вівторок, 22.06.2021

Рішення НКЦПФР від 10.03.2016 № 270 "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.03.2016  № 270

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
31 березня 2016 р. 
за № 484/28614

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 37-7 частини другої статті 7, пунктів 2-4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 818, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 856/23388 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Фондовим біржам привести свою діяльність у відповідність до вимог абзацу четвертогопідпункту 4 пункту 2 Змін протягом двох місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
10.03.2016  № 270

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
31 березня 2016 р. 
за № 484/28614

ЗМІНИ 
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

1. У пункті 1 розділу І:

слова «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» замінити словами «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

слова та цифри «з урахуванням статей 1319 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» замінити словами «Про ліцензування видів господарської діяльності».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1. Фондова біржа повинна провадити професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім випадку провадження цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб.»;

в абзаці другому слова «При цьому» виключити;

абзац третій після слів «номери кімнат» доповнити словами «у разі наявності», слова «, а також графіка роботи» виключити;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У разі призначення на посаду нового керівника фондова біржа повинна перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Кандидатура керівника фондової біржі повинна бути погоджена відповідно до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року № 64, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за № 269/22801 (зі змінами) (далі - Порядок погодження кандидатур керівників).»;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Ліцензіат зобов’язаний протягом усього строку провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.»;

4) у пункті 4:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами третім - десятим;

в абзаці п’ятому слово «крім» замінити словом «за винятком», після слів «учасників депозитарної системи» доповнити словами «(крім депонентів)»;

5) у пункті 5 слова «та фізичних осіб - підприємців та ліцензії» замінити словами «, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», слова «на підставі відповідної копії ліцензії» виключити;

6) у пункті 6 слово «Комісії» замінити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)»;

7) пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. Фондова біржа при провадженні діяльності з організації торгівлі цінними паперами має відповідати вимогам:

Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України в частині умов та порядку укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та особливостей здійснення операцій з цінними паперами;

Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про депозитарну систему України» з питань організації та провадження діяльності фондовою біржею;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо особливостей ведення бухгалтерського обліку в частині застосування міжнародних стандартів, подання та оприлюднення фінансової звітності;

нормативно-правових актів Комісії, які регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, функціонування фондових бірж, особливостей реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, та у процесі приватизації;

установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником);

пруденційних нормативів, встановлених Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756, для діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.»;

8) у пункті 9:

в абзаці першому слова «, видачі дубліката та копії ліцензії» виключити;

абзац другий викласти у такій редакції:

«У разі виникнення у фондової біржі (у тому числі у відокремлених підрозділах) при провадженні діяльності факту зменшення кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), що встановлена Порядком та умовами видачі ліцензії, але не менше ніж до двох фахівців, така фондова біржа (відокремлений підрозділ) повинна (повинен) протягом трьох місяців відновити потрібну кількість та повідомити про це Комісію в установленому порядку.»;

9) пункт 18 викласти у такій редакції:

«18. Ліцензіат зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням у періодичному або неперіодичному виданні.

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати вимогам, встановленим рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918 (із змінами).

Для проведення аудиту ліцензіат залучає аудиторську фірму, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайту, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), де було оприлюднено зазначену інформацію.»;

10) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«21. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інвалідам та маломобільним категоріям населення.».

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1 слова «(копії ліцензії)» виключити;

2) у пункті 3 слова «зміни місцезнаходження юридичної особи,» виключити, слова «п’ятнадцяти робочих днів» замінити словом «місяця»;

3) пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5-32 вважати відповідно пунктами 4-31;

4) пункти 45 викласти в такій редакції:

«4. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом подати до Комісії такі документи:

1) копію рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, надання зазначених повноважень діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата та копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами;

2) довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження ніж заявник (ліцензіат), яка додається до заяви про видачу ліцензії;

3) документи, передбачені підпунктами 3, 5, 8 пункту 8 цього розділу.

5. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати копію рішення відповідного органу ліцензіата, підписану керівником та засвідчену печаткою (за наявності) ліцензіата.»;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про філію або інший відокремлений підрозділ повинен подати:

1) копію рішення про зміну найменування та/або місцезнаходження цього підрозділу;

2) копію затвердженого в установленому порядку положення про цей підрозділ з унесеними змінами;

3) довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження ніж заявник (ліцензіат), яка додається до заяви про видачу ліцензії;

4) документи, передбачені підпунктами 5, 8 пункту 8 цього розділу.»;

6) у пункті 8:

абзац перший пункту, абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:

«8. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів повідомити Комісію (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж), а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни, за такими змістом та формою:

1) повідомлення у довільній формі щодо внесення змін до статуту із зазначенням усіх змін, що були внесені, та дати державної реєстрації.»;

підпункт 3 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4-15 вважати відповідно підпунктами 3-14;

підпункт 3 після слова «(ліцензіата)» доповнити словами «та його відокремленого підрозділу»;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) копії змін до документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо), у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру) або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата, у якому провадиться професійна діяльність, з доданням плану приміщення (із зазначенням його розміру).

Зазначені зміни надаються у випадках, якщо стосуються вимог цих Ліцензійних умов до приміщення;»;

в абзаці другому підпункту 6 слова «та фізичних осіб - підприємців та ліцензії» замінити словами «, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

підпункт 13 викласти у такій редакції:

«13) довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому згідно з таблицею 1 «Структура власності заявника (ліцензіата)» та таблицею 2 «Перелік власників з істотною участю у власників заявника (ліцензіата)» щодо осіб, які здійснюють опосередкований контроль за заявником, яка додається до заяви про видачу ліцензії, з доданням схематичного зображення такої структури;»;

7) у пункті 10:

слова «яка відображає баланс та фінансові результати ліцензіата» виключити;

доповнити пункт новими абзацами другим, третім такого змісту:

«Копія фінансової звітності за квартал (рік) повинна містити копії: звіту про фінансовий стан на кінець періоду; звіту про сукупні доходи за період; звіту про зміни у власному капіталі за період; звіту про рух грошових коштів за період; приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у цілодобовому режимі на власному веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на ньому протягом п’яти років з дати її оприлюднення.»;

8) пункт 28 доповнити словами «(зі змінами)».

Заступник директора 
департаменту регулювання 
діяльності торговців цінними 
паперами та фондових бірж
І. Барамія

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0484-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт