вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 260 "Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 25 березня 2016 р. № 260 
Київ

Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників

Відповідно до частин другої і третьої статті 34-1 Закону України “Про дорожній рух” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників, що додається;

Порядок надання фізичним та юридичним особам інформації з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів, що додається;

форму запиту про надання витягу з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів згідно з додатком.

2. Внести до переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 42, ст. 1671; 2011 р., № 84, ст. 3068; 2015 р., № 90, ст. 3044), зміну, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2016 р. № 260

ПОРЯДОК 
доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників

1. Цей Порядок визначає умови та підстави безпосереднього доступу посадових осіб органів державної влади, зокрема органів МВС, органів Національної поліції, органів місцевого самоврядування, судів, органів прокуратури, органів СБУ, адвокатів, нотаріусів (далі - користувачі) до Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ (далі - Реєстр) щодо зареєстрованих транспортних засобів та їх власників у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, а також механізм користування Реєстром.

2. Доступ до Реєстру надається (припиняється) користувачеві на підставі договору, укладеного між ним та адміністратором Реєстру, і за документами, які надають користувачеві право на отримання такої інформації у зв’язку із здійсненням ним повноважень, визначених законом.

У разі коли користувачем є посадова особа органу державної влади або органу місцевого самоврядування, договір укладається між органом, в якому працює такий користувач, та адміністратором Реєстру.

Якщо користувачем є державний нотаріус, договір укладається на безоплатній основі між головним територіальним управлінням юстиції, у трудових відносинах з яким перебуває користувач, та адміністратором Реєстру.

Доступ користувачів до Реєстру здійснюється з використанням електронного цифрового підпису.

3. Користувач під час здійснення повноважень, визначених законом, користується відомостями з Реєстру про зареєстровані транспортні засоби та їх власників, зокрема проводить пошук за суб’єктом чи номерним знаком транспортного засобу.

4. Пошук у Реєстрі відомостей про зареєстровані транспортні засоби та їх власників здійснюється користувачем відповідно до Порядку ведення Реєстру, який затверджується МВС, щонайменше за одним з таких критеріїв:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) власника та дата його народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта власника (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (код згідно з ЄДРПОУ);

номерний знак запитуваного транспортного засобу.

Крім зазначених також можуть застосовуватися інші критерії пошуку, передбачені умовами договору, відповідно до повноважень користувача, визначених законом.

5. До проведення пошуку відомостей про зареєстровані транспортні засоби та їх власників користувач вносить до Реєстру дані про підставу отримання запитуваних відомостей (норми закону про покладення на користувача повноважень, для здійснення яких проводиться пошук відомостей, реквізити справи, провадження, договору про надання правової допомоги тощо).

6. Отримання посадовими особами органів державної влади, зокрема органів МВС, органів Національної поліції, органів місцевого самоврядування, судів, органів прокуратури, органів СБУ, відомостей, які містяться в Реєстрі, з метою здійснення повноважень, визначених законом, провадиться в електронній формі на безоплатній основі.

За надання адвокатам та нотаріусам відомостей з Реєстру шляхом доступу до нього, крім відомостей про марку, модель транспортного засобу, рік його випуску та об’єм (потужність) двигуна, дату державної реєстрації, справляється плата у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 42, ст. 1671; 2011 р., № 84, ст. 3068; 2015 р., № 90, ст. 3044).

7. Користувач вживає заходів до забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню персональних даних власників транспортних засобів, отриманих згідно з цим Порядком, відповідно до законодавства.

Забороняється надання іншим особам за їх зверненням відомостей, отриманих відповідно до цього Порядку, крім випадків, установлених законом.

У відомостях, що надаються з Реєстру, не зазначається номерний знак запитуваного транспортного засобу.


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2016 р. № 260

ПОРЯДОК 
надання фізичним та юридичним особам інформації з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм надання фізичним та юридичним особам інформації з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ (далі - Реєстр) стосовно зареєстрованих транспортних засобів.

2. Відомості з Реєстру надаються:

1) в паперовій формі - територіальними органами з надання сервісних послуг МВС (далі - уповноважений орган МВС) у вигляді витягу з Реєстру;

2) в електронній формі:

у форматі витягу з Реєстру або в іншому форматі, визначеному в договорі між адміністратором Реєстру та юридичною особою, в установленому законодавством порядку;

програмними засобами ведення Реєстру у форматі витягу з нього через офіційний веб-сайт МВС.

3. Витяг з Реєстру, що надається у паперовій формі, формується на підставі відповідного запиту за допомогою програмних засобів його ведення.

4. Витяг з Реєстру надається на запит будь-якої фізичної або юридичної особи за умови ідентифікації такої особи.

5. Запит про надання витягу з Реєстру подається незалежно від місця реєстрації фізичної або юридичної особи.

6. Запит про надання витягу з Реєстру заповнюється українською мовою за встановленою формою:

машинодруком або від руки розбірливими друкованими літерами без виправлень - у разі подання запиту в паперовій формі;

за допомогою програмних засобів ведення Реєстру - у разі подання запиту в електронній формі через офіційний веб-сайт МВС.

7. Запити про надання витягу з Реєстру реєструються в базі даних Реєстру.

8. За надання відомостей з Реєстру про марку, модель транспортних засобів, рік їх випуску, об’єм (потужність) двигуна та дату державної реєстрації у разі здійснення запиту про зареєстровані за юридичною чи фізичною особою транспортні засоби плата не справляється.

За надання інших відомостей з Реєстру стосовно зареєстрованих транспортних засобів за основним критерієм пошуку за ідентифікаційним номером (VIN) (про марку, модель, рік випуску, об’єм (потужність) двигуна, дату державної реєстрації, колір, тип пального, кількість власників, кількість сидячих місць з місцем водія, обмеження щодо експлуатації транспортного засобу, проходження обов’язкового технічного контролю, наявність інформації про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, участь у дорожньо-транспортних пригодах, кількість дорожньо-транспортних пригод за участю транспортного засобу) справляється плата в розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 42, ст. 1671; 2011 р., № 84, ст. 3068; 2015 р., № 90, ст. 3044).

9. Подання запиту про надання витягу з Реєстру є підтвердженням згоди особи, яка звернулася з таким запитом, на надання власнику чи іншому правоволодільцю транспортного засобу інформації про прізвище, ім’я та по батькові такої особи та зміст запиту.

Посадові особи уповноваженого органу МВС вживають заходів до забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню персональних даних осіб-запитувачів, отриманих згідно з цим Порядком, відповідно до законодавства.

Надання відомостей з Реєстру в паперовій формі

10. Подання запиту про надання витягу з Реєстру в паперовій формі здійснюється особисто заявником (його представником на підставі довіреності) або шляхом надсилання поштою з описом вкладення.

Від імені юридичної особи запит про надання витягу з Реєстру в паперовій формі подає її керівник або інша особа на підставі виданої такою юридичною особою довіреності.

11. Заявник під час подання запиту про надання витягу з Реєстру в паперовій формі особисто пред’являє посадовій особі уповноваженого органу МВС документ, що посвідчує його особу, та подає його копію (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування).

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на постійне проживання або посвідка на тимчасове проживання, видані іноземцям та особам без громадянства, які іммігрували в Україну на постійне проживання або прибули в Україну на тимчасове проживання, паспортний документ іноземця або інший документ, що посвідчує його особу.

У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

У разі подання запиту про надання витягу з Реєстру уповноваженою особою така особа пред’являє, крім документа, що зазначений в абзаці першому цього пункту, документ, що підтверджує її повноваження, та надає його копію.

12. Під час подання запиту про надання витягу з Реєстру в паперовій формі шляхом надсилання поштою справжність підпису заявника засвідчується відповідно до Закону України“Про нотаріат”.

13. Під час подання запиту про надання витягу з Реєстру в паперовій формі заявник разом із запитом подає уповноваженому органу МВС документ про внесення плати за надання витягу з Реєстру (крім випадків безоплатного надання відомостей відповідно до пункту 8 цього Порядку). За відсутності такого документа запит не приймається.

14. Документи, що подаються для надання відомостей з Реєстру в паперовій формі, повинні відповідати вимогам, установленим законодавством.

Відповідальність за достовірність відомостей, які містяться в зазначених документах, покладається на заявника.

15. У запиті про надання витягу з Реєстру зазначається щонайменше один з таких основних критеріїв пошуку відповідно до обраного виду запиту:

1) про зареєстровані за юридичною особою транспортні засоби:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (код згідно з ЄДРПОУ);

2) про зареєстровані за фізичною особою транспортні засоби:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) власника та дата його народження (у разі наявності інформації про дату народження);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта власника (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

3) про транспортний засіб - ідентифікаційний номер (VIN) запитуваного транспортного засобу.

З метою уточнення змісту запиту або конкретизації відомостей, що запитуються, у запиті можуть зазначатися інші критерії пошуку, передбачені затвердженою формою запиту.

16. Запитувачу надається відмова в наданні витягу з Реєстру в паперовій формі, якщо:

запит про надання витягу з Реєстру подано особою, яку неможливо ідентифікувати або яка не підтвердила повноваження щодо його подання;

запитувані відомості стосуються даних, на які поширюється дія Закону України “Про захист персональних даних”, крім даних про зареєстровані за особою транспортні засоби;

у запиті про надання витягу з Реєстру відсутні критерії пошуку даних у Реєстрі для формування витягу;

запитувачем не подано документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Реєстру, або плата внесена не в повному обсязі.

17. У разі виявлення невідповідності між документами, що надіслані поштою, та описом вкладення до них, а також за відсутності документа про внесення плати за надання витягу з Реєстру у випадках, установлених законодавством, запит про надання витягу з Реєстру разом з документами, що додаються до нього, повертаються не пізніше наступного робочого дня з моменту його надходження запитувачу шляхом надсилання поштою з описом вкладення без реєстрації його в базі даних про реєстрацію запитів.

Разом з повідомленням про відмову в наданні витягу з Реєстру в паперовій формі запитувачу повертається документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу. У цьому випадку сплачені кошти повертаються в порядку, встановленому законодавством.

18. Витяг з Реєстру в паперовій формі виготовляється на папері формату А4 та засвідчується підписом посадової особи, яка його готувала.

19. У витязі з Реєстру зазначаються відомості про:

1) дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг;

2) критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Реєстру;

3) результати пошуку в Реєстрі наявних відомостей відповідно до заповненої запитувачем форми запиту про надання витягу з Реєстру.

Програмні засоби ведення Реєстру забезпечують групування відомостей у витязі з Реєстру у вигляді, який дає змогу відокремити дані про власність різних осіб з однаковими прізвищем, іменем і по батькові.

У відомостях, що надаються з Реєстру, не зазначається номерний знак запитуваного транспортного засобу.

Надання відомостей з Реєстру в електронній формі

20. Витяг з Реєстру в електронній формі надається за запитом юридичних та фізичних осіб через офіційний веб-сайт МВС за умови ідентифікації таких осіб з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного способу ідентифікації особи за умови дотримання вимог законодавства щодо технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Альтернативним способом ідентифікації фізичної особи є використання електронної системи ідентифікації “Bank ID”, що використовує базу клієнтських даних банків, до моменту її сертифікації.

21. Надання витягу в електронній формі через офіційний веб-сайт МВС здійснюється на підставі запиту, який формується програмними засобами ведення Реєстру шляхом вибору запитувачем критеріїв пошуку для його формування, визначених пунктом 15 цього Порядку, та переліку запитуваних відомостей, визначених у формі запиту про надання витягу з Реєстру.

22. Формування витягу з Реєстру в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення Реєстру.

Надання витягу з Реєстру в електронній формі забезпечується після внесення плати за надання таких відомостей з використанням платіжних систем (крім випадків безоплатного надання відомостей).

23. Витяг з Реєстру на запит про його надання, поданий через офіційний веб-сайт МВС, надається в електронній формі через офіційний веб-сайт МВС у режимі реального часу та містить відомості, визначені пунктом 19 цього Порядку.


Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2016 р. № 260

ЗАПИТ
про надання витягу з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2016 р. № 260

ЗМІНА, 
що вноситься до переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання

Доповнити перелік і розмір пунктом 39-1 такого змісту:

“39-1. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ

60,9 
(за надання відомостей у паперовій формі) 
45,68 
(за надання відомостей в електронній формі)”.

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/260-2016-%D0%BF

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт