вівторок, 22.06.2021

Рішення НКЦПФР від 10.03.2016 № 278 "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.03.2016  № 278

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
31 березня 2016 р. 
за № 486/28616

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

Відповідно до статей 3, 4 частини першої та пунктів 9, 30-1 частини другої статті 7, пунктів 2-4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини першої статті 21 Закону України «Про іпотечні облігації», Законів України«Про ліцензування видів господарської діяльності»«Про торгово-промислові палати в Україні»Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 лютого 2012 року № 235, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 328/20641 (із змінами), що додаються.

2. Юридичні особи, які отримали ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям до набрання чинності цим рішенням, зобов’язані протягом трьох місяців після набрання ним чинності привести свою діяльність у відповідність до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям.

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (Симоненко О.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії 
з цінних паперів 
та фондового ринку 
10.03.2016  № 278

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
31 березня 2016 р. 
за № 486/28616

ЗМІНИ 
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

1. У розділі ІІ:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Ліцензіат (крім банку) для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід’ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.

Банк для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) для цього приміщення.

Виконання функцій щодо ведення реєстру іпотечного покриття та забезпечення ведення реєстру власників структурованих іпотечних облігацій повинно здійснюватись в операційному залі.

Приміщення, у якому ліцензіат провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, повинно мати ступінь захисту, який дає змогу зберігати конфіденційність інформації щодо всіх випусків іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, яку отримує управитель при виконанні своїх функцій.

Операційний зал, у якому встановлена комп’ютерна техніка та міститься архів, де повинні зберігатися дані системи реєстрів іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій та власників структурованих іпотечних облігацій як у паперовій формі, так і у вигляді записів в електронних базах даних, повинен бути надійно захищений від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією. Доступ до комп’ютерного обладнання, де міститься інформація реєстру та архіву, дозволяється тільки уповноваженим працівникам, визначеним відповідним наказом, згідно із затвердженими посадовими інструкціями таких працівників та відповідно до внутрішнього порядку ведення системи цих реєстрів.

Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Документи, що стосуються провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата.

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат за наявності).»;

2) у пункті 4:

в абзаці першому слова «як фахівці з управління активами» виключити;

в абзаці третьому слово «працювати» замінити словами «займати посади»;

в абзаці четвертому слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325.»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Ділова репутація ліцензіата, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом, який регулює порядок та умови видачі ліцензії.»;

3) пункти 5-7 викласти в такій редакції:

«5. Сертифіковані фахівці ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно займати посади в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж управління іпотечним покриттям, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів та/або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

Ці вимоги не поширюються на керівників ліцензіата - банку за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком діяльності з управління іпотечним покриттям.

6. У разі виникнення у ліцензіата (у тому числі у відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям факту зменшення кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії або створенні відокремленого або спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, а в разі здійснення управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій не менше ніж до двох йому необхідно протягом трьох місяців відновити встановлену кількість та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов’язаний призначити особу, яка виконує його обов’язки, на строк не більше ніж два місяці. Така особа повинна мати сертифікат за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат, та може не мати трирічного стажу роботи на фондовому ринку.

На час відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов’язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат.

7. Ліцензіат зобов’язаний мати технічне забезпечення (не менше трьох комп’ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення), засоби зв’язку (електронна пошта, телефон, факс) та програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, зокрема забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.

Ліцензіат зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні.

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати Вимогам до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918 (із змінами).

Для проведення аудиту ліцензіат залучає аудиторську фірму, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайту, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), де була оприлюднена зазначена інформація.»;

4) у пункті 8:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«розробити положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) (крім банку);»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«розробити положення про систему управління ризиками професійної діяльності з управління іпотечним покриттям (крім банку).»;

5) доповнити розділ після пункту 8 новим пунктом 9 такого змісту:

«9. Положення про провадження діяльності з управління іпотечним покриттям має містити, зокрема:

порядок укладання договорів;

порядок роботи з клієнтами;

порядок провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, на яку управитель має відповідну ліцензію;

порядок ведення обліку та подання звітності щодо операцій з іпотечним покриттям;

порядок ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів (для структурованих іпотечних облігацій);

вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку;

процедуру запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності;

вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку, що установлені управителем іпотечним покриттям.».

У зв’язку з цим пункти 9-16 вважати відповідно пунктами 10-17;

6) доповнити розділ після пункту 10 новим пунктом 11 такого змісту:

«11. Положення про систему управління ризиками професійної діяльності має містити:

основні принципи управління ризиками професійної діяльності з управління іпотечним покриттям;

методи виявлення, обліку та опису ризиків окремо за кожним видом ризику;

методи оцінювання ризиків та процедури внутрішнього контролю (моніторингу) рівня ризиків;

заходи щодо мінімізації ризиків та ліквідації негативних наслідків виявлених ризиків, у тому числі порядок та джерела фінансування заходів з компенсації отриманих збитків;

порядок моніторингу дотримання пруденційних нормативів і заходи у разі їх відхилення від встановлених показників (у разі встановлення таких нормативів);

функції підрозділу з управління ризиками та/або працівника, відповідального за управління ризиками, та порядок його взаємодії з іншими органами ліцензіата;

контроль за ефективністю управління ризиками.».

У зв’язку з цим пункти 11-17 вважати відповідно пунктами 12-18;

7) у пункті 14 слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

8) абзац перший пункту 15 виключити.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом першим;

9) пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог, зокрема:

Цивільного та Господарського кодексів України щодо умов та порядку укладання договорів при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям;

Законів України «Про іпотечні облігації»«Про цінні папери та фондовий ринок»«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо умов провадження діяльності з управління іпотечним покриттям;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо особливостей ведення бухгалтерського обліку в частині застосування міжнародних стандартів, подання та оприлюднення фінансової звітності;

Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про господарські товариства» в частині виконання вимог щодо формування резервного капіталу (фонду) товариства;

установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку);

нормативно-правових актів Комісії, що регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління іпотечним покриттям.»;

10) пункт 18 замінити двома пунктами такого змісту:

«18. Для забезпечення роботи системи управління ризиками ліцензіат (крім банку) зобов’язаний призначити працівника або створити підрозділ з управління ризиками.

До компетенції цього підрозділу (працівника) ліцензіата необхідно віднести: розробку та впровадження методики виявлення, оцінювання та контролю рівня ризиків професійної діяльності; аналіз та прогнозування стану системи управління ризиками, ідентифікацію критичних (найбільш ризикованих) бізнес-процесів, клієнтів, контрагентів, фінансових інструментів та послуг; виявлення концентрації ризиків та причин їх появи; впровадження заходів, процедур, механізмів та технологій мінімізації ризиків та ліквідації наслідків виявлених ризиків; оперативну координацію взаємодії підрозділів та виконавчого органу ліцензіата з питань управління ризиками; участь у розслідуванні випадків реалізації ризиків; розробку програм навчання працівників ліцензіата методам та інструментам управління ризиками; підготовку і надання звітності з питань управління ризиками виконавчому органу ліцензіата.

19. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інвалідам та маломобільним категоріям населення.».

2. У розділі ІІІ:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв’язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення разом з оригіналом ліцензії та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - заява про видачу ліцензії) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до нормативно-правового акта, який регулює порядок та умови видачі ліцензії.»;

2) пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5-12 вважати відповідно пунктами 4-11;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління іпотечним покриттям згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом подати до Комісії документи, передбачені підпунктами 5, 8, 10 пункту 7 цього розділу.»;

4) пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6-11 вважати відповідно пунктами 5-10;

5) абзац другий пункту 5 після слова «про» доповнити словами «відокремлені та/або»;

6) пункти 6-8 викласти в такій редакції:

«6. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або його місцезнаходження ліцензіат протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про філію або інший відокремлений підрозділ повинен подати інформацію про зміни в документах, передбачених пунктом 5 цього розділу.

7. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління іпотечним покриттям зобов’язаний протягом двадцяти робочих днів повідомити Комісію (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії), а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни, за такими змістом та формою:

1) повідомлення у довільній формі щодо внесення змін до статуту із зазначенням усіх змін, що були внесені, та дати державної реєстрації.

У разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін до цього рішення;

2) копію відповідного документа (документів) банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

Подається протягом двадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу;

3) довідку, складену ліцензіатом - небанківською фінансовою установою (крім компанії з управління активами) у довільній формі, про виключення його з відповідного державного реєстру фінансових установ;

4) у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (керівника структурного підрозділу або окремої посадової особи) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) - анкету щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

Зазначена анкета подається у разі призначення нових осіб, які виконують такі обов’язки;

5) довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку, яка додається до заяви про видачу ліцензії, із змінами;

6) копію затвердженої організаційної структури ліцензіата зі змінами, засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності);

7) відомості щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії;

8) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру) або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність, з доданням плану приміщення (із зазначенням його розміру).

Зазначені зміни надаються у випадках, якщо стосуються вимог цих Ліцензійних умов до приміщення ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих підрозділів);

9) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) (крім банку та управителя іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій) копію змін до документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення ліцензіата, в якому провадиться діяльність з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій;

10) довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), із змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктом 5 цього пункту;

11) інформацію у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові (для фізичної особи), найменування, ідентифікаційного коду (для юридичної особи) та дати такого звільнення (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності);

12) у разі призначення особи, яка займає посаду головного бухгалтера (крім банку), - копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності).

У разі відсутності посади головного бухгалтера ліцензіатом (крім банку) подається довідка у довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвищ, імен, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата), з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, що засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності).

Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, на момент прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його в строк, передбачений цим підпунктом;

13) довідку про зміни в персональному складі наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії;

14) довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому в частині таблиці 1 «Структура власності заявника (ліцензіата)» та таблиці 2 «Перелік власників з істотною участю у власників заявника (ліцензіата)» щодо осіб, які здійснюють опосередкований контроль за заявником, яка додається до заяви про видачу ліцензії, з доданням схематичного зображення такої структури;

15) довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата), з відповідними змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

8. Ліцензіат, крім повідомлень, передбачених пунктом 7 цього розділу, зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів подати до Комісії інформацію щодо:

арешту банківських рахунків ліцензіата;

переліку емітентів, з якими укладені договори про управління іпотечним покриттям, та реквізитів договорів (дата та номер договору);

застосування Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг (для банків - Національним банком України) до ліцензіата заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, а також інших санкцій, у тому числі тимчасового зупинення (обмеження) дії або анулювання (відкликання) ліцензії, що накладаються цим органом за порушення законодавства на ринку фінансових послуг;

припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства, з доданням копії відповідного рішення;

настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності);

припинення діяльності з управління іпотечним покриттям у зв’язку із закінченням строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку на бланку ліцензії) з доданням копії документа відповідного органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення, засвідченої ліцензіатом;

веб-сторінки (веб-сайту) ліцензіата.»;

7) в абзаці першому пункту 9 слово «лютого» замінити словом «квітня»;

8) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Усі документи та інформація подаються до Комісії із супровідним листом, засвідченим печаткою ліцензіата (за наявності) та підписом керівника (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії).

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов’язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується до дати припинення таких обставин, що має бути документально підтверджено.

Документи та інформація, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, що мають форму додатків до нормативно-правового акта, який регулює порядок та умови видачі ліцензії, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.».

Т.в.о. директора департаменту 
спільного інвестування 
та регулювання діяльності 
інституційних інвесторів
В.В. Дерев’янкін

 

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0486-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт