вівторок, 22.06.2021

Наказ Міністерства фінансів України від 18.03.2016 № 373 "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2016  № 373

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 квітня 2016 р. 
за № 515/28645

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Відповідно до статей 180-184209 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність до Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1456/26233, із змінами, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) та Департаменту обслуговування платників Державної фіскальної служби України (Калєніченко Н.Г.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

Н. Яресько


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
18.03.2016  № 373

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 квітня 2016 р. 
за № 515/28645

ЗМІНИ 
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

1. В абзаці другому підпункту 2 пункту 1.6 розділу I слова «та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

2. У розділі ІІІ:

1) у реченні другому абзацу третього підпункту 1 пункту 3.5 слова «та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

2) у пункті 3.6:

речення друге абзацу першого викласти в такій редакції: «Реєстрація таких осіб здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування з урахуванням положень статті 293розділу XIV Кодексу, якими встановлюються ставки єдиного податку для платників третьої групи, що передбачають сплату податку на додану вартість та не передбачають сплати цього податку.»;

абзаци другийтретій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - двадцять третій вважати відповідно абзацами другим - двадцять першим;

3) доповнити пункт 3.9 новим абзацом такого змісту:

«При цьому нова заява може бути подана до контролюючого органу з бажаною датою реєстрації, що була вказана у попередній неприйнятій заяві, якщо особою, яка добровільно реєструється платником ПДВ, ліквідовано недоліки, встановлені абзацом першим цього пункту, та така нова заява подана не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ та матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних.»;

4) доповнити пункт 3.10 новим абзацом такого змісту:

«Якщо реєстраційна заява подана до контролюючого органу в електронній формі, відмова в реєстрації або пропозиція надати нову заяву про реєстрацію викладається контролюючим органом в електронній формі та надсилається на адресу електронної пошти, з якої надійшла така заява.».

3. У розділі V:

1) підпункт «ж» пункту 5.1 виключити;

2) доповнити пункт 5.4 після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«Якщо заява про анулювання реєстрації платника ПДВ подана до контролюючого органу в електронній формі, відмова в анулюванні реєстрації або пропозиція надати нову заяву про анулювання реєстрації викладається контролюючим органом в електронній формі та надсилається на адресу електронної пошти, з якої надійшла така заява.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

3) у пункті 5.5:

слова «повідомлення державного реєстратора» виключити;

у підпункті 1 слова «(повідомлення, документи)» замінити словом «(документи)», а слова «про прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності» замінити словами «про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) судове рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 01 липня 2004 року, крім судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом, відомості з Єдиного державного реєстру про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації (підстава - підпункт «е» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);»;

підпункт 11 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 12-14 вважати відповідно підпунктами 11-13;

4) абзац п’ятий пункту 5.10 доповнити новим реченням такого змісту: «Таке рішення або його засвідчена копія направляється із супровідним листом до Державної фіскальної служби України у десятиденний строк після прийняття.».

4. В абзаці одинадцятому пункту 7.5 розділу VII слова «та місцезнаходження (місце проживання)» виключити.

5. У тексті Положення слова та цифру «розмірі 4 відсотків» замінити словами «, що не передбачає сплати податку на додану вартість».

6. У додатку до заяви про анулювання реєстрації платника податку на додану вартістьдодатка 3 рядок

«

Підпункт «ж» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (непотрібне закреслити)

»

виключити.

7. У додатку 13 рядки

«Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника - сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим оподаткування, призначеного для перерахування коштів на його спеціальний рахунок

МФО _____________, № __________________________»

замінити рядками

«Реквізити рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника - сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим оподаткування, призначених для перерахування коштів до державного бюджету та на його спеціальні рахунки:

МФО _____________, № __________________________ за операціями із сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва);

МФО _____________, № __________________________ за операціями із зерновими і технічними культурами;

МФО _____________, № __________________________ за операціями з продукцією тваринництва.».

Директор Департаменту 
податкової, митної політики 
та методології бухгалтерського 
обліку
Ю.П. Романюк

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0515-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт