вівторок, 22.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 29.02.2016 № 119 "Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.02.2016  № 119

Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України

Відповідно до статей 71541 і 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою удосконалення порядку бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами в банках України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20 жовтня 2004 року № 495, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2004 року за № 1425/10024 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рашкована В.Л.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління 
Національного банку України 
29.02.2016 № 119

ЗМІНИ 
до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України

1. У главі 1:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність""Про Національний банк України""Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк), ґрунтується на основних принципах міжнародних стандартів фінансової звітності";

2) у пункті 1.2 слова "територіальними управліннями Національного банку" виключити;

3) пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з готівкою та банківськими металами банки згідно з обліковою політикою можуть використовувати відповідні транзитні рахунки, рахунки кредиторської та дебіторської заборгованості з подальшим відображенням цих операцій за призначенням".

2. У главі 2:

1) абзац перший пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Операції з приймання готівки в національній та іноземній валютах від клієнтів через каси банків України відображаються в бухгалтерському обліку на підставі відповідних прибуткових касових документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок ведення касових операцій у банках України, такими бухгалтерськими проводками";

2) абзац перший пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Операції з видачі клієнтам готівки в національній та іноземній валютах з кас банків відображаються в бухгалтерському обліку на підставі відповідних видаткових документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок ведення касових операцій у банках України, такими бухгалтерськими проводками";

3) абзац перший пункту 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Банк має здійснювати облік операцій з доставки готівки до клієнтів банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банках України та облікової політики".

3. У главі 3:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Підкріплення банків готівкою національної валюти Національним банком здійснюється після переказу відповідних сум з кореспондентських рахунків банків.

У бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються такими бухгалтерськими проводками:

під час перерахування банками коштів за готівку:

Дебет - 1811;

Кредит - 1200;

отримання готівки і оприбуткування її в операційну касу банку:

Дебет - 1001, 1002;

Кредит - 1811";

2) абзац перший пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Банк має відображати операції зі здавання готівки, у тому числі не придатної до обігу, до Національного банку такими бухгалтерськими проводками";

3) абзац перший пункту 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Банк має відображати операції зі здаванням готівки, у тому числі не придатної до обігу, до Національного банку через підрозділи перевезення цінностей та інкасації коштів іншого банку такими бухгалтерськими проводками";

4) абзац перший пункту 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. У разі виявлення Національним банком недостач банкнот (монет) банк згідно з нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок ведення касових операцій у банках України, відшкодовує відповідну суму протягом трьох днів із дня отримання акта про розбіжності".

4. Пункт 4.5 глави 4 викласти в такій редакції:

"4.5. Бухгалтерський облік операцій з отримання та видачі готівки з використанням платіжних карток регулюється нормативно-правовими актами Національного банку з питань бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України".

5. У главі 5:

1) пункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Облік зразків банкнот, отриманих від Національного банку, здійснюється банком за позабалансовим рахунком 9819 "Інші цінності і документи" за номінальною вартістю банкнот. У разі повернення банком зразків банкнот здійснюється їх списання з рахунку 9819 за номінальною вартістю повернених банкнот";

2) абзац дванадцятий пункту 5.5 викласти в такій редакції:

"повернення платіжної банкноти після дослідження або її відшкодування Національним банком".

6. Пункт 7.3 глави 7 викласти в такій редакції:

"7.3. Операції з приймання та видачі банківських металів від клієнтів здійснюється банками за первинними документами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами".

7. У главі 8:

1) назву глави 8 викласти в такій редакції:

"8. Облік операцій з пам'ятними монетами, що мають гривневий номінал і виконують функцію засобу платежу";

2) абзац перший пункту 8.6 викласти в такій редакції:

"8.6. Пам'ятні монети, що мають гривневий номінал і виконують функцію засобу платежу, передані банкам Національним банком на реалізацію без попередньої оплати на підставі укладеного договору, в бухгалтерському обліку відображаються такою проводкою".

8. У тексті Інструкції слова "ювілейні монети" у всіх відмінках і числах замінити словами "пам'ятні монети" у відповідних відмінках і числах.

Головний бухгалтер - 
директор Департаменту 
бухгалтерського облікуБ.В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови 
Національного банку України


В.Л. Рашкован

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0119500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт