вівторок, 22.06.2021

Наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2016  № 8

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
04 лютого 2016 р. 
за № 187/28317

Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції

Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Податкового кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Звіту про контрольовані операції;

Порядок складання Звіту про контрольовані операції.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 11 листопада 2013 року № 669 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2190/24722.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

Н. Яресько


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
18.01.2016  № 8

ЗВІТ
про контрольовані операції 
(з додатком)

Заступник директора 
Департаменту податкової, 
митної політики та методології 
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
18.01.2016  № 8

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
04 лютого 2016 р. 
за № 187/28317

ПОРЯДОК 
складання Звіту про контрольовані операції

І. Загальні положення

1. Звіт про контрольовані операції (далі - Звіт) складається платниками податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн гривень (без урахування податку на додану вартість).

2. Звіт подається до 01 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

3. У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:

Звіт з позначкою «звітний новий» у разі подання нового Звіту про контрольовані операції до 01 травня року, що настає за звітним;

Звіт з позначкою «уточнюючий» (далі - уточнюючий Звіт) у разі його подання після 01 травня року, що настає за звітним.

Звіт з позначкою «звітний новий» та уточнюючий Звіт повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (Звіту з позначкою «звітний»).

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатка, які є невід’ємною частиною Звіту.

У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною (сторонами) контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану(і) операцію(ії). У інформації до додатка наводиться інформація про ознаки пов’язаності платника податків із відповідним контрагентом відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

5. Кількість додатків до Звіту відповідає кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій.

6. Якщо платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» використано методи, передбачені підпунктами 39.3.1.2-39.3.1.5підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу, при заповненні розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту (далі - Додаток) дозволяється наведення узагальненої інформації щодо сукупності таких контрольованих операцій.

Особливості заповнення Звіту відповідно до цього пункту наведено у розділі V цього Порядку.

7. Числові показники у Звіті заповнюються у такому форматі:

грошові показники зазначаються в гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами, крім графи 16 Додатка;

графа 16 Додатка заповнюється у валюті контракту/договору;

кількісні показники ваги товару зазначаються на основі ваги "нетто" у кілограмах. У разі неможливості вираження кількості в кілограмах допускається вираження в додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри тощо) з обов’язковим зазначенням одиниці виміру у відповідній графі Звіту. Якщо предметом контрольованої операції є виконання робіт, послуг, зазначається кількість таких операцій відповідно до первинних документів;

показники дат заповнюються у цифровому форматі: чч.мм.рррр (де чч. - число, мм. - місяць, рррр - рік).

II. Порядок заповнення заголовної частини Звіту

1. Відповідно до типу звіту «звітний», «звітний новий», «уточнюючий» у відповідному розділі графи 1 проставляється знак «Х».

2. У графі 2 зазначається повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами.

3. У графі 3 зазначається код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та основний код економічної діяльності заКласифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457.

Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

4. У графі 4 зазначається податкова адреса платника.

5. У графі 5 зазначається контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку.

6. У графі 6 зазначається кількість додатків до Звіту.

ІII. Порядок заповнення основної частини Звіту 
«Загальні відомості про контрольовані операції»

1. Графа 1 заповнюється наростаючим порядковим номером рядка при їх додаванні у таблицю залежно від кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій.

2. У графі 2 зазначається повне найменування особи - сторони контрольованої операції, яке зазначено у контракті/договорі. У разі наявності у платника податків протягом звітного періоду більше одного контрагента, які є сторонами контрольованих операцій, вони зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.

3. У графі 3 зазначається код нерезидента - сторони контрольованої операції, встановлений у країні його реєстрації. У разі наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому.

4. У графі 4 зазначається вартісний показник загальної суми контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду згідно з даними бухгалтерського обліку платника.

IV. Порядок заповнення додатка до Звіту

1. Додаток заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованій операції.

Порядковий номер Додатка має збігатися з порядковим номером, зазначеним у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту щодо відповідної особи - сторони контрольованої операції. Кількість додатків має дорівнювати останньому порядковому номеру особи - сторони контрольованої операції, зазначеної у цій графі.

У службовому полі «номер порції» зазначається номер порції Додатка від 01 до 99. При цьому кількість записів у порції становить не більше 20 тисяч записів.

2. Додаток містить відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції, та детальну інформацію про здійснені протягом звітного року контрольовані операції. Загальний вартісний показник усіх контрольованих операцій, зазначених у Додатку (підсумок графи 20), має збігатися з вартісним показником, зазначеним у графі 4 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту у рядку відповідної особи.

3. У розділі Додатка «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» у відповідних рядках зазначаються:

1) «Повне найменування особи» - повне найменування, яке зазначено у контракті (угоді);

2) «Місцезнаходження особи (адреса)» - адреса місцезнаходження особи - сторони контрольованої операції;

3) «Назва країни, в якій зареєстрована особа» - назва країни українською мовою, в якій зареєстровано особу - сторону контрольованої операції, відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426. У разі здійснення контрольованих операцій з контрагентом-нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони «Крим», у рядку зазначається «ВЕЗ «Крим»;

4) «Код країни» - код країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426. У разі здійснення контрольованих операцій з контрагентом - нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони «Крим», у рядку зазначається код 805;

5) «Код особи» - повинен збігатися з кодом, зазначеним у графі 3 відповідної особи Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту;

6) «Код підстави віднесення операції до контрольованої» - код відповідно до додатка 1 до цього Порядку. У разі якщо ознак декілька, зазначають коди всіх підстав;

7) «Код ознаки пов’язаності особи» - код відповідно до додатка 2 до цього Порядку у разі здійснення платником податків контрольованих операцій з пов'язаними особами - нерезидентами. У разі якщо ознак пов’язаності декілька, зазначають коди всіх ознак.

У разі заповнення рядка «Код ознаки пов’язаності особи» разом з Додатком надається інформація, яка заповнюється за встановленою формою (крім кодів 510-512 та 514-515), в інформації про пов'язаність осіб зазначається номер Додатка, до якого вона надається.

4. У розділі «Відомості про контрольовані операції» зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді із особою, інформація про яку зазначена у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» цього Додатка.

5. Графа 1 заповнюється наростаючим порядковим номером рядка при їх додаванні до таблиці залежно від кількості контрольованих операцій або потреби деталізувати інформацію про контрольовану операцію.

6. У графі 2 наводиться код найменування операції відповідно до додатка 3 до цього Порядку. У разі виконання операції, код якої не визначено у додатку 3 до цього Порядку, проставляється код 036 - «інші операції, які не підпадають під коди 001-035».

7. У графі 3 зазначається код типу предмета операції відповідно до додатка 4 до цього Порядку.

8. У графі 4 зазначається опис предмета операції відповідно до первинних документів, який дає змогу його ідентифікувати.

9. У графі 5 зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно доУкраїнської класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) у разі здійснення зовнішньоекономічної операції із товарами. В іншому разі у графі проставляється «0».

10. У графі 6 зазначається код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 27 лютого 2013 року № 69, у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому разі у графі проставляється «0».

11. У графах 7 та 8 зазначається інформація про контракт (договір), згідно з яким здійснювалась контрольована операція.

12. У графі 9 згідно з додатком 5 до цього Порядку зазначається код сторони операції, якою під час контрольованої операції є особа, інформація про яку зазначена у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» Додатка (контрагент-нерезидент). У разі відсутності потрібного коду сторони операції проставляється код 144 - «Інше найменування сторони».

13. У графі 10 зазначається код країни походження предмета операції за Класифікацією країн світу. Якщо країна походження невідома проставляється «0» - «невідомо».

14. У графі 11 зазначаються умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил «Інкотермс» із зазначенням назви місця передання товарів (місця призначення).

15. У графі 12 зазначається торговельна марка предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності торговельної марки предмета операції у графі проставляється «0».

16. У графі 13 зазначається виробник предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності інформації про виробника у графі проставляється «0».

17. У графах 14, 15 зазначається однакова дата - дата переходу прав власності на товари або дата складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

18. Якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів, які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2-13, 16, 18, 19, 21-23 розділу «Відомості про контрольовані операції» Додатка, дані про такі операції вказуються в одному рядку сумарно. При цьому у графі 14 відображається дата здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а у графі 15 відображається дата здійснення останньої операції в серії періодичних операцій у звітному році.

19. У графі 16 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті контракту (договору), зазначена у первинних документах, із точністю до другого знака після коми.

Якщо предметом контрольованої операції є:

фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається відсоткова ставка такої фінансової послуги в річному обчисленні;

сплата роялті, франшизи тощо, ставка яких визначена у відсотках до відповідної бази нарахувань, зазначається відсоткова ставка відповідно до договору (контракту).

20. У графі 17 зазначається кількість предметів операції.

У разі якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається сума такої послуги у валюті контракту.

21. У графі 18 зазначається код одиниці виміру предмета операції відповідно доКласифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09 січня 1997 року № 8.

22. У графі 19 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378). У разі застосування гривні як валюти контракту (договору) зазначається код 980.

23. У графі 20 зазначається загальна вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку.

24. У графі 21 зазначається код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» відповідно до додатка 6 до цього Порядку.

25. У графі 22 вказується код показника рентабельності відповідно до додатка 7 до цього Порядку, який використано платником податків у разі застосування методів, передбаченихпідпунктами 39.3.1.2-39.3.1.4 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу.

У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.139.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу, графа не заповнюється.

26. У графі 23 вказується цифрове значення показника рентабельності, зазначеного платником податку у графі 22, з точністю до другого знака після коми. У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.139.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу, графа не заповнюється.

27. Графа 24 заповнюється у разі групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у випадках, передбачених пунктом 6 розділу І цього Порядку. У такому разі у графі проставляється цифра «1».

V. Особливості заповнення Додатка у випадках, передбаченихпунктом 6 розділу І цього Порядку

1. Групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у Додатку дозволяється щодо контрольованих операцій, які мають однакові умови поставок та інші показники цих контрольованих операцій, що відображаються у графах 2-6,

9-11, 21, 22 розділу «Відомості про контрольовані операції» Додатка. Код товару за УКТ ЗЕД дозволяється групувати до рівня товарної підпозиції (шість знаків).

2. При групуванні контрольованих операцій згідно з пунктом 1 цього розділу графи 7, 8, 12, 13, 16 не заповнюються.

3. У графі 14 відображається дата здійснення першої операції в серії сукупності контрольованих операцій, а у графі 15 відображається дата здійснення останньої операції в сукупності контрольованих операцій у звітному періоді.

4. У графі 17 зазначається загальна кількість предметів сукупності контрольованих операцій, відображених в одному рядку розділу «Відомості про контрольовані операції» Додатка.

5. У графі 20 зазначається загальна вартість сукупності контрольованих операцій, відображених у одному рядку розділу «Відомості про контрольовані операції» Додатка.

6. У графі 23 зазначається цифрове значення загального показника рентабельності для всієї сукупності контрольованих операцій.

VI. Порядок заповнення інформації про пов’язаність осіб

1. При розкритті інформації за кодом пов’язаності «501» у графі «Володіє: платник/контрагент» проставляється знак «Х» у графі відповідної особи.

У графах «Розмір володіння», «Володіння: безпосереднє/опосередковане» проставляється цифрове значення розміру володіння корпоративними правами у відсотках із точністю до другого знака після коми. У разі опосередкованого володіння зазначається інформація про усіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами.

2. При розкритті інформації за кодами пов’язаності «502» та «509» у графах «Розмір володіння», «Володіння: безпосереднє/опосередковане» проставляється цифрове значення розміру володіння корпоративними правами у відсотках із точністю до другого знака після коми. У разі опосередкованого володіння зазначається інформація про усіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами.

3. При розкритті інформації за кодом пов’язаності «505» зазначається інформація про усіх фізичних осіб, які одночасно входять (входили) до складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради платника та його контрагента.

4. При розкритті інформації за кодом пов’язаності «506» у графі «Статус особи: власник/особа, уповноважена власником» проставляється знак «Х» у графі відповідної особи.

5. При розкритті інформації за кодом пов’язаності «507» у графі «Має повноваження: платник/контрагент» проставляється знак «Х» у графі відповідної особи.

6. При розкритті інформації за кодом пов’язаності «508» у графі «Надано/гарантовано: платником/контрагентом» проставляється знак «Х» у графі відповідної особи.

У графах «Сума наданих кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, грн» та «Сума власного капіталу особи, яка отримала кредит (позику), поворотну фінансову допомогу, грн» проставляється відповідний грошовий показник.

7. При розкритті інформації за кодом пов’язаності «513» у графах «Сума наданих кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, грн» та «Сума власного капіталу особи, яка отримала кредит (позику), поворотну фінансову допомогу, грн» проставляється відповідний грошовий показник.

Заступник директора 
Департаменту податкової, 
митної політики та методології 
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк

Додаток 1 
до Порядку складання Звіту 
про контрольовані операції 
(пункт 3 розділу ІV)

КОД 
підстави віднесення господарських операцій до контрольованих

Код

Підстава

010

Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами, відповідно до підпункту «а» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України

015

Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб, відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України

020

Господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів відповідно до підпункту «б» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України

030

Господарські операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яка включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до підпункту 39.2.1.2підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України

Додаток 2 
до Порядку складання Звіту 
про контрольовані операції 
(пункт 3 розділу ІV)

КОД 
ознаки пов’язаності особи

Код

Ознака

Для юридичних осіб

501

Одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

502

Одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків

503

Одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи

504

Одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи

505

Принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи

506

Одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу)

507

Юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

508

Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів)

Для юридичної та фізичної особи

509

Фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

510

Фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

511

Фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі

512

Фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

513

Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів)

Інше

514

Визнано пов’язаними особами самостійно

515

Визнано пов’язаними особами в судовому порядку

Додаток 3 
до Порядку складання Звіту 
про контрольовані операції 
(пункт 6 розділу ІV)

КОДИ 
найменування операції

Код

Найменування

001

Агентський договір

002

Доручення

003

Дарування

004

Договір авторського замовлення

005

Кредит, позика

006

Комісія

007

Комерційна концесія

008

Комерційна субконцесія

009

Купівля-продаж

010

Ліцензійний договір

011

Субліцензійний договір

012

Опціон

013

Форвардний контракт

014

Ф’ючерсний контракт

015

Перевезення

016

Підряд

017

Субпідряд

018

Рента

019

Фінансовий лізинг (орендна операція)

020

Оперативний лізинг (орендна операція)

021

Зворотний лізинг

022

Виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань, проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг

023

Виконання консультаційних, консалтингових, аудиторських, юридичних та інших подібних робіт, послуг

024

Надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних та інших подібних робіт, послуг

025

Виконання інших робіт, послуг, не передбачених кодами 022-024

026

Договір поставки

027

Договір поруки

028

Договір страхування

029

Договір перестрахування

030

Договір експедиційний, транспортування, перевезення

031

Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування

032

Договір факторингу

033

Договір зберігання

034

Інші фінансові послуги

035

Інші банківські послуги

036

Інші операції, не передбачені кодами 001-035

Додаток 4 
до Порядку складання Звіту 
про контрольовані операції 
(пункт 7 розділу ІV)

КОДИ 
типу предмета операції

Код

Найменування

201

Товар

202

Нематеріальні активи

203

Цінні папери

204

Послуга

205

Банківська послуга

206

Фінансова послуга (крім банківських послуг)

207

Робота

Додаток 5 
до Порядку складання Звіту 
про контрольовані операції 
(пункт 12 розділу ІV)

КОДИ 
сторони операції

Код

Найменування сторони

Назва операції, в якій беруть участь сторони операції

101

Агент

Агентський договір

102

Особа, яку представляє агент

103

Повірений

Доручення

104

Довіритель

105

Дарувальник

Дарування

106

Обдаровуваний

107

Виконавець

Договір авторського замовлення

108

Замовник

109

Кредитодавець

Кредит, позика

110

Кредитор

111

Позичальник

112

Комісіонер

Комісія

113

Комітент

114

Правоволоділець

Концесія

115

Користувач

116

Субкористувач

Субконцесія

115

Користувач

117

Продавець

Купівля-продаж

118

Покупець

119

Ліцензіат

Ліцензійний договір

120

Ліцензіар

119

Ліцензіат

Субліцензійний договір

121

Субліцензіат

117

Продавець

Опціон

118

Покупець

117

Продавець

Форвардний контракт

118

Покупець

117

Продавець

Ф’ючерсний контракт

118

Покупець

122

Перевізник

Перевезення

108

Замовник

124

Підрядник

Підряд

108

Замовник

125

Генеральний підрядник

Субпідряд

126

Субпідрядник

127

Платник ренти

Рента

128

Одержувач ренти

129

Лізингодавець

Фінансовий лізинг (орендна операція)

130

Лізингоодержувач

129

Лізингодавець

Оперативний лізинг (орендна операція)

130

Лізингоодержувач

129

Лізингодавець

Зворотний лізинг (орендна операція)

130

Лізингоодержувач

107

Виконавець

Договір на виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг

131

Отримувач

108

Замовник

107

Виконавець

Договір на виконання консультаційних, аудиторських, юридичних, інших подібних робіт, послуг

131

Отримувач

108

Замовник

107

Виконавець

Договір надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних, інших подібних робіт, послуг

131

Отримувач

108

Замовник

107

Виконавець

Інші роботи, послуги, не передбачені кодами 022-024

131

Отримувач

108

Замовник

132

Постачальник

Договір поставки

118

Покупець

117

Продавець

133

Поручитель

Поруки

110

Кредитор

134

Боржник

135

Страховик

Страхування

136

Страхувальник

137

Перестраховик

Перестрахування

136

Страхувальник

135

Страховик

136

Експедитор

Договір експедиційний, транспортування, перевезення

137

Клієнт

122

Перевізник

138

Фрахтівник

Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування

139

Фрахтувальник

122

Перевізник

123

Відправник

140

Фактор

Договір факторингу

141

Клієнт

134

Боржник

142

Зберігач

Договір зберігання

143

Поклажодавець

144

Інше найменування сторони

Інші фінансові послуги

Інші банківські послуги

Інші операції

Додаток 6 
до Порядку складання Звіту 
про контрольовані операції 
(пункт 24 розділу ІV)

КОДИ 
методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»

Код

Найменування

301

Метод порівняльної неконтрольованої ціни

302

Метод ціни перепродажу

303

Метод витрати плюс

304

Метод чистого прибутку

305

Метод розподілення прибутку

306

Метод порівняльної неконтрольованої ціни відповідно до підпункту 39.2.1.3підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України

Додаток 7 
до Порядку складання Звіту 
про контрольовані операції 
(пункт 25 розділу ІV)

КОДИ 
показників рентабельності

Код

Найменування

410

Валова рентабельність

420

Валова рентабельність собівартості

430

Чиста рентабельність

440

Чиста рентабельність витрат

450

Рентабельність операційних витрат

460

Рентабельність активів

470

Рентабельність капіталу

480

Інший показник

 

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0187-16/print1443617103367172

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт