вівторок, 22.06.2021

Наказ Міністерства фінансів України 18.03.2016 № 370 "Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2016  № 370

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
07 квітня 2016 р. 
за № 521/28651

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів

Відповідно до Бюджетного кодексу УкраїниЗакону України «Про відкритість використання публічних коштів», Закону України від 15 вересня 2015 року № 679-VIII «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції»,Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою удосконалення процедур казначейського обслуговування небюджетних рахунків НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 липня 2014 року № 770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2014 року за № 928/25705, що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України та Голову Державної казначейської служби України.

Міністр

Н. Яресько


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
18.03.2016  № 370

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
07 квітня 2016 р. 
за № 521/28651

ЗМІНИ 
до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів

1. Пункт 2 після слів «Бюджетним кодексом України» доповнити словами «, Законами України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис».

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. У процесі казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів може застосовуватися система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» (далі - система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Державної казначейської служби України (Казначейство).

У разі застосування системи Казначейства між клієнтами та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами.».

3. У пункті 6:

1) в абзаці першому слова «у електронній та паперовій формах» замінити словами «на паперових та електронних носіях»;

2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Якщо платіжне доручення містить інформацію, що не підлягає оприлюдненню на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, то клієнт разом із платіжним дорученням надає лист, в якому зазначає про обмеження оприлюднення, передбачені законодавством.».

4. В абзаці другому пункту 9 слова «(обов’язкових платежів)» виключити.

5. Пункт 10 після слів «платіжного доручення» доповнити словами «у паперовій формі».

6. Доповнити Порядок новими пунктами 12-18 такого змісту:

«12. Для здійснення розрахунків у системі Казначейства клієнт здійснює формування та подання документів до системи Казначейства в електронному вигляді відповідно до вимог, передбачених пунктами 6, 7 та 22 цього Порядку, протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня.

13. Казначейство забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Казначейства інформації про порядок подання документів в електронному вигляді та контактні телефони відповідальних осіб.

14. Підтвердженням для клієнта успішної передачі його документів в електронному вигляді до системи Казначейства є відповідне сповіщення системи Казначейства.

15. У разі невдалої спроби передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства клієнтом здійснюються заходи щодо повторного їх передавання.

16. У разі неможливості передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи на паперових та електронних носіях.

17. Датою та часом отримання документів в електронному вигляді органом Казначейства є дата та час, зафіксовані в повідомленні системи Казначейства про отримання цих документів.

18. Після перевірки документів в електронному вигляді, переданих клієнтом, на відповідність вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку, орган Казначейства виконує платіжне доручення з накладанням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), про що інформує клієнта засобами системи Казначейства.

Якщо надіслані в електронному вигляді документи сформовано з порушенням вимог законодавства, в тому числі цього Порядку, то платіжне доручення, подане в електронному вигляді, повертається засобами системи Казначейства з накладанням ЕЦП із зазначенням причини його повернення без виконання.».

У зв’язку з цим пункти 12-26 вважати відповідно пунктами 19-33.

7. Пункт 23 викласти в такій редакції:

«23. У разі якщо платежі належать до закупівель відповідно до законодавства у сфері закупівель, клієнти разом з платіжними дорученнями подають до органів Казначейства документи для здійснення перевірки згідно з вимогами законодавства у сфері закупівель.».

8. У пункті 24:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

«неподання або подання неповного переліку документів щодо здійснення процедури закупівель відповідно до законодавства або у разі невідповідності вимогам, встановленим законодавством, щодо їх оформлення;»;

2) в абзаці п’ятому слово «державних» виключити;

3) абзац дев’ятий після слів «На зворотному боці платіжного доручення» доповнити словами «, поданого у паперовому вигляді,».

9. Пункт 26 після слів «платіжного доручення» доповнити словами «, поданого у паперовому вигляді,».

10. Пункт 32 викласти в такій редакції:

«32. Органи Казначейства з використанням засобів програмного забезпечення формують за попередній операційний день виписки з небюджетних рахунків та надають їх клієнтам в електронному та паперовому вигляді. На виписці з небюджетних рахунків у паперовому вигляді проставляється штамп органу Казначейства.

За зверненням клієнта органи Казначейства надають виписки з небюджетних рахунків в електронному вигляді з накладанням ЕЦП.».

Директор Департаменту 
державного бюджету


В.П. Лозицький

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0521-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт