вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 578 "Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 12 серпня 2015 р. № 578 
Київ

Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 170 “Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 811, № 45, ст. 1425, № 58, ст. 1898), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 54


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 серпня 2015 р. № 578

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції

1. У другому реченні абзацу першого пункту 2 слова “Секретаріату Кабінету Міністрів України” виключити.

2. Пункти 910 та 15 викласти в такій редакції:

“9. До участі в ініціативних зборах допускаються зареєстровані в установленому порядку громадські об’єднання, які є юридичними особами, статутна та/або професійна діяльність яких пов’язана із запобіганням та/або протидією корупції та/або боротьбою з корупцією, досвід роботи яких у сфері запобігання корупції становить не менше ніж один рік та подані якими документи відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 цього Положення.

Під роботою у сфері запобігання корупції протягом не менше ніж одного року у цьому Положенні розуміється вчинення громадським об’єднанням дій, вжиття заходів за одним чи кількома напрямами, визначеними пунктами 1-8 частини першої статті 21 Закону України “Про запобігання корупції”, таким чином, щоб між принаймні двома такими діями та/або заходами минуло не менше ніж 365 календарних днів.

Пов’язані громадські об’єднання до участі в одних ініціативних зборах разом не допускаються. У розумінні цього Положення пов’язаними є громадські об’єднання, що мають спільного засновника або якщо одне громадське об’єднання є засновником іншого чи передавало майно на користь останнього в межах благодійної діяльності та/або як безповоротну фінансову допомогу протягом року, у якому проводяться ініціативні збори, а також громадські об’єднання, пов’язані відносинами контролю у тому розумінні, що одне громадське об’єднання або його учасник незалежно від формальної участі в іншому громадському об’єднанні чи його органах управління має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління останнім безпосередньо або через інших осіб, а саме здійснювати вплив на прийняття рішень щодо умов та напрямів діяльності громадського об’єднання; здійснювати повноваження, що мають наслідком прийняття третіми особами рішень стосовно фінансування громадського об’єднання; давати обов’язкові до виконання громадським об’єднанням вказівки.

В такому випадку до участі в ініціативних зборах допускається те громадське об’єднання, документи якого для участі в ініціативних зборах були зареєстровані раніше за документи іншого пов’язаного з ним громадського об’єднання.

Кожне громадське об’єднання, яке бере участь в ініціативних зборах, може запропонувати включити до складу конкурсної комісії не більше чотирьох кандидатів від такого об’єднання.

Кожен кандидат, запропонований громадським об’єднанням, допущеним до участі в ініціативних зборах, має бути заслуханий на ініціативних зборах.

Ініціативні збори вважаються правоможними за умови участі в них не менше п’яти громадських об’єднань та наявності не менше чотирьох кандидатів від таких об’єднань.

10. Для участі в ініціативних зборах громадське об’єднання не пізніше ніж за п’ять днів до дня проведення зборів подає на паперових носіях разом з їх електронними копіями, виготовленими шляхом сканування (формат PDF), на електронному носієві:

1) заяву довільної форми, підписану керівником громадського об’єднання, із зазначенням особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання в ініціативних зборах (далі - представник громадського об’єднання);

2) копії свідоцтва про реєстрацію та статуту громадського об’єднання, скріплені печаткою такого об’єднання (у разі наявності);

3) документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи громадського об’єднання у сфері запобігання корупції протягом не менше ніж одного року.

Відповідність досвіду роботи громадського об’єднання визначеним цим Положенням вимогам не може доводитися лише свідченням (лист, довідка тощо) третіх осіб про наявність такого досвіду у громадського об’єднання.

Принаймні один з наданих громадським об’єднанням доказів відповідності досвіду його роботи визначеним цим Положенням вимогам має бути попередньо оприлюднений в розумні строки до моменту його подання відповідно до цього пункту Положення.

У разі коли громадське об’єднання пропонує включити кандидата до складу конкурсної комісії, до зазначених документів додаються заява такого кандидата про згоду на участь у роботі комісії та автобіографія кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (у тому числі в минулому), відомості про наявність чи відсутність судимості.

Подання документів, визначених цим пунктом, є наданням згоди громадського об’єднання та відповідних суб’єктів персональних даних на їх оприлюднення та інші форми обробки персональних даних всіх вказаних у таких документах суб’єктів персональних даних, в тому числі кандидатів від громадських об’єднань. Метою обробки зазначених персональних даних є забезпечення прозорості та відкритості ініціативних зборів. Відповідальність за достовірність поданих документів та наявність згоди відповідних суб’єктів персональних даних на обробку їх персональних даних несуть громадські об’єднання.

Перевірку повноти поданих документів та їх відповідності визначеним цим Положенням вимогам проводить уповноважена особа.

Документи, подані громадськими об’єднаннями, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше наступного робочого дня після їх подання.

Перелік громадських об’єднань, допущених до участі в ініціативних зборах, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два дні до дня їх проведення.”;

“15. Член конкурсної комісії або особа, визначена (запропонована) для включення до її складу, має право відмовитися від здійснення повноважень члена конкурсної комісії за власним бажанням.

У разі відмови члена конкурсної комісії або особи, визначеної (запропонованої) для включення до її складу, від здійснення своїх повноважень або неможливості здійснення повноважень, в тому числі у зв’язку з відводом (самовідводом), до складу конкурсної комісії включається інша особа, визначена (запропонована) за процедурою, передбаченою цим Положенням.

У разі відмови трьох і більше членів конкурсної комісії або осіб, визначених (запропонованих) для включення до її складу, від здійснення повноважень, неможливості здійснення повноважень, в тому числі у зв’язку з відводом (самовідводом), що зумовлює неможливість фактичної роботи комісії, до її складу включаються інші особи, визначені за процедурою, передбаченою цим Положенням.

У такому випадку робота конкурсної комісії вважається зупиненою і відновлюється після включення до її складу членів у кількості, визначеній пунктом 17 цього Положення.

Документи, подані кандидатом на посаду члена Національного агентства, для участі у конкурсі, але не розглянуті конкурсною комісією до зупинення її роботи з підстав, визначених цим Положенням, підлягають розгляду після відновлення її роботи.

Строк подання кандидатом на посаду члена Національного агентства документів, зазначених у пункті 18 цього Положення, вважається продовженим з дати зупинення роботи конкурсної комісії до дати відновлення її роботи включно.”.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт