четвер, 17.06.2021

Рішення НКЦПФР від 15.03.2016 № 282 "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

15.03.2016  № 282

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
07 квітня 2016 р. 
за № 522/28652

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 17, 37-7 частини другої статті 7, пунктів 2-4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2013 року № 862, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року за № 897/23429, що додаються.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному виданні Комісії.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Панченка.

Т.в.о. Голови Комісії

О. Панченко


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії 
з цінних паперів 
та фондового ринку 
15.03.2016  № 282

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
07 квітня 2016 р. 
за № 522/28652

ЗМІНИ 
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності

1. У розділі І:

1) у пункті 1:

після слів та цифр «Кодексу законів про працю України, статей 16» цифри «19, 26, 27» замінити цифрами «17, 19, 27-1»;

після слів «Про депозитарну систему України» доповнити словами «Про торгово-промислові палати в Україні»;

слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

слова «осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

слова та цифри «з урахуванням статей 13, 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» замінити словами «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

2) доповнити пункт 2 новим абзацом такого змісту:

«Термін «форс-мажорні обставини» вживається у значенні, визначеному Законом України«Про торгово-промислові палати в Україні».

2. У розділі ІІ:

1) у главі 1:

у пункті 1:

у абзаці другому:

у першому реченні слова «осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії» замінити словами «осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

у другому реченні слова «на підставі відповідної копії ліцензії» виключити;

у абзаці четвертому слова «та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів» виключити;

у абзаці п’ятому після слів «а саме» доповнити словами «депозитарної діяльності депозитарної установи», слова «та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів» виключити;

у абзаці шостому після слів «депозитарної діяльності» доповнити словами «депозитарної установи»;

у абзаці восьмому слова «осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії» замінити словами «осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

абзац дев’ятий після слів «За місцезнаходженням» доповнити словами «(тимчасовим місцезнаходженням)»;

у абзаці першому пункту 2 слова «, відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року № 296, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 957/9556» виключити;

у пункті 3:

у абзаці другому:

слово «Сертифіковані» виключити;

доповнити словами «та/або при створенні відокремленого підрозділу»;

після абзацу другого доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

«Ці вимоги не поширюються на керівників депозитарної установи - банку за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком депозитарної діяльності.

При створенні відокремленого підрозділу ліцензіата кваліфікаційні вимоги повинні бути такими: два сертифікованих спеціалісти (в тому числі керівна посадова особа).».

У зв’язку із цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

у абзаці п’ятому слова «(копії ліцензії або при створенні спеціалізованого структурного підрозділу)» замінити словами «(при створенні відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу)»;

після абзацу п’ятого доповнити абзацом шостим такого змісту:

«У разі зменшення у депозитарній установі при провадженні депозитарної діяльності за її окремими видами визначеної кількості сертифікованих фахівців, установленої при отриманні ліцензії, пов’язаного із введенням тимчасової адміністрації, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість сертифікованих фахівців протягом місяця після припинення тимчасової адміністрації і поновлення діяльності депозитарної установи та повідомити про це Комісію в установленому порядку.».

У зв’язку із цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

у пункті 4 слова «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або» виключити;

у пункті 5:

у абзаці третьому слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

абзац четвертий викласти в новій редакції:

«У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов’язаний призначити особу, яка виконує його обов’язки. Така особа повинна мати сертифікат за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат, та може не мати стажу роботи на фондовому ринку, встановленого для керівника. Така особа призначається строком не більше ніж на два місяці.»;

у пункті 6 слова «За наявності у депозитарної установи (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона» замінити словами «Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку депозитарної установи»;

пункт 8 після слів «Приміщення депозитарної установи» доповнити словами «(крім банку)»;

у пункті 9:

абзац четвертий викласти в новій редакції:

«Депозитарна установа зобов'язана до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні.»;

доповнити пункт абзацом п’ятим такого змісту:

«Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років від дати її оприлюднення.».

У зв’язку із цим абзаци п’ятий-сьомий вважати абзацами шостим-восьмим;

абзац сьомий викласти в новій редакції:

«Депозитарна установа повинна забезпечити резервне збереження (копіювання) інформації у порядку та відповідно до складу, визначених нормативно-правовим актом Комісії, який регулює порядок провадження депозитарної діяльності.»;

у абзаці першому пункту 12 слова «, які отримали відповідну копію ліцензії,» виключити;

пункт 16 викласти в новій редакції:

«16. Депозитарна установа протягом строку провадження депозитарної діяльності зобов'язана дотримуватись вимог, зокрема:

Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок»«Про депозитарну систему України» з питань, що стосуються провадження діяльності - депозитарної діяльності;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо особливостей ведення бухгалтерського обліку в частині застосування міжнародних стандартів, подання та оприлюднення фінансової звітності;

Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про господарські товариства» у частині виконання вимог щодо формування резервного капіталу (фонду) товариства;

установленого законодавством України порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку);

нормативно-правового акта Комісії, що регулює правила (порядок) провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності;

пруденційних нормативів, встановлених Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756, для діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

внутрішніх документів депозитарної установи, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.»;

у пункті 17:

абзац перший виключити.

У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом першим;

абзац перший після слів «статутного капіталу» доповнити словами «депозитарної установи» та після слів «цінних паперів» доповнити словами «для отримання ліцензії»;

у пункті 18 слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

в абзаці другому пункту 19 слова «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або» виключити;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«20. Депозитарна установа зобов’язана забезпечити та задекларувати доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інвалідам та маломобільним групам населення.»;

2) у главі 2:

у пункті 2:

після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

«При створенні відокремленого підрозділу ліцензіата кваліфікаційні вимоги повинні бути такими: два сертифікованих спеціалісти (в тому числі керівна посадова особа).».

У зв’язку із цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

в абзаці третьому слова «(копії ліцензії) або при створенні» замінити словами «або при створенні відокремленого підрозділу та/або»;

абзац четвертий після слів «депозитарної установи» доповнити словами «(її відокремлених підрозділів та/або спеціалізованих структурних підрозділів)»;

3) у главі 3:

у пункті 2:

після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

«При створенні відокремленого підрозділу ліцензіата кваліфікаційні вимоги повинні бути такими: два сертифікованих спеціалісти (в тому числі керівна посадова особа).».

У зв’язку із цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

в абзаці третьому слова «(копії ліцензії) або при створенні» замінити словами «або при створенні відокремленого підрозділу та/або»;

у пункті 5 слова «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або» виключити.

3. У розділі ІІІ:

після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Особа, яка провадить клірингову діяльність, протягом строку провадження такої діяльності зобов'язана дотримуватись вимог, зокрема:

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» з питань, що стосуються провадження діяльності - клірингової діяльності;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо особливостей ведення бухгалтерського обліку в частині застосування міжнародних стандартів, подання та оприлюднення фінансової звітності;

установленого законодавством України порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником);

нормативно-правового акта Комісії, що регулює правила (порядок) провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності;

пруденційних нормативів, встановлених Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756, для діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, що стосуються зазначеного в ліцензії виду діяльності.

Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна мати програмно-технічний комплекс для забезпечення виконання вимог, установлених Комісією для цього виду діяльності, для подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.».

У зв’язку із цим пункти 3-6 вважати відповідно пунктами 4-7;

після пункту 5 доповнити розділ новими пунктами 6-8 такого змісту:

«6. Загальна площа нежитлового приміщення для провадження кліринговою установою клірингової діяльності повинна становити не менше 35 кв. м.

7. Фахівці особи, яка провадить клірингову діяльність (у тому числі керівні посадові особи), її відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо провадять професійну діяльність, повинні бути сертифіковані згідно зПоложенням про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку, затвердженим рішенням Комісії від 13 серпня 2013 року № 1464, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1572/24104, за спеціалізацією «Клірингова діяльність».

Фахівці особи, яка провадить клірингову діяльність (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які безпосередньо провадять професійну діяльність, не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види діяльності, ніж клірингова діяльність.

У разі зменшення у особи, яка провадить клірингову діяльність (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах), при провадженні професійної діяльності визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (при створенні спеціалізованого структурного підрозділу), така особа повинна відновити потрібну кількість сертифікованих фахівців протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

Зменшення кількості сертифікованих фахівців менше ніж до трьох фахівців не допускається.

8. Керівник клірингової установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні професійної діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Керівник клірингової установи (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

У разі призначення на посаду нового керівника клірингова установа (крім банку) повинна перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У разі звільнення керівника клірингової установи уповноважений орган клірингової установи зобов’язаний призначити особу, яка виконує його обов’язки. Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами до керівника.

На час відсутності керівника уповноважений орган особи, яка провадить клірингову діяльність, повинен забезпечити призначення особи для виконання обов'язків керівника. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців особи, яка провадить клірингову діяльність.».

У зв’язку із цим пункти 6, 7 вважати відповідно пунктами 9, 10.

4. У розділі IV:

1) в абзаці першому пункту 2 слова «видачі дубліката та копії ліцензії» виключити;

2) у пункті 3 слова «зміна місцезнаходження юридичної особи», «видачі дубліката та копії ліцензії» виключити;

3) пункт 4 виключити.

У зв’язку із цим пункти 5-26 вважати відповідно пунктами 4-25;

4) пункт 4 викласти в новій редакції:

«4. У разі створення ліцензіатом в процесі провадження депозитарної діяльності відокремлених підрозділів, яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким відокремленим підрозділом подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії):

для всіх ліцензіатів, крім банку, - копію рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами;

для банку - копію положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копію положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку;

для банку - довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (за наявності);

довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток до цих Ліцензійних умов);

довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії. Заповнюється лише щодо керівних посадових осіб та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата;

засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобової охорони вищевказаного приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

У разі якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови для здійснення такої охорони, вказаний документ не надається.»;

5) в абзаці другому пункту 5 слова «, видачі дубліката та копії ліцензії» виключити;

6) у пункті 6 слова «, видачі дубліката та копії ліцензії» виключити;

7) у пункті 7 слова «згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії» та «заяву в довільній формі для анулювання копії ліцензії та відповідні» виключити;

8) у пункті 8:

абзаци перший та другий замінити новим абзацом першим такого змісту:

«8. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі провадження депозитарної діяльності зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів повідомити Комісію (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії), а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни, за такими змістом та формою:»;

підпункт 1 викласти в новій редакції:

«1) повідомлення у довільній формі щодо внесення змін до статуту із зазначенням усіх змін, що були внесені, та дати державної реєстрації.»;

у підпункті 2:

після слова «документа» доповнити словом «(документів)»;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«Подається протягом двадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу»;

у підпункті 4 слова «з доданням відомостей щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, та зміни штатного розпису ліцензіата» виключити;

доповнити після підпункту 4 новим підпунктом 5 такого змісту:

«5) відомості щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії.».

У зв’язку із цим підпункти 5-13 вважати відповідно підпунктами 6-14;

підпункт 6 викласти в новій редакції:

«6) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладено ліцензіатом), з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру), або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність, з доданням плану приміщення (із зазначенням його розміру).

Зазначені зміни надаються згідно з вимогами цих Ліцензійних умов до приміщення ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів)»;

доповнити після підпункту 6 новими підпунктами 7-9 такого змісту:

«7) для банку - інформацію в довільній формі про зміну місцезнаходження ліцензіата (його відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу);

8) для банку - копію положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копію положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку;

9) для банку - довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (за наявності);».

У зв’язку із цим підпункти 7-14 вважати відповідно підпунктами 10-17;

у підпункті 11:

у абзаці першому слова «, видачі дубліката та копії ліцензії» виключити;

у абзаці другому слово «реєстратор» замінити словом «ліцензіат»;

доповнити пункт після підпункту 11 новим підпунктом 12 такого змісту:

«12) довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), із урахуванням змін за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії.

У разі зміни місцезнаходження такого відокремленого підрозділу (крім банку) повинен надати із цією довідкою копії документів, передбачених підпунктами 6, 7 цього пункту.».

У зв’язку із цим підпункти 12-17 вважати відповідно підпунктами 13-18;

у підпункті 14:

слова «засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата» замінити словами «з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо таких осіб, засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), на момент прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його до Комісії.»;

у підпункті 15 слова «, видачі дубліката та копії ліцензії» виключити;

підпункт 16 викласти в новій редакції:

«16) у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (керівника структурного підрозділу або окремої посадової особи) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку), подається анкета щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії.

Зазначена анкета подається у разі призначення на посаду нових осіб.»;

у підпункті 17 слова «, видачі дубліката та копії ліцензії» виключити;

підпункт 18 викласти в новій редакції:

«18) довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому в частині таблиці 1 «Структура власності заявника (ліцензіата)» та таблиці 2 «Перелік власників з істотною участю у власника заявника (ліцензіата)» щодо осіб, які здійснюють опосередкований контроль за заявником, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, з доданням схематичного зображення такої структури;»;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«19) копію рішення про надання повноважень на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діючому відокремленому підрозділу ліцензіата.»;

7) у пункті 9:

абзац перший викласти в новій редакції:

«9. Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 8 цього розділу, зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення змін подати до Комісії інформацію про:»;

абзац четвертий замінити двома новими абзацами четвертим, п’ятим такого змісту:

«зміну графіка роботи ліцензіата (крім зміни графіка роботи у зв’язку з перенесенням вихідних та робочих днів відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та Національного банку України), адреси веб-сторінки (веб-сайту) ліцензіата;

настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності);».

У зв’язку із цим абзаци п’ятий-сьомий вважати відповідно абзацами шостим-восьмим;

8) у пункті 13 слово «лютого» замінити словом «квітня»;

9) у пунктах 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24 слова «клірингова установа» замінити словами «особа, яка провадить клірингову діяльність» в усіх відмінках;

10) доповнити пункт 25 новим абзацом такого змісту:

«У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується Комісією до дати отримання документів щодо закінчення таких обставин.».

5. Пункт 1 розділу V викласти в новій редакції:

«1. Державний контроль здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності.».

6. Ліцензійні умови доповнити новим додатком, що додається.

7. У тексті Ліцензійних умов після слів «печаткою ліцензіата» доповнити словами «(за наявності)».

Т.в.о. директора департаменту 
регулювання депозитарної 
та клірингової діяльностіО. Сальчук


Додаток 
до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) - 
депозитарної діяльності 
та клірингової діяльності 
(пункт 4 розділу IV)

ДОВІДКА 
про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Дата підписання довідки:

№ з/п

Повне найменування відокремленого підрозділу ліцензіата

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

Місцезнаходження відокремленого підрозділу

Телефони

Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу (надання повноважень щодо провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку)

1

2

3

4

5

6

Керівник юридичної особи

М. П. 
(за наявності)

____________ 
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

 

 

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0522-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт