п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29.12.2015 № 1646 "Про затвердження Положення про територіальний сервісний центр МВС"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2015  № 1646

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 січня 2016 р. 
за № 156/28286

Про затвердження Положення про територіальний сервісний центр МВС

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ» та з метою належної організації діяльності з надання сервісних послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про територіальний сервісний центр МВС (далі - Положення), що додається.

2. В.о. директорів регіональних сервісних центрів МВС забезпечити розроблення положень про підпорядковані територіальні сервісні центри МВС відповідно до вимог Положення та їх затвердження.

3. В.о. директора Головного сервісного центру МВС Криклію В.А. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Т.в.о. Міністра 
генерал-полковник


С.А. Яровий


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
внутрішніх справ України 
29.12.2015  № 1646

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 січня 2016 р. 
за № 156/28286

ПОЛОЖЕННЯ 
про територіальний сервісний центр МВС

І. Загальні положення

1. Територіальний сервісний центр МВС (далі - ТСЦ МВС) є структурним підрозділом територіального органу МВС - регіонального сервісного центру МВС (далі - РСЦ МВС).

2. ТСЦ МВС у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

3. ТСЦ МВС очолює начальник.

4. Начальник ТСЦ МВС призначається на посаду та звільняється з посади директором РСЦ МВС у встановленому законодавством порядку за погодженням з директором Головного сервісного центру МВС (далі - ГСЦ МВС).

5. Працівники ТСЦ МВС призначаються на посаду та звільняються з посади директором РСЦ МВС у встановленому законодавством порядку.

6. РСЦ МВС організовує діловодство в ТСЦ МВС у порядку, передбаченому законодавством України.

7. З метою виконання покладених на нього завдань та функцій ТСЦ МВС взаємодіє з територіальними органами МВС, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.

8. ТСЦ МВС має печатку, штампи з номером ТСЦ МВС і бланки зі своїм повним найменуванням, необхідні для здійснення його діяльності.

ІІ. Основні функції ТСЦ МВС

ТСЦ МВС відповідно до чинного законодавства:

надає платні та безоплатні послуги;

здійснює комплекс заходів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації (перереєстрації) та зняттям з обліку призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортних засобів усіх типів;

здійснює контроль за відповідністю конструкції транспортних засобів установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, за дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати зборів (обов'язкових платежів), використанням транспортних засобів в умовах воєнного і надзвичайного стану, а також ведення їх обліку;

видає свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів;

проводить реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів з видачею свідоцтв про реєстрацію, тимчасових реєстраційних талонів (далі - реєстраційні документи) та номерних знаків на транспортні засоби, здійснення обміну реєстраційних документів та номерних знаків на транспортні засоби, зняття з обліку зареєстрованих транспортних засобів;

здійснює в установленому порядку державний облік зареєстрованих транспортних засобів юридичних та фізичних осіб - власників транспортних засобів і формування Єдиного державного реєстру МВС;

вносить до Єдиного державного реєстру МВС інформацію про накладення або зняття встановлених у визначеному законодавством порядку обмежень щодо транспортних засобів або їх власників;

приймає та передає в РСЦ МВС для направлення до ГСЦ МВС заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків транспортних засобів;

видає індивідуальні номерні знаки власникам транспортних засобів за прийнятими заявками;

приймає та передає в РСЦ МВС документи для направлення на погодження до ГСЦ МВС заявок на проведення дублювання первинних ідентифікаційних номерів чи нанесення спеціальних індивідуальних номерів на складові частини транспортних засобів;

видає та продовжує термін дії свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів;

проводить огляд транспортних засобів для здійснення процедури їх переобладнання;

проводить перевірку придатності транспортних засобів для видачі свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;

проводить обстеження транспортних засобів на відповідність кольорографічних схем, написів та емблем;

взаємодіє з фахівцями експертної служби МВС під час здійснення комплексу заходів із проведення державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів;

приймає іспити на право керування транспортними засобами всіх категорій, здійснює видачу та обмін національного й міжнародного посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії та вносить інформацію до Єдиного державного реєстру МВС;

здійснює ведення обліку надходження, витрачання, наявності номерних знаків і бланкової продукції, а також надання в РСЦ МВС інформації про їх потребу;

забезпечує зберігання посвідчення водія на право керування транспортними засобами у разі позбавлення особи права на керування транспортним засобом, а також копій документів про позбавлення спеціального права;

забезпечує повернення посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення строку позбавлення спеціального права та успішного складання іспитів;

здійснює облік закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та контроль за їх діяльністю;

веде реєстр підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери;

перевіряє суб’єктів господарювання щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, з видачею акта (висновку);

визначає стан матеріально-технічної бази закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;

забезпечує формування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу, що надається суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю, та інформації про укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю, що надається страховиками;

здійснює прийом фізичних або юридичних осіб і розгляд звернень громадян з усіх питань, що належать до повноважень ТСЦ МВС;

забезпечує присутність адміністраторів при укладанні та оформленні безпосередньо в ТСЦ МВС договорів, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортні засоби;

здійснює контроль за додержанням законодавства у сфері своєї діяльності у встановлених законодавством випадках;

проводить щомісячні внутрішні перевірки матеріалів, що стали підставами для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, оформлення та видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них, приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;

сприяє підвищенню якості послуг, що надаються ТСЦ МВС;

розробляє та надає в РСЦ МВС пропозиції щодо покращення діяльності ТСЦ МВС;

розробляє та надає в РСЦ МВС пропозиції щодо матеріального і технічного забезпечення роботи ТСЦ МВС;

виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.

ІII. Права ТСЦ МВС

ТСЦ МВС має право:

відповідно до чинного законодавства створювати, збирати, обробляти, зберігати, знищувати інформацію на паперових та електронних носіях, необхідну для здійснення його повноважень та ведення Єдиного державного реєстру МВС, а також надавати зазначену інформацію, використовуючи для цього систему електронного документообігу, автоматичні засоби управління, електронний цифровий підпис;

запитувати та одержувати відповідно до чинного законодавства інформацію, необхідну для здійснення його повноважень, від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

відповідно до чинного законодавства вносити зміни або виправлення до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі МВС, володільцем якого є МВС;

скликати наради для організації належного виконання покладених на нього завдань;

користуватися інформаційними базами даних органів державної влади, доступ до яких передбачений законодавством, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами у визначеному чинним законодавством порядку.

IV. Організація та забезпечення діяльності ТСЦ МВС

1. ТСЦ МВС організовує свою роботу відповідно до вимог законодавства України та правил внутрішнього розпорядку.

2. Начальник ТСЦ МВС:

здійснює керівництво та контроль за діяльністю ТСЦ МВС і відповідає перед директором РСЦ МВС або особою, що виконує його обов’язки, та керівництвом ГСЦ МВС за виконання покладених на нього завдань і функцій;

відповідає за дотримання дисципліни в ТСЦ МВС, виконання вимог цього Положення;

розподіляє обов'язки між працівниками ТСЦ МВС;

вносить в установленому законодавством порядку керівнику РСЦ МВС пропозиції щодо призначення, переміщення, звільнення, установлення доплат і надбавок, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ТСЦ МВС;

забезпечує відповідно до законодавства захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням у РСЦ МВС;

представляє ТСЦ МВС у відносинах з підприємствами, установами, організаціями в межах, установлених законодавством;

у межах повноважень приймає рішення організаційно-розпорядчого характеру та здійснює контроль за їх виконанням;

забезпечує ефективне використання та зберігання закріпленого за ТСЦ МВС майна;

виконує інші повноваження, які належать до компетенції ТСЦ МВС, відповідно до законодавства.

В.о. директора 
Головного сервісного центру 
МВСВ.А. Криклій

 

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0156-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт