п'ятниця, 25.06.2021

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 №13-2 "Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.07.2015  № 13-2

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 серпня 2015 р. 
за № 989/27434

Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування",пунктів 910 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-1), що додаються.

2. Юридичному управлінню Пенсійного фонду України (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Машкіна В.Г.

Голова правління

О. Зарудний


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова правління 
Пенсійного фонду України 
30.07.2015  № 13-2

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 серпня 2015 р. 
за № 989/27434

ЗМІНИ 
до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

1. У розділі І:

1) у пункті 1.3 слова "Заява про призначення пенсії громадянам України, які проживають" замінити словами "Заява про призначення пенсії громадянам України, які зареєстровані";

2) в абзаці першому пункту 1.5:

після слів "поновлення виплати пенсії," доповнити словами "про припинення перерахування пенсії на банківський рахунок та отримання пенсії за місцем фактичного проживання,";

слова "які проживають" замінити словами "які зареєстровані";

3) в абзаці четвертому пункту 1.7 слова "За бажанням особи, якщо" замінити словом "Якщо".

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.1:

підпункт 6 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 7 вважати підпунктом 6;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта (для призначення пенсій особам, зазначеним у пункті 1.3 розділу І цього Порядку).";

2) підпункт 1 пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"1) документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі документи);";

3) пункт 2.6 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"11) документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків непрацездатним членам сім’ї (для призначення надбавки на непрацездатних членів сім’ї) (за наявності).";

4) абзац перший пункту 2.21 доповнити новим реченням такого змісту: "У разі відсутності у зареєстрованої (взятої на облік) внутрішньо переміщеної особи документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), факт звільнення з роботи встановлюється на підставі особистої заяви із зазначенням дати, з якої особа не працює, та поясненням обставин, у зв’язку з якими неможливо внести запис у трудову книжку чи надати оригінал трудової книжки.";

5) пункт 2.25 після слів "про виїзд на постійне місце проживання за кордон," доповнити словами "паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, та".

3. У розділі IV:

пункт 4.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рішення органу про призначення пенсії, перерахунок та поновлення виплати раніше призначеної пенсії, а також про переведення з одного виду пенсії на інший візується спеціалістом, який його підготував, та спеціалістом, який його перевірив. Рішення підписується начальником управління (заступником начальника управління відповідно до розподілу обов’язків) та завіряється печаткою управління.".

4. Розділ V викласти в такій редакції:

"V. Звернення за допомогою на поховання

5.1. Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, заяву про виплату допомоги на поховання та довідку про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382). У разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави.

5.2. Керівником органу, що призначає пенсію, на звороті довідки про смерть, або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть, чи копії свідоцтва про смерть, або іншого документа, що підтверджує факт смерті, виданого компетентним органом іноземної держави, для виплати допомоги на поховання робиться запис із зазначенням дати та суми, яка належить до виплати, і завіряється печаткою цього органу.

На документах, згідно з якими проведено виплату допомоги на поховання, після підтвердження її виплати проставляється штамп "Оплачено" із зазначенням дати виплати.

Допомога на поховання виплачується в розмірі, визначеному чинним законодавством.

Допомога на поховання не виплачується в разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім’ї або іншою особою).".

5. Додаток 1 доповнити новим реченням такого змісту: "Не заперечуємо проти проведення перевірки первинних документів за період, зазначений у цій довідці.".

6. У додатку 2:

1) після слів "Пенсія на іншій підставі" доповнити словами ", державна допомога, виплата на дитину, страхові виплати";

2) після таблиці слова "(непотрібне закреслити)" замінити словами "(непотрібне закреслити та завірити підписом)".

7. Пункт 5 додатку 3 виключити.

Директор департаменту 
пенсійного забезпечення


І. Ковпашко

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт