застосовується під час установлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для суб’єктів природних монополій, зазначених у пункті 1.1 цього розділу, та поширюється на цих суб’єктів під час розрахунку таких тарифів.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - календарний рік, який передує планованому періоду;

звітний період - період, дані якого використовуються при розрахунках на планований період (період з 01 липня року, що передує базовому періоду, до 30 червня року базового періоду або інший узгоджений з НКРЕКП період);

інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого водопостачання та/або водовідведення, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у зазначеній сфері, поліпшення якості послуг з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також із зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

ліцензіат - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

операційна діяльність - основна діяльність ліцензіата, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

планований період - період тривалістю 12 місяців (з 01 січня до 31 грудня), на який встановлюються тарифи;

споживачі, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - ліцензіати, що придбавають в іншого ліцензіата питну воду з метою її подальшої реалізації споживачам та/або подають стічні води для централізованого водовідведення іншому ліцензіату за тарифами, встановленими відповідно до розділів IV, V цього Порядку;

споживачі, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - фізичні чи юридичні особи, які отримують або мають намір отримувати централізоване водопостачання та/або водовідведення;

структура тарифів - складові економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із провадженням у планованому періоді певного виду ліцензованої діяльності, які групуються за статтями, визначеними НКРЕКП відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи;

тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення - вартість одиниці (1 куб. м) централізованого водопостачання чи водовідведення відповідної якості як грошовий вираз суми планованих економічно обґрунтованих витрат та планованого прибутку.

1.4. Формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення здійснюється з урахуванням витрат за кожним видом ліцензованої діяльності, облік яких ведеться ліцензіатом окремо.

1.5. Ліцензіат здійснює розподіл витрат між видами діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до установлених цим Порядком вимог.

1.6. До розрахунку тарифів включаються витрати, які згідно з Податковим кодексом України враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

1.7. У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих складових структури тарифів з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення мінімальної заробітної плати, податків і зборів, орендної плати, амортизації необоротних активів, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, може проводитися коригування лише тих складових структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.

1.8. Кошти, що надійшли протягом строку дії тарифів у результаті здійснення заходів з енергозбереження, можуть використовуватися ліцензіатом у встановленому порядку для стимулювання скорочення питомих витрат паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, відновлення активів, матеріального заохочення працівників та інших цілей відповідно до законодавства.

1.9. Для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення ліцензіат подає НКРЕКП в строк до 10 серпня кожного року у друкованому і електронному вигляді заяву та розрахунки тарифів за встановленими формами з підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків.

1.10. Якщо протягом звітного періоду виникла різниця між фактичними витратами з оплати праці, сплати податків і зборів, витратами на придбання води в інших підприємств та/або очищення власних стічних вод іншими підприємствами, придбання електричної та теплової енергії, газу, що використовуються для технологічних та господарських потреб, і запланованими витратами на цей період, НКРЕКП враховує кошти на компенсацію такої різниці (або вилучає необґрунтовано отримані прибутки) шляхом включення до тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення наступного планованого періоду у визначеному відповідно до цього Порядку розмірі. При цьому компенсація не включається до тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення наступного планованого періоду, якщо фактичні витрати з оплати праці, сплати податків і зборів, витрати на придбання води в інших підприємств та/або очищення власних стічних вод іншими підприємствами, придбання електричної та теплової енергії, газу, що використовуються для технологічних та господарських потреб, не перевищують відповідні статті у структурі встановлених тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення. Розмір такої компенсації не може перевищувати обсяг збитків звітного періоду з централізованого водопостачання та/або водовідведення.

Компенсація такої різниці (вилучення необґрунтовано отриманих прибутків) за зазначеними статтями структури тарифу може проводитись за звітний період.

1.11. У разі якщо ліцензіат не надав НКРЕКП у встановлені пунктом 1.9 цього розділу строки відповідну заяву та розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення, НКРЕКП може визначити самостійно та встановити тарифи на основі розрахунків за попередній період та даних звітного періоду, наданих НКРЕКП. При цьому компенсація не включається до тарифів ліцензіата на централізоване водопостачання та/або водовідведення.

ІІ. Загальні вимоги до формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

2.1. Формування тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, у тому числі галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, з урахуванням фактичних даних та основних особливостей технологічних процесів конкретного виробництва, техніко-економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.

Ціни (тарифи) на паливно-енергетичні ресурси, реагенти та послуги підкачки води сторонніми організаціями можуть бути прийняті до розрахунку тарифів з урахуванням прогнозу індексів цін виробників промислової продукції на планований період.

Прогнозна ціна ресурсу (ЦП) визначається за формулою

де

Цф

-

фактична ціна (тариф) ресурсу (послуги) на кінець звітного періоду;

І

-

прогноз індексу цін виробників промислової продукції на планований період.

За наявності прогнозу індексу цін виробників промислової продукції за декількома сценаріями застосовується його найменший розмір.

У разі відсутності прогнозу індексу цін виробників промислової продукції на планований період або якщо його значення менше або дорівнює 100 %, для визначення прогнозної ціни (тарифу) ресурсу (послуги) може використовуватися індекс цін виробників промислової продукції за базовий період.

2.2. Річні плани ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення складаються окремо за видами такої діяльності (водопостачання, водовідведення) на підставі фактичних за останні п’ять років та прогнозованих обсягів централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням укладених із споживачами договорів та інших техніко-економічних факторів, зокрема:

зміни обсягів централізованого водопостачання та/або водовідведення в результаті економічного розвитку населеного пункту;

здійснення заходів щодо зменшення обсягу витрат на технологічні потреби у питній воді та її втрат у процесі виробництва і транспортування, оснащення приладами обліку використання водних ресурсів, виробництва та реалізації питної води, підвищення вимог щодо якості послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

удосконалення технологічних процесів підйому та/або подачі води, транспортування та очищення води і стічних вод у результаті автоматизації та механізації виробництва, заміни мереж і обладнання, застосування енергозберігаючих технологій;

підвищення рівня організації виробництва та поліпшення умов праці у зв'язку з удосконаленням операційно-виробничого планування, систем управління, поліпшенням матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності та з урахуванням вимог щодо економії паливно-енергетичних ресурсів.

Річні плани ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення погоджуються в установленому законодавством порядку.

Загальний обсяг втрат та витрат питної води, що враховується при складанні річного плану, не має перевищувати рівнів, установлених законодавством.

2.3. Розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення проводяться шляхом ділення суми річних планованих витрат повної собівартості та річного планованого прибутку на планований річний обсяг централізованого водопостачання та/або водовідведення, визначений річними планами ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення згідно з пунктом 2.2 цього розділу.

2.4. Калькулювання планованих витрат, що включаються до повної собівартості централізованого водопостачання та/або водовідведення, і планованого прибутку здійснюється у розрахунку на 12 місяців.

2.5. Планування витрат, що включаються до повної собівартості централізованого водопостачання та/або водовідведення, здійснюється з урахуванням планованих витрат операційної діяльності та фінансових витрат, пов’язаних з діяльністю з централізованого водопостачання та/або водовідведення. Плановані витрати групуються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном.

До планованих витрат операційної діяльності включаються:

планована виробнича собівартість централізованого водопостачання та/або водовідведення;

плановані адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати операційної діяльності, пов’язаної з централізованим водопостачанням та/або водовідведенням.

2.6. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва з урахуванням фактичних показників попередніх періодів та прогнозу індексів зміни цін виробників промислової продукції на планований період відповідно до пункту 2.1 цього розділу.

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих витрат за попередні періоди на підставі кошторисів.

2.7. До повної планованої собівартості централізованого водопостачання та/або водовідведення включаються витрати на ремонт основних засобів з урахуванням витрат звітного періоду та кошторисів.

2.8. Розмір суми компенсації втрат окремої статті витрат на придбання електричної та теплової енергії, покупної води, газу (ВКj) у грошовому виразі (вартість компенсації окремого ресурсу) визначається за формулою

де

-

обґрунтовані фактичні витрати відповідного ресурсу в натуральному виразі у звітному періоді в розмірі, що не перевищує нормативи використання;

-

середньозважена ціна (тариф) одиниці відповідного ресурсу, що діяла у звітному періоді;

-

середньозважена ціна (тариф) одиниці відповідного ресурсу, що використана у розрахунках тарифів, що діяли у звітному періоді.

Значення ВКj не може бути від’ємним.

Розмір суми компенсації втрат за статтями, пов’язаними з витратами на оплату праці (ВКОП), визначається за формулою

де

-

фактична середньооблікова кількість штатних працівників у році, що передував базовому періоду, але не вище штатної чисельності, що врахована у розрахунках тарифів;

-

фактична середньомісячна заробітна плата працівників, які задіяні в ліцензованій діяльності, що діяла в році, який передував базовому періоду, але не вище середньомісячної заробітної плати на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості регіону, на території якого здійснюється діяльність ліцензіата, що діяла в цьому році (на кінець року), з відповідними нарахуваннями на фонд оплати праці;

-

кількість місяців дії тарифу в році, що передував базовому періоду;

-

штатна чисельність персоналу, врахована в тарифі, що діяв у році, який передував базовому періоду;

-

середньомісячна заробітна плата працівників, які задіяні в ліцензованій діяльності, з відповідними нарахуваннями на фонд оплати праці, яка врахована в тарифі, що діяв у році, який передував базовому періоду;

-

фактична середньооблікова кількість штатних працівників у році базового періоду, але не вище штатної чисельності, що врахована у розрахунках тарифів;

-

фактична середньомісячна заробітна плата працівників, які задіяні в ліцензованій діяльності, в базовому періоді, але не вище середньомісячної заробітної плати на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості регіону, на території якого здійснюється діяльність ліцензіата, з відповідними нарахуваннями на фонд оплати праці;

-

кількість місяців дії тарифу в базовому періоді;

-

штатна чисельність персоналу, врахована в тарифі, що діяв у році базового періоду, але не вище штатної чисельності, що використана у розрахунках тарифів;

-

середньомісячна заробітна плата працівників, які задіяні в ліцензованій діяльності, з відповідними нарахуваннями на фонд оплати праці, яка врахована в тарифі базового періоду.

Значення ВКОП не може бути від’ємним.

Розмір суми компенсації втрат (вилучення отриманих прибутків) складової статті витрат зі сплати податків і зборів (ВКПЗ) визначається за формулою

де

-

сума податків і зборів, фактично нарахована для сплати ліцензіатом, без урахування пені і штрафів у звітному періоді;

-

кількість місяців дії тарифу в році, що передував базовому періоду;

-

кількість місяців дії тарифу в базовому періоді;

-

сума податків і зборів, врахована в тарифі, що діяв у році, який передував базовому періоду;

-

сума податків і зборів, врахована в тарифі базового періоду.

Значення ВКПЗ може бути від’ємним.

2.9. До тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення включається планований прибуток.

Планований прибуток визначається як сума коштів, що додається до суми повної планованої собівартості і спрямовується на здійснення заходів інвестиційної програми, погашення основної суми запозичень (кредитів, позик) та/або забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників, відшкодування витрат з податку на прибуток.

Планування складової прибутку, що передбачається для здійснення заходів інвестиційної програми, провадиться відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої органами місцевого самоврядування та схваленої НКРЕКП в установленому порядку.

2.10. У разі неподання ліцензіатом на схвалення до НКРЕКП у встановлені законодавством строки інвестиційної програми при формуванні тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення плановані витрати на ремонт зменшуються на суму планованої амортизації, що визначена відповідно до цього Порядку.

ІІІ. Розрахунок річних планованих витрат, що включаються до повної собівартості централізованого водопостачання та/або водовідведення

3.1. До складу планованої виробничої собівартості включаються:

1) прямі матеріальні витрати:

витрати, пов’язані з використанням електроенергії для технологічних потреб, що визначаються, виходячи з обсягів підйому та/або подачі води, пропускання стічних вод, їх очищення, норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, установлених відповідно до галузевих нормативів та вимог законодавства, з урахуванням фактичного обсягу споживання за попередні періоди, особливостей технологічних процесів, які застосовуються на відповідному підприємстві, та цін/тарифів на електроенергію в планованому періоді, що визначаються з урахуванням положень пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку. Обсяг таких витрат визначається з урахуванням витрат на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електричної енергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку її потужність визначається відповідно до нормативів);

витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання, які плануються відповідно до укладених договорів, виходячи з необхідного обсягу подачі питної води та/або обсягу відведення стічних вод, що передбачені річним планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, і діючих цін (тарифів) підприємств-постачальників (або прогнозних цін (тарифів), якщо підприємство-постачальник є ліцензіатом НКРЕКП та НКРЕКП здійснює одночасний перегляд тарифів ліцензіата та підприємства-постачальника);

витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води та стічних вод. Обсяг таких витрат визначається, виходячи з планованих обсягів подачі води, пропускання стічних вод, доз реагентів та цін на них у планованому періоді, що визначаються з урахуванням положень пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку, з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Потреба в реагентах визначається відповідно до технологічного регламенту, затвердженого в установленому законодавством порядку, з урахуванням якості води, технологічних схем очищення, що застосовуються на підприємстві, та фактичних витрат реагентів у попередніх роках;

інші прямі матеріальні витрати, пов’язані з використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, придбаних комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат (відповідно до виду діяльності). Обсяг таких витрат визначається згідно з нормами використання відповідних ресурсів з урахуванням фактичних витрат за попередні періоди та діючих цін (тарифів) на них у планованому періоді, за винятком вартості зворотних відходів. Прогнозні ціни (тарифи) на пально-мастильні матеріали, газ, теплову енергію та послуги підкачки води сторонніми організаціями визначаються з урахуванням положень пункту 2.1розділу ІІ цього Порядку;

2) прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо залученим до технологічного процесу централізованого водопостачання та/або водовідведення) відповідно до Закону України «Про оплату праці»:

основна заробітна плата виробничого персоналу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування), тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

додаткова заробітна плата за працю понад установлені норми, трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і надбавок до тарифних ставок і окладів (доплата за роботу у важких та шкідливих умовах, надурочний час, святкові, неробочі та вихідні дні, нічний час, класність, керівництво бригадами, інші виплати, встановлені законодавством), премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, та компенсаційних виплат (виплати за невідпрацьований час, включаючи основні та додаткові відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, інші виплати, встановлені законодавством);

інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені законодавством).

Планування витрат на оплату праці для включення до тарифів здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень генеральної та галузевої угод, колективного договору.

Якщо рівень середньомісячної номінальної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника регіону (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) або одного штатного працівника, зайнятого у промисловості регіону, на території якого здійснюється діяльність ліцензіата, перевищує розмір, розрахований в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень генеральної та галузевої угод, колективного договору, допускається планування витрат на оплату праці для включення до тарифів із забезпеченням рівня середньомісячної номінальної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника регіону (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) або одного штатного працівника, зайнятого у промисловості регіону, на території якого здійснюється діяльність ліцензіата, з урахуванням розміру фіксованої індексації витрат на оплату праці на планований період;

3) інші прямі витрати:

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;

амортизація необоротних активів виробничого призначення;

інші прямі витрати виробничої собівартості, до складу яких включаються всі необхідні виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню);

4) змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати:

витрати на управління виробництвом та обслуговування виробничого процесу (оплата праці, розрахована згідно з вимогами цього пункту, відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень);

амортизація необоротних активів загальновиробничого призначення;

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення (матеріали, технічний огляд, технічне обслуговування, поточний ремонт, оренда, страхування майна, опалення, освітлення, пожежна і сторожова охорона, дезінфекція, дератизація, вивезення сміття);

витрати на удосконалення технології та організації виробництва;

витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю централізованого водопостачання та/або водовідведення, підготовку і перепідготовку кадрів, використання малоцінних і швидкозношуваних предметів;

витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки та охорону навколишнього природного середовища;

утримання санітарних зон;

витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних робіт, зокрема, ремонтно-налагоджувальних та інших, передбачених проектно-технічною документацією, освоєння нових потужностей, необхідних для забезпечення централізованого водопостачання та/або водовідведення;

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів;

інші витрати загальновиробничого призначення.

Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати в частині ліцензованих видів діяльності розподіляються між видами ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення пропорційно прямим витратам. Обсяг витрат, що включаються до виробничої собівартості, визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

3.2. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням суб’єктом господарювання:

витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу, розраховані відповідно до вимог щодо формування витрат на оплату праці, визначених пунктом 3.1 цього розділу;

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

інші витрати на утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу (витрати на службові відрядження, підготовку і перепідготовку кадрів, використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів, періодичних професійних видань, охорону праці);

амортизація необоротних активів загальногосподарського призначення;

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (ремонт, оренда, страхування майна, опалення, освітлення, охорона);

витрати на оплату професійних послуг;

витрати на оплату послуг зв’язку;

витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків;

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості);

витрати на розв’язання спорів у судах;

витрати на придбання пально-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури.

Обсяг адміністративних витрат визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

Адміністративні витрати в частині ліцензованих видів діяльності розподіляються між видами ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення пропорційно виробничій собівартості.

3.3. До складу витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов’язані зі збутом послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення споживачам, а саме:

витрати на оплату праці персоналу, розраховані відповідно до вимог з формування витрат на оплату праці, визначених у пункті 3.1 цього розділу;

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу;

оплата службових відряджень, витрати на підготовку та перепідготовку персоналу;

амортизація необоротних активів;

витрати на утримання необоротних активів (зокрема оренда, страхування, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

витрати на оплату інформаційних послуг;

витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

витрати на періодичну повірку, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування і монтаж) засобів обліку води, які є власністю ліцензіата;

витрати на періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів обліку води (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб воду), що є власністю фізичних осіб - мешканців приватного сектору, а також витрати на формування обмінного фонду засобів обліку води.

Обсяг витрат на збут послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

Витрати на збут в частині ліцензованих видів діяльності розподіляються між видами ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення пропорційно виробничій собівартості.

3.4. До складу інших операційних витрат включаються витрати діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, які не увійшли до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат та витрат на збут.

До складу інших операційних витрат не можуть включатися:

суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

витрати, пов’язані з утриманням об’єктів соціальної інфраструктури;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

представницькі витрати;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

суми нестач та втрат від пошкодження цінностей;

вартість реалізованих виробничих запасів.

Інші операційні витрати в частині ліцензованих видів діяльності розподіляються між видами ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення пропорційно виробничій собівартості.

3.5. До фінансових витрат включаються витрати на сплату відсотків за користування отриманими запозиченнями (кредитами, позиками) та інші витрати, пов’язані із залученням запозичень (кредитів, позик), для провадження ліцензованої діяльності.

IV. Особливості формування тарифів на централізоване водопостачання

4.1. Формування тарифів ліцензіатами на централізоване водопостачання для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, здійснюється з урахуванням:

прямих витрат на забір води з джерел питного водопостачання, доведення її якості до вимог, які висуваються до питної води, подачу води з очисних споруд до системи водоводів;

прямих витрат на придбання води в інших підприємств, які плануються відповідно до укладених договорів, виходячи з необхідного обсягу подачі питної води, передбаченого річним планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, і діючих цін підприємств-постачальників (або прогнозних цін (тарифів), якщо підприємство-постачальник є ліцензіатом НКРЕКП та НКРЕКП здійснює одночасний перегляд тарифів ліцензіата і підприємства-постачальника);

загальновиробничих, адміністративних, інших операційних та фінансових витрат, визначених пропорційно обсягам реалізації централізованого водопостачання споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, в загальному обсязі реалізації централізованого водопостачання ліцензіата;

планованого прибутку.

Розрахунки тарифів на централізоване водопостачання для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, здійснюються шляхом ділення суми планованих економічно обґрунтованих витрат, розрахованих відповідно до цього пункту, та відповідної частини планованого прибутку на планований обсяг виробництва питної води з урахуванням частини загальних втрат та витрат питної води після другого підйому, визначених пропорційно обсягам реалізації централізованого водопостачання споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, в загальному обсязі реалізації централізованого водопостачання ліцензіата.

4.2. Якщо ліцензіат не здійснює транспортування води власними водоводами до систем споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, формування тарифів на централізоване водопостачання для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, здійснюється з урахуванням:

прямих витрат на забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог на питну воду, подачу води з очисних споруд до системи водоводів;

прямих витрат на придбання води в інших підприємств, які плануються відповідно до укладених договорів, виходячи з необхідного обсягу подачі питної води, передбаченого річним планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, і діючих цін постачальників;

загальновиробничих, адміністративних, інших операційних та фінансових витрат, визначених пропорційно обсягам реалізації централізованого водопостачання споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, в загальному обсязі реалізації централізованого водопостачання ліцензіата;

планованого прибутку.

Розрахунки таких тарифів на централізоване водопостачання для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, здійснюються шляхом ділення суми планованих економічно обґрунтованих витрат, розрахованих відповідно до цього пункту, та відповідної частини планованого прибутку на планований обсяг виробництва питної води.

4.3. Формування тарифів на централізоване водопостачання для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, здійснюється шляхом ділення різниці між сумою планованих економічно обґрунтованих витрат на централізоване водопостачання та планованого прибутку і сумою економічно обґрунтованих витрат на централізоване водопостачання та планованого прибутку, врахованих у тарифах, розрахованих відповідно до пункту 4.1 або пункту 4.2 цього розділу, на обсяг реалізації централізованого водопостачання споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання.

V. Особливості формування тарифів на централізоване водовідведення

5.1. Формування тарифів ліцензіатами на централізоване водовідведення для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, здійснюється з урахуванням:

прямих витрат на очищення стічних вод, транспортування стічних вод системами ліцензіата;

загальновиробничих, адміністративних, інших операційних та фінансових витрат, визначених пропорційно обсягам реалізації централізованого водовідведення споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, в загальному обсязі реалізації централізованого водовідведення ліцензіата;

планованого прибутку.

5.2. Якщо ліцензіат не здійснює транспортування стічних вод споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, власними системами, формування тарифів ліцензіата на централізоване водовідведення для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, здійснюється з урахуванням:

прямих витрат на очищення стічних вод;

загальновиробничих, адміністративних, інших операційних та фінансових витрат пропорційно обсягам реалізації централізованого водовідведення споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, в загальному обсязі реалізації централізованого водовідведення ліцензіата;

планованого прибутку.

5.3. Розрахунки тарифів на централізоване водовідведення здійснюються шляхом ділення суми планованих економічно обґрунтованих витрат, розрахованих відповідно до пункту 5.1 або пункту 5.2 цього розділу, та відповідної частини прибутку на планований обсяг очищення ліцензіатом стічних вод.

5.4. Формування тарифів на централізоване водовідведення для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, здійснюється шляхом ділення різниці між сумою планованих економічно обґрунтованих витрат на централізоване водовідведення та планованого прибутку і сумою планованих економічно обґрунтованих витрат на централізоване водовідведення та планованого прибутку, врахованих у тарифах, розрахованих відповідно до пункту 5.1 або пункту 5.2 цього розділу, на обсяг реалізації централізованого водовідведення споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення.

Директор Департаменту 
із регулювання відносин 
у сфері централізованого 
водопостачання 
та водовідведення

А. Чумак

 

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0593-16/print1443083603474473?test=SE7MfTNFZoChnHPMZimpmZznHI4KUs80msh8Ie6

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт