вівторок, 22.06.2021

Закон України від 16.02.2016 № 1005-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації"

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122 із наступними змінами):

1) частину другу статті 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"відкритості та прозорості".

У зв’язку з цим абзаци третій - шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - сімнадцятим;

2) у статті 8:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Покупцями об’єктів приватизації з урахуванням обмежень, встановлених цією статтею, можуть бути";

у частині третій:

абзац другий замінити двома новими абзацами такого змісту:

"юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна;

юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором".

У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;

абзац дев’ятий замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб;

юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;

фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.

Термін "контроль" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про акціонерні товариства", термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", термін "пов’язані особи" вживається у значенні, наведеному у Податковому кодексі України";

у частині четвертій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті, покладається на покупця";

абзац третій замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються:

інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);

для потенційних покупців - фізичних осіб - довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону;

для потенційних покупців - юридичних осіб - інформація про фінансово-майновий стан";

3) частину сьому статті 16 викласти в такій редакції:

"7. Підготовка до приватизації та продаж об’єктів групи Г може здійснюватися із залученням на конкурсних засадах радників у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Конкурсний відбір радників здійснюється з дотриманням принципів конкурентності, рівноправності, загальнодоступності, гласності та прозорості, незалежності членів конкурсної комісії. Критерії, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, мають передбачати, зокрема:

досвідченість радника у виконанні аналогічних завдань;

можливість центрального представництва та залучення інших консультантів;

компетентність (кваліфікація, досвід, знання та навички);

запропоновану радником методику підготовки до продажу, стратегію продажу, матеріально-технічне забезпечення та організацію проекту;

запропоновані радником терміни підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації.

Залучення та визначення радників для підготовки до приватизації та продажу об’єктів здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України. У рішенні Кабінету Міністрів України встановлюються такі основні завдання радників:

збір інформації та аналіз економічних, технічних та фінансових показників діяльності підприємства;

приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;

проведення аудиту;

визначення інвестиційної привабливості підприємства та можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;

забезпечення проведення незалежної оцінки з метою визначення вартості пакетів акцій та подання звіту про оцінку майна для затвердження державним органом приватизації;

підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної конкуренції;

здійснення заходів щодо пошуку потенційного інвестора.

Радниками не можуть бути особи, визначені абзацами третім, дев’ятим - одинадцятим частини третьої статті 8 цього Закону";

4) у частині третій статті 18-4:

у пункті 3 слова і цифри "що становить більш як 25 відсотків статутного капіталу" виключити;

пункт 4 виключити;

5) у частині першій статті 18-5:

у пункті 2 слова і цифри "що становить більш як 25 відсотків статутного капіталу" виключити;

пункт 4 виключити;

6) у статті 23:

абзац сьомий пункту 1 частини шостої виключити;

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Оплата послуг радників здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим відповідно до частини сьомої статті 16 цього Закону, за рахунок коштів державного бюджету та/або міжнародних організацій";

7) статтю 27 доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. За бажанням органу приватизації в договорі купівлі-продажу об’єкта приватизації може передбачатися можливість вирішення спорів, що виникають між продавцем та покупцем у зв’язку з договором купівлі-продажу об’єкта приватизації чи на його підставі, у міжнародному комерційному арбітражному суді. При цьому якщо орган приватизації в договорі купівлі-продажу об’єкта приватизації передбачає вирішення спорів, що виникають між продавцем та покупцем у зв’язку з договором купівлі-продажу об’єкта приватизації чи на його підставі, у міжнародному комерційному арбітражному суді, але сторони не досягли згоди щодо вибору міжнародного комерційного арбітражного суду, в якому такий спір підлягає розгляду, будь-який спір, суперечка або претензія, що виникають з приводу укладеного договору купівлі-продажу об’єкта приватизації або пов’язані з ним, у тому числі щодо його порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню шляхом арбітражу відповідно до Арбітражного регламенту Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма".

2. Пункт 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"приймає рішення про залучення радників для підготовки до приватизації та продажу об’єктів".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - двадцятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять першим.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
16 лютого 2016 року 
№ 1005-VIII

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1005-19

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт