субота, 12.06.2021

Наказ Мінрегіону України від 10.08.2015 № 190 "Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.08.2015  № 190

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 серпня 2015 р. 
за № 1040/27485

Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

Відповідно до Закону України від 09 квітня 2015 року № 320-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011 року № 45, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 червня 2011 року за № 651/19389 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 122), що додаються.

2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л.М.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Абрамовського Р.Р.

Заступник Міністра - 
керівник апарату


В.А. Негода

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
10.08.2015 № 190

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 серпня 2015 р. 
за № 1040/27485

ЗМІНИ 
до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

1. У пункті 1:

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

«коригування проектної документації - внесення змін до затвердженого (схваленого) проекту будівництва на підставі завдання на коригування (далі - завдання на проектування);».

У зв’язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим;

абзац восьмий після слова «комплекси» доповнити словами «та/або частини».

2. Підпункт 4.1 пункту 4 після слова «складається» доповнити словами та цифрами «з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

3. В абзаці другому пункту 9 слова «його частинами» замінити словами «чергами, а також із виділенням пускових комплексів».

4. У пункті 11:

у підпункті 11.1 слова та цифри «ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та» виключити і доповнити підпункт словами «та галузевих будівельних норм»;

підпункт 11.3 після слова «прийняти» доповнити словом «обґрунтоване» та після слова «стадій» доповнити словами «та стадійності».

5. Пункт 15 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«15.4. У разі прийняття рішення щодо коригування проектної документації проектною організацією, яка не є її розробником, скоригована проектна документація підлягає погодженню з проектувальником - розробником проекту.».

Заступник начальника 
Управління ціноутворення, 
економіки та договірних 
відносин у будівництві
І.Б. Пономаренко

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт