вівторок, 22.06.2021

Наказ Міністерства юстиції України від 18.03.2016 № 767/5 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2016  № 767/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 березня 2016 р. 
за № 434/28564

Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів

Відповідно до статей 8, 16, 17 Закону України «Про судову експертизу» та з метою вдосконалення порядку підготовки та атестації судових експертів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 249/26694 (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту з питань судової роботи та банкрутства (Олійник О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Встановити, що фахівці, які на дату набрання чинності цим наказом проходять підготовку (стажування) в науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції, подають до Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції або експертно-кваліфікаційних комісій, які діють у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції, документи для проходження атестації згідно із переліком без урахування Змін, затверджених пунктом 1 цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 4пункту 3 Змін, затверджених пунктом 1 цього наказу, які набирають чинності з 01 січня 2017 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції Янчука А.В.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства юстиції України 
18.03.2016  № 757/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 березня 2016 р. 
за № 434/28564

ЗМІНИ 
до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів

1. Пункт 12 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«12. ЦЕКК за результатами розгляду питань визначення умов проходження підготовки фахівців та результатів атестації приймає рішення, форма якого наведена у додатку 1 до цього Положення, простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.».

2. Пункт 11 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«11. ЕКК за результатами атестації приймає рішення, форма якого наведена у додатку 1 до цього Положення, простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.».

3. У розділі IV:

1) абзаци перший і другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Підготовка та стажування фахівців, які мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи, здійснюються Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України; за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей - НДУСЕ.

Програми підготовки (стажування) затверджуються головою ЦЕКК і передбачають проведення лекційних та практичних занять, підготовку проектів висновків та проведення їх рецензування.»;

2) у пункті 6:

слово «терміну» замінити словом «строку»;

цифри «15» замінити цифрами «14»;

3) абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

«10. Після підготовки (стажування) фахівця, який не є працівником державної спеціалізованої установи, НДУСЕ подає до ЦЕКК заяву, форма якої передбачена додатком 4 до цього Положення, про допуск до проходження атестації, а також свідоцтво Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи та довідку, форма якої передбачена додатком 5 до цього Положення, про проходження підготовки (стажування) з відповідних експертних спеціальностей, до яких додаються:»;

4) абзаци перший та другий пункту 13 викласти в такій редакції:

«13. Після закінчення підготовки (стажування) працівника НДУСЕ до ЕКК подається заява про допуск до проходження атестації, свідоцтво Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи, подання та характеристика, що підписуються його безпосереднім керівником, до яких додаються:

довідка про відсутність судимості (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);».

4. У розділі V:

1) у пункті 2 слово «ЦЕКК» замінити словом «комісією»;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Висококваліфіковані судові експерти, які мають стаж роботи в державних спеціалізованих установах не менше п’яти років, звільнилися з цих установ та на підставі договорів з НДУСЕ здійснюють судово-експертну діяльність, працюючи в інших установах, на підприємствах, в організаціях або перебуваючи на пенсії, можуть бути атестовані ЕКК відповідної НДУСЕ за експертними спеціальностями, визначеними в додатку 6 до цього Положення, крім експертних спеціальностей, визначених у додатку 7 до цього Положення.»;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Атестація здійснюється шляхом проведення кваліфікаційного іспиту.»;

4) у пункті 10 слова та цифри «протягом 10 днів» замінити словом «одразу».

5. У розділі VII:

1) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Рішення комісії виноситься за відсутності судового експерта і оголошується одразу після його прийняття.

Повний текст рішення виготовляється протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня оголошення рішення.

Рішення комісії складається з:

1) вступної частини із зазначенням:

дати засідання та номера рішення;

складу комісії;

прізвища та ініціалів судового експерта, стосовно якого розглядалось питання дисциплінарної відповідальності, відомостей про його присутність або відсутність на засіданні;

2) описової частини із зазначенням:

змісту питання, що розглядалось комісією;

переліку документів, що розглядались на засіданні;

результатів перевірки інформації про порушення судовим експертом вимог законодавства України про судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень;

змісту пояснень судового експерта;

3) мотивувальної частини із зазначенням:

встановлених обставин з посиланням на досліджені комісією документи, матеріали та пояснення судового експерта;

мотивів, з яких комісія дійшла висновку щодо притягнення/не притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності;

нормативно-правових актів та/або методик проведення судових експертиз (методичних рекомендацій), якими керувалася комісія під час прийняття рішення;

4) резолютивної частини із зазначенням:

суті рішення за результатами розгляду із зазначенням дисциплінарного стягнення в разі його застосування;

прізвищ, ініціалів та підписів членів комісії, які брали участь у засіданні.»;

2) пункт 16 доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі призупинення дії Свідоцтва за однією із зазначених у ньому експертних спеціальностей, судовому експерту видається нове Свідоцтво, в якому вказуються залишені експертні спеціальності та дата закінчення строку дії, що була вказана в Свідоцтві, яке вилучається.».

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим.

6. У додатку 6:

1) рядок 1 викласти в такій редакції:

«

1

Почеркознавча та лінгвістична

1.1

Дослідження почерку і підписів

1.2

Лінгвістичне дослідження писемного мовлення

1.3

Лінгвістичне дослідження усного мовлення

»;

2) рядок 3 викласти в такій редакції:

«

3

Експертиза зброї

3.1

Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

3.2

Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу

3.3

Дослідження холодної зброї

3.4

Дослідження зброї з некінетичним принципом ураження

3.5

Дослідження гранатометів та ствольної артилерійської зброї

3.6

Дослідження ракетно-реактивної зброї

»;

3) доповнити додаток новим рядком 24 такого змісту:

«

24

Експертиза з питань землеустрою

10.20

Дослідження з питань землеустрою

»;

У зв’язку з цим рядки 24-30 вважати відповідно рядками 25-31;

4) рядок 26 викласти в такій редакції:

«

26

Товарознавча

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

»;

5) доповнити додаток новим рядком 29 такого змісту:

«

29

Експертиза військового майна

12.5

Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння

».

У зв’язку з цим рядки 29-31 вважати відповідно рядками 30-32;

6) доповнити додаток новим рядком 33 такого змісту:

«

33

Військова

16.1

Військові дослідження

».

7. У додатку 7:

1) рядок 11 викласти в такій редакції:

«

11

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

»;

2) рядок 12 викласти в такій редакції:

«

12

Інженерно-екологічна

10.19

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля

».

8. Пункт 4 додатка 8 викласти в такій редакції:

«4. Оцінка відповідей («склав(ла)» або «не склав(ла)»)».

Директор 
Департаменту з питань 
судової роботи та банкрутстваО.М. Олійник

 

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0434-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт