вівторок, 22.06.2021

Лист Державної фіскальної служби України від 22.02.2016 року №6212/7/99-99-25-01-01-17 "Про особливостi митного оформлення"

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.02.2016 року №6212/7/99-99-25-01-01-17

 

  Митницi ДФС


Про особливостi митного оформлення

Згiдно з пунктом 38 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України тимчасово, до 31 березня 2019 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв, медичних виробiв, внесених до Державного реєстру медичної технiки та виробiв медичного призначення та/або введених в обiг вiдповiдно до законодавства у сферi технiчного регулювання та оцiнки вiдповiдностi.

Звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть, передбачене цим пунктом, застосовується, якщо ввезення здiйснюється на пiдставi договорiв iз спецiалiзованими органiзацiями, що здiйснюють закупiвлi, перелiк яких визначений Законом України "Про здiйснення державних закупiвель", укладених на виконання угод мiж Мiнiстерством охорони здоров'я України, та вiдповiдною спецiалiзованою органiзацiєю, що здiйснює закупiвлi, у межах виконання бюджетних програм iз забезпечення медичних заходiв державних програм та/або комплексних заходiв програмного характеру у сферi охорони здоров'я.

Вiдповiдно до пiдпункту 131 Закону України "Про здiйснення державних закупiвель" до спецiалiзованих органiзацiй, якi здiйснюють закупiвлi, вiднесено спецiалiзованi фонди, органiзацiї та механiзми Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, Мiжнародну асоцiацiю забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Королiвську Агенцiю Великобританiї (Crown Agents), Глобальний механiзм iз забезпечення лiкарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сферi постачання та управлiння поставками (Partnership for Supply Chain Management), якi надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з органiзацiї та проведення процедур закупiвель лiкарських засобiв, медичних виробiв та пов'язаних з цим послуг на пiдставi вiдповiдних угод та вiдповiдно до внутрiшнiх правил i процедур таких органiзацiй.

Перелiк лiкарських засобiв та медичних виробiв, якi закуповуються на пiдставi угод (договорiв) щодо закупiвлi iз спецiалiзованими органiзацiями, що здiйснюють закупiвлi, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08 жовтня 2015 року N 787.

Порядок ввезення, постачання i цiльового використання лiкарських засобiв, медичних виробiв, що звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 грудня 2015 року N 1153 (далi - Порядок N 1153).

Вiдповiдно до положень Порядку N 1153 МОЗ видає iмпортеру довiдку, що пiдтверджує ввезення лiкарських засобiв, медичних виробiв на митну територiю України вiдповiдно до угод (договорiв), за формою згiдно з додатком 2 до Порядку N 1153, або надсилає обґрунтовану вiдмову у письмовiй формi.

Вказана довiдка оформлюється у трьох примiрниках, пiдписується уповноваженою особою МОЗ та скрiплюється гербовою печаткою. Один примiрник довiдки залишається в МОЗ, два примiрники видаються iмпортеру, один з яких подається органовi доходiв i зборiв пiд час митного оформлення лiкарських засобiв, медичних виробiв, другий - залишається в iмпортера.

У разi змiни даних, зазначених у довiдцi, iмпортер звертається iз заявою до МОЗ для видачi нової довiдки. При цьому ранiше видана довiдка пiдлягає анулюванню, про що МОЗ невiдкладно iнформує орган доходiв i зборiв.

Враховуючи викладене, звертаємо увагу, що до внесення змiн до класифiкатора документiв та класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011, при митному оформленнi лiкарських засобiв та медичних виробiв, якi закуповуються на пiдставi угод (договорiв) щодо закупiвлi iз спецiалiзованими органiзацiями, що здiйснюють закупiвлi, у митних декларацiях мають наводитися:

вiдомостi про довiдку, що пiдтверджує ввезення таких товарiв на митну територiю України за кодом документа "8037".

код звiльнення вiд сплати податку на додану вартiсть "169".

Голова Р. М. Насiров

 

 

Текст взято з http://qdpro.com.ua/document/60153

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт