п'ятниця, 25.06.2021

Рішення НКЦПФР від 11.09.2015 № 1433 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо здійснення повноважень Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку)"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.09.2015  № 1433

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
01 жовтня 2015 р. 
за № 1175/27620

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо здійснення повноважень Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку)

Відповідно до частини четвертої статті 6, пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. У пункті 6 розділу I Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2012 року № 371, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за № 440/20753 (зі змінами), слова «, її центральним апаратом або територіальними органами (далі - реєструвальний орган) відповідно до делегованих повноважень» замінити словами «(далі - реєструвальний орган)».

2. У розділ І Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року № 1073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1431/21743 (зі змінами), внести такі зміни:

1) у пункті 2 слова «, її центральним апаратом або територіальними органами (далі - реєструвальний орган) відповідно до делегованих повноважень» замінити словами «(далі - реєструвальний орган)»;

2) у пункті 12 слова «або її відповідного територіального органу» виключити.

3. У пункті 2 Порядку реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», та переведення таких випусків у систему депозитарного обліку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 лютого 2013 року № 249, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2013 року за № 444/22976 (зі змінами), слова «центральним апаратом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або територіальними органами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - орган реєстрації) відповідно до делегованих повноважень» замінити словами «Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - орган реєстрації)».

4. Внести до Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2013 року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 795/23327 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці п’ятому пункту 1 розділу І слова «центральним апаратом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або територіальними органами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до делегованих повноважень» замінити словами «Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)»;

2) підпункти 6.26.3 пункту 6 розділу ІІ викласти у такій редакції:

«6.2. Повідомлення кредиторів про прийняте рішення про зменшення статутного капіталу підприємницького товариства у порядку, встановленому статтею 52 Закону України «Про господарські товариства», із зазначенням строку заявлення кредиторами вимог до підприємницького товариства.

6.3. Задоволення вимог кредиторів, заявлених до підприємницького товариства, відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про господарські товариства».»;

3) у розділі ІІІ:

у пункті 4 глави 2 слова «або її територіального органу» виключити;

підпункт 19 пункту 1 глави 3 після слів «Про акціонерні товариства» доповнити словами «або про зменшення статутного капіталу підприємницького товариства згідно з вимогамиЗакону України «Про господарські товариства».

5. Внести до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 року за № 802/23334 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі І:

абзац перший пункту 4 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«4. Документи для заміни свідоцтва (свідоцтв) подаються емітентом до:

центрального апарату Комісії (у разі якщо відповідний випуск (випуски) цінних паперів було зареєстровано центральним апаратом Комісії);

територіальних органів Комісії (у разі якщо відповідний випуск (випуски) цінних паперів було зареєстровано відповідним територіальним органом Комісії або територіальним органом Комісії/Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який знаходився на території адміністративно-територіальної одиниці відповідного територіального органу Комісії).».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

в абзаці другому пункту 5 слова «, які зареєстрували випуск (випуски) цінних паперів та видали свідоцтво (свідоцтва), що підлягає (підлягають) заміні» виключити;

2) підпункт 1.8 пункту 1 розділу ІІ виключити.

6. У тексті Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 858/23390 (зі змінами), слова «або її територіальних органів відповідно до делегованих повноважень» виключити.

7. Внести до Порядку видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2013 року за № 1345/23877 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1 слова «про реєстрацію випуску цінних паперів» замінити словами «/тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (далі - свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів)»;

2) доповнити Порядок після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

«2. Територіальні органи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - відповідні територіальні органи) здійснюють видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів за умови, якщо їх випуск було зареєстровано таким територіальним органом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або територіальним органом Національної/Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який знаходився на території адміністративно-територіальної одиниці відповідного територіального органу.».

У зв’язку з цим пункти 2 - 5 вважати відповідно пунктами 3 - 6;

3) абзац перший пункту 4 викласти у такій редакції:

«4. Для одержання дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів емітенти надають до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або відповідних територіальних органів (далі - реєструвальний орган) такі документи:».

8. У пункті 9 розділу I Порядку анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1492/24024, слова «, її центральним апаратом або територіальними органами відповідно до делегованих повноважень» виключити.

9. Внести до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1 глави 1 розділу III слова «, її центральним апаратом або територіальними органами (далі - реєструвальний орган) відповідно до делегованих повноважень» замінити словами «(далі - реєструвальний орган)»;

2) таблицю пункту 1 додатка 25 доповнити новим рядком такого змісту:

«

Дата опублікування звіту про результати публічного розміщення облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований звіт про результати публічного розміщення облігацій

».

10. У пункті 1 розділу I Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року № 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 року за № 570/25347 (зі змінами), слова «, її центральному апараті або територіальних органах (далі - реєструвальний орган) відповідно до делегованих повноважень» замінити словами «(далі - реєструвальний орган)».

11. Внести до Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 травня 2014 року № 692, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 року за № 642/25419, такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 6 слова «, її центральним апаратом або територіальними органами (далі - реєструвальний орган) відповідно до делегованих повноважень» замінити словами «(далі - реєструвальний орган)»;

у пункті 27 слова «або її територіальні органи (відповідно до делегованих повноважень) мають» замінити словом «має»;

2) у тексті Положення слова «відповідно до делегованих повноважень», «або її територіальних органів», «або її територіального органу», «або територіальним органом» у всіх відмінках виключити.

12. Визнати таким, що втратило чинність, рішення  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1283 «Про делегування повноважень територіальним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року за № 1390/23922.

13. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

14. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

15. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

16. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Буцу.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1175-15

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт