п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Мінекономрозвитку України від 21.09.2015 № 1164 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих ..."

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2015  № 1164

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 жовтня 2015 р. 
за № 1203/27648

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

Відповідно до статті 18 Закону України від 05 червня 2014 року № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації(додається).

2. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 05 червня 2014 року № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України


А. Абромавичус


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
21.09.2015  № 1164

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 жовтня 2015 р. 
за № 1203/27648

ПОРЯДОК 
ведення Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування та ведення Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів (державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність), повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), що перебувають в експлуатації (далі - Реєстр), а також надання інформації з нього.

2. Реєстр - електронна база даних, що містить відомості про наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації (далі - уповноважені організації).

3. Реєстр ведеться з метою:

здійснення обліку уповноважених організацій;

створення фонду інформаційних даних щодо уповноважених організацій;

сприяння захисту інтересів споживачів при повірці законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації;

інформаційного забезпечення при здійсненні метрологічного нагляду;

надання на запит інформації про наявність або відсутність відомостей у Реєстрі про уповноважені організації.

4. Формування та ведення Реєстру забезпечуються Мінекономрозвитку шляхом унесення відомостей, виключення відомостей та внесення змін до них.

5. Мінекономрозвитку надає інформацію з Реєстру, забезпечує її оприлюднення та постійне оновлення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

6. Реєстр ведеться державною мовою.

7. Мінекономрозвитку забезпечує відповідність даних, що вносяться до Реєстру, відомостям, зазначеним в документах, на підставі яких здійснюється їх внесення.

8. Мінекономрозвитку здійснює комплекс програмних, технічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться в Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

II. Формування та ведення Реєстру

1. Унесенню до Реєстру підлягають відомості про уповноважені організації.

2. Відомості вносяться до Реєстру на підставі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - свідоцтво про уповноваження), документів, що подаються науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями для отримання свідоцтва про уповноваження, а також інформації та документів, що надсилаються до Мінекономрозвитку в процесі їх діяльності як уповноважених організацій (зміна керівництва тощо).

3. Мінекономрозвитку вносить до Реєстру відомості протягом трьох робочих днів з дати їх отримання.

4. До Реєстру вносяться такі відомості про уповноважені організації:

1) найменування уповноваженої організації;

2) місцезнаходження уповноваженої організації;

3) прізвище, ім’я, по батькові керівника уповноваженої організації (тел./факс, е-mail);

4) номер свідоцтва про уповноваження;

5) дата видачі свідоцтва про уповноваження;

6) строк дії свідоцтва про уповноваження;

7) галузь уповноваження (категорії ЗВТ);

8) шифр повірочного тавра уповноваженої організації.

5. Підставою для виключення з Реєстру відомостей про уповноважені організації є:

анулювання свідоцтва про уповноваження;

закінчення строку дії свідоцтва про уповноваження.

III. Надання інформації з Реєстру

1. Інформація з Реєстру надається у вигляді довідки.

2. Довідка надається Мінекономрозвитку безоплатно.

3. Запит про надання довідки подається суб’єктом звернення до Мінекономрозвитку особисто або надсилається поштовим відправленням.

Довідка надається протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Довідка містить відомості з Реєстру, які є актуальними на дату її формування.

Довідка підписується керівником відповідного структурного підрозділу Мінекономрозвитку та надсилається суб’єкту звернення поштовим відправленням або надається особисто у разі поставлення відповідної відмітки у запиті.

4. Цілодобовий доступ до Реєстру здійснюється через офіційний веб-сайт Мінекономрозвитку.

Розміщення інформації на веб-сайті Мінекономрозвитку здійснюється в день внесення такої інформації до Реєстру.

Інформація в Реєстрі розміщується у форматі, придатному для роздрукування.

IV. Відповідальні особи

1. Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, відповідно до законодавства є представники уповноважених організацій, які надали цю інформацію.

2. Посадові особи Мінекономрозвитку є відповідальними за повноту та достовірність внесення відомостей до Реєстру.

Заступник директора 
департаменту 
технічного регулюванняО. Гіленко

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-15

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт