п'ятниця, 18.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 15.10.2015 № 700 " Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.10.2015  № 700

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку створення та реєстрації банків, ліцензування їх діяльності Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941 (зі змінами), що додаються.

2. Відмітку додатка 9 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328 (зі змінами), після слів "структуру власності" доповнити словом "банку".

3. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15.10.2015 № 700

ЗМІНИ
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

1. Абзац сьомий пункту 2 глави 1 розділу І викласти в такій редакції:

"Комітет з питань нагляду - Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем;";

2. У підпункті "ґ" пункту 3.7 та у підпункті "є" пункту 3.8 глави 3 розділу III слова "(у разі наявності)" виключити.

3. У розділі VII:

1) у главі 1:

у пункті 1.9 слова "(рішення приймає Комісія Національного банку)" замінити словами "(рішення приймає Комітет з питань нагляду у випадках, пов'язаних зі зміною статутного капіталу банку, в інших випадках -уповноважена особа Національного банку)";

абзац другий підпункту 1 пункту 1.16 після слова "банку" доповнити словами "(рішення приймає Комітет з питань нагляду)";

2) у пункті 5.4 глави 5:

в абзаці першому слово "Комісія" замінити словами "уповноважена особа";

в абзаці другому слово "Комісією" замінити словами "уповноваженою особою";

3) підпункт 7 пункту 5 глави 7 викласти в такій редакції:

"7) інформацію від банків, що обслуговують рахунки юридичної/фізичної особи - прямого учасника банку, з яких здійснюватиметься оплата акцій/паїв, що містить запевнення банку про те, що банк здійснив перевірку джерел походження коштів на рахунках в обсязі, передбаченому законодавством, яке застосовується до діяльності цього банку".

4. У тексті Положення слова "Комісія Національного банку" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Комітет з питань нагляду" у відповідних відмінках.

Директор
Департаменту методології


Н.В. Іваненко

 

 

Текст взято з http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0700500-15

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт