вівторок, 22.06.2021

Наказ Міприроди України від 16.03.2016 № 101 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2016  № 101

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 квітня 2016 р. 
за № 512/28642

Про внесення змін до Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства

Відповідно до підпункту 62 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 вересня 2008 року № 464, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2009 року за № 18/16034, що додаються.

2. Державній екологічній інспекції України (Заїка А.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної екологічної інспекції Заїку А.М.

В.о. Міністра

Г.О. Вронська

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства екології 
та природних ресурсів України 
16.03.2016 № 101

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 квітня 2016 р. 
за № 512/28642

ЗМІНИ 
до Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства

1. У пункті 3.6 глави 3:

в абзаці п’ятому слова «звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства» замінити словами «обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.».

2. Доповнити главу 4 після пункту 4.15 новим пунктом 4.16 такого змісту:

«4.16. На підставі акта перевірки, складеного за результатами проведення планової або позапланової перевірки, в ході якої виявлено порушення вимог природоохоронного законодавства, орган Держекоінспекції за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування державний інспектор протягом п’яти робочих днів з дня завершення перевірки складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення перевірки, а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб’єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом.»

У зв’язку з цим пункти 4.16 - 4.28 вважати відповідно  пунктами 4.17 - 4.29.

3. У додатках 1, 2 та 3 до Порядку слова та цифри «статті 20» замінити словами та цифрами «статті 20-2».

Заступник директора 
Юридичного департаменту 
Міністерства екології 
та природних ресурсів України
С.М. Губа

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт