субота, 12.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 09.09.2015 № 593 "Про затвердження Змін до постанови Правління Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 581"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

09.09.2015  № 593

Про затвердження Змін до постанови Правління Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 581

Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 67155556 та розділів IVVVIIIЗакону України "Про Національний банк України", статей 6667 та глави 11 Закону України "Про банки і банківську діяльність", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до постанови Правління Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 581 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України", що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління 
Національного банку України 
09.09.2015 № 593

ЗМІНИ 
до постанови Правління Національного банку України "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"

1. У пункті 6:

1) в абзаці п'ятому підпункту 13 цифри "16" замінити цифрами "18";

2) доповнити пункт після підпункту 13 двома новими підпунктами такого змісту:

"14) зобов'язати уповноважені банки здійснювати перерахування коштів у гривнях на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках, за дорученням клієнтів-резидентів за укладеними цими клієнтами договорами (контрактами) з нерезидентами не раніше четвертого операційного дня з дня зарахування цих коштів на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками".

Вимоги цього підпункту та підпункту 18 не поширюються на перерахування клієнтами-резидентами на користь нерезидентів коштів у гривнях:

за договорами (контрактами), що здійснюються за рахунок цільових бюджетних коштів;

на кореспондентські рахунки Європейського банку реконструкції та розвитку в гривнях, відкриті в уповноважених банках;

15) уповноваженим банкам заборонити здійснювати за дорученням клієнтів-резидентів перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках, якщо ці кошти в гривнях було залучено клієнтами у формі кредиту".

У зв'язку з цим підпункти 14 - 23 уважати відповідно підпунктами 16 - 25;

3) абзац перший підпункту 16 викласти в такій редакції:

"16) уповноваженому банку заборонити здійснювати за дорученням клієнта-резидента купівлю іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента у гривнях, відкритий в уповноваженому банку, якщо така купівля іноземної валюти/таке перерахування коштів у гривнях здійснюється з метою проведення розрахунків за імпорт продукції, митне оформлення якої було проведено до 01 січня 2014 року включно, за зовнішньоекономічним договором, за яким відбулася заміна боржника та/або кредитора у зобов'язанні";

4) абзаци перший - третій підпункту 18 викласти в такій редакції:

"18) з метою недопущення недобросовісної практики проведення валютних операцій уповноважені банки формують реєстр операцій за дорученнями клієнтів із купівлі іноземної валюти/перерахування за межі України іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках (далі - реєстр), та подають його до Національного банку України в день отримання від клієнта заяви про купівлю іноземної валюти/платіжного доручення.

Якщо сума заяви про купівлю іноземної валюти/платіжного доручення на перерахування за межі України іноземної валюти/платіжного доручення на перерахування коштів у гривнях на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях дорівнює або більше еквівалента 50000 доларів США на дату заяви/платіжного доручення, то уповноважений банк разом із реєстром подає копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій. Інформація за заявами про купівлю іноземної валюти/платіжними дорученнями на перерахування коштів у гривнях на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях, у яких сума менша, ніж зазначена, надається в реєстрі в узагальненому вигляді. Інформація за платіжними дорученнями в іноземній валюті на переказ коштів за межі України, у яких сума менша, ніж зазначена, до реєстру не надається.

Пакет документів, що подаються до Національного банку України для підтвердження можливості здійснення відповідних операцій, має додатково містити:";

5) абзац п'ятий підпункту 21 викласти в такій редакції:

"інших операцій юридичних осіб, що здійснюються на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України, за умови, що загальна сума цих операцій у межах однієї індивідуальної ліцензії протягом одного календарного місяця не перевищує 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату переказу)".

Директор 
Департаменту 
відкритих ринківС.В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови 
Національного банку України


О.Є. Чурій

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт