вівторок, 22.06.2021

Рішення НКЦПФР від 01.09.2015 № 1348 "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

01.09.2015  № 1348

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
22 вересня 2015 р. 
за № 1122/27567

Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712, що додаються.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (І. Чирікалова) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 31 грудня 2015 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії 
з цінних паперів 
та фондового ринку 
01.09.2015  № 1348

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
22 вересня 2015 р. 
за № 1122/27567

ЗМІНИ 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова «у тому числі міжнародні фінансові організації,» виключити;

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

«Нерезиденти, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України, розкривають інформацію відповідно до розділу ІV цього Положення.

Міжнародні фінансові організації, які здійснили випуск облігацій на території України, розкривають інформацію відповідно до розділу V цього Положення.»;

2) у пункті 3:

в абзаці першому слова «в такій послідовності» виключити;

в абзаці другому після слів «про ринок цінних паперів» доповнити словами «на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua»;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Інформація, що підлягає розкриттю відповідно до цього Положення, повинна розкриватися державною мовою, якщо інше не передбачено цим Положенням.»;

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. До моменту розкриття регулярної та особливої інформації емітентом шляхом оприлюднення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкриття такої Інформації на території України іншими шляхами, у тому числі шляхами, передбаченими цим Положенням, не допускається.»;

5) в абзаці першому пункту 10 слова «законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Комісії» замінити словами «цього Положення»;

6) пункт 11 після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«При розкритті виправленої регулярної та особливої інформації шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні емітент може опублікувати саме ту частину інформації, яку було спростовано та виправлено із зазначенням офіційного друкованого видання (найменування, дата і номер офіційного друкованого видання), в якому було опубліковано інформацію, що підлягає спростуванню.».

У зв’язки з цим абзац сьомий вважати відповідно абзацом восьмим;

7) абзац сьомий пункту 12 після слів «Підпис керівника» доповнити словами «або уповноваженої особи»;

8) в абзаці першому пункту 16 слова та цифри «абзацом четвертим пункту 11» замінити словами та цифрами «абзацом восьмим пункту 11».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2 глави 1 слова «в порядку, встановленому Комісією» замінити словами «або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.»;

2) у пункті 2 глави 2 слова «в порядку, встановленому Комісією за умови відсутності інших підстав, передбачених законодавством, для виникнення такого обов'язку» замінити словами «або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису»;

3) в абзаці дванадцятому пункту 1 глави 3 слова «за умови відсутності інших підстав, передбачених законодавством, для виникнення такого обов'язку» замінити словами «або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису»;

4) у главі 4:

в абзаці другому пункту 1 слова «за умови відсутності інших підстав, передбачених законодавством, для виникнення такого обов'язку» замінити словами «або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Розкриття регулярної річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, розміщення на сторінці в мережі Інтернет, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Емітенти цінних паперів до подання регулярної річної інформації до Комісії розміщують її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на сторінці в мережі Інтернет, опубліковують в офіційному друкованому виданні.».

3. У розділі III:

1) у главі 1:

у пункті 2:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення;»;

абзац одинадцятий після слів «що прийняв рішення про розміщення цінних паперів» доповнити словами «(крім загальних зборів акціонерного товариства)»;

абзац десятий пункту 6 після слів «розмір пакета акцій» доповнити словами «(у відсотках)» та після слів «в статутному капіталі емітента» доповнити словами «(у відсотках)»;

друге речення абзацу сьомого пункту 7 викласти в такій редакції: «Наводиться розмір частки акціонера в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до і після зміни розміру пакета акцій.»;

2) підпункт 13 пункту 1 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«В описі до таблиці «Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду» розкривається інформація стосовно причини викупів, проведених протягом звітного періоду; розкривається ціна викупу чи продажу раніше викуплених товариством акцій, а також загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія.».

4. Розділи IVV викласти в такій редакції:

«IV. Особливості розкриття інформації іноземними емітентами – нерезидентами, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України

1. До особливої інформації, яку мають розкривати іноземні емітенти, належать відомості, визначені в главі 1 розділу III цього Положення. При цьому такі відомості підлягають розкриттю в тій частині, в якій вони можуть відноситися до цінних паперів іноземного емітента та (або) до іноземного емітента з урахуванням особливостей, передбачених законодавством держави іноземного емітента.

2. У випадку, якщо цінні папери іноземного емітента пройшли процедуру лістингу на іноземній фондовій біржі, такий іноземний емітент має право розкривати інформацію відповідно до іноземного права і правил іноземної фондової біржі, на якій пройшли процедуру лістингу цінні папери такого іноземного емітента.

Об'єм інформації, що розкривається іноземним емітентом, визначається відповідно до іноземного права і правил іноземної фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента пройшли процедуру лістингу.

3. Якщо іноземні емітенти розкривають особливу інформацію, річний, піврічний та (або) квартальний звіти згідно з пунктом 2 цього розділу, такі звіти розкриваються шляхом розміщення їх тексту в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сторінці в мережі Інтернет, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу.

4. Текст особливої інформації, річного, піврічного та (або) квартального звітів іноземного емітента, що розкриваються згідно з пунктом 2 цього розділу, мають бути розміщені українською або англійською мовою на сторінці в мережі Інтернет, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та/або перебувають в обігу.

Текст особливої інформації має бути розміщений в строк не пізніше двох робочих днів з дати вчинення дії.

Текст піврічного та (або) квартального звіту має бути розміщений в строк не пізніше 90 календарних днів з дати закінчення відповідного кварталу (півроку).

Текст річного звіту – не пізніше 180 календарних днів після закінчення року, наступного за звітним для річного звіту.

5. Інформація, яка розкривається відповідно до вимог цього розділу, розкривається в електронній формі формату PDF.

V. Розкриття інформації міжнародними фінансовими організаціями, які здійснили випуск облігацій на території України

1. Міжнародні фінансові організації розкривають особливу інформацію, визначену пунктом 4 глави 1 розділу III, з урахуванням особливостей, передбачених засновницькими або внутрішніми документами міжнародної фінансової організації.

Особлива інформація розкривається щодо дій, які відбулись на території України.

Текст особливої інформації має бути розміщений на сторінці в мережі Інтернет, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу, в строк не пізніше двох робочих днів з дати вчинення дії.

2. Міжнародні фінансові організації розкривають бухгалтерську (фінансову) звітність емітента, яка складається відповідно до вживаних міжнародною фінансовою організацією стандартів бухгалтерського обліку і звітності.

Текст бухгалтерської (фінансової) звітності міжнародної фінансової організації викладається українською або англійською мовою.

Текст бухгалтерської (фінансової) звітності міжнародної фінансової організації має бути розміщений на сторінці в мережі Інтернет, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу, в строк не пізніше 90 календарних днів з дати закінчення відповідного кварталу для щоквартального звіту, не пізніше 180 календарних днів після закінчення року, наступного за звітним для річного звіту.

3. Інформація, яка розкривається міжнародними фінансовими організаціями, відповідно до вимог цього розділу надається в електронній формі формату PDF.».

5. У додатку 38:

пункт 4 розділу Х викласти в такій редакції:

«4. Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду*

№ з/п

Дата зарахування/ списання акцій на рахунок/ з рахунку емітента

Вид дії: викуп/ продаж

Кількість акцій, що викуплено/ продано (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/продано

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ продано

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ продано

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Опис:

__________ 
* Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу/продажу емітентом власних акцій.

»;

пункт 1 розділу ХІІ викласти в такій редакції:

«1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

будівлі та споруди

машини та обладнання

транспортні засоби

земельні ділянки

інші

2. Невиробничого призначення:

будівлі та споруди

машини та обладнання

транспортні засоби

земельні ділянки

інвестиційна нерухомість

інші

Усього

Опис

».

6. У додатку 39:

після таблиці «Який склад наглядової ради (за наявності)?» доповнити новою таблицею такого змісту:

«Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так*

Ні*

Складу

Організації

Діяльності

Інші (запишіть)

__________ 
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.»;

після таблиці «Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?» доповнити абзацом такого змісту:

«У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.».

Директор департаменту 
корпоративного управління 
та корпоративних фінансівА. Папаіка

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1122-15

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт