субота, 12.06.2021

Рішення НКЦПФР від 06.08.2015 № 1217 "Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

06.08.2015  № 1217

Зареєстровано у Міністерстві 
юстиції України 
26 серпня 2015 р. 
за № 1030/27475

Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1 та 5 частини першої, пунктів 1, 7 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 23 та 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394 (із змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 4пункту 1 та підпунктів 23 пункту 4 Змін, які набирають чинності з 01 січня 2016 року.

3. Фондовим біржам привести свою діяльність у відповідність до вимог цих Змін протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.В.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії 
від 06.08.2015 № 53

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної 
комісії з цінних паперів 
та фондового ринку 
06.08.2015 № 1217

Зареєстровано у Міністерстві 
юстиції України 
26 серпня 2015 р. 
за № 1030/27475

ЗМІНИ 
до Положення про функціонування фондових бірж

1. У розділі І:

1) у пункті 2:

доповнити пункт після абзацу сьомого новими абзацами восьмим, дев’ятим такого змісту:

«граничний спред котирування - розраховане на певний момент часу у відсотках відношення різниці максимальної ціни безадресної заявки на продаж, при якій сумарний обсяг заявок фінансового інструменту, розрахований наростаючим підсумком у порядку зростання ціни, становить величину, не меншу мінімально допустимого обсягу (далі - МДО) і мінімальної ціни безадресної заявки на купівлю, при якій сумарний обсяг заявок фінансового інструменту, розрахований наростаючим підсумком у порядку зменшення ціни, становить величину, не меншу МДО до мінімальної ціни безадресної заявки на купівлю, при якій сумарний обсяг заявок фінансового інструменту, розрахований наростаючим підсумком у порядку зменшення ціни, становить величину, не меншу МДО;

двостороннє котирування - сукупність поданих одним учасником біржових торгів однієї або декількох безадресних заявок на купівлю та однієї або декількох безадресних заявок на продаж відповідних фінансових інструментів, яка відповідає вимогам, що пред’являються до граничного спреду двостороннього котирування;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - тридцять сьомий вважати відповідно абзацами десятим - тридцять дев’ятим;

абзац дев’ятнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцятий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим - тридцять восьмим;

доповнити пункт після абзацу двадцять першого новим абзацом двадцять другим такого змісту:

«мінімально допустимий обсяг (МДО) - мінімально допустимий обсяг безадресної(их) заявки (заявок) на купівлю/продаж відповідних фінансових інструментів;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять другий - тридцять восьмий вважати відповідно абзацами двадцять третім - тридцять дев’ятим;

абзац двадцять сьомий після слів «цінних паперів» доповнити словами  «, на односторонніх аукціонах»;

в абзаці тридцятому слова «методики, затвердженої цією біржею» замінити словами «вимог, встановлених Комісією»;

в абзаці тридцять четвертому слова «робочий день» замінити словами «період часу»;

доповнити пункт після абзацу тридцять шостого новим абзацом тридцять сьомим такого змісту:

«ціна відкриття - значення першої розрахованої поточної ціни протягом торговельного дня;».

У зв’язку з цим абзаци тридцять сьомий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами тридцять восьмим - сороковим;

абзац тридцять восьмий викласти в такій редакції:

«ціна закриття - останнє розраховане протягом торговельного дня значення поточної ціни;»;

доповнити пункт після абзацу тридцять восьмого новим абзацом тридцять дев’ятим такого змісту:

«частка акцій у вільному обігу - частка акцій у випуску у власності міноритарних акціонерів, яка визначається фондовою біржею відповідно до вимог, встановлених Комісією;».

У зв’язку з цим абзаци тридцять дев’ятий, сороковий вважати відповідно абзацами сороковим, сорок першим;

2) абзаци сьомий та восьмий пункту 8 виключити;

3) у пункті 9:

в абзаці другому слова «при цьому до такого переліку входить не менше чотирьох цінних паперів, що входять до біржового реєстру фондової біржі» виключити;

абзац третій виключити;

4) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

«10. Частка акцій у вільному обігу визначається фондовою біржею на підставі інформації, що розкривається емітентами цінних паперів, а також на підставі інформації, отриманої від емітента, та іншої публічної інформації.

Частка акцій у вільному обігу дорівнює вираженому у процентах відношенню кількості акцій емітента, що знаходяться у вільному обігу на фондових біржах, до загальної кількості розміщених акцій емітента відповідно до квартальної звітності емітента або іншої інформації, яка містить відомості про власників акцій.

При розрахунку частки акцій у вільному обігу її значення округлюється до двох значущих цифр після коми.

Кількість акцій емітента, що знаходяться у вільному обігу, дорівнює різниці загальної кількості розміщених акцій емітента та акцій у власності  інвесторів (крім інститутів спільного інвестування, в тому числі іноземних,  недержавних пенсійних фондів), що володіють понад 5% загальної кількості розміщених акцій; акцій, що належать державі; акцій у власності пов’язаних осіб емітента, акцій, що мають обмежений обіг.

Кількість акцій емітента, що знаходяться у вільному обігу, зменшується на кількість акцій, що належать інституту спільного інвестування, в тому числі іноземних, у разі якщо кількість акцій, що належить цьому фонду, перевищує 10% від загальної кількості розміщених акцій емітента.

Розрахунок частки акцій у вільному обігу здійснюється не рідше одного разу на квартал.

11. Ринкова капіталізація емітента розраховується кожен день, коли за таким цінним папером було розраховано біржовий курс.

Для цілей лістингу використовується середнє значення  ринкової капіталізації, яке розраховується один раз на квартал, при одночасному дотриманні таких вимог:

для розрахунку використовується середнє арифметичне останніх розрахованих за кожен місяць кварталу біржових курсів;

не менше 30% торговельних днів за квартал був розрахований біржовий курс за відповідним цінним папером.».

2. В абзаці дев’ятому пункту 3 розділу ІІ слова «у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера або іншого фінансового інструмента» виключити.

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Біржовий список повинен містити щонайменше такі дані: найменування та код за ЄДРПОУ емітента; міжнародний ідентифікаційний

номер (у разі коли його наявність передбачена законодавством), реєстраційний код Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування для цінних паперів інститутів спільного інвестування, вид цінного папера; номінальну вартість; кількість цінних паперів відповідного виду в обігу; кількість цінних паперів у випуску (для облігацій); дані щодо державної реєстрації випуску цінного папера (у разі якщо державна реєстрація випуску передбачена законодавством), інші показники, необхідні для ідентифікації цінного папера; рівень лістингу; дату внесення (виключення) цінного папера до (з) біржового списку.»;

2) абзаци другийтретій пункту 8 викласти в такій редакції:

«Вимоги щодо внесення цінних паперів до біржового списку без унесення до біржового реєстру установлюються фондовою біржею відповідно до правил фондової біржі.

Не допускається внесення та перебування у біржовому списку цінних паперів, емітенти яких визнані банкрутом, включені до переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності, або щодо яких застосовується ліквідаційна процедура, крім цінних паперів, які пропонуються до продажу в процесі приватизації, та на виконання судових рішень щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення.»;

3) у пункті 12:

в абзаці першому слова «за таких підстав» замінити словами «не пізніше трьох торговельних днів з дня виявлення таких підстав»;

в абзаці третьому слова «, правилам фондової біржі, що визначають умови перебування в біржовому реєстрі за відповідним рівнем лістингу» виключити;

абзац десятий виключити.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом десятим;

4) у пункті 13:

абзаци другий - четвертий виключити;

підпункти 13.113.2 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 13.3 - 13.9 вважати відповідно підпунктами 13.1 - 13.7;

підпункти 13.1 - 13.5 викласти в такій редакції:

«13.1. Фондова біржа зобов’язана зупинити торги цінним папером першого рівня лістингу у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цього цінного папера, залежно від ступеня зміни поточної ціни. У разі зміни значення поточної ціни цінного папера першого рівня лістингу від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 10% у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни біржові торги цим цінним папером зупиняються на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня. У разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни цінного папера першого рівня лістингу від останньої ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 30% у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, біржові торги цим цінним папером зупиняються до закінчення торговельного дня.

13.2. Фондова біржа зобов’язана зупинити торги цінним папером другого рівня лістингу та/або цінним папером, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу, у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера, залежно від ступеня зміни поточної ціни. У разі зміни значення поточної ціни цінного папера другого рівня лістингу та/або цінного папера, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу, від останньої ціни закриття торговельного дня не менше ніж на 20% у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни біржові торги цим цінним папером зупиняються на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня. У разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни цінного папера другого рівня лістингу та/або цінного папера, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу, від останньої ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 40% у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, біржові торги цим цінним папером зупиняються до закінчення торговельного дня.

13.3. Фондова біржа може зупинити торги позалістинговим цінним папером у режимах торгів, що беруть участь у формуванні поточної ціни такого цінного папера, залежно від ступеня зміни поточної ціни.

Фондова біржа встановлює граничні значення зміни поточної ціни у бік збільшення або зменшення не більше ніж 50% від останньої ціни закриття торговельного дня позалістингового цінного папера та час зупинення торгів таким цінним папером у разі перевищення встановлених граничних значень.

13.4. Фондова біржа у разі перевищення граничних значень зміни ціни цінного папера, передбачених підпунктами 13.1, 13.2 цього пункту, та зупинки торгівлі таким цінним папером здійснює перевірку для виявлення причин, що призвели до ситуації цінової нестабільності.

13.5. Фондова біржа у разі зупинення торгівлі цінними паперами, зміна ціни яких перевищує граничні значення, передбачені підпунктами 13.1 - 13.3 цього пункту, та здійснення відповідної перевірки може зупинити торгівлю іншими цінними паперами такого емітента та цінними паперами інших емітентів аналогічної та споріднених галузей за погодженням з державним представником на фондовій біржі.»;

у підпункті 13.7 цифри та слово «13.3 та 13.5» замінити цифрами та словом «13.1 - 13.3 та 13.5».

4. У розділі IV:

1) доповнити пункт 2 після абзацу другого новими абзацом третім такого змісту:

«Емітент надає фондовій біржі інформацію, необхідну для унесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

2) у пункті 3:

підпункти 3.13.2 викласти в такій редакції:

«3.1. Для акцій:

емітент існує не менше п’яти років;

власний капітал емітента не менше 1 000 000 000 грн;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 1 000 000 000 грн (крім банків);

середнє значення ринкової капіталізації емітента становить не менше 1 000 000 000 грн;

мінімальна частка акцій у вільному обігу становить не менше 25%, при цьому у двох інвесторів сумарно може бути не більше ніж 50% від цієї частки;

кількісний склад акціонерів емітента - не менше 500 акціонерів;

кількість незалежних членів наглядової ради емітента становить принаймні 25% кількісного складу ради;

у емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря;

наглядова рада емітента запровадила посаду внутрішнього аудитора (створила службу внутрішнього аудиту);

емітент проводить щорічну аудиторську перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше трьох років);

емітент розкриває фінансові звіти українською та англійською мовами;

емітент дотримується принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності;

емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності акцій.

3.2. Для облігацій підприємств:

емітент існує не менше п’яти років;

вартість чистих активів емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, становить не менше 1 000 000 000 грн;

номінальна вартість серії випуску облігацій становить не менше 400 000 000 грн;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 500 000 000 грн (крім банків);

відсутні збитки в емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, за підсумками двох фінансових років з останніх трьох фінансових років-1;

__________ 
-1 Вимога стосується емітента та особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, у разі реєстрації такого випуску після набрання чинності зазначеними Змінами. При цьому за наявності в емітента збитків, а в особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, прибутку сума їх фінансових результатів має бути додатною.

розмір наданого емітентом забезпечення виконання зобов'язань за випуском не може бути менше суми номінальної вартості випуску облігацій і суми сукупної виплати доходу за ними, крім випадків, якщо емітент та/або особа, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, має рівень рейтингу не нижче BB за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією;

відсутність дефолту або з моменту припинення зобов’язань, щодо яких емітентом було допущено дефолт, пройшло не менше трьох років;

кількість незалежних членів наглядової ради емітента становить принаймні 25% кількісного складу ради;

у емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря;

наглядова рада емітента запровадила посаду внутрішнього аудитора (створила службу внутрішнього аудиту);

емітент проводить щорічну аудиторську перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше трьох років);

емітент розкриває фінансові звіти українською та англійською мовами;

емітент дотримується принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності.»;

підпункти 3.33.4 виключити;

3) підпункти 4.1 - 4.4 пункту 4 викласти в такій редакції:

«4.1. Для акцій:

емітент існує не менше трьох років;

власний капітал емітента не менше 400 000 000 грн;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 400 000 000 грн (крім банків);

середнє значення ринкової капіталізації емітента становить не менше 100 000 000 грн;

мінімальна частка акцій у вільному обігу становить не менше 10 відсотків, при цьому у двох інвесторів сумарно може бути не більше 50% від цієї частки (за винятком: акцій, що мають обмежений обіг; акцій, що належать державі);

кількісний склад акціонерів емітента - не менше 200 акціонерів;

у емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря;

емітент проводить щорічну аудиторську перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше двох років);

емітенту рекомендовано дотримуватися принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності.

4.2. Для облігацій підприємств:

емітент існує не менше двох років (крім емітента, який є дочірнім підприємством іншого емітента, цінні папери якого знаходяться у біржовому реєстрі);

вартість чистих активів емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, становить не менше 400 000 000 грн;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, за останній фінансовий рік становить не менше 400 000 000 грн (крім банків);

відсутні збитки в емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, за підсумками останнього фінансового року-2;

_________ 
-2 Вимога стосується емітента та особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, у разі реєстрації такого випуску після набрання чинності зазначеними Змінами. При цьому за наявності в емітента збитків, а в особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, прибутку сума їх фінансових результатів має бути додатною.

відсутність дефолту або з моменту припинення зобов’язань, по відношенню до яких емітентом було допущено дефолт, пройшло не менше двох років;

номінальна вартість серії випуску облігацій становить не менше 100 000 000 грн.

4.3. Для облігацій місцевих позик:

номінальна вартість серії випуску облігацій становить не менше 50 000 000 грн.

4.4. Для цінних паперів інститутів спільного інвестування, що розміщуються шляхом відкритого (публічного) розміщення:

інститут спільного інвестування існує не менше двох років (крім біржового інституту спільного інвестування);

вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу становить не менше 2 000 000 грн;

інформація про склад активів інституту спільного інвестування та про вартість чистих активів, вартість цінних паперів інституту спільного інвестування (для інституту спільного інвестування закритого типу) щомісяця оприлюднюється на сайті компанії з управління активами;

емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності цінних паперів такого інституту спільного інвестування;

для спеціалізованого біржового інституту спільного інвестування (у разі публічного розміщення цінних паперів):

вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу становить не менше 2 000 000 грн;

інформація про склад активів інституту спільного інвестування щодня оприлюднюється на сайті компанії з управління активами;

емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності цінних паперів такого інституту спільного інвестування.»;

підпункт 4.5 виключити;

4) доповнити розділ після пункту 4 новими пунктами 5 - 8 такого змісту:

«5. Фондова біржа може створити сегмент, до якого вносить позалістингові акції нових інвестиційно привабливих компаній з метою розвитку середнього бізнесу в Україні.

Внесення та перебування у такому сегменті акцій здійснюється за таких умов:

емітент існує не менше одного року;

середнє значення ринкової капіталізації емітента становить суму не менше 20 000 000 грн;

кількісний склад акціонерів емітента - не менше 50 акціонерів;

емітент проводить щорічну аудиторську перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

емітенту рекомендовано дотримуватися принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності.

У випадку, якщо емітент протягом шести місяців відповідав усім вимогам, встановленим до даного сегмента, фондова біржа має право прийняти рішення щодо включення такого емітента до біржового реєстру без дотримання вимог щодо часу існування емітента.

6. При визначенні строку існування емітента, зазначеного у підпунктах 3.1, 3.2 пункту 3, підпунктах 4.1, 4.2 пункту 4, пункті 5 цього розділу, також враховується строк існування юридичної особи, у тому числі створеної шляхом реорганізації.

7. Протягом усього періоду перебування цінного папера у відповідному рівні лістингу цінний папір та його емітент повинні відповідати лістинговим вимогам.

Фондова біржа здійснює постійний контроль за відповідністю цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, лістинговим вимогам.

У випадку виявлення біржею невідповідності цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам, встановленим для відповідного рівня лістингу, фондова біржа приймає рішення про переведення цих цінних паперів з одного рівня лістингу в інший (у разі їх відповідності вимогам іншого рівня лістингу) або здійснює делістинг цінних паперів.

Рішення щодо переведення цінних паперів з першого рівня лістингу в другий (у разі їх відповідності вимогам другого рівня лістингу) або щодо делістингу приймається фондовою біржею на підставі даних, оприлюднених у звітності емітента (особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском), та/або не пізніше трьох торговельних днів з дня виявлення невідповідності цих цінних паперів лістинговим вимогам відповідного рівня лістингу.

Якщо зменшення показника вартості чистих активів або середнє значення ринкової капіталізації емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить понад 10% від вимог, встановлених цим розділом, або зменшення показника мінімальної частки акцій у вільному обігу емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить понад 2% від вимог, встановлених цим розділом, або середнє значення ринкової капіталізації емітента не розраховується, рішення щодо переведення цінних паперів з першого рівня лістингу у другий (у разі їх відповідності вимогам другого рівня лістингу) або щодо делістингу приймається фондовою біржею не пізніше кінця кварталу, наступного за кварталом, в якому було виявлено невідповідність, у разі неприведення зазначених показників у відповідність до встановлених вимог. В інших випадках зменшення зазначених показників або зменшення показника річного чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг емітента до 10% від вимог, встановлених цим розділом, фондова біржа самостійно  приймає рішення щодо необхідності переведення цінних паперів з першого рівня лістингу у другий (у разі їх відповідності вимогам другого рівня лістингу) або щодо делістингу.

8. Фондова біржа може вносити державні облігації України до біржового реєстру без проходження лістингових процедур.

Фондова біржа може вносити облігації міжнародної фінансової організації до біржового реєстру без проходження лістингових процедур на підставі укладеного договору між фондовою біржею та такою міжнародною фінансовою організацією.

Фондова біржа може вносити цінний папір емітента (на підставі укладеного договору між фондовою біржею та емітентом) до другого рівня лістингу без проходження лістингових процедур у разі, якщо цінний папір материнської компанії емітента або самого емітента знаходиться в основному лістингу члена Світової федерації бірж.

Фондова біржа може вносити облігації підприємств до першого рівня лістингу без проходження лістингових процедур, якщо акції емітента таких облігацій знаходяться в першому рівні лістингу.».

У зв’язку з цим пункти 5 - 12 вважати відповідно пунктами 9 - 16;

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Внесення та перебування цінних паперів іноземних емітентів (за винятком міжнародної фінансової організації) у першому рівні лістингу здійснюються при дотриманні умов, визначених пунктом 3 цього розділу, а також відповідності таким мінімальним вимогам:

наявність документа, який підтверджує, що цінні папери іноземного емітента допущені до обігу на території України;

знаходження цінних паперів іноземного емітента в основному рівні лістингу іноземної фондової біржі, яка є членом Світової федерації бірж.»;

6) абзац перший пункту 10 після слів «іноземних емітентів» доповнити словами «(за винятком міжнародної фінансової організації)»;

7) пункти 12, 13 виключити.

У зв’язку з цим пункти 14 - 16 вважати відповідно пунктами 12 - 14.

5. У розділі VI:

1) у пункті 1:

абзаци другийтретій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами другим - сьомим;

друге речення абзацу другого доповнити словами «, за контрактами (договорами), укладеними на односторонніх аукціонах»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«Оприлюднена інформація про біржовий курс та результати котирування цінних паперів повинна містити щонайменше: біржовий курс із зазначенням дати його визначення, ціну відкриття; ціну закриття; ціну та обсяг кращої (найменшої) заявки на продаж та кращої (найбільшої) заявки на купівлю; обсяг укладених біржових контрактів (договорів); інформацію про невиконані та/або анульовані біржові контракти (договори).»;

2) доповнити пункт 3 новими абзацами такого змісту:

«Серед зобов'язань, що бере на себе маркет-мейкер для підтримання ліквідності лістингових цінних паперів та/або цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, мають бути такі зобов’язання:

підтримання двосторонніх котирувань не менше 70% часу торговельного дня;

граничний спред двостороннього котирування -  не більше 5%;

МДО - не менше 20 000 грн (для боргового цінного папера - не менше 200 000 грн);

підтримання односторонніх котирувань протягом торговельного дня лише після укладання біржових контрактів (договорів) на підставі двосторонніх котирувань протягом цього торговельного дня на загальну суму не менше 300 000 грн (для боргового цінного папера - не менше 3 000 000 грн).

Серед зобов'язань, що бере на себе маркет-мейкер для підтримання ліквідності позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів, мають бути такі зобов’язання:

підтримання двосторонніх котирувань не менше 60% часу торговельного дня;

граничний спред двостороннього котирування - не більше 10%;

МДО - не менше 20 000 грн (для боргового цінного папера - не менше 200 000 грн);

підтримання односторонніх котирувань протягом торговельного дня лише після укладання біржових контрактів (договорів) на підставі двосторонніх котирувань протягом цього торговельного дня на загальну суму не менше 100 000 грн (для боргового цінного папера - не менше 1 000 000 грн).».

6. У розділі VIІІ:

1) пункт 1 після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами шостим - дев’ятим такого змісту:

«ціну відкриття;

ціну закриття;

ціну та обсяг кращої (найменшої) заявки на продаж та кращої (найбільшої) заявки на купівлю;

ринкову капіталізацію емітента (середнє значення ринкової капіталізації);».

У зв’язку з цим абзаци шостийсьомий вважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим;

2) у пункті 4:

в абзаці першому слова «, а також інформація може бути оприлюднена в періодичному друкованому виданні фондової біржі та/або офіційному друкованому виданні Комісії» виключити;

в абзаці другому слова «та подається до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії, а також може публікуватись у засобах масової інформації (зокрема електронних) та» замінити словами «(у цілодобовому режимі) та може»;

3) пункти 5 - 8 виключити.

У зв’язку з цим пункти 9 - 11 вважати відповідно пунктами 5 - 7.

7. У пункті 1 розділу ІХ слова «оприлюдненням біржового курсу цінних паперів та котируванням цінних паперів та інших фінансових інструментів; розкриттям інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюдненням;» виключити.

Директор департаменту 
регулювання діяльності 
торговців цінними паперами 
та фондових бірж
І. Устенко

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт