п'ятниця, 25.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 30.03.2016 № 207 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.03.2016  № 207

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

З метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів, керуючись статтями 67154256 Закону України "Про Національний банк України", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 4 постанови Правління Національного банку України від 13 липня 2010 року № 327 "Про затвердження Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 липня 2010 року за № 540/17835 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"4. Банк у разі зміни умов кредитного договору в частині зміни строку користування кредитом/графіка повернення стабілізаційного кредиту та сплати процентів за користування ним подає до Національного банку України, крім інших документів, визначених Положенням, фінансову модель розвитку банку (на заміну програми фінансового оздоровлення банку)".

2. Унести до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 13 липня 2010 року № 327, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2010 року за № 540/17835 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1.7 глави 1:

у підпункті 5 слова "боргових цінних паперів" замінити словами "депозитних сертифікатів";

у підпункті 9:

слова "кредитних договорів" замінити словами "кредитних договорів, у тому числі з банками,";

цифри "50" замінити цифрами "200";

слово "/депозитів" виключити;

доповнити пункт після підпункту 12 новим підпунктом такого змісту:

"13) заборони розміщення міжбанківських депозитів (крім депозитів строком до 30 днів у банках, які мають фінансовий стан не нижче класу "Б" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями)";

абзац п'ятнадцятий пункту викласти в такій редакції:

"Національний банк під час надання стабілізаційного кредиту чи зміни умов кредитного договору в частині продовження строку користування кредитом запроваджує особливий режим контролю за діяльністю банку та призначає куратора";

2) у главі 2:

абзац перший пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Національний банк надає стабілізаційний кредит чи змінює умови кредитного договору під заставу/іпотеку майна, гарантію, які є прийнятними, тобто відповідають переліку, визначеному в додатку 1 до цього Положення, та вимогам, визначеним у главі 2 та додатку 1 до цього Положення. Порядок урахування майна, гарантій визначений в додатку 1 до цього Положення";

у пункті 2.9 слова "надане для забезпечення" замінити словами "пропонується в забезпечення";

главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.12. Банк зобов'язаний у разі зменшення вартості майна, що є забезпеченням виконання зобов'язань за кредитним договором, та/або невідповідності такого майна вимогам, установленим у главі 2 цього Положення та додатку 1 до цього Положення, повернути частину заборгованості за стабілізаційним кредитом пропорційно розміру зменшення вартості майна або поповнити чи замінити його майном, визначеним у додатку 1 до цього Положення, у розмірі, достатньому для задоволення вимог Національного банку за кредитним договором з урахуванням коригуючого коефіцієнта";

3) у главі 3:

підпункт "б" пункту 3.1 викласти в такій редакції:

"б) фінансову модель розвитку банку, погоджену радою банку та підписану головою правління банку, яка має бути спрямована на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо та містити обґрунтування запитуваної суми стабілізаційного кредиту і відображати джерела повернення стабілізаційного кредиту";

підпункт "й" пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"й) визнання структури власності банку непрозорою";

4) у главі 4:

абзаци другий - сьомий пункту 4.3 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Клопотання має містити обґрунтовані пояснення причин, які призвели до неспроможності банку забезпечити своєчасне та в повному обсязі виконання зобов'язань перед Національним банком, а також до суттєвого відхилення фактичних результатів діяльності банку від прогнозних показників згідно з фінансовою моделлю розвитку банку або потреби в додаткових заходах із фінансового оздоровлення.

Суттєвість відхилення визначається відповідно до розпорядчих актів Національного банку.

Разом з клопотанням банк має подати документи, визначені в підпунктах "б" - "є" пункту 3.1 та в пункті 3.2 глави 3 цього Положення";

у пункті 4.4 слова та цифру ", у тому числі з питань, визначених у додатку 2 до цього Положення" виключити;

у пункті 4.5 слова "невиконання програми фінансового оздоровлення)," замінити словами "суттєвого відхилення фактичних результатів діяльності банку від прогнозних показників згідно з фінансовою моделлю розвитку банку),";

5) у главі 5:

у пункті 5.1 слова "про стан виконання програми фінансового оздоровлення та вимог кредитного договору" замінити словами "про стан дотримання прогнозних показників фінансової моделі розвитку банку та вимог кредитного договору, договору застави/іпотеки/поруки";

пункт 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2. Національний банк протягом строку дії кредитного договору не рідше одного разу на рік здійснює інспекційну перевірку банку щодо відповідності критеріям прийнятності, визначеним у пункті 14 додатка 1 до цього Положення, майнових прав за укладеними банком-позичальником кредитними договорами, які є предметом застави за кредитами Національного банку. У разі необхідності перелік питань, який підлягає перевірці, може бути розширений";

абзац четвертий пункту 5.3 викласти в такій редакції:

"суттєве відхилення фактичних результатів діяльності банку від прогнозних показників згідно з фінансовою моделлю розвитку банку (крім випадків, якщо банк віднесено до категорії проблемних)";

6) у додатку 1 до Положення:

у пункті 1 слова та цифри "строк погашення яких настає не раніше ніж через 10 днів після строку повернення стабілізаційного кредиту, " виключити;

у пункті 2 слова "Боргові цінні папери" замінити словами "Депозитні сертифікати";

абзаци перший - третій пункту 9 замінити одним новим абзацом першим такого змісту:

"9. Облігації підприємств (крім цільових), розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, за умови, якщо облігації випущені або переведені в бездокументарну форму, вільно обертаються на фондовому ринку і їх розміщення та обіг обслуговуються депозитарною системою відповідно до законодавства України".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом другим;

підпункт 2 пункту 14 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3 - 6 уважати відповідно підпунктами 2 - 5;

підпункт 5 виключити;

7) додаток 2 до Положення виключити.

3. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

 

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0207500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт