вівторок, 22.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 31.03.2016 № 225 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

31.03.2016  № 225

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7253044 та 56 Закону України "Про Національний банк України", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою розширення можливостей міжнародних фінансових організацій, що мають право відкривати поточні рахунки на території України згідно з міжнародними договорами України (далі - МФО) щодо фінансування вітчизняних підприємств та сприяння залученню додаткових кредитних коштів вітчизняними підприємствами, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. В абзаці дев'ятому пункту 16.4 глави 16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), слово "інвестиційний" замінити словами "поточний (у тому числі інвестиційний)".

2. Унести до Порядку відкриття та використання коштів за поточними рахунками міжнародних фінансових організацій, що відкриваються в уповноважених банках, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2014 року № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за № 596/25373, такі зміни:

1) в абзаці четвертому пункту 1 слова "(далі - кредитні договори)" виключити;

2) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк відкриває інвестиційні рахунки та вкладні (депозитні) рахунки МФО з дотриманням вимог, установлених главою 16 Інструкції. На операції з розміщення МФО (згідно з додатком до цього Порядку) коштів у гривнях на вкладний (депозитний) рахунок не поширюються вимоги нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення іноземних інвестицій в Україну";

3) у пункті 3:

в абзаці першому слова "за кредитними договорами," замінити словами "за кредитними договорами, договорами позики,";

абзац другий замінити двома новими абзацами такого змісту:

"МФО (згідно з додатком до цього Порядку) має право проводити такі операції також за рахунок коштів у гривнях, одержаних цією МФО від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (далі - МВРУ) та/або як кредит від уповноваженого банку-кредитора за укладеним між ними кредитним договором.

Уповноваженим банкам дозволяється надавати кредити в гривнях МФО (згідно з додатком до цього Порядку) відповідно до укладених між ними кредитних договорів";

4) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Поточний рахунок у гривнях МФО використовується для проведення таких операцій:

операцій, пов'язаних з емісією МФО власних облігацій на території України (у тому числі операцій з продажу облігацій, їх погашення, викупу та сплати за облігаціями доходу);

операцій з надання МФО кредиту/позики в гривнях резиденту-позичальнику та його/її повернення відповідно до укладеного між ними кредитного договору/договору позики (уключаючи встановлені відповідним договором проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо);

операцій з одержання МФО (згідно з додатком до цього Порядку) кредиту в гривнях від уповноваженого банку-кредитора та його повернення відповідно до укладеного між ними кредитного договору (уключаючи встановлені відповідним договором проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо);

перерахування коштів на власний інвестиційний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, або зарахування коштів з власного інвестиційного рахунку. Розрахунки в гривнях за операціями, пов'язаними з іноземним інвестуванням в Україну, здійснюються через інвестиційні рахунки МФО;

операцій за договорами страхування на території України (уключаючи сплату страхових платежів, виплату МФО страхового відшкодування тощо);

операцій за гарантіями/поруками МФО у гривнях, наданими за зобов'язаннями резидента-боржника перед резидентом-кредитором (уключаючи плату за надання гарантії/поруки, переказування МФО коштів резиденту-кредитору в межах забезпечених гарантією/порукою зобов'язань у гривнях резидента-боржника, відшкодування МФО коштів, сплачених за гарантією/порукою);

операцій, пов'язаних із задоволенням вимог МФО за кредитними договорами, договорами позики, виконаними гарантіями (поруками) у разі невиконання резидентом своїх зобов'язань (за рахунок реалізації предмета застави тощо);

операцій МФО з оплати продукції, робіт, послуг на території України на підставі відповідних договорів (у тому числі оплати юридичних і нотаріальних послуг, послуг повіреного, комісіонера, платежів суб'єкта оціночної діяльності тощо), які здійснюються з урахуванням особливостей, установлених цим Порядком;

операцій з купівлі або продажу іноземної валюти за гривні;

операцій зі сплати обов'язкових платежів відповідно до законодавства України;

операцій з оплати послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок, та зарахування процентів, нарахованих за залишком коштів на цьому рахунку, якщо це передбачено договором банківського рахунку;

операцій із зарахування/перерахування коштів, що повертаються на цей рахунок/з цього рахунку у зв'язку з їх помилковим (надмірним) перерахуванням або невиконанням (частковим або повністю) взаємних зобов'язань за договором, укладеним з МФО;

інших операцій, що здійснюються МФО відповідно до її установчого акта, якщо Україна є членом такої МФО, та/або міжнародних договорів України згідно з Конституцією України таЗаконом України "Про міжнародні договори України" або напрямів використання коштів, отриманих МФО від розміщення облігацій, погоджених Кабінетом Міністрів України";

5) пункт 7 після слів "з інших власних поточних" доповнити словами "(у тому числі інвестиційних)", а після слів "на інші власні поточні" доповнити словами "(у тому числі інвестиційні)";

6) пункт 10 після слів "за кредитним договором," доповнити словами "договором позики,".

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0225500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт