п'ятниця, 25.06.2021

Рішення Громадської ради при Національному банку України від 10.09.2015 № 14 "Щодо змін до правових актів Національного банку України"

ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

10.09.2015  № 14

1. Доручити членам Громадської ради при Національному банку України до 18 вересня 2015 року надіслати на електронну пошту секретаря Громадської ради при Національному банку України Дубаса А.Б. зауваження та пропозиції до проекту закону про реструктуризацію споживчих кредитів в іноземній валюті, запропонованого банківською спільнотою.

Доручити секретарю Громадської ради при Національному банку України систематизувати надіслані членами Громадської ради при Національному банку України на електронну пошту пропозиції та зауваження та в подальшому надіслати їх Незалежній асоціації банків України.

Звернутися до Незалежної асоціації банків України з проханням презентувати проект закону про реструктуризацію споживчих кредитів в іноземній валюті на наступному засіданні Громадської ради при Національному банку України.

2. Прийняти за основу і в цілому Зміни до Регламенту Громадської ради при Національному банку України (додаток 1).

3. Погодити Зміни до Положення про Громадську раду при Національному банку України (додаток 2).

4. Звернутися до Національного банку України щодо затвердження Змін до Положення про Громадську раду при Національному банку України.

5. Розглянути пропозиції тимчасової комісії Громадської ради при Національному банку України з питань банків, які віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо критеріїв та вимог для тимчасових адміністраторів і ліквідаторів банків на наступному засіданні Громадської ради при Національному банку України.

6. Виключити зі складу комісії Громадської ради при Національному банку України з питань платежів фізичних осіб:

Невмержицького Євгена Івановича;

Равняго Сергія Костянтиновича;

Квашніну Марину Володимирівну;

Кирушка Володимира Олександровича;

Шацького Сергія Сергійовича.

7. Уключити до складу комісії Громадської ради при Національному банку України з питань платежів фізичних осіб:

представника громадської організації "Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем "ЄМА" Губську Діану Олександрівну;

представника Європейської бізнес-асоціації Шарамко Анну Вікторівну;

представника представництва Американської торговельної палати в Україні Глотова Максима Олександровича;

представника громадської організації "Громадський контроль банків" Гука Максима Віталійовича.

8. Уключити до складу тимчасової комісії Громадської ради при Національному банку України з питань банків, які віднесені до категорії неплатоспроможних, представника громадської організації "Громадський контроль банків" Івлєва Олександра Олександровича.

Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України
С.М. Аржевітін

Секретар
Громадської ради
при Національному
банку України
А.Б. Дубас


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Громадської ради
при Національному
банку України
10.09.2015 № 14

ЗМІНИ
до Регламенту Громадської ради при Національному банку України

1. У розділі І:

1) пункти 1, 2 та 3 викласти в такій редакції:

"1. Регламент Громадської ради при Національному банку України (далі - Регламент) - це розроблений на основі Положення про Громадську раду при Національному банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 червня 2014 року № 335, зі змінами (далі - Положення), та затверджений рішенням засідання Громадської ради при Національному банку України (далі - Громадська рада) документ, що регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради та її робочих органів.

2. Громадська рада діє на підставі Положення та цього Регламенту.

3. Громадська рада інформує Національний банк України (далі - Національний банк) та громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності Громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням та цим Регламентом";

2) пункти 4 та 5 виключити.

2. У розділі ІІ:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Робота Громадської ради проводиться за річним (перспективним) планом (далі - план роботи), який затверджується Громадською радою на її засіданні";

2) у пункті 2:

в абзаці першому:

слова "плани", "розробляються" замінити відповідно словами "проект плану", "розробляється";

після слів "на основі пропозицій" доповнити абзац словами "поданих від";

абзаци другий та третій виключити.

3) у пункті 3:

в абзаці першому слово "плани" замінити словом "план";

в абзаці третьому слова "постійних і тимчасових комісій" замінити словами "комісій чи експертних груп";

в абзаці п'ятому слово "Громадськості" замінити словом "Громадської ради";

абзац восьмий після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "Національного банку";

в абзаці дев'ятому слово "Громадськості" замінити словом "Громадської ради";

4) у пункті 4:

в абзаці першому слово "ухвалюється" замінити словом "затверджується";

абзац другий виключити.

5) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Члени Громадської ради та її комісії чи експертні групи (у разі їх створення) подають голові (співголовам) Громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради на наступний рік не пізніше ніж за три тижні до закінчення поточного року";

6) у пункті 6 слова "річні та квартальні плани", "оприлюднюються" замінити відповідно словами "план", "оприлюднюється";

7) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"7. План роботи Громадської ради може доповнюватися протягом року з ініціативи членів Громадської ради.

Усі зміни до плану роботи на календарний рік затверджуються на засіданні Громадської ради та оприлюднюються на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку".

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова "за потреби", "два місяці" замінити відповідно словами "відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та в разі потреби", "квартал";

абзац другий виключити;

2) розділ доповнити після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу Громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) засідання проводиться не пізніше 30 днів із дня затвердження персонального та кількісного складу Громадської ради Національним банком;

2) на засіданні головує секретар (керівник секретаріату) Громадської ради до того часу, поки не буде обрано голову (співголів) Громадської ради нового складу".

У зв'язку з цим пункти 2 - 14 уважати відповідно пунктами 3 - 15;

3) у пункті 4:

в абзаці першому:

слова "на вимогу","співголовам" замінити відповідно словами "або за ініціативою", "голові (співголовам)";

після слова "надсилаються" доповнити абзац словами "через секретаря Громадської ради";

в абзаці другому слово "(проводиться)" виключити;

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім;

4) у пункті 5:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Громадська рада на основі пропозицій, унесених головою (співголовою) або членами Громадської ради, може ініціювати питання про здійснення аудіо-, фото- та відеофіксації з питань порядку денного її засідань. Таке рішення приймається більшістю голосів членів Громадської ради, присутніх на засіданні".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У засіданнях Громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу представники від Національного банку";

5) в абзаці другому пункту 6 слово "учасників" замінити словами "членів Громадської ради - учасників засідання та запрошених осіб";

6) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Під час обговорення проекту рішення або питання порядку денного учасник засідання, який бажає висловити свою думку або поставити запитання, піднімає руку, після чого головуючий на засіданні запрошує його до слова або виступу. Виступаючий називає своє прізвище, ім'я, по батькові та організацію, яку він представляє";

7) в абзаці другому пункту 8 слова "постійних чи тимчасових комісій Громадської ради (у разі їх створення)" виключити;

8) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Тривалість виступів на засіданні Громадської ради:

доповідь з питань порядку денного - до 15 хв.;

співдоповіді - до 10 хв. кожна;

виступ - до 5 хв.;

запитання чи відповідь на запитання - до 1 хв.;

думка опонента - до 3 хв.;

репліка - до 1 хв.

Повторно взяти слово на засіданні Громадської ради можна лише після виступів усіх бажаючих членів Громадської ради. Виступ учасника засідання з одного й того ж питання більше двох разів не допускається";

9) в абзаці п'ятому пункту 10:

слова "постійними чи тимчасовими" виключити;

після слова "комісіями" доповнити абзац словами "чи експертними групами";

10) пункт 12 виключити.

У зв'язку із цим пункти 13, 14 уважати відповідно пунктами 12, 13;

11) пункти 12, 13 викласти в такій редакції:

"12. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням "за" або "проти" простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів під час голосування здійснюється секретарем (секретаріатом) Громадської ради.

В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирається лічильна комісія в складі трьох осіб відкритим голосуванням. За бажанням учасників засідання обрання членів лічильної комісії може проводитися списком або індивідуально. У разі обрання індивідуально обраними є члени Громадської ради, які набрали найбільшу кількість голосів.

Якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, кого з них слід вважати обраним, учасники засідання можуть прийняти рішення про проведення повторного голосування щодо кожної із зазначених кандидатур.

Результати підрахунку голосів таємного голосування оформляються протоколом лічильної комісії, який підписує голова (співголова), секретар і члени лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід'ємною складовою протоколу засідання.

Рішення Громадської ради підписуються головуючим на засіданні та секретарем (керівником секретаріату) Громадської ради.

13. Під час проведення засідання Громадської ради секретар (секретаріат) Громадської ради веде та складає протокол.

Протокол засідання має містити таку інформацію:

1) місце, дата та час проведення засідання;

2) порядок денний;

3) повний список учасників засідання;

4) питання, які були поставлені на голосування;

5) прийняті рішення;

6) кількісні підсумки голосування з кожного питання порядку денного.

Протокол засідання Громадської ради оприлюднюється на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку";

12) у пункті 14:

абзац четвертий після слів "до проекту рішення" доповнити словами ", але не менше трьох днів";

абзац шостий після слів "головою (співголовою)" доповнити словами "/секретарем (секретаріатом) Громадської ради".

4. У розділі IV:

1) у назві розділу слова "постійних та тимчасових комісій, експертних груп" замінити словами "комісій чи експертних груп";

2) у пункті 1 слова "постійних комісій та їх тематику" замінити словами "комісій чи експертних груп Громадської ради та визначено напрями їх діяльності";

3) у пункті 2:

в абзаці першому слова "експертні групи, тимчасові комісії" замінити словами "комісії чи експертні групи";

абзац другий виключити;

4) розділ доповнити після пунку 2 новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Комісії та експертні групи Громадської ради створюються на визначений період часу.

Рішення про створення або припинення роботи комісії чи експертної групи Громадської ради, їх кількісний та персональний склад приймаються на засіданні Громадської ради простою більшістю голосів членів Громадської ради, присутніх на засіданні".

У зв'язку з цим пункти 3 - 7 уважати відповідно пунктами 4 - 8;

5) пункт 4 викласти у такій редакції:

"До складу комісії чи експертної групи можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комісій чи експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники інститутів громадянського суспільства, які не входять до складу Громадської ради та відповідають таким вимогам:

1) мають вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права;

2) мають не менше ніж п'ять років досвіду роботи в установах (організаціях), що здійснюють фінансову, економічну чи правову діяльність/роботи в банку (банківських асоціаціях) чи іншій фінансовій установі/наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою.

За потреби Громадська рада може звернутися до Національного банку з пропозицією включити його представників до складу комісій чи експертних груп";

6) у пункті 5 слова "постійних та тимчасових комісій, експертних груп" замінити словами "комісій чи експертних груп";

7) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Засідання комісій чи експертних груп Громадської ради проводяться відкрито";

8) у пункті 7:

слова "постійну та/або тимчасову комісію" замінити словами "комісію чи експертну групу";

доповнити пункт після слів "цієї комісії" словами "чи експертної групи";

9) розділ доповнити після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту:

"8. Голова комісії/експертної групи:

визначає порядок денний засідань комісії/експертної групи;

здійснює організацію та планування діяльності комісії/експертної групи;

веде засідання комісії/експертної групи, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

представляє комісію/експертну групу та діє від її імені у відносинах з Громадською радою, Національним банком, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації в межах, передбачених Положенням та цим Регламентом;

контролює своєчасність виконання членами комісії/експертної групи поставлених завдань;

підписує протокол засідання комісії/експертної групи;

у разі потреби залучає до роботи комісії/експертної групи експертів, спеціалістів відповідного напряму діяльності, представників органів державної влади, підприємств, установ, організацій;

інформує на засіданні Громадської ради про прийняті рішення комісії/експертної групи;

щокварталу звітує перед Громадською радою про роботу комісії/експертної групи, яку він очолює;

виконує інші функції, які випливають з обов'язків голови комісії/експертної групи".

У зв'язку з цим пункт 8 уважати відповідно пунктом 9;

10) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Рішення комісії/експертної групи є обов'язковими для розгляду на засіданні Громадської ради та затверджуються простою більшістю голосів членів Громадської ради, присутніх на засіданні".

5. Доповнити Регламент після розділу IV новим розділом V такого змісту:

"V. Порядок підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради від інститутів громадянського суспільства

1. Не пізніше ніж за 60 календарних днів до припинення строку повноважень складу Громадської ради рішенням Громадської ради створюється робоча група в складі не менше трьох членів Громадської ради з обранням голови робочої групи для проведення установчих зборів та формування нового складу Громадської ради (далі - робоча група).

2. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Громадська рада звертається до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України, банківських асоціацій та об'єднань України з проханням делегувати своїх представників для роботи в новому складі Громадської ради.

3. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Громадська рада звертається до Національного банку з проханням опублікувати на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку підготовлене робочою групою та погоджене Національним банком повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок та строки подання заяв, відомості про склад робочої групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону секретаря Громадської ради для вирішення організаційних питань.

4. Для участі в установчих зборах до робочої групи подається особиста заява в довільній формі делегата від інституту громадянського суспільства для участі в установчих зборах, який одночасно є кандидатом до нового складу Громадської ради (далі - кандидат).

5. До заяви додаються такі документи:

рішення інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування кандидата, засвідчене відбитком печатки (за наявності);

копія документа, що підтверджує легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про відповідність кандидата вимогам, передбаченим пунктом 2 розділу III Положення;

витяг зі статуту інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчений в установленому порядку.

6. Від одного інституту громадянського суспільства участь в установчих зборах має право брати одна особа, яка делегована цим інститутом і є кандидатом у члени Громадської ради. Одна й та сама особа не може бути делегована від двох або більше інститутів громадянського суспільства.

7. За 15 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі в них припиняється.

Секретар (секретаріат) Громадської ради опрацьовує подані інститутами громадянського суспільства документи щодо відповідності їх вимогам, установленим Положенням та цим Регламентом і подає для затвердження робочій групі.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів секретар (секретаріат) Громадської ради повідомляє учасникам установчих зборів, яких затвердила робоча група, про дату місце дату та час проведення установчих зборів.

8. За 60 хвилин до початку проведення установчих зборів розпочинається реєстрація учасників, які прибули на установчі збори. Реєстрацію учасників установчих зборів організовує секретар (секретаріат) Громадської ради. До участі в установчих зборах допускаються лише кандидати до складу нової Громадської ради.

Під час реєстрації члени робочої групи видають особі, яка прибула для участі в установчих зборах, реєстраційний мандат (далі - мандат) та бюлетень (далі - бюлетень) для голосування під підпис.

9. Робоча група розробляє і затверджує зразки бюлетеня, який містить перелік кандидатів до нового складу Громадської ради, та мандата для голосування.

Бюлетень засвідчує волевиявлення кандидата під час голосування шляхом проставляння індивідуально та на власний розсуд позначок за 11 кандидатів, видається під підпис кожному зареєстрованому кандидатові та засвідчується підписами членів робочої групи.

Мандат засвідчує законність представництва кандидата на установчих зборах.

До бюлетеня вносяться відомості про зареєстрованих кандидатів із зазначенням прізвища в алфавітному порядку, імені, по батькові, місця роботи кожного кандидата та суб'єкта висунення кандидата (інститут громадянського суспільства).

Праворуч від відомостей про кожного кандидата розміщується порожній квадрат.

Кожен бюлетень та мандат засвідчується підписами членів робочої групи.

Процедура заповнення бюлетенів має здійснюватися кожним кандидатом індивідуально.

У бюлетені для голосування особа, яка голосує, робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти прізвища кожного кандидата, за якого вона голосує.

Недійсним є бюлетень:

невстановленої форми;

у якому зроблено позначку більше ніж за 11 кандидатів;

у якому не зроблено жодної позначки;

якщо на бюлетені є будь-які не передбачені цим Регламентом написи, позначки, пошкодження тощо.

10. Новий склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які добровільно заявили про бажання взяти участь у роботі Громадської ради та кандидатури яких у встановленому порядку були подані інститутами громадянського суспільства.

Рейтингове голосування - це спосіб голосування, під час якого особа, яка голосує, має обрати на власний розсуд лише 11 кандидатів із бюлетеня.

11. Підрахунок голосів щодо обрання нового складу Громадської ради за допомогою бюлетенів здійснюється членами робочої групи та секретарем (секретаріатом) Громадської ради публічно в присутності учасників установчих зборів.

За результатами підрахунку голосів визначається рейтинг усіх кандидатів - складається список кандидатів у порядку зменшення кількості поданих за них голосів. 11 кандидатів, які очолюють цей список, є обраними до нового складу Громадської ради.

Якщо кандидат (кандидати) набрав (набрали) найменшу або найменшу рівну кількість голосів серед перших 11 в списку кандидатів, а наступні в списку кандидатів за ним (ними) набрали таку саму кількість голосів, то між цими кандидатами проводиться повторне відкрите рейтингове голосування за допомогою мандата.

Повторне відкрите рейтингове голосування проводиться шляхом підняття мандатів присутніми учасниками установчих зборів.

12. Результати підрахунку голосів оформляються протоколом робочої групи, до якого вносяться такі дані: загальна кількість кандидатів, уключених до бюлетеня для голосування; кількість кандидатів, які отримали бюлетень для голосування; кількість бюлетенів, виявлених у скриньці для голосування; кількість голосів, набраних кожним кандидатом; кількість бюлетенів, що визнані недійсними.

Протокол робочої групи підписує голова робочої групи та усі її члени.

13. Протягом трьох днів з моменту проведення установчих зборів Громадська рада звертається до Національного банку з проханням опублікувати на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку протокол установчих зборів та на підставі протоколу затвердити новий склад Громадської ради".

У зв'язку з цим розділ V уважати відповідно розділом VI.

6. У розділі VI:

1) у пункті 2:

слова "співголовами" замінити словами "головою (співголовами)";

слова "однієї з постійних комісій" виключити;

2) у пункті 4 слова "Громадська рада", "громадськості" замінити відповідно словами "секретар (секретаріат) Громадської ради", "Громадської ради, її комісій чи експертних груп".

7. У розділі VII:

1) у пункті 1:

слова "Регламент роботи", "плани", "керівний склад Громадської ради" замінити відповідно словами "Регламент", "план", "її комісій чи експертних груп";

2) в абзаці другому пункту 4:

слова "мають", "послуговуватися", "затверджену" "рішенням" замінити словами "має", "керуватися", "затвердженими", "рішеннями";

3) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Члени Громадської ради під час взаємодії із засобами масової інформації обов'язково зазначають, що вони висловлюють особисту позицію, а не колективну позицію Громадської ради".

8. Доповнити Регламент новим розділом такого змісту:

"VIII. Прикінцеві положення

1. Проект Регламенту розробляється секретарем (секретаріатом) Громадської ради з урахуванням пропозицій членів Громадської ради та затверджується на її засіданні простою більшістю голосів присутніх членів Громадської ради.

2. Зміни до Регламенту, оформлені з відповідним обґрунтуванням, подаються членами Громадської ради до секретаря (секретаріату) Громадської ради, після чого вносяться головою (співголовами) Громадської ради на розгляд на засіданні Громадської ради.

3. Рішення про внесення змін до Регламенту приймаються на засіданні Громадської ради не менше ніж двома третинами голосів від загального складу членів Громадської ради".

Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України
С.М. Аржевітін

Секретар
Громадської ради
при Національному
банку України
А.Б. Дубас

Додаток 2

ПОГОДЖЕНО
Рішення Громадської ради
при Національному банку України
10.09.2015 № 14

ЗМІНИ
до Положення про Громадську раду при Національному банку України

1. У розділі І:

1) абзац четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:

"інститути громадянського суспільства - громадські об'єднання, легалізовані відповідно до законодавства України, які діють не менше одного року та метою діяльності яких є, зокрема, захист інтересів споживачів банківських послуг";

2) абзац сьомий пункту 1 виключити;

3) пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 5 уважати відповідно пунктами 2 - 4;

4) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Національного банку, цим Положенням та Регламентом Громадської ради при Національному банку України (далі - Регламент).

5) пункти 3 та 4 виключити.

2. У розділі II:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"II. Завдання та функції Громадської ради";

2) доповнити розділ новим пунктом 1 такого змісту:

"1. Основними завданнями Громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, налагодження ефективної взаємодії Національного банку з громадськістю, урахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики в банківському секторі України;

співпраця з Національним банком у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань діяльності банків, захисту прав та інтересів споживачів банківських послуг;

участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, у тому числі Національного банку, щодо регулювання діяльності банків і захисту прав та інтересів споживачів банківських послуг;

розроблення та надання пропозицій щодо запровадження на практиці дієвих механізмів у сфері захисту прав споживачів банківських послуг;

розгляд проблемних питань банківської системи та у сфері захисту прав споживачів банківських послуг, надання пропозицій щодо шляхів їх вирішення;

сприяння проведенню діалогу між громадянами та Національним банком як органом банківського нагляду".

У зв'язку з цим пункти 1 - 5 уважати відповідно пунктами 2 - 6;

3) підпункт 4 пункту 2 викласти в такій редакції:

"4) здійснює громадський контроль за врахуванням Національним банком пропозицій і зауважень Громадської ради";

4) пункт 3 після підпункту 8 доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:

"9) подавати до Національного банку рекомендації та пропозиції Громадської ради з питань, що віднесені до її компетенції, та в строк, передбачений законодавством, отримувати відповіді Національного банку".

У зв'язку з цим підпункт 9 уважати підпунктом 10;

5) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду та надання відповіді Національним банком".

3. У розділі III:

1) пункти 1 та 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 6 уважати відповідно пунктами 1 - 4;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Склад Громадської ради - одинадцять представників від інститутів громадянського суспільства, один представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та три представники від банківських асоціацій та об'єднань";

3) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Кваліфікаційні вимоги до членів Громадської ради:

1) вища освіта в галузі економіки, фінансів чи права;

2) не менше ніж п'ять років досвіду роботи в установах (організаціях), що здійснюють фінансову, економічну чи правову діяльність/роботи в банку (банківських асоціаціях) чи іншій фінансовій установі/наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою";

4) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Новий склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які добровільно заявили про бажання взяти участь у роботі Громадської ради та у відповідному порядку були внесені інститутами громадянського суспільства.

Порядок підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради від інститутів громадянського суспільства визначається Регламентом.

Новий склад Громадської ради схвалюється протоколом її установчих зборів і затверджується розпорядчим документом Національного банку";

5) доповнити розділ новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Зміни до персонального складу Громадської ради вносяться розпорядчим документом Національного банку на підставі рішення засідання Громадської ради".

У зв'язку з цим пункт 4 уважати пунктом 5;

6) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"6. Членство в Громадській раді припиняється на підставі її рішення в разі:

подання членом Громадської ради відповідної заяви;

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж три рази поспіль);

письмового повідомлення керівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, банківських асоціацій та об'єднань, інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

неможливості члена Громадської ради брати участь в її роботі за станом здоров'я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним;

висловлення недовіри члену Громадської ради. Рішення Громадської ради про висловлення недовіри члену Громадської ради приймається на засіданні Громадської ради не менше ніж двома третинами голосів від загального складу членів Громадської ради.

У разі припинення членства в Громадській раді будь-кого з її членів кворум розраховується від кількості членів, які залишилися".

4. У розділі IV:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"IV. Права та обов'язки членів Громадської ради";

2) доповнити розділ новим пунктом 1 такого змісту:

"1. Члени Громадської ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах".

У зв'язку з цим пункти 1 - 9 уважати відповідно пунктами 2 - 10;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Члени Громадської ради зобов'язані:

бути присутніми на засіданнях Громадської ради і не пропускати їх без поважних причин;

брати участь у діяльності Громадської ради та в роботі її органів, членами яких вони є;

дотримуватися вимог цього Положення та Регламенту;

виконувати рішення Громадської ради та її керівних органів;

дотримуватися ділового етикету, норм етики та моралі під час роботи в Громадській раді;

утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду Громадській раді, її діловій репутації;

добросовісно, вчасно та якісно виконувати рішення Громадської ради;

сприяти діяльності Громадської ради";

4) доповнити розділ новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Членство в Громадській раді є індивідуальним".

У зв'язку з цим пункти 4 - 10 уважати відповідно пунктами 5 - 11;

5) у пункті 6 слова "не більше двох разів протягом календарного року" замінити словами "не більше двох разів поспіль";

6) пункти 8 - 11 виключити.

5. Доповнити Положення новим розділом V такого змісту:

"V. Структура та повноваження керівних і робочих органів Громадської ради

1. На першому засіданні Громадської ради обираються голова (співголови) та заступник голови, визначається структура Громадської ради.

2. Голова (співголови) Громадської ради обирається(ються) строком на два роки із числа членів Громадської ради на її засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

3. Голова (співголови) Громадської ради:

організовує(ють) діяльність Громадської ради;

скликає(ють) та організовує(ють) підготовку та проведення її засідань;

головує на засіданнях Громадської ради;

підписує(ють) документи від імені Громадської ради, у тому числі протоколи та рішення Громадської ради;

звітує(ють) про роботу Громадської ради;

має(ють) право брати участь у засіданнях комісій та експертних груп Громадської ради;

представляє(ють) Громадську раду у відносинах із Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, Національним банком, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

виконує(ють) інші функції для забезпечення здійснення діяльності Громадською радою своїх повноважень.

4. Повноваження голови (співголови), заступника голови (співголови) Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради в разі:

подання головою (співголовою), заступником голови Громадської ради відповідної заяви (за власним бажанням), яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого він був обраний;

висловлення недовіри членами Громадської ради. Питання про висловлення недовіри голові (співголові), заступникові голови (співголови) Громадської ради може бути внесено на розгляд Громадської ради за ініціативою не менше третини її кількісного складу. Рішення Громадської ради про висловлення недовіри голові (співголові), заступнику голови (співголови) Громадської ради приймається на засіданні Громадської ради не менше ніж двома третинами голосів від загального складу членів Громадської ради.

5. Голова (співголова), заступник голови (співголови) Громадської ради виконують покладені на них обов'язки до моменту їх переобрання.

6. Заступник голови (співголови) Громадської ради обирається на засіданні з урахуванням пропозицій голови Громадської ради. Заступник виконує функції, покладені на нього Громадською радою та розпорядженням голови Громадської ради.

7. Заступник голови (співголови) Громадської ради:

забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи Громадської ради;

здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій (комітетів, секцій, робочих груп) Громадської ради;

контролює виконання плану роботи Громадської ради;

розглядає за дорученням голови Громадської ради питання, що належать до компетенції Громадської ради;

уносить пропозиції про створення тимчасових органів Громадської ради;

організовує вивчення та дослідження громадської думки;

виконує інші функції відповідно до покладених на Громадську раду завдань.

8. У разі відсутності голови (співголови) Громадської ради або неможливості виконувати свої обов'язки його повноваження згідно з розпорядженням голови (співголови) чи рішенням Громадської ради виконує заступник голови (співголови) Громадської ради. У разі непередбачуваних обставин Громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови (співголови) Громадської ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, що належать до його компетенції.

9. Секретар (секретаріат) Громадської ради:

бере участь у складанні проекту плану роботи Громадської ради;

веде облік засідань Громадської ради та присутніх на засіданнях;

контролює виконання рішень Громадської ради та забезпечення членів Громадської ради, запрошених осіб необхідними документами і матеріалами;

забезпечує здійснення діловодства в Громадській раді;

веде, складає, оформляє та надсилає до Національного банку для оприлюднення протоколи, рішення засідань Громадської ради;

підписує протоколи засідань Громадської ради;

контролює виконання планів роботи Громадської ради;

бере участь у засіданнях Громадської ради з правом дорадчого голосу;

контролює строки надходження відповідей Національного банку на подані до Національного банку рекомендації та пропозиції Громадської ради з питань, що віднесені до її компетенції.

10. Функції секретаря (секретаріату) Громадської ради може виконувати працівник підрозділу Національного банку, який не є членом Громадської ради та на якого покладено функцію зв'язку з громадськістю, або структурний підрозділ центрального апарату Національного банку - секретаріат Громадської ради при Національному банку України".

У зв'язку з цим розділи V, VI уважати відповідно розділами VI, VII.

6. У розділі VI:

1) пункти 1 - 10 виключити.

У зв'язку з цим пункти 11 - 35 уважати відповідно пунктами 1 - 25;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Громадська рада з метою виконання своїх основних завдань та здійснення функцій складає річний (перспективний) план роботи (основні напрями) своєї діяльності (далі - план роботи), який затверджує на засіданні Громадської ради";

3) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. З метою більш детального розгляду, опрацювання та надання пропозицій щодо комплексного вирішення питань за відповідними напрямами діяльності рішенням Громадської ради можуть створюватися комісії чи експертні групи із членів Громадської ради та за участю інших представників інститутів громадянського суспільства. Порядок формування, кількість та напрями роботи комісій чи експертних груп визначаються на засіданнях Громадської ради та оформляються рішенням";

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Засідання комісій чи експертних груп проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та в міру необхідності. Рішення комісій чи експертних груп приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів їх членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні";

5) пункти 5, 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7 - 25 уважати відповідно пунктами 5 - 23;

6) доповнити розділ новим пунктом 5 такого змісту:

"5. На попереднє звернення (за 20 робочих днів) голови комісії чи експертної групи Національний банк забезпечує комісію чи експертну групу приміщенням, необхідним для проведення засідання".

У зв'язку з цим пункти 5 - 23 уважати відповідно пунктами 6 - 24;

7) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал";

8) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Засідання Громадської ради проводяться відкрито. Порядок здійснення аудіо-, фото- та відеофіксації засідання Громадської ради визначається Регламентом";

9) пункт 9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10 - 24 уважати відповідно пунктами 9 - 23;

10) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Засідання Громадської ради веде її голова (співголова). У разі відсутності голови (співголів) за його (їх) дорученням на засіданні головує заступник голови (співголови).

У разі відсутності на засіданні голови (співголів) Громадської ради та заступника голови (співголови), головуючим на засіданні може бути визначена головою (співголовами) Громадської ради особа з числа членів Громадської ради";

11) доповнити розділ новим пунктом 14 такого змісту:

"14. Питання про участь інших осіб у засіданнях Громадської ради визначається Регламентом".

У зв'язку з цим пункти 14 - 23 вважати відповідно пунктами 15 - 24;

12) пункти 15, 16 виключити.

У зв'язку з цим пункти 17 - 24 вважати відповідно пунктами 15 - 22;

13) пункт 16 виключити;

У зв'язку з цим пункти 17 - 22 вважати відповідно пунктами 16 - 21;

6) пункт 17 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рішення Громадської ради може бути прийняте шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради. Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій визначається Регламентом";

14) пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради та її робочих органів регулюються Регламентом";

15) пункти 19 - 21 виключити.

7. У розділі VII:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"VII. Організаційно-технічне забезпечення роботи Громадської ради";

2) у пункті 1:

після слів "для роботи Громадської ради" доповнити пункт словами "її комісій чи експертних груп";

після слів "приміщенням для діяльності та проведення її засідань" доповнити пункт словами "приміщенням у разі проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради".

8. Доповнити Положення новим розділом VIII такого змісту:

"VIII. Прикінцеві положення

1. Проект Положення розробляється Національним банком з урахуванням пропозицій громадськості та затверджується постановою Правління Національного банку.

2. Зміни до Положення з відповідним обґрунтуванням подаються членами Громадської ради до секретаря (секретаріату) Громадської ради, після чого вносяться головою (співголовами) Громадської ради на розгляд Громадської ради та після погодження на засіданні Громадської ради затверджуються постановою Правління Національного банку".

9. У тексті Положення слова "постійні комісії", "регламент Громадської ради" в усіх відмінках замінити відповідно словами "комісії чи експертні групи Громадської ради", "Регламент" у відповідних відмінках.

Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України
С.М. Аржевітін

Секретар
Громадської ради
при Національному
банку України
А.Б. Дубас

 

Текст взято з http://www.bank.gov.ua/

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт