вівторок, 22.06.2021

Рішення НКЦПФР від 12.01.2016 № 11 "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.01.2016  № 11

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
01 лютого 2016 р. 
за № 166/28296

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Відповідно до статей 3, 4, пунктів 9, 28, 38 частини другої статті 7, пунктів 2-4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про інститути спільного інвестування»«Про ліцензування видів господарської діяльності» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (далі - Ліцензійні умови), що додаються.

2. Юридичні особи, які отримали ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) до набрання чинності цим рішенням, зобов’язані протягом трьох місяців після набрання ним чинності привести свою діяльність у відповідність до Ліцензійних умов.

Юридичні особи, які отримали безстрокові ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), зобов’язані протягом трьох місяців після набрання чинності цим рішенням подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи, передбачені підпунктами 7-913 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов.

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (Симоненко О.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
12.01.2016  № 11

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
01 лютого 2016 р. 
за № 166/28296

ЗМІНИ 
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. У розділі І:

1) у пункті 1 слова «видачі дубліката та копії такої ліцензії» виключити;

2) у пункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

«заявник - юридична особа, яка подає документи для отримання, переоформлення або анулювання ліцензії;»;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами четвертим - двадцятим;

абзаци шостий та сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - двадцятий вважати відповідно абзацами шостим - вісімнадцятим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов - вчинення ним протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень цих Ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог Ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження.»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«порушення законодавства - порушення законодавства про цінні папери, в тому числі цих Ліцензійних умов;»;

доповнити пункт після абзацу п’ятнадцятого новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

«Терміни «ліцензія», «ліцензування», «орган ліцензування» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон).».

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - дев’ятнадцятим;

3) в абзаці третьому пункту 5 слова «відповідно до цих Ліцензійних умов з дати отримання засвідченої органом ліцензування копії відповідної ліцензії» замінити словами «на підставі отриманої ліцензії за умови дотримання вимог для відокремлених підрозділів ліцензіата, встановлених цими Ліцензійними умовами»;

4) пункти 78 викласти в такій редакції:

«7. Ліцензія чинна до закінчення строку її дії (за наявності відповідного строку в ліцензії) або набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

8. Провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), прийняття рішення про анулювання ліцензії, що набрало чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв’язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення або виконання передбачених законодавством дій щодо припинення зазначеного виду професійної діяльності), не допускається.

У випадку закінчення строку дії ліцензії юридична особа за наявності в неї зобов’язань перед клієнтами, що пов’язані з провадженням нею професійної діяльності на фондовому ринку, зобов’язана здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу VIII цих Ліцензійних умов у частині їх виконання, а також подати до органу ліцензування документи, визначені пунктом 5 розділу VIII цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов’язань.»;

5) у пункті 10 цифру «Х» замінити цифрою «VIII»;

6) пункти 11-13 викласти у такій редакції:

«11. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

Ліцензія, що переоформляється, визнається недійсною.

12. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення (додаток 1) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (додаток 2) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.

У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

13. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі, установленому законодавством.»;

7) у пункті 14 слова «або її засвідчена копія» виключити;

8) пункт 16 після слова «Ліцензіат» доповнити словами «(крім банку)»;

9) доповнити розділ після пункту 16 новим пунктом 17 такого змісту:

«17. Ліцензіат не може мати контролю (вирішального впливу) у значенні, наведеному устатті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з боку резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.».

У зв’язку з цим пункти 17-20 вважати відповідно пунктами 18-21;

10) пункт 18 викласти в такій редакції:

«18. Ліцензіат зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні.

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати Вимогам до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затвердженим рішенням Комісії від 11 червня 2013 року № 991, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1119/23651.

Для проведення аудиту ліцензіат залучає аудиторську фірму, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайта, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких була оприлюднена зазначена інформація.»;

11) пункт 20 після слова «законодавства» доповнити словами «(крім розпоряджень, строк виконання яких на дату подання заяви не настав)»;

12) доповнити розділ після пункту 20 новим пунктом 21 такого змісту:

«21. Вимоги цих Ліцензійних умов поширюються на місця провадження професійної діяльності ліцензіата, що зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування).».

У зв’язку з цим пункт 21 вважати відповідно пунктом 22;

13) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«23. Заявник має право оскаржувати дії органу ліцензування у порядку, встановленому законом.».

2. У розділі ІІ:

1) у главі 1:

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Компанія з управління активами повинна мати при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), які здійснюють діяльність з управління активами, а для провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами - не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу).

Керівник та сертифіковані фахівці компанії з управління активами (у тому числі керівники та сертифіковані фахівці її відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, не можуть бути посадовими особами, сертифікованими фахівцями в іншому професійному учаснику фондового ринку.

Керівник та сертифіковані фахівці компанії з управління активами, яка надає послуги недержавному пенсійному фонду - суб'єкту другого рівня системи пенсійного забезпечення, можуть здійснювати діяльність з управління активами такого фонду за умови наявності досвіду роботи з управління активами інституційних інвесторів не менше двох років та не повинні мати судимостей за умисні корисливі злочини, займатися підприємницькою діяльністю.

Керівник або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше двох років.

Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), при провадженні зазначеного виду діяльності повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325. Зазначені особи не можуть бути посадовими особами в іншому професійному учаснику фондового ринку.

Учасник (акціонер) з істотною участю - фізична особа та особи, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, члени виконавчого органу та/або наглядової ради власника заявника з істотною участю; керівник заявника (або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів) та члени виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), головний бухгалтер (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівник служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішній аудитор (контролер) (у разі призначення окремої посадової особи) повинні мати ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам:

особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на ринку цінних паперів;

особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

особа не займала посади керівника та/або члена виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) у професійному учаснику, в тому числі іншому ніж заявник, якого визнано банкрутом та/або здійснено його ліквідацію за рішенням суду; до якого застосовувалась санкція - анулювання ліцензії;

до особи не застосовувалась санкція анулювання сертифіката на право провадження професійної діяльності з цінними паперами;

особа не була притягнута до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року (крім посадових осіб компанії з управління активами ІСІ);

особа не вчинила більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку (застосовується тільки для посадових осіб компанії з управління активами ІСІ);

особа з’являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання та відсутності об'єктивних підстав для неявки);

особа не має несплачених штрафних санкцій, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів;

особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2-478 частини першої статті 40 та статті 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством);

особа відсутня в переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку;

до особи не застосовувались санкції відповідними іноземними державами, міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною.

Заявник (ліцензіат), власник заявника з істотною участю - юридична особа:

не повинен бути включений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку;

не повинен мати прострочених зобов’язань щодо сплати штрафних санкцій у строк, встановлений законодавством, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів, що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього заявника (ліцензіата), а також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цього заявника (ліцензіата), які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду;

юридична особа не була власником істотної участі та/або головою (членом) спостережної ради (у разі наявності) у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю відповідним контролюючим органом, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, рішення про призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг;

до особи не застосовувались санкції відповідними органами іноземних держав, міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною;

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку в разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством).

Уповноважений орган компанії з управління активами при призначенні на посаду керівника компанії з управління активами повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.»;

пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Інформація щодо структури власності та пов’язаних осіб заявника є прозорою та такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі відносини контролю між ними. Зазначена інформація заявника щодо структури власності та пов’язаних осіб заявника має бути правдивою, повною, містити інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідати вимогам цих Ліцензійних умов.

Структура власності є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо Комісією встановлений факт контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Інформація щодо структури власності та пов’язаних осіб заявника є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у професійному учаснику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які є номінальними (довірчими) власниками, тобто власниками, що мають право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників.»;

2) у главі 2:

у пункті 1:

абзац другий підпункту 5 викласти в такій редакції:

«Подається заявником, який уперше отримує ліцензію, щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника;»;

підпункти 7-9 викласти в такій редакції:

«7) анкета щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника, та юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення) (додаток 3);

8) анкета щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю (додаток 4);

9) анкета щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи) (додаток 5);»;

підпункт 13 доповнити словами «з доданням схематичного зображення структури власності заявника»;

підпункт 17 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявнику.»;

підпункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявнику.»;

підпункт 19 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно фізичної особи - іноземця власника з істотною участю у заявнику.»;

абзац другий пункту 23 після слова «осіб» доповнити словами «, структуру власності»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У разі наявності на момент подання заяви про видачу ліцензії у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник надає довідку про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 10), а також документи щодо кожного з таких підрозділів, а саме:

1) копії рішень про створення відокремленого підрозділу заявника, надання повноважень щодо провадження зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата, а також копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами;

2) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

3) засвідчену підписом керівника та печаткою заявника копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, то зазначений документ не надається.»;

абзац перший пункту 4 доповнити новим реченням такого змісту: «Документ, зазначений у підпункті 2 пункту 1 цієї глави, є дійсним протягом шести місяців з дати його нотаріального засвідчення.»;

абзац четвертий пункту 5 виключити;

у пункті 6 слова «(копії ліцензії)» виключити»;

у пункті 7:

в абзаці першому слова «(копії ліцензії)» виключити»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом за підписом керівника ліцензіата, засвідченим печаткою ліцензіата.»;

3) у главі 3:

у пункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Ліцензіат повинен здійснювати професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім випадку здійснення цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи на підставі отриманої ліцензіатом ліцензії), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб.»;

доповнити пункт після абзацу другого двома новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

«Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен знаходитись у приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інвалідам та маломобільним категоріям населення.».

У зв’язку з цим абзаци третій - дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - одинадцятим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат за наявності).»;

в абзаці сьомому слова «відповідної копії ліцензії» замінити словами «отриманої ліцензії»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, передбачають надання ліцензіатом до органу ліцензування повідомлень у формах та за змістом, визначених цими Ліцензійними умовами, а саме:

у разі внесення змін до статуту в повідомленні зазначаються дата та номер реєстрації змін, а також додається вичерпна інформація щодо таких змін (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідних змін згідно із законодавством).

При внесенні змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, ліцензіат повинен сплатити вказане збільшення виключно за рахунок грошових коштів і надати вичерпну інформацію, що підтверджує таку сплату (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів) (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати здійснення такої оплати);

щодо нформації, зазначеної в підпункті 7 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, - протягом тридцяти календарних днів з дати виникнення відповідних змін;

щодо інформації, зазначеної в підпункті 8 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, - протягом тридцяти календарних днів з дати виникнення відповідних змін;

щодо інформації, зазначеної в підпункті 9 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати призначення на посаду) з доданням інформації, зазначеної в підпункті 22 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, протягом цього ж строку (в разі призначення головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

щодо інформації, зазначеної в підпункті 10 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати призначення на посаду або звільнення з посади);

щодо інформації, зазначеної в підпункті 11 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в сертифікаті, або з дати призначення на посаду (звільнення з посади) сертифікованого фахівця). При цьому якщо зміни, які виникли, стосуються тільки зміни стажу роботи на фондовому ринку сертифікованого фахівця, така інформація не подається.

У разі зменшення у ліцензіата визначеної мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності ліцензіат не пізніше трьох місяців від дати виникнення цього факту повинен відновити їхню потрібну кількість;

щодо інформації, зазначеної в підпункті 13 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання ліцензіатом відповідної інформації;

щодо інформації, зазначеної в підпункті 15 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов в частині, що стосується права користування приміщенням (крім змін, що пов’язані тільки зі зміною оплати за користування), та назв і реквізитів відповідних документів, що підтверджують право власності ліцензіата на нежитлове приміщення, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін;

щодо інформації, зазначеної в підпункті 21 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, - протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати отримання відповідної інформації від такої фізичної особи;

щодо інформації про графік роботи ліцензіата, складеної у довільній формі, яка подається до Комісії за три робочих дні до запланованої дати внесення відповідних змін до графіка його роботи.

У разі звільнення керівника ліцензіата орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або виконувача обов'язків керівника ліцензіата не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення керівника ліцензіата. Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами до керівника.

У разі тимчасової відсутності керівника ліцензіата (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, має приступити до виконання обов'язків керівника ліцензіата з першого дня його відсутності. При цьому особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата.

Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен протягом трьох місяців призначити особу, на яку будуть покладені зазначені обов'язки.

У разі наявності у ліцензіата діючих або створення в процесі професійної діяльності нових відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ліцензії, ліцензіат повинен до початку провадження ними діяльності подати до Комісії документи щодо кожного такого підрозділу:

передбачені пунктом 2 глави 2 розділу ІІ цих Ліцензійних умов (крім банку);

для банку - передбачені пунктом 2 глави 2 розділу IV цих Ліцензійних умов.»;

в абзацах першому та другому пункту 9 слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

у пункті 10 слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

3. У розділі ІІІ:

1) у главі 1:

в абзаці четвертому пункту 5 слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Інформація щодо структури власності та пов’язаних осіб професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду повинна відповідати вимогам, установленим пунктом 10 глави 1 розділу ІІ цих Ліцензійних умов.»;

2) у главі 2:

у заголовку слова «(копії ліцензії)» виключити;

пункти 12 викласти в такій редакції:

«1. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2 та документи, визначені підпунктами 1-13, 15-23 пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов.

2. У разі наявності на момент подання заяви про видачу ліцензії у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен подати також документи, передбачені пунктом 2 глави 2 розділу ІI цих Ліцензійних умов.»;

у пункті 4 слова «(копії ліцензії)» виключити.

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

в абзаці першому пункту 4 слово «працювати» замінити словами «займати посади»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Банк для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Комісії від 16 грудня 2014 року № 1708, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за № 1650/26427 (далі - Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів).»;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Інформація щодо структури власності та пов’язаних осіб банку повинна відповідати вимогам, установленим пунктом 10 глави 1 розділу ІІ цих Ліцензійних умов.»;

2) у главі 2:

у заголовку слова «(копії ліцензії)» виключити;

у пункті 1:

в абзаці першому цифру «4» виключити;

доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

«аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку.

Аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією.

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та щодо заявника (ліцензіата) у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов'язані зі збільшенням його статутного капіталу.»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У разі наявності на момент подання заяви про видачу ліцензії у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен подати довідку про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 10), та інформацію щодо кожного з них, а саме:

1) копію положення про відокремлений підрозділ банку, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів;

2) довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку із зазначенням дати її підписання, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника;

3) довідку про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією (додаток 7), копію (витяг) трудової книжки керівника відокремленого підрозділу та копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису у трудовій книжці), засвідчені підписом керівника та печаткою заявника.»;

у пункті 4 слова «(копії ліцензії)» виключити.

5. У розділі V:

1) абзац перший пункту 2 замінити трьома абзацами такого змісту:

«2. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов’язаний:

протягом п’яти робочих днів з дати настання цих змін (щодо резидентів) повідомити про них Комісію;

протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати настання цих змін (щодо нерезидентів) повідомити про них Комісію.»;

2) в абзаці третьому пункту 6 цифри «12» замінити цифрами «10»;

3) доповнити пункт 9 новим абзацом такого змісту:

«За бажанням здобувача ліцензії ліцензія може бути видана Комісією на паперовому носії.»;

4) пункт 10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 11-13 вважати відповідно пунктами 10-12;

5) в абзаці першому пункту 10 слова «(копії ліцензії)» виключити;

6) доповнити розділ після пункту 11 новим пунктом 12 такого змісту:

«12. У разі відмови у видачі ліцензії, крім випадку, передбаченого пунктом 11 цього розділу, заявник може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.».

У зв’язку з цим пункт 12 вважати пунктом 13;

7) пункт 13 виключити.

6. Розділ VI виключити.

У зв’язку з цим розділи VIІ-Х вважати відповідно розділами VI-ІХ.

7. Розділ VI викласти в такій редакції:

«VI. Переоформлення ліцензії

1. У разі виникнення в процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи), ліцензіат зобов'язаний протягом місяця з дати реєстрації в установленому порядку таких змін подати до загального відділу Комісії або надіслати поштою (рекомендованим листом) заяву про переоформлення ліцензії (додаток 11).

До заяви про переоформлення ліцензії додаються такі документи:

засвідчена ліцензіатом копія змін до статуту (нова редакція) (зміни щодо найменування ліцензіата), які зареєстровані в установленому порядку, або у разі, якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, - засвідчена ліцензіатом копія змін до рішення про його створення;

оригінал ліцензії (за наявності).

2. Комісія приймає рішення про переоформлення ліцензії в строки, встановлені частиною четвертою статті 10 Закону України «Про адміністративні послуги».

3. Рішення про переоформлення ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

4. За бажанням ліцензіата переоформлена ліцензія може бути видана Комісією на паперовому носії з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

5. Повідомлення щодо прийнятого рішення про переоформлення ліцензії, підписане керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії та відповідних документів, надсилають (видають) заявникові в письмовій формі з дотриманням вимог частини п’ятої статті 10 Закону України «Про адміністративні послуги».

В повідомленні зазначається, що плата за переоформлення ліцензії повинна бути внесена ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником такого повідомлення.».

8. Розділ VII виключити.

У зв’язку з цим розділи VІIIІХ вважати відповідно розділами VІI, VІII.

9. У розділі VІI:

1) заголовок викласти в такій редакції:

«VII. Зупинення дії ліцензії»;

2) абзац четвертий пункту 2 виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим.

10. У розділі VІIІ:

1) заголовок викласти в такій редакції:

«VIII. Анулювання ліцензії»;

2) у пункті 1 слова «(копії ліцензії)» виключити;

3) у пункті 2:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи, крім випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 Закону;»;

доповнити пункт двома новими підпунктами такого змісту:

«15) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

16) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.»;

у пункті слова «(копії ліцензії)» виключити;

4) у пункті 3:

в абзаці першому цифри «3-7, 12-14» замінити цифрами «3-7, 12-14, 16»;

в абзаці другому цифри та слово «1, 8 та 10» замінити цифрами та словом «1, 8, 10 та 15»;

5) у пункті 6:

абзац третій доповнити новим реченням такого змісту: «Крім того, протягом наступного робочого дня з дати прийняття зазначеного рішення таке повідомлення надсилається в електронному вигляді до Центрального депозитарію.»;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

«не закінчення на дату подання заяви про анулювання ліцензії строку у тридцять календарних днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, виданого за результатом проведення перевірки (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов).».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - одинадцятим;

у пункті слова «(копії ліцензії)» виключити;

6) пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8-12 вважати відповідно пунктами 7-11;

7) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Відповідне рішення про анулювання ліцензії повинно бути оформлене з дня його прийняття.»;

8) у пункті 8 цифри та слова «3-5 пункту 2 розділу X» замінити цифрами та словами «3-5, 15 та 16 пункту 2 розділу VIII»;

9) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 30 календарних днів з дня його прийняття.

У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 1, 2 та 11 пункту 2 цього розділу воно набирає чинності з дня його прийняття.»;

10) пункт 10 виключити.

У зв’язку з цим пункт 11 вважати пунктом 10.

11. У додатках:

1) додатки 1-58 викласти в новій редакції, що додаються;

2) додаток 10 виключити.

У зв’язку з цим додатки 11-14 вважати відповідно додатками 10-13;

3) додатки 10-12 викласти в новій редакції, що додаються;

4) додаток 13 виключити.

Директор департаменту 
спільного інвестування 
та регулювання діяльності 
інституційних інвесторів
О.М. Симоненко

Додаток 1 
до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) - 
діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
(пункт 12 розділу I)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення

Додаток 2 
до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) - 
діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
(пункт 12 розділу I)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Додаток 3 
до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) - 
діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
(пункт 2 розділу II)

АНКЕТА
щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника, та юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення)

Додаток 4 
до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) - 
діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
(пункт 2 розділу II)

АНКЕТА
щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю

Додаток 5 
до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) - 
діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
(пункт 2 розділу II)

АНКЕТА
щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради заявника (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера заявника (або особи, яка виконує обов’язки з ведення бухгалтерського обліку у заявника), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи)

Додаток 8 
до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) - 
діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
(пункт 2 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
про власників та пов'язаних осіб заявника

Додаток 10 
до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) - 
діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
(пункт 2 розділу II)

ДОВІДКА
про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому

Додаток 11 
до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) - 
діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
(пункт 1 розділу VI)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Додаток 12 
до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів) - 
діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
(абзац перший пункту 5 розділу VІІI)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0166-16/print1443617103367172

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт