вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 133 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи з опрацювання актуальних питань і звернень громадян та їх об’єднань, юридичних осіб щодо надання послуг з електро-, тепло та газопостачання"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2016 р. № 133 
Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з опрацювання актуальних питань і звернень громадян та їх об’єднань, юридичних осіб щодо надання послуг з електро-, тепло та газопостачання

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з опрацювання актуальних питань і звернень громадян та їх об’єднань, юридичних осіб щодо надання послуг з електро-, тепло та газопостачання у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з опрацювання актуальних питань і звернень громадян та їх об’єднань, юридичних осіб щодо надання послуг з електро-, тепло та газопостачання, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 37


Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 18 лютого 2016 р. № 133

СКЛАД 
Міжвідомчої робочої групи з опрацювання актуальних питань і звернень громадян та їх об’єднань, юридичних осіб щодо надання послуг з електро-, тепло та газопостачання

Міністр енергетики та вугільної промисловості, голова Міжвідомчої робочої групи

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, перший заступник голови Міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості, до повноважень якого належить вирішення питань у сфері електроенергетичного комплексу, секретар Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра соціальної політики

Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження

Представник Асоціації міст України (за згодою)


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 лютого 2016 р. № 133

ПОЛОЖЕННЯ 
про Міжвідомчу робочу групу з опрацювання актуальних питань і звернень громадян та їх об’єднань, юридичних осіб щодо надання послуг з електро-, тепло та газопостачання

1. Міжвідомча робоча група з опрацювання актуальних питань і звернень громадян та їх об’єднань, юридичних осіб щодо надання послуг з електро-, тепло та газопостачання (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Міжвідомча робоча група утворюється з метою оперативного реагування на звернення громадян та їх об’єднань, юридичних осіб (далі - звернення) з метою забезпечення надання якісних послуг електро-, тепло та газопостачання, врегулювання питань щодо приєднання до електричних, теплових мереж і газорозподільних/газотранспортних систем, розрахунків за спожиті електричну та теплову енергію, природний газ тощо.

2. Міжвідомча робоча група провадить свою діяльність за принципами рівноправності її членів і відкритості в роботі.

3. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

4. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу, надання їм відповідної консультативної допомоги щодо вирішення питань, пов’язаних з наданням якісних послуг з електро-, тепло тa газопостачання;

2) підготовка організаційно-методичних рекомендацій для реагування центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та підприємствами паливно-енергетичного комплексу на проблемні питання під час надання/отримання послуг з електро-, тепло та газопостачання;

3) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення зазначених проблемних питань;

4) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань своєчасного надання якісних послуг з електро-, тепло та газопостачання, дотримання правил безпеки під час їх надання, формування цінової та тарифної політики з надання зазначених послуг і запровадження механізмів інформування громадськості з порушених питань.

5. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) аналізує стан справ та причини виникнення проблемних питань, що порушуються у зверненнях з метою забезпечення надання якісних послуг з електро-, тепло та газопостачання;

2) готує пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу, пов’язаної із своєчасним та ефективним реагуванням на звернення;

3) аналізує результати опрацювання звернень щодо надання послуг з електро-, тепло та газопостачання, готує пропозиції стосовно розроблення відповідних проектів актів законодавства;

4) подає Кабінетові Міністрів України та Міненерговугіллю розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції, у тому числі щодо необхідності прийняття нормативно-правових актів;

5) інформує громадськість про свою діяльність та з питань, визначених основними завданнями, зокрема шляхом створення контактних центрів, офіційних веб-сайтів з відповідними рубриками, шляхом організації спілкування з громадянами та їх об’єднаннями, юридичними особами в режимі реального часу, проведення зустрічей з ними тощо.

6. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу інформацію, необхідну для виконання основних завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) вносити відповідно до основних завдань на розгляд центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу пропозиції щодо забезпечення оперативного та ефективного реагування на проблемні питання, які порушуються громадянами та їх об’єднаннями, юридичними особами щодо надання послуг з електро-, тепло та газопостачання;

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань робочі групи;

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

7. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, першого заступника голови, заступника голови, секретаря та її членів.

Головою Міжвідомчої робочої групи є Міністр енергетики та вугільної промисловості.

Персональний склад Міжвідомчої робочої групи затверджує її голова.

8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Міжвідомчої робочої групи веде її голова, у разі відсутності голови - перший заступник голови, а в разі його відсутності - заступник голови.

У разі відсутності голови Міжвідомчої робочої групи його обов’язки виконує перший заступник голови, а в разі його відсутності - заступник голови.

9. Засідання Міжвідомчої робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

10. Порядок денний засідання Міжвідомчої робочої групи формується відповідно до пропозицій її членів та схвалюється головою зазначеної групи.

11. Міжвідомча робоча група на своїх засіданнях формує пропозиції та рекомендації відповідно до основних завдань, що оформлюються у вигляді протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів Міжвідомчої робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Протокол засідання Міжвідомчої робочої групи підписується головуючим на її засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує винесені на голосування пропозиції та рекомендації, може викласти свою окрему думку у письмовій формі, що додається до протоколу засідання.

12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Міжвідомчої робочої групи здійснює Міненерговугілля (робочий орган Міжвідомчої робочої групи).

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи здійснює її робочий орган.

 

 

Текст взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/133-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт