вівторок, 22.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 30.03.2016 № 208 "Про внесення змін до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.03.2016  № 208

Про внесення змін до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок

Відповідно до статей 7155556 Закону України "Про Національний банк України", статей 6771 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за № 703/5894 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13 жовтня 2011 року № 366) (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 1:

пункт 1.2 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"куратор перевірки - посадова особа Національного банку, визначена у посвідченні на право проведення інспекційної перевірки/розпорядженні про інспекційну перевірку, яка здійснює загальне керівництво процесом перевірки, координує вирішення питань, що виникли під час перевірки, з профільними підрозділами Національного банку, які відповідають за їх регулювання, та підписує звіт про інспектування";

абзац перший пункту 1.6 виключити;

пункт 1.10 доповнити словами ", куратора перевірки (посада, прізвище, ім'я, по батькові)";

друге речення абзацу першого пункту 1.16 доповнити словами ",куратора перевірки (посада, прізвище, ім'я, по батькові)";

2) у главі 3:

у пункті 3.8:

в абзаці третьому слова "підрозділу інспектування" замінити словами "інспекційної групи та куратором перевірки";

абзац четвертий після слів "звіту про інспектування" доповнити словами та цифрами "не пізніше ніж через 30 календарних днів із дати закінчення інспекційної перевірки, яка встановлюється в посвідченні на право проведення інспекційної перевірки/розпорядженні про інспекційну перевірку,";

3) у главі 4:

абзац другий пункту 4.1 доповнити словами ",необхідних для проведення перевірки, зокрема шляхом доступу до систем автоматизації банківських операцій";

пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Керівники та працівники банку зобов'язані безоплатно надавати уповноваженим Національним банком особам доступ до документів (інформації) на паперових та/або електронних носіях, необхідних для проведення перевірки, до систем автоматизації банківських операцій у режимі перегляду та вибірки необхідної інформації";

підпункт "ґ" пункту 4.4 викласти в такій редакції:

"ґ) забезпечити надання працівниками банку в установлені в запиті інспекторами терміни запитуваної інформації, необхідної для здійснення перевірки, у тому числі тієї, що зберігається в інформаційних системах банку, документів та/або їх копій, що можуть свідчити про факти порушення об'єктом перевірки законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, пояснень (письмово і усно) щодо наданої інформації, документів, проведених операцій та з окремих питань діяльності об'єкта перевірки".

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

 

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0208500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт