п'ятниця, 25.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 28.07.2015 № 492 " Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні"

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.07.2015  № 492

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032, зі змінами (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 2 Змін, який набирає чинності через 31 день із дня її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28.07.2015 № 492

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У розділі ІІІ:

1) пункт 1.1 глави 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Приймаючий банк має право переоформлювати зобов'язання, отримані від неплатоспроможного банку, у субординований борг у порядку, визначеному цим розділом (крім виконання вимог підпунктів "б", "з", "і" пункту 2.2 глави 2 та пункту 3.10 глави 3 розділу III)";

2) у главі 3:

абзац перший пункту 3.8 після слів "(за рішенням Комісії Національного банку)" доповнити словами "крім випадків, коли пов'язаною з банком-боржником особою є юридична особа-нерезидент, що здійснює діяльність із залучення коштів для банку-боржника на міжнародних ринках шляхом розміщення емітованих нею боргових цінних паперів, які перебувають у лістингу на фондовій біржі за межами України";

абзац перший пункту 3.9 після слів "банк-боржник" доповнити словами "у тому числі приймаючий банк";

3) в абзацах першому та третьому пункту 5.1 глави 5 слова "територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником)" замінити словами "структурний підрозділ Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника".

2. Підпункт "а" пункту 1.3 глави 1 розділу IV після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

"боргові цінні папери, емітовані Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;".

У зв'язку з цим абзаци десятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - шістнадцятим.

3. У розділі VI

1) абзац третій пункту 2.6 глави 2 виключити;

2) в абзаці шостому підпункту "б" пункту 3.4 глави 3 слова та цифри "(крім вкладень у статутні капітали інших банків та установ, на суму яких зменшено регулятивний капітал згідно з пунктом 1.7 розділу II цієї Інструкції)" виключити;

3) пункт 6 глави 4 викласти в такій редакції:

"6. У день зменшення загального обсягу кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами на суму забезпечення, що відповідає вимогам пункту 5 цієї глави, банк зобов'язаний відобразити інформацію у відповідному файлі, який використовується для розрахунку нормативу Н9".

4. В абзаці одинадцятому пункту 1.3 глави 1 розділу VIII слова "інсайдерами банку" замінити словами "пов'язаними з банком особами".

Директор
Департаменту методології


Н.В. Іваненко

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт