п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684 "Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2015  № 684

Зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 
21 серпня 2015 р. 
за № 1021/27466

Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю

Відповідно до частини другої статті 363 глави 52 розділу ХІ Митного кодексу України,підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою забезпечення вибірковості митного контролю шляхом застосування системи управління ризикамиНАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Департаменту комунікацій Державної фіскальної служби України (Косарчук В.П.) в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної митної служби України від 13 грудня 2010 року № 1467 «Про затвердження Порядку застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 лютого 2011 року за № 180/18918;

наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 2012 року № 597 «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній службі України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за № 882/21194.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та заступника Голови Державної фіскальної служби України, що забезпечує виконання завдань Державної фіскальної служби України з реалізації державної політики у сфері державної митної справи.

Міністр

Н. Яресько


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
31.07.2015  № 684

Зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 
21 серпня 2015 р. 
за № 1021/27466

ПОРЯДОК 
здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення вибірковості митного контролю шляхом застосування системи управління ризиками, поліпшення ефективності роботи Державної фіскальної служби України (далі - ДФС) під час митного контролю та митного оформлення за рахунок застосування методів управління ризиками, у тому числі аналізу ризиків із використанням інформаційних технологій.

2. Цей Порядок встановлює єдиний підхід до здійснення органами ДФС (їх структурними підрозділами) аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизована система аналізу та управління ризиками (далі - АСАУР) - сукупність програмно-інформаційних комплексів, які забезпечують функціонування системи управління ризиками (далі - СУР) під час митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів;

випадковий відбір - спосіб відбору об’єктів митного контролю для проведення окремих форм митного контролю або їх сукупності, коли кожен об’єкт основи вибірки має однакову ймовірність бути відібраним;

виявлений ризик - ризик, щодо якого в органах ДФС наявна інформація про порушення законодавства України з питань державної митної справи;

індикатори ризику - критерії із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість здійснювати вибір об’єкта контролю, що становить ризик;

модуль АСАУР - одна з підсистем АСАУР, що входить до складу модуля автоматизованої системи митного оформлення товарів та транспортних засобів (далі - АСМО) або іншого програмно-інформаційного комплексу ДФС (далі - ПІК ДФС) і забезпечує роботу АСАУР під час митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів;

негативна історія профілю ризику - показник, який кількісно характеризує наявність у певний період інформації про порушення законодавства України з питань державної митної справи чи виявлені за результатами митного контролю невідповідності, які описані у профілі ризику і враховуються при визначенні ступеня ризику за профілем ризику (у бік підвищення ступеня ризику), якщо такий показник передбачений профілем ризику;

нефіскальні ризики (ризики безпеки) - ризики, виявлення яких направлене на забезпечення в межах компетенції органів ДФС захисту національної безпеки, життя і здоров’я людей, тварин, рослин, довкілля, інтересів споживачів;

область ризику - згруповані об’єкти аналізу ризику, щодо яких існує потреба у застосуванні окремих форм митного контролю або їх сукупності;

оцінка ризику - визначення ймовірності виникнення ризику і можливих наслідків порушень законодавства України з питань державної митної справи у разі проявлення ризику;

орієнтування - інформація про осіб та/або транспортні засоби, за допомогою яких можуть бути вчинені порушення законодавства України з питань державної митної справи, а також інформація про товари, що можуть бути об’єктом правопорушення, яка створена органами ДФС (їх структурними підрозділами) самостійно за результатами здійснення аналітичної роботи або отримана органами ДФС (їх структурними підрозділами);

позитивна історія профілю ризику - показник, який кількісно характеризує наявність у певний період фактів митного оформлення після спрацювання профілю ризику, які підтвердили відсутність порушень законодавства України з питань державної митної справи чи виявлення за результатами митного контролю невідповідностей, і враховується при визначенні ступеня ризику за профілем ризику (у бік зниження ступеня ризику), якщо такий показник передбачений профілем ризику;

потенційний ризик - ризик, який не був виявлений, але умови для його виникнення існують;

профіль ризику - опис будь-якого набору ризиків, у тому числі визначених комбінацій індикаторів ризику, що є результатом збору, аналізу та систематизації інформації;

регіональний профіль ризику - профіль ризику, який наповнюється митницями і застосовується в кожній митниці у межах визначених нею значень індикаторів ризику. При цьому під наповненням профілю ризику розуміється визначення конкретних значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику (перелік відповідних індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику визначається у профілі ризику);

селективність профілю ризику - показник профілю ризику, який кількісно характеризує його вибіркову здатність (числове значення від 0 до 100, що показує відсоток митних оформлень, який профіль ризику дає можливість відбирати із загальної кількості митних оформлень);

ступінь ризику - результат кількісної оцінки ризику;

таргетер - посадова особа, уповноважена на здійснення таргетингу;

таргетинг - спосіб аналізу та оцінки ризиків, відповідно до якого попередньо проаналізовані, в тому числі із застосуванням АСАУР, зовнішньоекономічні операції підлягають додатковій оцінці на предмет наявності ризиків із використанням доступних органам ДФС (їх структурним підрозділам) джерел інформації;

таргетинг-центр - уповноважений підрозділ або робоча група органу ДФС, основним завданням якого (якої) є здійснення таргетингу;

фіскальні ризики - ризики, виявлення яких спрямоване на недопущення мінімізації сплати податків і зборів, митних та інших платежів під час здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексі України, а також інших нормативно-правових актах України з питань державної митної справи.

4. Здійснення органами ДФС (їх структурними підрозділами) аналізу, виявлення та оцінки ризиків, у тому числі з використанням інформаційних технологій, для визначення форм та обсягів митного контролю включають:

1) виявлення умов і факторів, що впливають на виникнення ризиків;

2) визначення областей ризику;

3) визначення індикаторів ризику;

4) здійснення оцінки імовірності виникнення ризиків та можливої шкоди у разі їх проявлення.

5. Аналіз, виявлення та оцінка ризиків, розроблення і реалізація практичних заходів з управління ризиками, аналіз результатів та коригування вжитих заходів здійснюються органами ДФС (їх структурними підрозділами) в межах компетенції.

ДФС визначає структурний підрозділ ДФС, на який покладено функції з координації застосування СУР (далі - центральний підрозділ з питань координації застосування СУР).

6. Розроблення і реалізація практичних заходів з управління ризиками здійснюються з урахуванням результатів:

1) аналізу та оцінки ризиків;

2) аналізу необхідних ресурсів та очікуваних результатів реалізації запланованих заходів.

7. Управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю здійснюється на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях.

8. На стратегічному рівні управління ризиками за результатами аналізу, виявлення та оцінки ризиків ДФС визначає пріоритетні напрями розробки та реалізації заходів з управління ризиками та затверджує реєстр ризиків.

9. Реєстр ризиків повинен містити, зокрема:

1) пріоритетні напрями розробки та реалізації заходів з управління ризиками;

2) інформацію щодо органів ДФС (їх структурних підрозділів), відповідальних за реалізацію відповідного напряму.

10. На тактичному рівні управління ризиками органами ДФС (їх структурними підрозділами) в межах компетенції за результатами аналізу, виявлення та оцінки ризиків та відповідно до реєстру ризиків розробляються заходи з управління ризиками. Для цього використовуються такі інструменти:

1) профілі ризику;

2) орієнтування;

3) індикатори ризику;

4) методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митниць з аналізу, виявлення та оцінки ризиків;

5) випадковий відбір.

11. На оперативному рівні управління ризиками митниці (митні пости) ДФС застосовують зазначені у пункті 10 цього розділу інструменти з управління ризиками у конкретних випадках здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, зокрема при здійсненні контролю із застосуванням СУР, для визначення форм та обсягів митного контролю.

12. Контроль із застосуванням СУР, що здійснюється відповідно до статті 337 Митного кодексу України, може бути автоматизованим, неавтоматизованим та комбінованим.

При здійсненні контролю із застосуванням СУР використовуються інструменти, зазначені у пункті 10 цього розділу.

Автоматизований контроль із застосуванням СУР здійснюється із використанням інформаційних технологій, у тому числі АСАУР.

Неавтоматизований контроль із застосуванням СУР здійснюється у випадках, коли оцінка ризику у конкретному випадку здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів не може бути здійснена автоматизовано.

Комбінований контроль із застосуванням СУР полягає у поєднанні автоматизованого та неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР.

Таргетинг належить до комбінованого контролю із застосуванням СУР.

При розробленні заходів з управління ризиками перевага надається автоматизованому та комбінованому контролю із застосуванням СУР.

13. З метою забезпечення здійснення таргетингу у ДФС на центральному (на базі центрального підрозділу з питань координації застосування СУР) та/або регіональному (на базі митниць ДФС) рівнях можуть створюватись таргетинг-центри.

II. Профілі ризику

1. Профілі ризику залежно від можливості автоматизації їх застосування можуть бути документальними (неавтоматизований контроль із застосуванням СУР) або електронними (автоматизований або комбінований контроль із застосуванням СУР).

2. Електронні профілі ризику розробляються центральним підрозділом з питань координації застосування СУР.

Документальні профілі ризику розробляються структурними підрозділами ДФС, митницями ДФС та підлягають погодженню з центральним підрозділом з питань координації застосування СУР.

Електронний профіль ризику застосовується у всіх митницях (митних постах) ДФС, якщо інше не визначено самим профілем ризику.

Документальний профіль ризику, розроблений структурним підрозділом ДФС, застосовується у всіх митницях (митних постах) ДФС, якщо інше не визначено самим профілем ризику.

Документальний профіль ризику, розроблений митницею ДФС, застосовується у зоні діяльності митниці ДФС, яка його розробила.

3. Профіль ризику може бути представлений у формах паспорта профілю ризику і програмного коду профілю ризику.

Паспорт профілю ризику формується для документальних та електронних профілів ризику і використовується для документального опису профілю ризику.

Зразок паспорта електронного профілю ризику наведено у додатку 1 до цього Порядку.

Зразок паспорта документального профілю ризику наведено у додатку 2 до цього Порядку.

Зміст паспорта профілю ризику призначений для використання виключно органами ДФС і є документом для службового користування.

Паспорт профілю ризику зберігається протягом строку дії профілю ризику, але не менше 3 років після припинення його дії.

Облік, зберігання і використання паспортів профілів ризику здійснюються відповідно до нормативно-правових актів України, які регулюють питання обліку, зберігання та використання документів, які містять службову інформацію.

Програмний код профілю ризику формується тільки для електронних профілів ризику, використовується для їх програмної реалізації й імплементується до одного з таких модулів АСАУР:

модуль АСАУР при митному оформленні митної декларації (у тому числі електронної митної декларації) чи іншого документа, який відповідно до законодавства її замінює та вноситься до автоматизованої системи митного оформлення;

модуль АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення («журнал пункту пропуску»);

модуль АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення («пасажирський пункт пропуску»);

модуль АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для морського сполучення;

модуль АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для повітряного сполучення;

модуль АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для залізничного сполучення тощо.

4. До профілю ризику його розробником формується також аналітична довідка, зразок якої наведено у додатку 3 до цього Порядку. Аналітична довідка формується з метою опису розглянутих у профілі ризику областей ризику, визначення можливих заходів для подальшої мінімізації ризику.

5. Залежно від необхідності наповнення профілів ризику значеннями індикаторів ризику застосовуються звичайні (не передбачають наповнення профілю ризику під час його застосування) та рамкові (передбачають наповнення профілю ризику під час його застосування) профілі ризику.

При цьому під наповненням профілю ризику розуміється визначення конкретних значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику (перелік відповідних індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику визначається у профілі ризику).

У разі якщо профіль ризику передбачає наповнення, у паспорті профілю ризику зазначаються індикатори ризику та інші параметри профілю ризику, які підлягають наповненню/оновленню, відповідальний за наповнення орган ДФС (його структурний підрозділ), періодичність наповнення/оновлення окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику.

6. Залежно від способу наповнення профілів ризику значеннями індикаторів ризику застосовуються центральні (наповнюються структурними підрозділами ДФС або органом ДФС, до компетенції якого належить проведення досліджень і експертної діяльності (далі - спеціалізований орган ДФС)) та регіональні (наповнюються митницями ДФС) профілі ризику.

7. Для забезпечення можливості додаткового вивчення та/або уточнення області ризику, моніторингу області ризику та вжиття за результатами такого моніторингу заходів оперативного реагування можуть застосовуватись фонові профілі ризику, які не передбачають формування переліку митних формальностей, визначених за результатами застосування таких профілів ризику.

У паспорті фонового профілю ризику зазначаються структурний підрозділ ДФС або митниці ДФС, відповідальний за моніторинг спрацювання профілю ризику, та спосіб такого моніторингу.

8. Розроблення профілю ризику передбачає:

1) визначення індикаторів ризику;

2) визначення доцільності застосування негативної та позитивної історії у профілі ризику (здійснюється тільки для електронних профілів ризику);

3) визначення алгоритму обчислення ступеня ризику за профілем ризику та залежно від ступеня ризику адекватних заходів, необхідних для запобігання або мінімізації ризиків (форм та обсягів митного контролю), якщо необхідність визначення таких заходів передбачено профілем ризику.

9. Рішення про схвалення та введення в дію електронних профілів ризику, змін до них, припинення дії електронних профілів ризику приймається Експертною комісією із застосування системи управління ризиками, яка утворюється ДФС (далі - Експертна комісія), крім випадків, визначених пунктом 10 цього розділу.

Рішення Експертної комісії оформлюються протоколом засідання.

Введення в дію рішень Експертної комісії про схвалення та введення в дію електронних профілів ризику, змін до них, припинення дії електронних профілів ризику здійснюється шляхом видання відповідного наказу ДФС.

Документи, схвалені Експертною комісією відповідно до вимог цього пункту, які потребують програмної реалізації структурним підрозділом ДФС, до компетенції якого належить супроводження інформаційних технологій (далі - структурний підрозділ з питань ІТ), виготовляються у двох примірниках. При цьому перші примірники документів надсилаються листом центрального підрозділу з питань координації застосування СУР до структурного підрозділу з питань ІТ для введення в дію відповідно до термінів, визначених у протоколі засідання Експертної комісії, а другі - зберігаються у справах центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

Документи, схвалені Експертною комісією відповідно до вимог цього пункту, які не потребують програмної реалізації структурним підрозділом з питань ІТ, а реалізуються центральним підрозділом з питань координації застосування СУР із застосуванням окремого ПІК ДФС, виготовляються в одному примірнику та зберігаються у справах центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

За потреби, якщо до наповнення чи контролю ефективності профілю ризику залучаються інші підрозділи чи органи ДФС, можуть затверджуватись додаткові примірники документів або ж в установленому порядку виготовлятись їх копії.

10. Рішення про внесення змін до електронного профілю ризику може бути прийнято центральним підрозділом з питань координації застосування СУР, якщо такі зміни пов’язані:

1) зі змінами документів, положення яких враховано при розробленні профілю ризику, та необхідністю актуалізації відповідних значень окремих параметрів профілю ризику;

2) зі змінами даних про контактну особу за профілем ризику;

3) зі змінами числових значень позитивної/негативної історії профілю ризику, ступеня ризику;

4) з необхідністю виправлення технічних помилок у паспорті профілю ризику.

11. Рішення про тимчасове призупинення дії електронного профілю ризику може бути прийнято центральним підрозділом з питань координації застосування СУР у разі:

1) внесення змін до документів, положення яких враховано при розробленні електронного профілю ризику, коли такі зміни ведуть до необхідності суттєвих змін електронного профілю ризику;

2) скасування, втрати чинності документами, положення яких враховано при розробленні електронного профілю ризику;

3) втрати актуальності електронним профілем ризику;

4) виявлення проблемних питань під час застосування електронного профілю ризику, що не можуть бути вирішені шляхом внесення змін до електронного профілю ризику відповідно до пункту 10 цього розділу.

12. Прийняті відповідно до пунктів 10, 11 цього розділу рішення щодо електронних профілів ризику, програмна реалізація яких здійснювалась центральним підрозділом з питань координації застосування СУР із застосуванням окремого ПІК ДФС, оформлюються у вигляді доповідної записки із резолюцією керівника (особи, яка виконує його обов’язки) центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

Прийняті відповідно до пунктів 10, 11 цього розділу рішення щодо електронних профілів ризику, програмна реалізація яких здійснювалась структурним підрозділом з питань ІТ, оформлюються у вигляді листа центрального підрозділу з питань координації застосування СУР до структурного підрозділу з питань ІТ.

Відповідні рішення виносяться на обговорення на черговому засіданні Експертної комісії з метою прийняття рішення щодо необхідності подальшого внесення змін, припинення дії профілю ризику.

13. Електронні профілі ризику доводяться до митниць ДФС у вигляді поновлень АСМО або іншого ПІК ДФС.

Електронні регіональні профілі ризику доводяться до митниць ДФС також у вигляді примірника паспорта профілю ризику.

14. Електронний рамковий профіль ризику наповнюється структурним підрозділом ДФС, спеціалізованим органом ДФС або структурним підрозділом митниці ДФС з відповідного напряму контролю, на який спрямовується рамковий профіль ризику, або іншим структурним підрозділом ДФС (митниці), визначеним відповідальним за наповнення відповідного рамкового профілю ризику.

Наповнення електронного центрального профілю ризику здійснюється на підставі доповнень до профілю ризику, підписаних керівником (особою, яка його заміщує) структурного підрозділу ДФС, визначеного відповідальним за наповнення відповідного профілю ризику, або керівником (особою, яка виконує його обов’язки) спеціалізованого органу ДФС, якщо спеціалізований орган ДФС (його структурний підрозділ) визначено відповідальним за наповнення відповідного профілю ризику.

Наповнення електронного регіонального профілю ризику здійснюється на підставі доповнень до профілю ризику, підписаних керівником (особою, яка виконує його обов’язки) митниці ДФС.

Підписані відповідно до вимог цього пункту доповнення направляються для подальшої імплементації до структурного підрозділу з питань ІТ або самостійно вносяться відповідним структурним підрозділом ДФС, спеціалізованим органом ДФС або митницею ДФС.

15. Рішення про затвердження документальних профілів ризику, змін до них, припинення дії документальних профілів ризику приймається:

ДФС щодо розроблених структурним підрозділом ДФС документальних профілів ризику;

митницею ДФС щодо розроблених структурним підрозділом митниці ДФС документальних профілів ризику.

Не допускається затвердження, внесення змін, припинення дії (окрім закінчення строку дії документального профілю ризику, визначеного під час його затвердження чи внесення до нього змін) документального профілю ризику без погодження відповідного рішення із центральним підрозділом з питань координації застосування СУР.

Центральний підрозділ з питань координації застосування СУР приймає рішення про погодження документального профілю ризику, змін до нього, припинення дії документального профілю ризику за результатами розгляду відповідного документа Експертною комісією.

16. На підставі інформації про результати застосування профілю ризику, а також інших даних, пов’язаних з дією профілю ризику, здійснюється контроль його ефективності.

Відповідальний за контроль ефективності профілю ризику підрозділ та періодичність здійснення контролю ефективності зазначаються у паспорті профілю ризику.

Загальний контроль ефективності профілів ризику, в тому числі з урахуванням інформації про контроль ефективності, проведений зазначеним у паспорті профілю ризику відповідальним підрозділом, здійснює центральний підрозділ з питань координації застосування СУР.

До контролю ефективності профілю ризику за ініціативи підрозділу, відповідального за контроль ефективності профілю ризику, або центрального підрозділу з питань координації застосування СУР можуть також залучатись інші заінтересовані органи ДФС (їх структурні підрозділи).

ІІІ. Орієнтування

1. Орієнтування як один з інструментів розробки і реалізації заходів з управління ризиками використовується для невідкладного інформування митниць про осіб та/або транспортні засоби, за допомогою яких можуть бути вчинені порушення законодавства України з питань державної митної справи, про товари, які можуть бути об’єктом правопорушення, та про застосування форм контролю для виявлення, запобігання та припинення таких порушень.

2. Джерелом інформації щодо орієнтувань є відомості, отримані органом ДФС (його структурним підрозділом) від інших органів ДФС (їх структурних підрозділів), правоохоронних органів, інших органів державної влади, міжнародних організацій, митних та інших уповноважених органів іноземних держав, власні аналітичні напрацювання та інші джерела.

IV. Індикатори ризику

1. У випадках, коли розробка окремих профілів ризику є недоцільною, зокрема, якщо індикатори ризику не можуть бути використані автоматизовано, формуються переліки індикаторів ризику.

Перелік індикаторів ризику як документ об’єднує кілька альтернативних (тобто таких, що застосовуються не тільки при одночасному їх виконанні, а також окремо один від одного) індикаторів ризику, пов’язаних спільними областями ризику, заходами з мінімізації ризиків. Перелік індикаторів ризику має містити індикатори ризику та інформацію щодо заходів, які необхідно вживати для запобігання або мінімізації ризиків (форми та обсяги митного контролю).

2. Переліки індикаторів ризику розробляються центральним підрозділом з питань координації застосування СУР.

3. Розроблені відповідно до пункту 2 цього розділу переліки індикаторів ризику виносяться на розгляд Експертної комісії та у разі схвалення затверджуються ДФС в установленому законодавством порядку.

4. Внесення змін або припинення дії переліків індикаторів ризику здійснюється за результатами розгляду відповідних пропозицій Експертною комісією шляхом накладення координуючим заступником Голови ДФС на документ, який містить відповідну інформацію, резолюції та затвердження у порядку, визначеному пунктом 3 цього розділу, оновлених переліків індикаторів ризику.

5. Затверджений перелік індикаторів ризику застосовується в усіх митницях (митних постах) ДФС, якщо інше не визначено переліком індикаторів ризику.

6. Аналіз застосування та за потреби актуалізація переліків індикаторів ризику здійснюються не рідше ніж раз на рік центральним підрозділом з питань координації застосування СУР із залученням у разі потреби інших заінтересованих структурних підрозділів ДФС, спеціалізованого органу ДФС, митниць ДФС.

V. Методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митниць з аналізу, виявлення та оцінки ризиків

1. Структурні підрозділи ДФС, які координують роботу митниць ДФС, у разі потреби розробляють методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митниць з аналізу, виявлення та оцінки ризиків (далі - методичні рекомендації).

2. Методичні рекомендації можуть розроблятися, зокрема, за напрямами контролю:

правильності класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;

правильності визначення країни походження товарів;

правильності визначення митної вартості товарів;

дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання, заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України;

дотримання законодавства з питань захисту прав інтелектуальної власності;

достовірності декларування.

3. Методичні рекомендації мають містити детальні інструкції щодо послідовності дій посадових осіб митниць ДФС при здійсненні митного контролю за визначеним напрямом з метою оцінки ризику та визначення форм і обсягів митного контролю, достатніх для забезпечення додержання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

4. Проект методичних рекомендацій погоджується з центральним підрозділом з питань координації застосування СУР.

VІ. Випадковий відбір

1. Випадковий відбір реалізується із застосуванням інформаційних технологій, де це можливо.

2. Елементи випадкового відбору можуть застосовуватись у рамках окремого профілю ризику для зменшення його селективності.

VIІ. Реалізація заходів з управління ризиками під час митного контролю та оформлення

1. За результатами оцінки ризику у конкретному випадку здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, у тому числі за результатами контролю із застосуванням СУР, що здійснюється відповідно до статті 337 Митного кодексу України, митниці (митні пости) ДФС обирають форми та обсяги митного контролю. При цьому формується перелік митних формальностей, визначених за результатами застосування зазначених у пункті 10 розділу І цього Порядку інструментів з управління ризиками (далі - Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР).

При застосуванні АСМО або іншого ПІК ДФС для митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР формується за допомогою інформаційних технологій, за результатами автоматизованого контролю із застосуванням СУР, а також доповнюється/коригується митницею (митним постом) ДФС за результатами проведення комбінованого та/або неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, орієнтувань, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, у тому числі за результатами аналізу поданих для митного контролю документів (їх копій), відомостей, результатів застосування технічних засобів митного контролю, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

2. Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР містить відомості про:

1) назву митної формальності;

2) підрозділ/посадову особу - ініціатора включення митної формальності до переліку, прізвище, ініціали посадової особи, яка безпосередньо доповнила перелік;

3) підстави включення митної формальності до переліку;

4) вид митної формальності (обов’язкова, обов’язкова за умови, у разі потреби);

5) повідомлення до митної формальності.

Відомості відповідно до підпунктів 2, 3 цього пункту вносяться, якщо митну формальність додано за результатами проведення комбінованого та/або неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, орієнтувань, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, у тому числі за результатами аналізу поданих для митного контролю документів (їх копій), відомостей, результатів застосування технічних засобів митного контролю, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР може також не бути сформованим взагалі або містити лише повідомлення без зазначення митної формальності.

3. Форми та обсяги контролю, визначені в Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР, виконуються посадовими особами митниці (митних постів) ДФС при проведенні митного контролю та митного оформлення з урахуванням виду митної формальності та повідомлення до митної формальності, а також відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

4. Посадові особи митниці (митного поста) ДФС, які здійснюють митний контроль та митне оформлення у конкретному випадку здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, в обов’язковому порядку переглядають сформований за допомогою інформаційних технологій Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР та доповнюють/коригують Перелік митних формальностей за результатами проведення комбінованого та/або неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, орієнтувань, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, у тому числі за результатами аналізу поданих для митного контролю документів (їх копій), відомостей, результатів застосування технічних засобів митного контролю, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

У разі застосування таргетингу Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР може також бути доповнено/скориговано таргетером.

Якщо в Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР наявні митні формальності, до виконання яких необхідне залучення посадових осіб або структурних підрозділів митниці ДФС, які перебувають або розташовані не в місці здійснення митного контролю, то посадова особа митниці (митного поста) ДФС, визначена для здійснення митних формальностей, повідомляє про такі митні формальності керівника (заступника керівника) підрозділу митного оформлення (далі - ПМО) або особу, яка виконує його обов’язки, а також вживає заходів щодо невідкладного інформування (у тому числі засобами телефонного, факсимільного зв’язку, електронної пошти тощо) про такі митні формальності відповідних посадових осіб або керівників структурних підрозділів митниці ДФС.

Посадова особа або керівник структурного підрозділу митниці ДФС у разі отримання відповідної інформації невідкладно вживає заходів щодо забезпечення участі посадових осіб у проведенні митних формальностей.

5. Митна формальність з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР може не здійснюватись, якщо:

1) виконання митної формальності неможливе (залежно від виду чи характеристики товару, наявності відповідних технічних засобів, можливості пред’явлення товару до митного контролю тощо);

2) виконання митної формальності недоцільне, оскільки завдання згідно з повідомленням до митної формальності були досягнуті під час виконання іншої митної формальності;

3) виконання митної формальності недоцільне, оскільки визначена митна формальність та відповідні завдання згідно з повідомленням до митної формальності були виконані раніше за цією партією товару іншим ПМО, про що наявні підтвердні документи;

4) виконання митної формальності недоцільне, оскільки митна формальність та відповідні завдання згідно з повідомленням до митної формальності стосуються іншого (відмінного від задекларованого) товару чи особи;

5) переміщення підпадає під винятки, визначені нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

У разі невиконання митної формальності з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР у зв’язку з наявністю інших обґрунтованих причин (крім визначених підпунктами 1-5 цього пункту) у АСМО або іншому ПІК ДФС відповідним чином фіксується детальна інформація про такі причини.

6. Рішення про невиконання митної формальності виду «обов’язкова» з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР приймається керівником (заступником керівника, старшим зміни) ПМО або особою, яка виконує його обов’язки, крім випадків, коли нормативно-правовими актами з питань державної митної справи визначено інші вимоги.

7. Рішення щодо невиконання митної формальності виду «у разі потреби» з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР приймається посадовою особою митниці (митного поста) ДФС, визначеною для здійснення митних формальностей, згідно з відповідними нормативно-правовими актами та повідомленням до митної формальності.

8. Митна формальність виду «обов’язкова за умови» прирівнюється до митної формальності виду «обов’язкова», якщо виконуються умови, зазначені в повідомленні до митної формальності. В іншому разі така митна формальність прирівнюється до митної формальності виду «у разі потреби».

9. У разі застосування таргетингу рішення про невиконання митної формальності може бути прийнято таргетером.

10. Прийняте відповідно до пунктів 5-9 цього розділу рішення засвідчується посадовою особою, яка його прийняла (у тому числі з використанням інформаційних технологій). До Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР за допомогою АСМО або іншого ПІК ДФС в обов’язковому порядку вноситься обґрунтування прийнятого рішення.

11. Після виконання митних формальностей з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР відомості про результати їх виконання заносяться за допомогою АСМО або іншого ПІК ДФС до бази даних митниці ДФС (крім митних формальностей, які можуть бути здійснені після завершення митного оформлення).

12. Передбачається внесення за допомогою АСМО або іншого ПІК ДФС до бази даних митниці ДФС таких відомостей про результати виконання митних формальностей з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР:

1) результат виконання митної формальності;

2) дата фактичного виконання митної формальності або дата прийняття рішення про її невиконання;

3) прізвища, ініціали посадових осіб, які здійснили митну формальність, або посадової особи, яка прийняла рішення про її невиконання;

4) додаткова інформація про результати виконання митної формальності, яку посадова особа вважає за доцільне зазначити (детальніше описати результат, вказати на проблемні питання при застосуванні митної формальності тощо), - вказується за потреби. Внесення додаткової інформації є обов’язковим, якщо:

прийнято рішення про невиконання митної формальності (у такому разі необхідно зазначити відповідне вичерпне обґрунтування);

за результатами виконання митної формальності виявлено невідповідності/розбіжності/правопорушення (у такому разі необхідно зазначити детальну інформацію про суть виявлених невідповідностей/ розбіжностей/правопорушень);

5) реквізити документів, що підтверджують виконання митної формальності, - у разі якщо такі документи складено за результатами виконання митної формальності (акт про проведення огляду, прийняте митницею ДФС рішення про визначення коду товару тощо), крім тих, що вже зазначені у графі 44 митної декларації, а саме:

назва документа;

дата та номер документа;

додаткова інформація про документ, яку посадова особа вважає за доцільне зазначити (уточнена назва документа, дані про його видавця тощо), вказується за потреби.

13. При внесенні за допомогою АСМО або іншого ПІК ДФС до бази даних митниці ДФС інформації про результати виконання митних формальностей застосовується такий підхід:

1) при внесенні інформації про результати виконання митних формальностей у частині самого факту виконання враховується, що така інформація вноситься щодо поточної партії товарів з урахуванням обсягів митного контролю, виконаних цим ПМО.

Так, якщо при поточному митному оформленні у Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР наявна митна формальність та відповідні завдання згідно з повідомленням до неї, які цей ПМО виконав раніше (за митною декларацією, митне оформлення якої не було завершено у зв’язку з відкликанням, відмовою у митному оформленні тощо), то така митна формальність вважається виконаною, що відповідним чином фіксується в АСМО або іншому ПІК ДФС.

Якщо ж при поточному митному оформленні у Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР наявна митна формальність та відповідні завдання згідно з повідомленням до неї, які виконувались раніше іншим ПМО, в тому числі в пункті пропуску через державний кордон України, і цей ПМО не вживає додаткових заходів щодо її виконання, то така митна формальність вважається невиконаною та потребує прийняття рішення щодо невиконання митної формальності відповідно до підпункту 3 пункту 5 та пунктів 6-9 цього розділу, що відповідним чином фіксується в АСМО або іншому ПІК ДФС;

2) при внесенні інформації про результати виконання митних формальностей у частині виявлення невідповідностей/розбіжностей/ правопорушень враховується, що така інформація вноситься щодо поточної партії товарів та поточної митної декларації.

14. У разі виявлення некоректної роботи (помилок) АСАУР, в результаті чого форми та обсяги митного контролю не можуть бути визначені автоматизовано, посадова особа митниці (митного поста) ДФС здійснює неавтоматизований контроль із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, орієнтувань, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, у тому числі за результатами аналізу поданих для митного контролю документів (їх копій), відомостей, результатів застосування технічних засобів митного контролю, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, та в разі виявлення підстав для визначення форм та обсягів митного контролю самостійно формує Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР.

Сформований посадовою особою митниці (митного поста) ДФС Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР в установленому порядку погоджується із керівником (заступником керівника, старшим зміни) ПМО або особою, яка виконує його обов’язки.

До сформованого посадовою особою митниці (митного поста) ДФС Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР застосовуються положення цього розділу.

VІІІ. Застосування СУР у пунктах пропуску через митний кордон України та у митницях призначення

З метою прискорення митних формальностей у пунктах пропуску через державний кордон України при здійсненні аналізу та оцінки ризиків перевага надається такому підходу:

у пунктах пропуску через митний кордон України переважно здійснюються аналіз та оцінка ризиків на предмет наявності нефіскальних ризиків, а також ризиків недоставки товарів до митниці призначення або їх підміни;

у митницях призначення при здійсненні митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюються аналіз та оцінка ризиків на предмет наявності фіскальних та нефіскальних ризиків.

ІХ. Організація контролю застосування СУР

1. З метою забезпечення повноти збереження інформації щодо форм та обсягів митного контролю посадова особа митниці (митного поста) ДФС, визначена для здійснення митних формальностей, фіксує за допомогою АСМО або іншого ПІК ДФС у Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР усі митні формальності, виконані під час здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів (окрім митних формальностей, які автоматично фіксуються у графі E/J митної декларації), а також внесення інформації про результати виконання митних формальностей відповідно до пунктів 1213розділу VIІ цього Порядку (далі - зворотна інформація про застосування СУР).

2. Структурний підрозділ з питань ІТ забезпечує передавання зворотної інформації про застосування СУР з бази даних митниці ДФС до центральної бази даних ДФС.

3. Зворотна інформація про застосування СУР використовується органами ДФС (їх структурними підрозділами) для оцінки результативності застосування інструментів, зазначених у пункті 10 розділу І цього Порядку, усунення недоліків в організації митного контролю із застосуванням СУР, а також з метою розгляду питання доцільності проведення митних формальностей, які можуть бути здійснені після завершення митного оформлення товарів та транспортних засобів.

4. Посадова особа митниці (митного поста) ДФС, визначена для здійснення митних формальностей, чи іншого підрозділу митниці ДФС, яка здійснює митну формальність або бере участь у її здійсненні, у разі потреби може внести за допомогою АСМО або іншого ПІК ДФС до бази даних митниці ДФС (у графі «Примітки/обґрунтування») свої зауваження стосовно роботи АСАУР при оцінці ризику за митною декларацією чи щодо проведення митних формальностей для забезпечення подальшого опрацювання центральним підрозділом з питань координації застосування СУР та/або підрозділом, який визначено відповідальним за контроль

ефективності профілю ризику відповідно до пункту 16 розділу ІІ цього Порядку.

5. Митниці ДФС надсилають, у тому числі з використанням інформаційних технологій, за наявності конкретизовані та/або узагальнені зауваження, проблемні питання і пропозиції з питань застосування СУР до центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

6. Центральний підрозділ з питань координації застосування СУР та митниці ДФС здійснюють аналіз та контроль повноти виконання митних формальностей, визначених за результатами застосування СУР. Структурні підрозділи ДФС, спеціалізований орган ДФС також здійснюють аналіз та контроль повноти виконання митних формальностей, визначених за результатами застосування СУР, за відповідними напрямами контролю в межах компетенції.

Директор 
Департаменту податкової, 
митної політики та методології 
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук

Додаток 1 
до Порядку здійснення аналізу 
та оцінки ризиків, розроблення 
і реалізації заходів з управління 
ризиками для визначення форм 
та обсягів митного контролю 
(пункт 3 розділу ІІ)

ПАСПОРТ
електронного профілю ризику

Додаток 2 
до Порядку здійснення аналізу 
та оцінки ризиків, розроблення 
і реалізації заходів з управління 
ризиками для визначення форм 
та обсягів митного контролю 
(пункт 3 розділу ІІ)

ПАСПОРТ
документального профілю ризику

Додаток 3 
до Порядку здійснення аналізу 
та оцінки ризиків, розроблення 
і реалізації заходів з управління 
ризиками для визначення форм 
та обсягів митного контролю 
(пункт 4 розділу ІІ)

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
до профілю ризику

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт