п'ятниця, 25.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 20.07.2015 N 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам"

 

 ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
20.07.2015 N 465

Про затвердження Змін
до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів,
позик в іноземній валюті
від нерезидентів і надання резидентами
позик в іноземній валюті нерезидентам

Відповідно до статей 7, 25, 30, 44, 56 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), Указу Президента України
"Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в
іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій
за порушення валютного законодавства" від 27 червня 1999 року
N 734/99 ( 734/99 ), а також з метою вдосконалення
нормативно-правових актів Національного банку України Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і
надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам,
затвердженого постановою Правління Національного банку України
від 17 червня 2004 року N 270 ( z0885-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за N 885/9484 (зі
змінами), що додаються.
2. Протягом десяти робочих днів з дати набрання чинності цією
постановою Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В.В.)
доопрацювати програмне забезпечення автоматизації здійснення
Національним банком України реєстрації договорів, що передбачають
виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за
залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті
(далі - реєстрація договорів).
3. Головному управлінню Національного банку України по
м. Києву і Київській області (Каленський М.М.): до дати набрання чинності пунктом 1 цієї постанови вжити
організаційних заходів щодо забезпечення надання (здійснення)
Національним банком України послуг (операцій) з реєстрації
договорів (уключаючи організацію необхідної кількості
автоматизованих робочих місць), а також довести до відома інших
територіальних управлінь Національного банку України порядок
взаємодії під час подання/передавання ними документів, визначених
пунктом 4 цієї постанови; з дати набрання чинності пунктом 1 цієї постанови здійснювати
операції за послугами Національного банку України з реєстрації
договорів та підписувати документи за цими операціями.
4. Територіальним управлінням Національного банку України
(крім Головного управління Національного банку України по м. Києву
і Київській області): до дати набрання чинності пунктом 1 цієї постанови подати до
Головного управління Національного банку України по м. Києву і
Київській області засобами електронної пошти відскановані копії
виданих реєстраційних свідоцтв / додатків до реєстраційних
свідоцтв [за винятком тих, що були анульовані, тих, за якими
розрахунки за зареєстрованим кредитним договором / договором
позики були завершені, а також реєстраційних свідоцтв (зі змінами)
у вигляді повідомлень про договір / зміни до договору з відміткою
про реєстрацію договору / змін до договору]; протягом двох місяців після дати набрання чинності пунктом 1
цієї постанови забезпечити передавання Головному управлінню
Національного банку України по м. Києву і Київській області всіх
наявних документів щодо реєстрації ними договорів / змін до
договорів, у тому числі анулювання такої реєстрації.
5. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести
зміст цієї постанови до відома банків України для використання в
роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.
6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
офіційного опублікування, крім пункту 1 цієї постанови, який
набирає чинності з 10 серпня 2015 року.
Голова В.О.Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Правління Національного
банку України
20.07.2015 N 465

ЗМІНИ
до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній валюті
від нерезидентів і надання резидентами позик
в іноземній валюті нерезидентам
( z0885-04 )

1. У розділі I: 1) у главі 1: третє речення пункту 1.2 виключити; пункт 1.8 викласти в такій редакції: "1.8. Обслуговування операцій за відкритими в Україні
резидентами-позичальниками рахунками в межах одного договору має
проводитися лише через один обслуговуючий банк"; у пункті 1.9: слова "(його територіальне управління)" виключити; слова "орган державної податкової служби за місцем реєстрації
такого резидента як платника податків" замінити словами
"контролюючий орган, у якому резидент перебуває на обліку,"; 2) у главі 2: абзац третій пункту 2.1 виключити. У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати відповідно
абзацами третім - шостим; абзац четвертий пункту 2.3 після слова "також" доповнити
словами "оригінали або"; в абзаці першому пункту 2.4 слова "територіального управління
за місцезнаходженням обслуговуючого банку" замінити словами
"Національного банку"; в абзаці четвертому пункту 2.6 слово "другого" замінити
словом "третього"; в абзаці третьому пункту 2.7: слова та цифри "на адресу, зазначену в підпункті 2.4 пункту 2
повідомлення" виключити; абзац доповнити двома новими реченнями такого змісту:
"Зазначений документ надсилається поштовим відправленням або
видається під підпис резиденту-позичальнику (його уповноваженій
особі) згідно з відомостями, зазначеними в підпункті 2.4 пункту 2
повідомлення (період часу між датою реєстрації договору
Національним банком та датою одержання відповідного документа
резидентом-позичальником не враховується до строку реєстрації
договору Національним банком)"; у першому реченні абзацу першого пункту 2.9 слова
"Територіальне управління, яке здійснило реєстрацію договору,"
замінити словами "Національний банк"; в абзаці другому пункту 2.10: слово "четвертим" замінити словом "третім"; абзац доповнити новим реченням такого змісту: "Усі пункти
повідомлення, що подається резидентом-позичальником для внесення
відповідних змін до реєстрації договору, підлягають обов'язковому
заповненню згідно з додатком 1 до цього Положення"; абзац третій пункту 2.11 після слова "поспіль" доповнити
словами "або в разі втрати чинності реєстрації у визначених
законодавством випадках"; 3) у главі 3: в абзаці дев'ятому пункту 3.2 слова "територіального
управління за місцезнаходженням резидента-позичальника" замінити
словами "Національного банку"; абзаци другий, третій пункту 3.6 виключити. У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно
абзацами другим, третім; в абзаці другому пункту 3.8 слова "відповідного
територіального управління" замінити словами "Національного
банку"; 4) у главі 4: у пункті 4.2: абзац другий підпункту 4.2.1 викласти в такій редакції: "Для реєстрації договору (змін до договору), у тому числі в
разі перереєстрації договору про короткостроковий кредит, що
передбачена підпунктом 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави, уповноважений
банк зобов'язаний подати до Національного банку повідомлення про
договір (повідомлення про зміни до договору) за формою, зазначеною
в додатку 4 до цього Положення"; у першому реченні абзацу другого підпункту 4.2.6 слова
"керівника територіального управління або уповноваженої ним особи
(далі в цій главі - уповноважена особа територіального управління)
та відбитком печатки територіального управління" замінити словами
"уповноваженої особи Національного банку та відбитком печатки
Національного банку"; в абзаці першому підпункту 4.2.7 слово "Управління" замінити
словами "Національний банк".
2. Друге речення абзацу першого пункту 1.4 глави 1 розділу II
виключити.
3. У розділі III: 1) у пункті 1.1 глави 1: підпункт "б" викласти в такій редакції: "б) виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить інформацію про
контролюючий орган, у якому резидент перебуває на обліку"; підпункт "в" виключити. У зв'язку з цим підпункти "г" - "є" уважати відповідно
підпунктами "в" - "д"; 2) у главі 2: в абзаці другому пункту 2.7 слова "в Управлінні діловодства"
виключити; абзац другий пункту 2.11 виключити; у пункті 2.12 слова ", а також направляє таку копію з
відмітками протягом п'яти робочих днів з дати переказування
іноземної валюти за договором позики відповідному територіальному
управлінню" виключити.
4. У тексті Положення ( z0885-04 ) слова "Національний банк
(територіальне управління)", "територіальне управління",
"Департамент" у всіх відмінках замінити словами "Національний
банк" у відповідних відмінках.
5. У додатку 1: у пункті 1: у підпункті 1.1 слова "(зазначається найменування
відповідного територіального управління Національного банку
України)" замінити словами "Національному банку України"; підпункт 1.6 виключити; у підпункті 2.1 пункту 2 слова ", вид підприємства" та
виноску 2 виключити. У зв'язку з цим виноски 3 - 13 уважати відповідно виносками
2 - 12; пункт 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Відомості про спосіб видачі резиденту-позичальнику
документа, що свідчить про реєстрацію Національним банком України
договору / змін до договору, у паперовому вигляді (необхідне
зазначити установленням позначки "V" у відповідному абзаці цього
пункту): --- | | надіслати поштовим відправленням за адресою: ________________ --- ________________________________________________________________;
(зазначити поштову адресу для листування)

--- | | видати під підпис у Головному управлінні Національного --- банку України по м. Києву і Київській області; --- | | видати під підпис в _________________________________________ --- ________________________________________________________________.
(найменування іншого територіального управління
Національного банку України)";
у пункті 4 слова ", тип кредитора" та виноску 2 виключити. У зв'язку з цим виноски 3 - 12 уважати відповідно
виносками 2 - 11; підпункт 9.4 пункту 9 та виноску 4 виключити; У зв'язку з цим виноски 5 - 11 уважати відповідно
виносками 4 - 10; у виносці 9 слова "(заповнюється автоматично засобами
програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком
України реєстрації договорів із використанням засобів захисту
інформації Національного банку України)" виключити; у тексті додатка слова
"________________________________________________________________,
(найменування територіального управління
Національного банку України)"
"територіальне управління Національного банку України",
"органами державної податкової служби" у всіх відмінках замінити
відповідно словами "Національний банк України", "Національний банк
України", "органами державної податкової служби" у відповідних
відмінках.
6. У додатку 2: в абзаці першому слова "органами державної податкової служби"
замінити словами "контролюючими органами"; у тексті додатка слова "_________________________________________________________________
(найменування територіального управління Національного
банку України)"
замінити словами "Національний банк України" у відповідних
відмінках.
7. У додатку 3: в абзаці першому слова "_________________________________________________________________
(найменування територіального управління Національного
банку України)"
замінити словами "Національний банк України";
в абзаці третьому слова "територіального управління
Національного банку України" замінити словами "Національного банку
України".
8. У додатку 4: в абзаці п'ятому слова "Начальник територіального управління"
замінити словами
"_________________________________________________________________
(посада уповноваженої особи Національного банку України)";
підпункт 1.9 пункту 1 виключити; у пункті 4 слова "тип кредитора та" і виноску 3 виключити. У зв'язку з цим виноски 4 - 9 уважати відповідно
виносками 3 - 8; у тексті додатка слова "Управління Національного банку
України в _____________ області", "територіальне управління
Національного банку України" у всіх відмінках замінити словами
"Національний банк України" у відповідних відмінках.
9. У додатку 6: пункти 2, 3 викласти в такій редакції:
"
2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку
в паспорті) _____________________________________________________.
3. Найменування та місцезнаходження контролюючого органу, у
якому заявник перебуває на обліку, ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
";
доповнити додаток новим пунктом такого змісту:
"
14. Виконавець __________________________________________________
(прізвище та ініціали, номер телефону, адреса
електронної пошти)
".
Заступник директора
Департаменту відкритих ринків -
начальнику правління операцій
на відкритому ринку
та розміщення державних
цінних паперів М.М.Селехман
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Національного банку України О.Є.Чурій
 

Пошук на сайті

Вхід на сайт