вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 636 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 26 серпня 2015 р. № 636 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 серпня 2015 р. № 636

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271, № 85, ст. 2411; 2015 р., № 11, ст. 280, № 21, ст. 583, № 32, ст. 920, № 36, ст. 1069, № 52, ст. 1670):

1) у назві та тексті постанови слова “особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення,” замінити словами “внутрішньо переміщеним особам”;

2) у Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 слова “особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення,” замінити словами “внутрішньо переміщеним особам”;

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням і виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.”;

у пункті 5:

в абзаці п’ятому слова “, для іноземців або осіб без громадянства - серія, номер паспортного документа та посвідки на постійне проживання” виключити;

абзац дев’ятий виключити;

абзац третій пункту 6 виключити;

у пункті 7:

абзац другий після слова “працевлаштування” доповнити словами “або перебування на обліку як безробітних”;

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

“Для отримання інформації про періоди реєстрації працездатних членів сім’ї, яким призначено грошову допомогу, у державній службі зайнятості, Мінсоцполітики щомісяця до 25 числа подає в електронному вигляді перелік таких осіб державній службі зайнятості, яка протягом 10 календарних днів подає Мінсоцполітики інформацію про періоди реєстрації цих осіб як безробітних чи осіб, які шукають роботу.

Для контролю за фактом працевлаштування працездатних членів сім’ї, яким призначено грошову допомогу (в тому числі за направленням державної служби зайнятості), Мінсоцполітики щомісяця до 25 числа подає в електронному вигляді перелік таких осіб Пенсійному фонду України, який протягом 10 календарних днів подає Мінсоцполітики інформацію з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.”;

абзац шостий пункту 8 викласти в такій редакції:

“Інформація про призначення грошової допомоги вноситься уповноваженими органами до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.”;

в абзаці четвертому пункту 12 слова “особи, яка переміщується” замінити словами “внутрішньо переміщеної особи”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 11, ст. 280, № 20, ст. 552, № 38, ст. 1145, № 52, ст. 1671):

1) назву постанови викласти в такій редакції:

“Про облік внутрішньо переміщених осіб”;

2) у пункті 1 слова “особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення” замінити словами “внутрішньо переміщеної особи”;

3) у пункті 2 слова “осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення” замінити словами “внутрішньо переміщених осіб”, а слова “взятих на облік” виключити;

4) у Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення” замінити словами “внутрішньо переміщеної особи”;

у пункті 1:

в абзаці першому слова “особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення” замінити словами “внутрішньо переміщеної особи”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Довідка є документом, який видається внутрішньо переміщеній особі.”;

абзац другий пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

“Для отримання довідки про взяття на облік малолітніх, неповнолітніх дітей, які переміщуються без супроводу батьків, заява подається:

законним представником дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (одним із опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрацією закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, в якому постійно проживала дитина);

службою у справах дітей районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, що розташована за місцем виявлення дитини без супроводження законного представника, зокрема якщо: батьки не виконують своїх обов’язків з виховання та утримання дитини з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції; дитина прибула за згодою батьків або інших законних представників у супроводі родичів (баби, діда, повнолітніх тітки, дядька, брата, сестри), знайомих чи самостійно, у зв’язку із зарахуванням на навчання до професійно-технічного або вищого навчального закладу за місцем переселення.”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;

у пункті 3:

в абзаці третьому слово “(підданство)” виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);”;

в абзаці сьомому слово “перебування” замінити словом “проживання”;

абзац дев’ятий виключити;

абзаци десятий і одинадцятий викласти в такій редакції:

“обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;

декларацію особи про її непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;”;

абзац дванадцятий виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Разом із заявою про взяття на облік внутрішньо переміщена особа пред’являє:

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України;

за наявності - документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними в статті 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (документ, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус, із відміткою про реєстрацію місця проживання, військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно);

у разі необхідності - свідоцтво про народження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У разі втрати або викрадення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, внутрішньо переміщена особа повідомляє про це територіальному підрозділу ДМС за місцем фактичного проживання, який в одноденний строк видає тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України.

У разі подання заяви законним представником внутрішньо переміщеної особи додатково пред’являються:

документ, що посвідчує особу законного представника та підтверджує громадянство України;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).”;

абзац перший пункту 5 замінити абзацами такого змісту:

“5. З метою обліку внутрішньо переміщених осіб уповноважений орган веде Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб, держателем якої є Мінсоцполітики, до якої вноситься така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові, громадянство;

дата, місце народження;

стать;

документ, що посвідчує особу;

номер довідки, дата її видачі та назва органу, що її видав;

відомості про останнє зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, та її фактичне місце перебування;

адреса, за якою із внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;

відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби внутрішньо переміщених осіб, стан їх забезпечення;

відомості про виплачені особі грошові кошти.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом одинадцятим;

у пункті 6:

в абзаці другому слово “неповнолітніх” замінити словами “малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених”;

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

“Строк дії такої довідки становить шість місяців з дати її видачі.

У разі продовження дії обставин, що визначені в статті 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, строк дії такої довідки може бути продовжений на наступні шість місяців, для чого внутрішньо переміщена особа має повторно звернутися за фактичним місцем свого проживання до уповноваженого органу.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом п’ятим;

у пункті 7 слова “особу, яка переміщується і” замінити словами “внутрішньо переміщену особу, яка”;

в абзаці п’ятому пункту 7-1 слова “взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення,” замінити словами “внутрішньо переміщених осіб”;

підпункт 1 пункту 8 викласти в такій редакції:

“1) відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставини, що раніше існували, істотно змінилися;”;

пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. У разі зміни місця проживання або змін у складі сім’ї у зв’язку з народженням дитини (або іншими обставинами) заявник звертається за виданням довідки до уповноваженого органу за місцем фактичного проживання, а раніше видана йому довідка вилучається, про що вносяться відповідні зміни до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

До Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб вносяться відомості про смерть внутрішньо переміщених осіб на підставі даних органів державної реєстрації актів цивільного стану Мін’юсту.”;

пункт 10 після слів “замість неї” доповнити словом “безоплатно”;

пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право на безоплатній основі одержувати інформацію з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Інформація про осіб, які переміщуються, надається з дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних.”;

у тексті Порядку слова “особа, яка переміщується” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “внутрішньо переміщена особа” у відповідному відмінку і числі;

додаток до Порядку викласти в такій редакції:

“Додаток 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 серпня 2015 р. № 636)

ДОВІДКА
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 535 “Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2392, № 98, ст. 2839):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції” замінити словами “внутрішньо переміщеним особам”;

2) у Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції” замінити словами “внутрішньо переміщеним особам”;

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті Мінсоцполітики від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки (далі - кошти) для надання одноразової грошової допомоги (далі - грошова допомога) постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті (далі - постраждала чи внутрішньо переміщена особа).”;

в абзаці шостому пункту 4 слова “особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції” замінити словами “внутрішньо переміщеної особи”.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 “Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2736; 2015 р., № 2, ст. 28):

1) у назві та тексті постанови слова “особа, яка переміщується з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “внутрішньо переміщена особа” у відповідному відмінку і числі;

2) у пункті 1:

в абзаці першому слова “особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції” замінити словами “внутрішньо переміщеної особи”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Зазначені виплати припиняються з місяця, наступного за тим, у якому завершився строк дії цієї довідки. У разі продовження строку дії довідки зазначені виплати поновлюються з дати припинення їх виплати.”.

5. У пункті 8 Тимчасового порядку фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 595 “Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 91, ст. 2608; 2015 р., № 23, ст. 637, № 36, ст. 1068):

1) слова “особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення” замінити словами “внутрішньо переміщеної особи”;

2) доповнити пункт після слів “такі виплати” словами “протягом усього строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи”.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт