вівторок, 22.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 01.10.2015 № 655 "Про внесення змін до Положення про проведення Національним банком України валютних аукціонів"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.10.2015  № 655

Про внесення змін до Положення про проведення Національним банком України валютних аукціонів

Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 6715252844454656 Закону України "Про Національний банк України", розділів ІІ та ІІІ Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та враховуючи зобов'язання України в рамках програми EFF з Міжнародним валютним фондом, з метою забезпечення прозорої стратегії щодо інтервенцій Національного банку України та більш ефективного функціонування міжбанківського валютного ринку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести зміни до Положення про проведення Національним банком України валютних аукціонів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2008 року № 469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2009 року за № 86/16102 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

Голова

В.О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління 
Національного банку України 
29.12.2008 № 469 
(у редакції постанови 
Правління Національного 
банку України 
01.10.2015 № 655)

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення Національним банком України валютних аукціонів

1. Це Положення встановлює умови та порядок проведення Національним банком України (далі - Національний банк) валютних аукціонів (далі -аукціон).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) аукціон - одна з форм здійснення Національним банком валютної інтервенції;

2) курс відсікання - курс гривні до іноземної валюти, який визначається Національним банком як межа для обрання заявок суб'єктів ринку для їх задоволення на аукціоні;

3) конкурентна заявка - заявка суб'єкта ринку з визначенням обсягу купівлі (продажу) іноземної валюти на аукціоні та курсу гривні до іноземної валюти;

4) неконкурентна заявка - заявка суб'єкта ринку з визначенням обсягу купівлі (продажу) іноземної валюти на аукціоні, у якій курс гривні до іноземної валюти не зазначається;

5) середньозважений курс аукціону - курс гривні до іноземної валюти, розрахований Національним банком як середньозважений курс за всіма задоволеними під час аукціону конкурентними заявками.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

3. Національний банк у разі прийняття рішення про проведення аукціону засобами електронної пошти надсилає суб'єктам ринку повідомлення про проведення аукціону (далі - повідомлення). Умови проведення аукціону визначає Національний банк у повідомленні.

4. Суб'єкт ринку має право на подання до Національного банку для участі в аукціоні конкурентних та неконкурентних заявок.

5. Суб'єкт ринку, який планує взяти участь в аукціоні, має, якщо інше не визначене в повідомленні:

до визначеного в повідомленні часу перерахувати 100% грошового забезпечення в національній (іноземній) валюті на зазначений Національним банком у повідомленні рахунок. Суб'єкт ринку визначає суму забезпечення за курсом, який зазначатиметься в заявці на участь в аукціоні;

у день проведення аукціону подати до Національного банку до визначеного в повідомленні часу заявку на участь в аукціоні за допомогою програмного комплексу "Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України". Заявка, яка надійшла пізніше зазначеного часу, для участі в аукціоні не приймається.

Суб'єкт ринку подає заявку відповідно до вимог пункту 4 розділу 2 Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 951/11231 (зі змінами).

6. Національний банк на підставі всіх поданих на аукціон заявок, що відповідають умовам проведення аукціону, визначеним у повідомленні, приймає рішення про курс відсікання.

7. Національний банк має право задовольняти конкурентні заявки суб'єктів ринку за курсом відсікання або за курсом, зазначеним у заявках суб'єктів ринку. Неконкурентні заявки суб'єктів ринку задовольняються за середньозваженим курсом аукціону.

8. На аукціоні з купівлі Національним банком у суб'єктів ринку іноземної валюти за гривні конкурентні заявки суб'єктів ринку на продаж іноземної валюти задовольняються Національним банком відповідно до зміни запропонованого в них курсу гривні до іноземної валюти, починаючи із заявки, в якій одна одиниця іноземної валюти пропонується за найменшу кількість гривень, і далі поступово до курсу відсікання.

9. На аукціоні з продажу Національним банком суб'єктам ринку іноземної валюти за гривні конкурентні заявки суб'єктів ринку на купівлю іноземної валюти задовольняються Національним банком відповідно до зміни запропонованого в них курсу гривні до іноземної валюти, починаючи із заявки, в якій за одиницю іноземної валюти пропонується найбільша кількість гривень, і далі поступово до курсу відсікання.

10. Якщо серед конкурентних заявок суб'єктів ринку, які мають бути задоволені за результатами аукціону, є дві або кілька заявок з однаковим курсом, а обсяг аукціону, що залишився, недостатній для повного задоволення зазначених заявок, то ці заявки задовольняються пропорційно їх обсягам.

11. Національний банк повідомляє суб'єктам ринку, які брали участь в аукціоні, курс відсікання та середньозважений курс аукціону шляхом розміщення відповідної інформації в торгово-інформаційних системах у термін, визначений у повідомленні.

12. Суб'єкт ринку, заявка якого обрана Національним банком для задоволення на аукціоні, зобов'язаний укласти угоду з Національним банком щодо продажу (купівлі) іноземної валюти та підтвердити її за допомогою програмного комплексу "Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України". Така заявка не може бути відкликана.

За порушення вимог цього пункту суб'єкт ринку позбавляється права брати участь у трьох наступних аукціонах.

13. Національний банк здійснює розрахунки за результатами аукціону з суб'єктами ринку, які брали в ньому участь, у день проведення аукціону, якщо інше не визначене в повідомленні.

14. Національний банк має право оголосити аукціон таким, що не відбувся.

15. Національний банк має право здійснювати продаж іноземної валюти суб'єктам ринку під час аукціону на визначені ним цілі.

16. Суб'єкт ринку має право купувати в Національного банку іноземну валюту під час аукціону, який проводиться з дотриманням вимог пункту 15 цього Положення, виключно на цілі, визначені в повідомленні.

За порушення вимог цього пункту банк несе відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

17. Суб'єкт ринку несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" за порушення умов проведення аукціону, визначених у повідомленні, за винятком випадків, передбачених пунктом 16 цього Положення.

18. Національний банк здійснює оприлюднення загальних результатів аукціону, розміщуючи на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку наступного дня за днем проведення аукціону інформацію про:

1) валюту аукціону;

2) мінімальний і максимальний курс, заявлений суб'єктами ринку для участі в аукціоні;

3) загальну суму заявок суб'єктів ринку щодо продажу (купівлі) іноземної валюти;

4) курс гривні до іноземної валюти за результатами аукціону (середньозважений, максимальний, мінімальний);

5) загальну суму задоволених заявок суб'єктів ринку щодо продажу (купівлі) іноземної валюти.

Директор Департаменту 
відкритих ринків


С.В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови 
Національного банку України


О.Є. Чурій

 

Текст взято з http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/v0655500-15

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт