вівторок, 22.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 29.02.2016 № 123 "Про внесення змін до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.02.2016  № 123

Про внесення змін до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні

Відповідно до статей 74456 Закону України "Про Національний банк України", розділів ІІ та ІІІ Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до глави 1 Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року № 496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2008 року за № 74/14765 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Установити, що для цілей застосування Правил під терміном "родичі" розуміється батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат, сестра (повнорідні і неповнорідні), двоюрідні брати і сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, чоловік, дружина";

2) пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Фізична особа для здійснення переказу має подати до банку такі документи:

платіжне доручення або заяву на переказ готівки, або документ відповідної платіжної системи на відправлення переказу;

паспорт або документ, що його замінює;

документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення переказу за межі України (далі - підтвердні документи).

Підтвердними документами для фізичних осіб-резидентів є договори (контракти), рахунки-фактури, листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб-нерезидентів, повноважних органів іноземних країн, листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн, позовні заяви, запрошення (виклики), документи про родинні відносини або їх нотаріально засвідчені копії, та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці. Підтвердні документи (крім документів про родинні відносини або їх нотаріально засвідчених копій) повинні містити такі реквізити: повну назву і місцезнаходження отримувача, назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, назву валюти, суму до сплати, призначення платежу.

Допускається подання підтвердних документів, роздрукованих з мережі Інтернет лише у випадках здійснення переказів за межі України за операціями, зазначеними в підпунктах "а" - "е", "ж", "и", "к" пункту 1.2 цієї глави. Такими підтвердними документами з мережі Інтернет є документи, роздруковані (сформовані) з сайтів отримувачів коштів, а також, що надійшли електронною поштою на ім'я фізичної особи, яка здійснює переказ, з електронної адреси отримувача коштів.

Для фізичних осіб-нерезидентів підтвердними документами є документи, що підтверджують джерела походження готівки.

Офіційні документи, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше";

3) у пункті 1.4:

перше речення після слів "на оригіналах підтвердних документів" доповнити словами ", крім документів про родинні відносини або їх нотаріально засвідчених копій,";

у другому реченні слово "стосунки" замінити словом "відносини".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0123500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт