п'ятниця, 25.06.2021

Рішення НКЦПФР від 10.03.2016 № 272 "Про затвердження Змін до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або ..."

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.03.2016  № 272

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
31 березня 2016 р. 
за № 485/28615

Про затвердження Змін до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

Відповідно до пункту 37-3 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 19 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пункту 20 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року № 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за № 635/20948 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1101), що додаються.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної 
комісі з цінних паперів 
та фондового ринку 
10.03.2016 № 272

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
31 березня 2016 р. 
за № 485/28615

ЗМІНИ 
до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

1. У розділі І:

1) у пункті 2:

абзац шостий викласти у такій редакції:

«опосередковане володіння участю - володіння в професійному учаснику фондового ринку, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами: має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;»;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

«публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої знаходяться в лістингу іноземної фондової біржі, яка входить до Світової федерації бірж;».

У зв’язку з цим абзаци восьмийдев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим, десятим;

абзац дев’ятий після слів «відносинами контролю,» доповнити словами «та/або асоційованих осіб»;

абзац десятий після слів «паперів в Україні» доповнити словами «, "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"».

2) у пункті 5:

доповнити абзац другий реченням такого змісту: «Такий порядок розрахунку не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль прямого власника істотної участі у професійного учасника фондового ринку.»;

доповнити пункт новими абзацами п’ятим - одинадцятим такого змісту:

«Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль прямого власника істотної участі у професійного учасника фондового ринку, то розмір опосередкованої участі такої особи в професійному учаснику фондового ринку дорівнює розміру прямої участі власника істотної участі у професійного учасника фондового ринку.

Розмір істотної участі у заявника групи осіб, які є асоційованими особами, розраховується шляхом складання часток всіх цих осіб у структурі власності професійного учасника.

Розмір істотної участі заявника, який набуває незалежно від формального володіння можливість значного впливу на діяльність професійного учасника, прирівнюється до 10 відсотків та у разі набуття вирішального впливу прирівнюється до 100 відсотків.

При визначенні наявності у заявника значного, що становить від 10 до 50 відсотків, або вирішального впливу, що становить 50 і більше відсотків, на управління або діяльність професійного учасника незалежно від формального володіння враховуються серед іншого:

відповідність структури власності професійного учасника щодо її прозорості згідно з пунктом 3 розділу ІІІ та наявність у цій структурі інших власників істотної участі;

наявність у заявника можливості будь-яким чином впливати на призначення посадових осіб професійного учасника, зокрема бути керівником такої установи, мати своїх представників в органах управління або бути членом спостережної ради професійного учасника;

наявність у заявника можливості брати участь у прийнятті рішень за основними напрямками діяльності професійного учасника (інвестиційна,  облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода, зокрема набуття права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримання на підставі договору про управління цінними паперами значного пакета акцій в управління.»;

3) доповнити пункт 6 новими абзацами другим, третім такого змісту:

«При цьому заяву та документи щодо таких осіб може надати одна особа, що одночасно набуває істотної участі, за підписом всіх осіб, щодо яких до заяви додаються відповідні документи, або така заява та документи надаються щодо кожної особи окремо відповідно до вимог цього Порядку.

У такому разі для прийняття рішення щодо погодження істотної участі всі особи, що надають заяву та документи, у ланцюгу структури власності мають відповідати вимогам цього Порядку.»;

4) у пункті 8:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«одночасного прямого та опосередкованого володіння, що становить у сукупності істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;».

У зв’язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«набуває незалежно від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;»;

абзаци шостий, сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дев’ятим;

абзац шостий викласти у такій редакції:

«та/або здійснює контроль прямо або через інших осіб одного або декількох прямих власників істотної участі у професійного учасника фондового ринку;»;

доповнити пункт новими абзацами десятим - дванадцятим такого змісту:

«та/або якщо особа має істотну участь у розмірі 25 і більше відсотків серед власників юридичних осіб у структурі власності професійного учасника ринку цінних паперів (для кінцевих бенефіціарних власників).

Комісія погоджує опосередковане набуття істотної участі всім особам, які здійснюють контроль прямих власників істотної участі у структурі власності професійного учасника фондового ринку.

Комісія погоджує спільне з іншими особами набуття істотної участі групі осіб, а саме асоційованим особам, особам, пов’язаним угодою або спільними економічними інтересами, відносинами економічної та/або організаційної залежності, та іншим особам, які є групою та мають намір спільно набути істотну участь.»;

5) доповнити пункт 9 новим абзацом такого змісту:

«Погодження Комісією набуття істотної участі отримувати не потрібно у випадку набуття акціонером професійного учасника фондового ринку такої участі внаслідок наявності у професійного учасника фондового ринку викуплених акцій до моменту їх анулювання або продажу.».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 1:

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

«У разі якщо істотна участь набувається спільно, то заява та документи, в яких зазначено інформацію, що стосується всіх таких осіб, крім документів стосовно ділової репутації, підписуються всіма особами, що мають намір набути істотної участі, або така заява та документи надаються окремо щодо кожної особи, в яких така особа визначає всіх осіб, з якими набуває істотну участь спільно.

У разі подання документів до Комісії уповноваженою особою разом із заявою подаються документи, що підтверджують її повноваження (або їх нотаріально засвідчені копії). У довіреності на представництво інтересів заявника у Комісії мають бути визначені всі повноваження, що надаються такому представнику при наданні та підписанні документів. Довіреність, видана фізичною особою, має бути засвідчена нотаріально.».

У зв’язку з цим абзаци третій - дев’ятий вважати абзацами п’ятим - одинадцятим;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

«На дату подання заяви та документів строк подання документів, оформлених згідно з додатками до цього Порядку, довідок від інших державних органів, не може бути більшим ніж два місяці з дати їх підписання або складання. Строк подання документів щодо ідентифікації юридичних осіб - нерезидентів не може бути більшим ніж шість місяців з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі.»;

2) у пункті 2:

підпункт 4 викласти у такій редакції:

«4) копії документів, що підтверджують виникнення наміру щодо набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або факту такого набуття, засвідчені заявником;»;

абзаци перший - третій підпункту 7 викласти у такій редакції:

«документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку та підтверджують джерела походження таких коштів:

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), що складений за підсумками проведеної перевірки фінансової звітності юридичної особи за квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку, та за останній звітний рік незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, який повинен відповідати рішенню Комісії від 12 лютого 2013 року № 160 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918 (із змінами). До зазначеного висновку додається копія сертифіката аудитора, який підписав висновок і копії балансу та звіту про фінансові результати заявника;

довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, з яких здійснюватиметься оплата для набуття або збільшення прямої істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на цих рахунках (із зазначенням їх  кількості), крім випадків, якщо оплата при набутті істотної участі коштами не здійснюється (реорганізація, дарування, укладення договору міни, набуття істотної участі незалежно від формального володіння тощо);»;

3) у пункті 3:

абзац перший викласти у такій редакції:

«Юридична особа - нерезидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку разом із заявою на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заявою на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та документами, що передбачені підпунктом 4 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктом 5 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктом 6 пункту 2 розділу II цього Порядку, абзацом третім підпункту 7 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктами 8 та 9 пункту 2 розділу II цього Порядку, надає такі документи:»;

абзац сьомий доповнити словами «, джерела їх походження»;

абзац десятий виключити;

4) у пункті 4:

у підпункті 4:

у абзаці першому слова «у статутному капіталі професійного учасника» замінити словами «у професійному учаснику»;

абзац другий викласти у такій редакції:

«копію декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів);»;

у абзаці четвертому слова «та джерела походження коштів» виключити;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«інформація про джерела походження власних коштів, засвідчена підписом фізичної особи.»;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) копії документів, що підтверджують виникнення наміру щодо набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або факту такого набуття, засвідчені підписом фізичної особи;»;

абзац другий підпункту 6 викласти у такій редакції:

«Подається заявником у разі набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку.»;

підпункт 8 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 9 вважати підпунктом 8;

5) у пункті 5:

в абзаці першому слова та цифри «підпунктами 5 - 9» замінити словами та цифрами «підпунктами 5 - 8»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«інформацію податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про майновий стан і доходи), та копії таких декларацій з відміткою цього органу про їх отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів) та/або письмове запевнення про неможливість подання інформації уповноваженого органу іноземної держави про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), якщо законодавством країни проживання фізичної особи - нерезидента не передбачено її отримання.»;

6) доповнити розділ новим пунктом 6 такого змісту:

«6. Міжнародна фінансова установа, публічна компанія, відповідний  державний орган або орган місцевого самоврядування, що уповноважений діяти від імені держави або територіальної громади, що мають намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, подають документи, передбачені підпунктами 1, 3, 4, 6 пункту 2 розділу ІІ цього Порядку. При цьому копія рішення, передбачена підпунктом 3, має бути нотаріально засвідчена.».

3. Доповнити розділ ІІІ новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Відомості щодо структури власності заявника (для юридичної особи), та про юридичних осіб, де фізична - особа заявник є керівником або контролером, та її асоційованих осіб є прозорими та такими, що відповідають вимогам цього Порядку, якщо  розкривають інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у заявнику, у тому числі відносини контролю між ними. Заявник запевнив, що зазначені відомості про структуру власності є правдиві, повні, розкривають систему взаємовідносин та містять інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідають вимогам цього Порядку.

Структура власності є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявності в структурі власності осіб, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників.».

4. У розділі ІV:

1) у пункті 1:

абзац перший після слів «Заявник - юридична особа» доповнити словами «(крім банків та небанківських фінансових установ)»;

абзаци другий та третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - п’ятий вважати відповідно абзацами другим - третім;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«фінансовий стан та платоспроможність заявника відповідають оптимальним значенням згідно з додатком  8 до цього Порядку;

у заявника наявні власні кошти у розмірі, достатньому для набуття або збільшення істотної участі.

Для заявника, який набуває та/або збільшує пряму істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу професійного учасника фондового ринку та/або при набутті/збільшенні істотної участі на вторинному ринку, більшим ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у професійного учасника фондового ринку у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Для заявника, який набуває та/або збільшує істотну участь та є/буде кінцевим контролером у структурі власності професійного учасника фондового ринку, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він становить величину, пропорційну його частці у професійного учасника фондового ринку у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Для заявника, який набуває та/або збільшує істотну участь та не є кінцевим контролером професійного учасника фондового ринку, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим ніж частка прямої істотної участі такої особи у гривнях у статутному капіталі власника з істотною участю професійного учасника фондового ринку;

заявник - банк, власник з істотною участю у заявника (банк або інша фінансова установа) мають відповідати економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру власного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких власників з істотною участю у заявника, за останній звітний рік (квартал, місяць), що передують наданню документів на видачу ліцензії»;

2) у пункті 2:

абзаци першийдругий викласти в такій редакції:

«Заявник - юридична особа повинен мати власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення (самостійного або спільного) володіння істотною участю, крім випадків реорганізації, набуття акцій (часток) професійного учасника фондового ринку шляхом внесення таких акцій (часток) до статутних капіталів інших юридичних осіб, вчинення правочинів дарування, спадкування, викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника тощо.

Розрахунок розміру власних коштів заявника - юридичної особи здійснюється аудитором на підставі фінансової звітності за рік (квартал, місяць), що передують набуттю істотної участі у професійного учасника фондового ринку.»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«К= ВК - (РК+НА+МІУ)»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:


«НА

-

необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл, інші необоротні активи), крім основних засобів, незавершених капітальних інвестицій, інвестиційної нерухомості.»;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:


«МІУ

-

сума істотної участі у статутному капіталі іншого професійного учасника фондового ринку, яка набувається та набуття якої ще не погоджено Комісією.».

У зв’язку з цим абзаци  дев’ятий - десятий вважати відповідно абзацами десятим - одинадцятим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Розміром власних коштів для банків та небанківських фінансових установ є розмір власного капіталу, що встановлений для таких осіб законодавством України або країни місцезнаходження заявника, з урахуванням відповідності таких осіб встановленим економічним (пруденційним) нормативам.»;

3) викласти пункт 3 у такій редакції:

«3. Майновий стан заявника - фізичної особи повинен забезпечити можливість набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, зокрема, за рахунок власних коштів (кошти, розміщені на банківських рахунках, та майно, що має незалежну оцінку), крім випадків дарування, спадкування, а також викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника.

Для заявника - фізичної особи, який набуває та/або збільшує пряму істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, фінансовий (майновий) стан має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у розмірі більшому, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу професійного учасника фондового ринку та/або при набутті/збільшенні прямої істотної участі на вторинному ринку, більшому ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у професійному учаснику фондового ринку, у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Для заявника - фізичної особи, який набуває та/або збільшує істотну участь та є кінцевим контролером професійного учасника фондового ринку, фінансовий (майновий) стан має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів, розмір яких пропорційний його частці у професійного учасника фондового ринку у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо власний капітал є меншим за статутний.»;

4) у пункті 4:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

«Джерела походження коштів, що спрямовуються для набуття/збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, є підтвердженими в разі наявності всієї інформації щодо наявності власних коштів у розмірі, достатньому для набуття або збільшення істотної участі, та джерел походження таких коштів, передбаченої у пакеті документів згідно з вимогами розділу ІІ цього Порядку.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

в абзаці третьому слова «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»,» виключити;

5) у пункті 5:

у підпункті 1:

абзаци першийдругий викласти в такій редакції:

«у юридичної особи відсутні несплачені штрафні санкції, які накладались за правопорушення на ринку фінансових послуг (ринку цінних паперів);

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);»;

доповнити підпункт після абзацу другого  новим абзацом такого змісту:

«попередня діяльність особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, особи (осіб), яка (які) здійснювала (здійснювали) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначені головою та членами колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює (здійснюють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначені головою та членами колегіального виконавчого органу) заявника)».

У зв’язку з цим абзаци третійчетвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«до юридичної особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;»;

у підпункті 2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);»;

доповнити підпункт після абзацу четвертого  новим абзацом такого змісту:

«попередня діяльність особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, особи (осіб), яка (які) здійснювала (здійснювали) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначені головою та членами колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкцій  за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює (здійснюють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначені головою та членами колегіального виконавчого органу) заявника);».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;

доповнити підпункт новим абзацом дванадцятим такого змісту:

«до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.»;

6) пункт 8 викласти у такій редакції:

«8. Відомості щодо структури власності заявника (для юридичної особи) відповідають вимогам, установленим розділом ІІІ цього Порядку.».

5. У тексті Порядку слова «органів внутрішніх справ» замінити словами «органів Національної поліції».

6. У додатку 1:

1) у пункті 4 заяви про отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

абзац сьомий після слова «відсотків» доповнити словами «крім набуття права голосу»;

абзац восьмий після слів «що набуваються за дорученням» доповнити словом «(управлінням)»;

2) у пункті 4 заяви про отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Прошу надати погодження на збільшення істотної участі - відсотків в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку:»;

абзац сьомий після слова «відсотків» доповнити словами «крім набуття права голосу»;

абзац восьмий після слів «що набуваються за дорученням» доповнити словом «(управлінням)»;

у тексті додатка після слів «підпис керівника юридичної особи», «підпис фізичної особи» доповнити відповідно словами «/керівників юридичних осіб», «/підписи фізичних осіб».

7. Додаток 2 після слів «Керівник юридичної особи» доповнити словами «/фізична особа».

8. У додатку 3:

1) абзац перший пункту 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«3. Наміри збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:»;

2) у розділі ІІІ:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Кількість акцій (часток), які юридична особа має намір набути, __________________ одиниць (відсотків), номінальна вартість однієї акції (одного відсотка частки) _______________ гривень, загальна номінальна вартість пакета акцій (частки) ________________ гривень, у тому числі кількість акцій з правом голосу _______________________________________; фактична вартість придбаних акцій (часток) _______________________________________ гривень.»;

пункт 2 виключити.

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2;

3) у розділі IV:

пункт 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3, 4 вважати відповідно пунктами 2, 3;

абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

«3. Чи була юридична особа протягом останніх двох років  контролером у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю рішення про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, рішення про призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації)?

____________________________________________________________________________ »;

доповнити розділ новими пунктами 4 - 6 такого змісту:

«4. Чи була юридична особа протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності)?

____________________________________________________________________________ 
(якщо так, то зазначити найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

5. Чи застосовувались до юридичної особи економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?

_____________________________________________________________________________ 
(так чи ні, якщо так, то зазначити вид санкції, найменування органу та причини накладення санкції)

6. Чи є юридична особа особою, яка має юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє за вказівками кінцевих бенефіціарних власників?

_____________________________________________________________________________ 
(якщо так, то зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія, коли і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), та на підставі яких документів встановлені такі відносини)».

9. У розділі ІІІ додатка 4:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Чи були Ви протягом останніх двох років керівником, контролером у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю рішення про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації)?

_____________________________________________________________________________ 
(якщо так, то зазначити найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення, тощо)»;

2) доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Чи були Ви протягом останніх двох років  особою, що  здійснювала контроль у фінансовій установі, особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкцій  за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності)?

_____________________________________________________________________________ 
(якщо так, то зазначити найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)».

У зв’язку з цим пункти 3 - 7 вважати відповідно пунктами 4 - 8;

3) доповнити розділ новими пунктами 9, 10 такого змісту:

«9. Чи були анульовані документи (сертифікати тощо), що надають Вам право провадити діяльність на ринку фінансових послуг?

______________________________________________________________________________

10. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?

___________________________________________________________________________ ».

10. У додатку 5:

1) пункт 6 розділу І викласти у такій редакції:

«6. Перелік асоційованих осіб фізичної особи, які є пов'язаними особами професійного учасника ______________________________________________»;

2) пункт 5 розділу ІІ після слів «фондового ринку» доповнити словами «, у якого Ви маєте намір набути та/або збільшити істотну участь»;

3) пункт 1 розділу ІІІ викласти у такій редакції:

«1. Кількість акцій (часток), які Ви має намір набути, __________________ одиниць (відсотків), номінальна вартість однієї акції (одного відсотка частки) _______________ гривень, загальна номінальна вартість пакета акцій (частки) ________________ гривень, у тому числі кількість акцій з правом голосу _______________________________________; фактична вартість придбаних акцій (часток) _______________________________________ гривень.»;

4) у розділі V:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Чи були Ви протягом останніх двох років керівником, контролером у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю відповідним контролюючим органом, що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг, рішення про банкрутство (примусову ліквідацію), про призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності)?

____________________________________________________________________________ 
(якщо так, то зазначається найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), докладна інформація про причини та підстави банкрутства тощо)»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Чи були анульовані документи (сертифікати тощо), що надають Вам право провадити діяльність на ринку фінансових послуг?

___________________________________________________________________________»;

доповнити розділ новими пунктами 8, 9 такого змісту:

«8. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?

____________________________________________________________________________

9. Чи є Ви особою, яка має юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє за вказівками кінцевих бенефіціарних власників?

____________________________________________________________________________ 
(якщо так, зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер,серія, коли і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), та на підставі яких документів встановлені такі відносини)».

11. У додатку 6:

доповнити додаток після слів «Керівник юридичної особи» словами «/керівники юридичних осіб»;

у виносці слово «прямого» виключити.

12. У пункті 7 розділу І додатка 7 слова «професійного учасника фондового ринку» замінити словом «заявника».

13. Доповнити Порядок новим додатком 8 такого змісту:

«Додаток 8 
до Порядку погодження набуття особою 
істотної участі у професійному учаснику 
фондового ринку або збільшення 
її таким чином, що зазначена особа буде 
прямо чи опосередковано володіти 
або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків 
статутного капіталу такого учасника 
чи права голосу придбаних акцій (часток) 
в його органах управління 
(пункт 1 розділу IV)

ПОРЯДОК 
розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості заявника - юридичної особи

Фінансовий коефіцієнт

Формула розрахунку показників платоспроможності та фінансової стійкості

1. КЛ1 - коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені строки за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Теоретичне оптимальне значення КЛ1 - не менше ніж 0,5

Оборотні активи 
_________________ 
Поточні зобов'язання

2. КЛ2 - коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок ліквідних оборотних активів та вимог. Теоретичне оптимальне значення КЛ2 - не менше ніж 0,2

Монетарні оборотні активи 
_____________________ 
Поточні зобов'язання

3. КФН - коефіцієнт фінансової незалежності, що характеризує ступінь фінансового ризику. Теоретичне оптимальне значення КФН - не менше ніж 0,5

Власний капітал 
__________________ 
Валюта балансу (пасив)

»

Заступник 
директора департаменту


І. Барамія

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0485-16/print1452611077876086

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт